Водоснабжение

4
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар
Государственные нормативные документы в сфере архитек-турной, градостроительной и строительной деятельности, жи-лищных отношений и коммунального хозяйства
СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҮРУ ЖҮЙЕЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАР ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАРЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ РАСХОДОВ МА-ТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Ресми басылым
Издание официальное
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
Астана 2011
5
Алғы сөз
ӘЗІРЛЕГЕН:
«Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы
ҰСЫНҒАН:
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Ғылыми-техникалық саясат және нормалау департаменті
ҚАБЫЛДАНҒАН
ЖӘНЕ ІСКЕ
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ:
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 29.12.2010 ж. № 606 бұйрығымен
01.05.2011ж. бастап енгзілді.
ОРНЫНА:
Алғаш рет енгізілген
6
Предисловие
РАЗРАБОТАНА:
Акционерным обществом «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
ПРЕДСТАВЛЕНА:
Департаментом научно-технической политики и нор-мирования Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ПРИНЯТА И
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ:
Приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 г. № 606
с 01.05.2011г.
ВЗАМЕН:
Введена впервые.
Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы Уәкілетті органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.
Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа РК в сфере архитектурной, градо-строительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяй-ства.
БЕЛГІ ҮШІН
7
ДЛЯ ЗАМЕТОК


8
Мазмұны
1
Терминдер және ұғымдар …………………………………………………………………………………
4
2
Қолданылу мақсаты мен саласы………………………………………………………………………..
5
3
Жалпы ережелер……………………………………………………………………………………………….
6
3.1
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланудың және оның жұмысын бақылаудың ұйымдастыру-әдістемелік негізі…………………………………………………….
7
3.2
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсету, оның жағдайын бақылау және жөндеу ……………………………………………………………………….
8
3.3
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін ағымдық және күрделі жөндеуді ұйымдастыру……………………………………………………………………………………………………
8
4
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде материалдық ресурс шығындарының техникалық және технологиялық нормаларын анықтау…
10
4.1
Жалпы ережелер……………………………………………………………………………………………….
10
4.2
Су сапасын бақылау………………………………………………………………………………………….
12
4.3
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілері мен олардың құрылыстарында техникалық қызмет көрсету……………………………………………………
13
4.4
Жерасты және жерүстi су көздерінен су тарту құрылысында
13
9
техникалық қызмет көрсету……………………………………………………………………………………………………………..
4.5
Қысымды реттегіш құрылғылар мен құрылыстарда техникалық қызмет көрсету..
14
4.6
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарында техникалық қызмет көрсету………………………………………………………………………………
15
4.6.1
Жалпы ережелер……………………………………………………………………………………………….
15
4.6.2
Табиғи суды өлшенген заттардан тазарту…………………………………………………………..
15
4.6.3
Сарқынды суды механикалық тазарту……………………………………………………………….
17
4.6.4
Сарқынды суды биологиялық тазарту………………………………………………………………..
18
4.6.5
Ауыз суды және сарқынды суды залалсыздандыру …………………………………………..
19
4.7
Сумен жабдықтау және су бұру сорғы станцияларында техникалық қызмет көрсету……………………………………………………………………………………………………………..
20
4.8
Электрқозғалтқыштарға, электржабдықтарға, электртаратқыш құрылғыларға және трансформаторлы қосалқы станцияларға техникалық қызмет көрсету………
20
4.9
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде пайдаланылатын басқа материалдық ресурстарды нормалау………………………………………………………..
21
5
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде ресурс үнемдеудің негізгі проблемалары
22
10
……………………………………………………………………………………….
Қосымша (ақжұпаттық). Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде материалдық ресурс шығындарының техникалық және технологиялық нормалары………
25
Библиография …………………………………………………………………………………………………………….
100
11
ӘДІСТЕМЕ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРС ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАРЫН АНЫҚТАУ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВО-ДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Еңгізілген күні- 01.05.2011 ж.

 1. Терминдер және ұғымдар
  Осы Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде материалдық ресурс шығындарының техникалық және технологиялық нормаларын анықтау әдістемесінде (бұдан әрі — Әдістеме) мынадай терминдер және ұғымдар қолданылған:
  Сумен жабдықтау — суды жинауды, сақтауды, дайындауды, берудi және сумен жабдықтау жүйесi арқылы су тұтынушыларға таратуды қамтамасыз ететiн iс-шаралар жиынтығы.
  Сумен жабдықтау жүйесi — суды жинауға, сақтауға, дайындауға, беруге және оны тұтыну орындарына таратуға арналған инженерлiк желiлер мен құрылыстар кешенi.
  Сумен жабдықтау желілері — сумен жабдықтауға арналған құбырлар мен олардағы құрылыстардың жүйесі.
  Су бұру — сарқынды суларды жинауды, тасымалдауды, тазартуды және су бұру жүйелерi арқылы су объектiлерiне және (немесе) жер бедерiне бұруды қамтамасыз ететiн iс-шаралардың жиынтығы.
  Су бұру жүйесi — сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазартуға және бұруға бағытталған инженерлiк желiлер мен құрылыстардың кешенi.
  Су бұру желілері — су бұруға арналған құбыржолдар, коллекторлар, арналар және олардағы құрылыстар жүйесі.
  Су шаруашылығы ұйымдары — қызметi суларды реттеумен, жеткiзумен, ұдайы молайтумен, сумен жабдықтаумен, су бұрумен және су объектiлерiн пайдаланумен байланысты заңды тұлғалар.
  Су үнемдеу — су ресурстарының ұтымды және тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз ететiн шаралар жүйесi.
  Пайдалану — объектінің өмірлік циклының сапасы (жұмысқа қабілеттілік жағдайы) іске асырылатын, қолдау көрсетілетін және қалпына келтірілетін сатысы.
  Қалыпты пайдалану — жобалау нормаларында немесе тапсырмаларында көзделген технологиялық немесе тұрмыстық талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын (шектеусіз) пайдалану.
  Пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы — тараптардың келісімімен белгіленетін міндеттер (оларды пайдалану жауапкершілігі) белгісі бойынша сумен жабдықтау және су бұру жүйелері элементтерінің бөлу сызығы. Мұндай келісім болмаған кезде пайдалану жауапкершілігінің шекарасы теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасы бойынша белгіленеді.
  Теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасы — меншіктік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару белгісі бойынша иеленушілер арасындағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтерін бөлу сызығы.
  Авария — сумен жабдықтау және су бұру жөнінде көрсетілетін қызметтерді тоқтатуға не көлемін, ауыз су сапасын айтарлықтай азайтуға және халықтың денсаулығына, қоршаған ортаға әрі жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне зиян келтіруге әкеп соққан сумен жабдықтау
  12
  және су бұру жүйелерінің немесе жекелеген құрылыстардың, жабдықтардың, құрылғылардың бұзылуы немесе істен шығуы.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсету — жүйелер мен олардың элементтерін мақсатына қарай қолдану, күту, сақтау және тасымалдау кезінде олардың жарамдылығын және жұмыс қабілетін сақтау жөніндегі операциялар кешені, сондай-ақ оның техникалық құрылғыларының жұмыс режимдерін сақтау бойынша жұмыстар кешені.
  Жөндеу — объектінің жұмысқа қабілеттілігін және бұйымның немесе оның құрама бөліктерінің қорын қалпына келтіруге бағытталған операциялар кешені.
  Жосжұплы алдын ала жөндеу — алдын ала құрылған жосжұп-кесте бойынша белгілі жүйелікте жабдықтың белгіленген жұмыс сағатының санынан кейін алдын алу мақсатында және бөлшектердің, тораптардың, агрегаттардың, машиналардың уақыттан бұрын тозуының алдын алуға және олардың жұмысқа қабілеттілігін сақтауға бағытталған ұйымдастыру және техникалық іс-шараларының кешені.
  Жосжұплы жөндеу — нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сай жүзеге асырылатын жөндеу. Жосжұплы жөндеуге ағымдық және күрделі жөндеулер жатады.
  Ағымдық жөндеу — бұйымның және (немесе) оның құрамындағы жеке бөліктерінің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін орындалатын жөндеу.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін ағымдық жөндеу — нормативтік және техникалық құжаттамада белгіленген көлемде жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, олардың номенклатурамен шектелген құрама бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтірумен қатар ресурстарын ішінара қалпына келтіру үшін орындалатын жөндеу.
  Күрделі жөндеу — жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру және бұйымның кез келген бөлігін ауыстыру немесе қалпына келтірумен қатар оның ресурсын толық немесе толық шамасында қалпына келтіру үшін орындалатын жөндеу.
  Қызмет көрсетуші — сумен жабдықтау мен су бұрудың толық технологиялық үдерісін жүзеге асыратын және тұтынушыларға сумен жабдықтау және су бұру жөнінде қызметтер көрсету мақсатында елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйесін пайдаланатын, сондай-ақ тұтынушылардың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жай-күйіне техникалық қадағалауды жүзеге асыратын, тұтастай алғанда елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің дамуын реттейтін және бақылайтын су шаруашылығы ұйымы (сумен жабдықтау және су бұру кәсіпорны).
  Тұтынушы — меншігінде немесе өзге де заңды негізде сумен жабдықтау және су бұру жүйелері бар, сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосылған және қызмет көрсетушінің сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі қызметтерін шарт негізінде пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға.
  Материалдық ресурс шығыстарының нормасы (бұдан әрі — норма) — жұмыс бірлігін өндіруге қажетті материалдық ресурстар мөлшері.
  Материалдық ресурс шығыстарының техникалық нормасы — сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жалпы пайдалануға байланысты жұмыс бірлігін өндіруге қажетті материалдық ресурстар мөлшері (мысалы, жалпы құрылыс жұмыстарын орындау үшін құрылыс балшығының құрамы ретінде қажетті құм мөлшері).
  Материалдық ресурс шығыстарының технологиялық нормасы — технологиялық процесті орындауға байланысты жұмыс бірлігін өндіруге қажетті материалдық ресурстар мөлшері (мысалы, табиғи және сарқынды суды тазарту процесіне сүзгі материалы ретінде қажетті кварц құмының мөлшері).
 2. Қолданылу мақсаты мен саласы
  13
  Осы Әдістеме су шаруашылығы ұйымдарының шикізаттар мен материалдар, отын, электр және жылу энергиясы шығындарын нормалау кезінде бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету мақсатында Су шаруашылығы мен табиғат қорғау саласындағы ҚР Кодекстеріне /1, 2/, «Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту» Тұжырымдамасының ережелеріне /3/, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 05.06.2009 жылғы № 832 қаулысымен бекітілген Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану ережесіне /8/, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2009 жылғы 19 маусымдағы № 360 бұйрығымен бекітілген Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін техникалық пайдалану ережесіне /13/ сәйкес әзірленген.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде өндірісі мен қолдану шарттарының әр түрлі салалық сипаттарын қамтитын материалдық-техникалық ресурстар кең спектрде пайдаланылады. Қолданыстағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелері өзінің құрамы, техникалық жабдықтары және жай-күйі деңгейі бойынша әр түрлі.
  Мұндай жағдайда сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін материалдық ресурс шығындарының біркелкі техникалық және технологиялық нормаларын әзірлеу мүмкін емес. Бұл басқа ТМД мемлекеттеріндегі нормативтік базаларға жасалған талдаумен расталады, ол елдерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалануға арналған материалдық ресурс шығындарын нормалау кезінде кәсіпорынмен жүргізілген қолданыстағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғыртуды ескеріп, алдыңғы кезеңдегі материалдық шығындарды зерттеу негізінде оларды жосжұплау қағидаты қолданылады. Баяндалғанды негізге ала отырып, осы Әдістеме сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде материалдық ресурс шығындарының техникалық және технологиялық нормаларын анықтаудың негізгі қағидаттары мен тетіктерін көрсетеді. Су шаруашылығы ұйымдары өз жүйелерін пайдалану үшін материалдық ресурс шығындарының нақты нормаларын өз бетінше әзірлейді. Әдістеме су шаруашылығы ұйымдарының материалдық ресурс шығындарын бақылау үшін, сондай-ақ, өндірістік-қаржы қызметіне алдын ала талдау жасау үшін қолданылуы мүмкін. Осы құжат елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланушы ұйымдардың тарифтік сметасы мен тариф деңгейлерін есептеу кезінде қолдануға арналған.
 3. Жалпы ережелер
  Осы Әдістемеде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану үшін қажетті негізгі жұмыстардың тізімі және нормаларды анықтау тәртібі баяндалған.
  Нормалар еңбекті ұйымдастыру және нормалау, сондай-ақ, сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын орындау кезінде материалдық ресурс шығындарын өлшеу мәселелері бойынша қолданыстағы салалық нормативтік-әдістемелік нұсқаулардың негізінде қабылданады. Бұл нормалар жұмыс (операция) бірлігінің заттай шамасын (кг, л, м, м2, м3 және т.б.) белгіленеді.
  Әдістемеде нормалар топтарға бөлінеді — сумен жабдықтау жүйелері үшін, су бұру жүйелері үшін және магистральды құбырлар мен тарату желілері бойынша су берген кезде. Әдістеменің Қосымшасында берілген нормалар жөндеу жұмыстарының әр түрін жүргізудің жалпы қабылданған технология мен ұйымдастыру бойынша шығындардың орта салалық деңгейін сипаттайды. Әдістеменің нормаларымен жұмыстарды Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін техникалық пайдалану ережесіне, сондай-ақ, Техникалық қауіпсіздік ережесіне сәйкес орындау қарастырылған.
  Әдістемеде пайдаланылатын жабдық үшін нормалар болмаған жағдайда барынша жақын сипаттамасы бар жабдықтарға арналған нормаларды қолдануға жол беріледі. Күрделілігі жоғары жұмыстарды орындаған кезде ұсынылған нормаларға кәсіпорын дербес
  14
  әзірлеген жоғары коэффициенттерді қолдануы мүмкін. Әдістемедегі стандарттар мен ұйымдастыру-техникалық шарттардан (технологиядан, материалдық ресурс түрлерінен) өзгелерді қолданған жағдайда, сондай-ақ Әдістемеде қарастырылмаған жұмыстарды орындағанда кәсіпорындар дербес техникалық негізделген нормалар әзірлейді, басқа экономика саласының нормативтік-әдістемелік құжаттамаларын қолдануға болады.
  Әдістемеге Қосымшада Алматы қаласының мысалында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде техникалық және технологиялық нормаларының үлгі тізбесі берілген. Тізбелер нақты елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланатын түрлі кәсіпорындар мен ұйымдар үшін әр түрлі болады, себебі жүйелердің өздері бір-бірінен ерекше, сондай-ақ, жүйелерді пайдалану шарттары да өзара айрықша.
  Мысалы, таза жерасты суын алған кезде кейбір сумен жабдықтау жүйелерінде сутазарту құрылыстары толығымен болмайды, тек қана бастапқы суды залалсыздандыру қажет. Басқаларда темірсіздендіру, фторсызндандыру және өзге құрылғылар бар.
  Кейбір елді мекендердің су бұру жүйелерінде сарқынды суды механикалық, физика-химиялық және биологиялық тазартудың толық циклы, қосымша тазарту болады, басқаларда сарқынды суды биологиялық тазарту мен қосымша тазартудың жоқ болуы мүмкін. Мұндай жүйелерді пайдалану кезінде материалдық ресурс шығын әр түрлі болады. Материалдық ресурс шығынына жүйелерді пайдаланудың жер бедеріне, қоршаған ортаның температурасына, топырақ судың болуына немесе жоқтығына, топырақтың сипатына және басқа факторларға қатысты шарттары елеулі ықпал етеді.
  3.1 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланудың және оның жұмысын бақылаудың ұйымдастыру-әдістемелік негізі
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану осы жүйелерде техникалық қызмет көрсету, ағымдық және күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды қамтиды. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілері, құрылыстары мен құрал-жабдықтары тұрақты бақылауда болады және олардың түгелдігі мен жұмыс қабілеттілігі үшін жауапты тұлғалармен жүйелі тексеріліп қаралады. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану жөніндегі кәсіпорын басшысы олардың техникалық жарамдылығына жауапты адамдарды тағайындайды және олардың қызмет көрсету мен жұмыс жүргізу құқығына техникалық минимумнан өтуін қамтамасыз етеді. Кезекші персонал мен пайдалану бригадасының, бөлімше басшылары тиісті жазбалармен бірге барлық байқалған кемшіліктер туралы журнал жүргізеді. Жою үшін арнайы дайындықты талап етпейтін ұсақ ақаулар дереу жойылады. Авария тудыруы ықтимал ақаулар барынша кідіріссіз жойылады, ал авариялар тоқтатылады.
  Құрылыстарда, желілер мен құрал-жабдықтарда ақауларды, тозуды және басқа кемшіліктерді уақытылы анықтау үшін, олардың пайда болу себептерін анықтау үшін мерзімдік комиссиялық тексеру өткізіледі. Жосжұплы мерзімдік тексерулер кесте бойынша жүргізіледі. Мерзімдік тексерулерді сумен жабдықтау және су бұру желілері мен құрылыстарының авариясыз жұмыс істеуіне мүдделі басқа адамдарды тартумен қатар цехтың техникалық басшысының немесе кәсіпорынның бас инженерінің басшылық етуімен және жөндеу жүргізуге жауапты адамдар, сондай-ақ, осы құрылыстарға, желілерге, құрал-жабдықтарға қызмет көрсететін жұмыскерлер жүзеге асырады. Тексеріп қарау барысында қажетті жөндеу сипаты анықталады, оны өткізу мерзімі белгіленеді, ал тексеріп қараудың қорытындылары бойынша ҚР ҚН 1.04-07-2001 /7/ сәйкес ақау ведомості жасалады. Ағымдық жөндеуге жататын жұмыстардың тізбесі, олардың кезеңділігі, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілерін, құрылыстары мен құрал-жабдықтарын жосжұплы тексеруден және ағымдық жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңділігі осы құжатпен регламенттеледі.
  Жосжұпдан тыс тексерулер сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде авария, іргетастардың, құрылыс конструкциялары мен басқа құрылыстардың бұзылуын тудыруы
  15
  мүмкін жер сілкінісінен, сел тасқынынан, нөсерлерден, дауыл желдерден, қалың қар жауғаннан, су тасқынынан және басқа дүлей сипаттағы құбылыстардан кейін жүргізілуі тиіс. Қызмет көрсетуші мен тұтынушы сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қызмет көрсетеді және әрқайсысы өз пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы шегінде олардың қалыпты техникалық жағдайын қамтамасыз етеді. Пайдалану жауапкершілігі:
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тиісті техникалық жағдайда ұстап тұруды қамтамасыз етуді;
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуді;
 • жыл бойы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде жосжұплы-ескерту жұмыстарын жүргізуді;
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін қысқы маусымға дайындау жөніндегі іс-шараларды;
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде жөндеу және алдын алу жұмыстарын жүргізуді;
 • аварияларды жою және судың жайылып кетуін жоюды;
 • су бұру жүйелеріне ағызатын сарқынды сулардың сапасын бақылауды;
 • аварияларды, техникалық шығындарды және суды ұтымсыз пайдалануды төмендету жөніндегі іс-шараларды;
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде жүргізілген жұмыстардан кейінгі бұзылған тұрмысқа жайлылықты қалпына келтіруді қамтиды.
  3.2 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде техникалық қызмет көрсету, оның жағдайын бақылау және жөндеу
  Техникалық қызмет көрсету — жосжұплы немесе авариялық жөндеулер аралығында жүйелер мен құрылыстардың сенімді жұмысын қамтамасыз ету және жөндеу жұмыстарының жалпы көлемін қысқарту бойынша негізгі алдын алу іс-шарасы.
  Техникалық қызмет көрсету желілер мен құрылыстарды күтіп ұстауды, мерзімді тексеру жүргізуді, желілердің, құрылыстар мен жабдықтардың жарамды жағдайын жүйелі бақылауды, олардың жұмысының режимін бақылауды, пайдалану ережелерін, зауыт-өндірушінің нұсқаулықтарын және пайдалану жөніндегі жергілікті нұсқаулықтарды сақтауды, пайдалану процесінде туындайтын кішігірім ақауларды жоюды көздейді.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу жөніндегі жұмыстардың көлемі мен кезеңділігі жергілікті нұсқаулықтарда көрсетілген және Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану ережесіне, зауыт-өндірушінің нұсқаулықтары мен Техникалық қауіпсіздік ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. Үлгіден (жүргізілген жаңғырту, қайта жаңарту немесе қуатын арттыру жөніндегі ұсыныстарды енгізу есебінен және т.б.) ерекше жабдықтың белгілі бірлігіне техникалық қызмет көрсету көлемін жосжұплау кезінде қосымша жұмыстарға арналған материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығыны жеке есептеледі.
  Техникалық қызмет көрсету сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланатын кәсіпорындардың өз күшімен, сондай-ақ, шет арнайы жөндеу кәсіпорындармен жүзеге асырылады. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу кезінде жұмысты ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін стандартты құрал-саймандарды, арнайы құрал-жабдықтарды және үлгі жобалау жұмыстарын орындау үшін қажетті басқа құрал-жабдықтарын қолдану ұсынылады.
  3.3 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін ағымдық және күрделі жөндеуді ұйымдастыру
  16
  Сумен жабдықтау және су бұру кәсіпорындарының желілерін, құрылыстары мен жабдықтарын жөндеу желілердің, құрылыстар мен жабдықтардың жалпы немесе олардың жеке конструкциялары мен тораптарының бастапқы пайдалану сапасын сүйемелдеуге немесе қалпына келтіруге бағытталған іс-шаралардың негізгі түрі болып табылады. Сумен жабдықтау және су бұру кәсіпорындарының (су шаруашылығы ұйымдарының) жүйелерін, құрылыстары мен жабдықтарын жосжұплы алдын ала жөндеу құрылыстарды қадағалау мен күтіп ұстау және жүйесі мерзімнен бұрын тозудың алдына алу мен аварияларға жол бермеу және шаруашылық-ауыз су, техникалық пен өртке қарсы арналған сапалы судың үздіксіз берілуін, сондай-ақ сарқынды суды бұру мен тазартуды қамтамасыз ету мақсатында алдын ала жасалған жосжұп бойынша кезеңімен жүзеге асырылатын жөндеудің барлық түрлеріне қатысты ұйымдастыру-техникалық іс-шараларының жиынтығына жатады.
  Желілер, құрылыстар мен жабдықтар бойынша жөндеу жұмыстар ағымдық, орташа және күрделі болып үш түрге бөлінеді. Жөндеу жұмыстарының күрделiгiн құрылыс нормалары және ережелерінің сметалық нормативтері бойынша қабылдау ұсынылады. Сумен жабдықтау және су бұру кәсіпорындарының желілері мен құрылыстарында жосжұплы алдын ала жөндеу жүргізу нормалары олардың меншік нысанына қарамастан кәсіпорындар (ұйымдар) үшін және осы желілер мен құрылыстар қарамағындағы жеке тұлғалар үшін міндетті. Ағымдық жөндеу желілерді, құрылыстар мен жабдықтарды мерзімінен бұрын тозудан және авариялардан сақтап қалу үшін жүйелі жүргізілетін жұмыстар болып табылады. Ағымдық жөндеудің барлық жұмыстары үш топқа бөлінеді:
  1-топ — көлемі мен оны орындау уақыты бойынша саны айқындалатын және алдын ала жосжұпланатын алдын ала жөндеу;
  2-топ — пайдалану процесінде анықталған және шұғыл тәртіпте орындалатын тосын жөндеу;
  3-топ — дүлей апаттардың нәтижесінде анықталған тосын жөндеу.
  Ағымдық жөндеу кезеңді қарау кезінде немесе пайдалану процесінде анықталған қажетті жұмыс тізімдемесінің негізінде құрылатын жылдық сметалар (жосжұплар) бойынша орындалуы тиіс. Ағымдық алдын ала жөндеу ақшалай және заттай көрсеткіштерде жосжұпланады және кесте бойынша жүргізіледі. Осы мақсаттарға ағымдық жөндеуге көзделген ақша бөлудің 75-80 % бөлу ұсынылады.
  Жосжұплы тәртіпте жүргізілетін алдын ала жөндеуден ерекше тосын жөндеуге бұрын анықтау және алдын ала жөндеу кезінде жою мүмкін болмаған кішігірім, кездейсоқ зақымдарды шұғыл түзету жатады, ал осы кемшіліктерді жоюды кідірту аварияға немесе пайдалану жағдайын елеулі нашарлатуға әкеп соғуы мүмкін. Мұндай кішігірім ақаулар дереу жойылады. Шұғыл тосын жұмыстар жүргізуге ағымдық жөндеуге көзделген ақша бөлудің 20-25 % сақтау ұсынылады. Ағымдық жөндеу кәсіпорынның, желілер мен құрылыстың меншік иесінің жеке қаражаты есебінен жүргізіледі. Бұл жөндеу, ереже бойынша, жөндеу цехының немесе тұрақты жөндеу-құрылыс бригадасының күшімен (ірі кәсіпорындарында) не пайдаланушы персоналмен жүзеге асырылады.
  Орташа жөндеу сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілерін, құрылыстары мен жабдықтарын ішінара бөлшектеу және оларды қалпына келтіру болып табылады.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілерін, құрылыстары мен жабдықтарын күрделі жөндеуге мынадай жұмыстар жатады, олардың процесінде тозған желілерді, конструкцияларды, тораптарды, бөлшектерді ауыстыру немесе оларды ең берік және үнемділерге айырбастау жүргізіледі, бөлшектеу олардың қирауына әкеп соғатын ғимараттар мен құрылыстардың негізгі конструкцияларын толық ауыстыруды немесе өзгертуді қоспағанда. Күрделі жөндеу өз меншік қаражаттары немесе банктердің кредиттері, қайырымдылық жарналар және басқа түсімдердің есебінен жүзеге асырылады. Күрделі жөндеуге жататын жұмыстардың тізбесі ҚР ҚН келтірілген /7, 27/.
  17
  Жабдықтарға күрделі жөндеу жүргізген кезде өнімділігін арттыруға, пайдаланылуын жеңілдетуге және энергия ресурстарын үнемдеуге бағытталған жаңғыртуды жүзеге асыру орынды. Бұл экономикалық орынды болған жеке жағдайларда кәсіпорын күрделі жөндеудің орнына күрделі жөндеуге арналған қаражаттар есебінен жаңа жабдық сатып алуына болады.
  Күрделі жөндеу қаражаттары есебінен орындалатын жұмыстарға мыналар жатуы мүмкін:
 • суды, газды, жауын-шашынды есепке алу және қажетті жұпаметрлерін өлшеу аспаптарын орнату жөнінде реттеу жұмыстары;
 • өндірістік процестерді автоматтандыру және дистанциялық басқару;
 • қарқындату және оңтайландырылған технологиялық режим құру, электр энергиясын үнемдеу мақсатында жүргізілетін реттеу жұмыстары.
  Құрылыстарды немесе құрылыс кешеніне күрделі жөндеу жүргізу экономикалық орынсыз болған жағдайда күрделі жөндеуге бөлінген ақша қаражаттары есебінен белгіленген кезең ішінде қалыпты пайдалануды қамтамасыз ететін жай-күйде жеке құрылыстың конструкциясын сүйемелдеу бойынша жұмыстар жүзеге асырылады. Мұндай жағдайларға мыналар жатады:
  а) жөндеуді талап ететін құрылыс қамтитын аумақта басқа объектілер салуға байланысты оның жосжұплы бұзылуы немесе көшірілуі;
  б) кәсіпорынның мұқтажына салынған осы құрылысты пайдаланудың аяқталуы;
  в) бұл кәсіпорынды ұйғарылған қайта жаңартудың барысында осы құрылыстың қайта құруға ұшырауы.
  Күрделі жөндеу үшін объектілерді іріктеу заттай қарау нәтижесінде жасалған ақау ведомості, кезекшілік журналындағы жазбалар, ақаулар туралы мәлімдемелер, сондай-ақ арнайы комиссияның қорытындылары, реттеу ұйымдарының зерттеулері мен жаңғырту жобалары негізінде жүзеге асырылады. Күрделі жөндеу тағайындалған барлық объектілер бойынша жөндеу және реттеу жұмыстарының техникалық сипаттамасын жасау қажет.
  Сумен жабдықтау және су бұру объектілері бойынша күрделі жөндеу жосжұплары кәсіпорынның басшысымен, ал басқа жағдайларда меншік иесімен немесе техникалық жарамдылығы үшін жауапты тұлғамен бекітіледі. Бұл ретте, сумен жабдықтау және су бұру құрылыстарын (желілері, сорғы станциялары, тазартқыш құрылыстар және т.б.) олардың құрамына кіретін барлық жабдықтармен, құралдармен, арматурамен, құбырлармен және т.б. бірге кешенді қаралуы ұсынылады. Сумен жабдықтау және су бұру желілері мен құрылыстарында күрделі жөндеу жүргізу кәсіпорынның (ұйымның) басшысымен немесе желілер, құрылыс меншік иесімен бекітілген сметалар мен жобалар бойынша, жүргізілген сараптаманың қорытындылары бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Күрделі жөндеудің сметасын әр объект бойынша жұмыс тізімдемесінің негізінде жеке жасау ұсынылады. Жұмыс тізімдемесіне қысқаша түсіндірме жазба қосымша берілуі тиіс.
 1. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде материалдық ресурс шығындарының техникалық және технологиялық нормаларын анықтау
  4.1 Жалпы ережелер
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру нысаны өндірістік қуатына, меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына байланысты.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дұрыс пайдаланудың негізгі міндеттері:
 • су сапасын белгіленген ауыз су сапасына қойылатын талаптарға және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суды тазарту үшін шарттарға сәйкес қамтамасыз ету;
 • берілген технологиялық режиммен бірге құрылыстың сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
  18
 • авариялар мен зақымдануларды қысқа мерзім ішінде жою және келешекте алдын алу мақсатында олардың пайда болу себептерін зерттеу;
 • ағымдық және күрделі жөндеулерді уақытылы және сапалы жүргізу;
 • судың ағып кетуіне, шығындары мен орынсыз пайдалануға қарсы күрес;
 • жұмыстың жоғары рентабельділігін, яғни тауар мен қызметтердің өзіндік құнын төмендету, қазіргі заманғы технологияларды, материалдар мен жабдықтарды енгізу, зауыт-өндірушілердің, сондай-ақ кәсіпорындар әзірлеген нұсқаулықтарын, салалық техникалық регламенттері мен сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтерін қауіпсіз пайдалану ережелерін міндетті орындау арқылы олардың сапасын жақсарту.
  Пайдаланушы кәсіпорындар қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес жабдықтардың, жеке элементтерінің және жалпы сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің тұрақты жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін жөндеулерді жосжұплау және ұйымдастыру үшін жауапкершілік етеді. Сонымен қатар көптеген маңызды бағыттар бойынша мынаны қоса олардың құқықтары кеңейеді:
 • жөндеуді және оны материалдық қамтамасыз етуді қаржыландыру;
 • жөндеу және жедел персоналының санын реттеу;
 • жөндеудің әр түрлі стратегиясын қолдану;
 • жабдықтарды пайдалы қолданылуын және оның қызметінің қатаң мерзімдерін ескеріп, жөндеуді жосжұплау және басқа мәселелер.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану жөніндегі техникалық талаптар және олардың санитарлық нормаларға сәйкестілігі Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін техникалық пайдалану ережесімен, сондай-ақ басқа нормативтік-заңнамалық актілермен регламенттеледі /7-14, 27/.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану процесінде қолданылатын материалдық ресурстар осы Әдістемеде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жалпы қабылданған схемаларына сәйкес мынадай негізгі бөлімдерге топталған:
 • сумен жабдықтау көздерін және бас тоған құрылысын пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • судың (табиғи, шаруашылық-ауыз су, шаруашылық-тұрмыстық сарқынды) сапасын бақылау үшін зертханаларда қолданылатындар;
 • су құбыры мен су бұру желілерін, сутартқыштар мен коллекторларды және олардағы құрылыстарды пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • қысымды реттейтін құрылыстарды, олардағы құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын, құбырларды, олардағы жабдықтар мен апжұпатураларды пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • су құбыры мен кәріз сорғы станцияларын пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • жылу энергетикалық және электр жабдықтарын пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • судың шығыны мен қысымын анықтау үшін өлшеу аспаптарын пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • санитарлық қорғау аймақтарының су көздері мен су құбыры элементтерін пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • жүк көтергіш және қосалқы технологиялық жабдықты пайдалану кезінде қолданылатындар;
 • авто және арнайы көліктерді пайдалану кезінде қолданылатындар.
  Қазіргі уақытта ҚР сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану жөніндегі нормативтік базасында материалдық ресурстар шығындарының меншікті ғылыми негізделген техникалық және технологиялық нормалары жоқ. Өндірістік пайдалану ұйымдары бұрын әзірленген нормативтік құжаттардың сондай-ақ сумен жабдықтау және су бұру саласына ұқсас материалдық ресурстарды қолдану сипаты бар экономиканың басқа салаларының
  19
  нормативтік базасының негізінде негізгі өндірістік қорларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі өз қызметін жосжұплауды жүзеге асырады. ҚР ҚН Мемлекеттік нормативтік құжат /7/ жосжұплы алдын ала жөндеу жүргізудің жалпы нормаларын анықтайды және сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жеке элементтеріне техникалық қызмет көрсету ерекшеліктерін толық дәрежеде нақтыламайды. Сонда да өндірістік пайдалану ұйымдарының алдында толық көлемде қолданыстағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дұрыс жоғары тиімді пайдалану міндеті тұр.
  Пайдаланушы кәсіпорындармен материалдық ресурстарды жосжұплаудың бар тәжірибесі бойынша кәсіпорындар сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне көрсететін қызметтерге арналған шикізат, материал, отын, энергия шығындарының техникалық және технологиялық нормаларын мерзімді әзірлеуді және оларды келісу үшін өтінімдер беруді білдіреді, оларға ҚР Құрылысы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агеттігі мен ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігі белгіленген нысандар бойынша келісім береді және бекітеді. Пайдаланушы кәсіпорындар өтінімдер әзірлеген кезде, ең алдымен, өзінің қаржы жағдайы мен мемлекеттік бюджет субсидияларын негізге ала отырып, материалдық ресурстарға арналатын өз шығындарын жосжұплайды.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне және олардың жеке элементтеріне техникалық қызмет көрсетудің стратегиясы мен тактикасын әзірлеу бойынша кәсіпорындарда бар құқықтарды ескерумен қатар оларда жинақталған тәжірибенің негізінде кәсіпорындармен әзірленген нормалар бойынша жүйелерді пайдалануды материалдық қамтамасыз етуді жосжұплау мүмкіндігі туындайды. Осыған байланысты осы Әдістеме қаржы-материалдық жағдайы әр түрлі, техникалық қызмет деңгейі әр түрлі және негізгі қорларының құрамы мен жағдайы әр түрлі пайдаланушы кәсіпорындардың барлығына материалдық ресурстар шығындарының біркелкі техникалық және технологиялық нормаларын көздемейді.
  Әдістеменің мақсаты сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге қолданылатын материалдық ресурстардың әр алуандылығын бейнелеу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелері мен олардың жеке элементтерінің сенімділігін төмендетпей пайдалану шығындарын азайту үшін техникалық қызмет көрсетудің материалдық ресурстарын есепке алудың, жосжұплаудың, қолданудың логикалық әдістемелік негіздерін жасауға көмек болып табылады. Қолданылған әдебиеттердің келтірілген тізімінде Қазақстан Республикасында және Кеден одағының басқа мемлекеттерінде (Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасы) экономиканың басқа салаларында пайдаланылатын материалдық ресурстар шығындарының саралаудан өткен, ғылыми негізделген техникалық нормалары бар түпнұсқалар жинақталған.
  Әдістеменің мәтінінде осы нормативтік-анықтамалық түпнұсқаларға сілтемелер жасалған, олар өзінің сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жосжұпларын жасаған кезде кәсіпорынға бейімделуге мүмкіндік береді.
  4.2 Су сапасын бақылау
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланатын кәсіпорындар қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес су сапасын бақылаудың мынадай түрлерін жүргізеді:
 • сумен жабдықтау көздерінен су алу жүргізілген жердегі бастапқы табиғи су;
 • үлестір су құбыр желісіне түсетін тазартылған су;
 • тазарту құрылыстарына түсетін бастапқы сарқынды су;
 • су айдынына (ағын суға) немесе сарқынды су жинағыштарға ағылатын тазартылған сарқынды су;
 • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарының (тазарту кезеңдері бойынша) жұмысын техникалық бақылау үшін;
 • су құбыры желілерінің жеке жерлеріндегі ауыз су;
  20
 • өндірістік кәсіпорындардың сарқынды суы.
  Су сапасына бақылау зерттеулер жүргізетін өндірістік зертханалар белгіленген тәртіпте аттестатталуы және аккредиттелуі тиіс. Барлық өлшемдерді тізбесі МСТ 51232-98 белгіленген немесе мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың өңірлік органдарымен келісілген және бекітілген өзге әдістемелерге сәйкес жүргізу керек. Су сапасын бақылау көрсеткіштерін белгілеу тізбесі, көлемі, мерзімі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың өңірлік органдарымен келісілген, /29/ сәйкес кәсіпорынмен әзірленген өндірістік бақылаудың жұмыс бағдарламасының негізінде анықталады. Бір анықтама үшін суды зерттеу барысында шығындалатын химиялық реагенттің, мемлекеттік үлгілер мен стандарт-титрлардың нормасы зерттеу жүргізген кезде зертхана жұмыскерлері басшылық ететін қолданыстағы МСТ, әдістемелік нұсқаулардың, ережелердің талаптарына сәйкес анықталады.
  4.3 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілері мен олардың құрылыстарында техникалық қызмет көрсету
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің сутартқыштарында, коллекторлары мен желілерінде жосжұплы алдын ала қарау және жөндеулер табиғи тозу салдарынан немесе әр түрлі табиғи немесе техногендік сипатты факторлардан туындаған зақымдарды болдырмау мақсатында жүргізіледі. Су құбыры желілерін жөндеу түрлері бойынша негізгі жұмыстардың тізбесі келтірілген /19, 39, 5/. Сондай-ақ онда су бұру желілеріне техникалық қызмет көрсету процесінде жүзеге асырылатын жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі берілген.
  Материалдық ресурстарды тарту қажеттілігіне байланысты тән жұмыстар болып мыналар табылады: тығын-сақинамен толтыру, бұрандамаларды, сомындарды, аратөсемдерді ауыстыру, бекіткіш-реттеу, сақтандыру және өртке қарсы арматурадағы корпустарды бояу, жөндеу жалғастырғыш, қамыт қою немесе дәнекерлеу арқылы ысырап болу орнын бітеу, жеке қоныштарды кесу, жеке құбырларды ауыстыру, құдықтар мен камераларда бұзылған қалаудың жеке орындарын немесе бүтін бөліктерін бітеу, жүріс қапсырманы және баспалдақты ауыстыру, құдықтардың зақымданған қақпақтарын қаптау және басқа. Одан басқа, су бұру желілерінде арнайы жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрылғыларды пайдалану арқылы тығындалып қалуды жою керек болады.
  Сумен жабдықтау және су бұру желілерінде жойылуы арнайы қарастырылған қосалқы жабдықтарды, құрал-саймандарды, керек-жарақты және арнайы киім-кешекті пайдалану арқылы аварияларды жою маңызды жұмыстардың бірі болып табылады.
  Көптеген жағдайда сумен жабдықтау және су бұру желілерінде жөндеу жұмысын жүргізу жер жұмыстарының және жол жабындары мен абаттандыру элементтерінің, оның ішінде қысқы мерзім ішінде қосымша шығындарды талап ететін зақымдарды қалпына келтіруге қатысты жұмыстардың елеулі көлемін орындаудың қажеттілігіне байланысты болады. Сумен жабдықтау және су бұру желілеріне техникалық қызмет көрсету процесінде қажетті негізгі материалдық ресурстар: әртүрлі түржиынды әртүрлі материалдан жасалған құбырлар; жапқыш-реттеуші, сақтандырғыш арматура, су тарататын шүмектер, өрт гидранты: жинақталған, тораптар, қосалқы бөлшектер; дәнекерлеу үшін материалдар, тығындағыш және гидрооқшаулағыш материалдар, құрылыс материалдары: құм, цемент, қиыршықтас, битум, әртүрлі профильді металл илегі, жылуоқшаулағыш материал, құдық қақпақтары және басқалар. Әртүрлі жөндеу жұмыстар түрлерін орындау үшін материалдар шығын нормасы /6, 9-11, 17-19, 45, 53/ баяндалған немесе есептеулермен расталған пайдалану тәжірибесінің негізінде кәсіпорындарда әзірленген ұсынымдарға сәйкес қабылдануы тиіс.
  4.4 Жерасты және жерүстi су көздерінен су тарту құрылысында техникалық қызмет көрсету
  21
  Пайдалану кезеңі ішінде су тарту құрылыстары мен құрылғыларда жосжұплы алдын ала қарау (ЖАҚ) және жосжұплы алдын ала жөндеу (ЖАЖ) жүргізіледі.
  Жерасты және жерүсті су көздерінен су алған кезде жөндеу түрлері (ағымдық және күрделі) бойынша жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі /7, 9, 14, 16, 19/ берілген. Су тарту құрылыстарын пайдалануды жүзеге асыратын ұйымдар үшін жерүсті бас тоғандарында жосжұплы алдын ала жөндеу және авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қажетті материалдар тізбесі бас тоғанның жобалау-конструкторлық құжаттамасы, келтірілген зақымның орны мен сипаты, зақымданған объекті (желілер, тор, құбыр бөлігі, жапқыш-реттеуші арматура, құрылыстың конструкциялық элементтері, жағалық құдық, басы) және басқа негізінде технологиялық схемаға байланысты анықталады. Жерасты суын алу кезінде техникалық қызмет көрсету процесінде конструкциялық элементтерін (пайдалану құдығы, сүзгілердің әртүрлі конструкциялары, тығын-сақиналы тығыздау, батырылған сорғылар және басқалар) жөндеу жұмыстарын жүргізу болжамдалатын бас тоған ұңғымалары басым болады.
  Бас тоған құрылыстарын дұрыс пайдаланудың ерекшелігі, ереже бойынша, басқа мамандандырылған (сүңгуір, гидрогеологиялық) ұйымдарды тарту қажеттілігі болып табылады. Сумен жабдықтау жүйесінің осы элементіне техникалық қызмет көрсетуге арналған материалдық ресурстар мамандандырылған ұйымдардың құрылысты техникалық тексеру актілерінің негізінде анықталады. Ағымдық жөндеу және авария зардаптарын жоюды жүргізу үшін материалдар мен олардың шығын нормаларының тізбесі жөндеу күрделігінің бірлігіне арналған жұмыстың, материал немесе жабдықтың әртүрлі түрін жосжұплау керек /7, 14/, ал олар болмаған жағдайда – басқа салалар үшін материалдардың шығын нормалары бойынша /46, 49, 50-53/. Тиісті негіздемелер бойынша кәсіпорында қабылданған материалдық ресурс шығын нормалары қолданылуы мүмкін.
  4.5 Қысым реттегіш құрылғылар мен құрылыстарда техникалық қызмет көрсету
  Техникалық қызмет көрсету процесінде сумен жабдықтау жүйесінің осы элементтерін (жерасты резервуарлары, арынды су мұнаралары) жосжұплы алдын ала қарауды және күрделі жөндеуді олардың болуына және орындалатын функцияларға байланысты белгіленген талаптарына сәйкес жүргізіледі. Қатаң режимді санитарлық қорғау аймақтарында орналасқан осы құрылыстардағы жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі, оларды жүргізудің кезеңділігі /7, 9, 15, 54/ келтірілген. Күрделі жөндеуді жосжұплау кезінде материалдық ресурс шығындарының тізбесі мен нормалары коммуналдық мақсаттағы объектілердің жалпы құрылыстық жұмыстарын орындау кезіндегідей анықталады /27/. Материалдық ресурстарды тартуға байланысты ағымдық жөндеу бойынша жұмысқа тән түрлері болып мыналар табылады:
 • ішкі құбырларды және жапқыш-реттеуші арматураны (жинақ күйінде немесе жеке қосалқы тетіктері мен бөлшектері) жөндеу, оларды бояу және жылыту (климат ауданына байланысты), ауыстырып қосу камерасында қақпақтарды, жүретін алаңдарды, баспалдақтарды және т.б. жөндеу;
 • құрылыстың конструкциялық элементтерін (қабырға, аражабын, резервуарлардың көтеруші құрылымы – бетонды, темірбетонды, металл) және арынды су мұнараларын қалыпты жұмыс жай-күйінде сүйемелдеу, оларды жөндеу.
  Сумен жабдықтау жүйесінің осы санатты элементтеріне техникалық қызмет көрсету процесінде қолданылатын негізгі материалдық ресурстардың тізбесіне мыналар кіреді:
 • құбырлар (басымды болат), жапқыш-реттеуші және сақтандырғыш арматура (жинақ) және оның қосалқы бөлшектері;
 • жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған материалдар (құм, қиыршықтас, цемент, бояу және т.б.);
  22
 • қатаң режимді санитарлық қорғау аймақтарында орналасқан осы құрылыстардың аумағында жарықтандыру арматурасын және электр берілісінің желілерін жөндеу;
 • таза су резервуарлары мен арынды су мұнараларының бактарына техникалық қызмет көрсеткен кезде қолданылған және құрылыстың өзіне жөндеу жұмысын жүргізгеннен кейін жұмыс құрал-саймандарды залалсыздандыру үшін хлорлы әк.
  Құрылысты ағымдық жөндеу жұмыстары үшін материал шығын нормалары жалпы құрылыс жұмысын орындау әдістемесіне сәйкес анықталады. Құбырлардың жапқыш-реттеуші және сақтандырғыш арматураларының және олардың жеке тораптары мен бөлшектерінің шығын нормалары белгіленген қызмет мерзіміне, олардың нақты тозуына байланысты болады және жөндеу түріне қатысты /6, 7-11, 17-19, 50-53/ ұсынымдарына сәйкес сумен жабдықтау жүйесінің барлық элементтері үшін бірыңғай айқындалады.
  Судың, хлорлы әктің технологиялық нормалары ҚНжЕ /4/ талаптарына сәйкес анықталады (және есептеулермен расталады).
  4.6 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарында техникалық қызмет көрсету
  4.6.1 Жалпы ережелер
  Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің су тазарту станцияларының құрылыстарын, құрылғылары мен жабдықтарын жосжұплы алдын ала қарау және жосжұплы алдын ала жөндеу жұмыстары, су құбыры тазарту құрылыстарын ағымдық және күрделі жөндеу жұмыстарының негізгі түрлерінің тізбесі, олардың мерзімдері мен кезеңділігі /7-11/ келтірілген ұсынымдары бойынша анықталады. Жұмыстардың нақты тізбесі қабылданған технологияға және су тазарту құрылыстың құрамына тәуелді болады. Әртүрлі материалдарды қолдануды талап ететін жұмыстарға тән түрлері болып мыналар табылады:
 • барлық тазарту құрылыстардың немесе олардың конструкциялық элементтерінің жұмысқа қабілетті және тиісті санитарлық-гигиеналық жай-күйде сүйемелдеу;
 • тазарту құрылыстардың жапқыш-реттеуші, сақтандырғыш арматураларын, жабдықтарын, құрылғыларын, элементтерін (тартпаларды, аражабындарды, арналарды, науаларды, кәріздеу құрылғысын және т.б.) жөндеу;
 • сүзгі материалдарын және ұстап тұратын қабаттарды (қиыршықтас, құм) қосымша жүк тиеу;
 • әртүрлі бактардың, торлы элементтердің тоттануға душар болған металл бөлшектерін, ағаш қалқандары мен торламаларды жөндеу немесе ауыстыру;
 • өлшеу және реттеу аспаптары мен құрылғыларын (манометр, вакуумметр, жылдамдық реттегіші және т.б.) ауыстыру немесе жөндеу;
 • құбырларды, арматураларды, қақпақтарды, баспалдақтарды, қапсырмаларды және т.б. бояу.
  Су бұрудың тазарту құрылыстарын жосжұплы алдын ала жөндеу жұмыстары /7-11/ сәйкес жөндеу мерзімі мен номенклатура бойынша жүзеге асырылады. Су бұрудың тазарту құрылыстарына техникалық қызмет көрсету практикасында, сондай-ақ, /7-11/ қамтылмаған құрылыстар, машиналар, жабдықтар мен апжұпаттар бөлігінде химия өнеркәсібі машиналарын, жабдықтары мен апжұпаттарына техникалық қызмет көрсету тәртібі /46/ қолданылуы мүмкін. Жұмыстардың нақты тізбесі сарқынды суды (механикалық, физика-химиялық, биологиялық) тазарту бойынша қабылданған схемаға, құрылыстың жеке типтерінің жұмыс жағдайына байланысты болады.
  4.6.2 Табиғи суды өлшенген заттардан тазарту
  23
  Тазартудың көрсетілген түрі бойынша су құбыры тазарту құрылысына техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың құрамына жалпы жағдайда араластырғыштарға, реакция камерасына, тұндырғыларға, өлшенген қабаттары бар жарықтандыруларға, сүзгілерге, суды және ерітінділерді тасымалдау сорғыларына, коагуляцияланатын құрылғыларға, әк, белсендендірілген көмір, полиакриламид (ПАА), белсендендірілген кремний қышқылын (БКҚ) және басқаларды әзірлеуге және мөлшерлеп өлшеуге арналған құрылғыларды қоса қызмет көрсету, су сынамасы мен реагенттерді іріктеу және белгіленген түрлер бойынша тазартылған суға талдау жүргізу жатады.
  Құрылыстарды, құрылғылар мен жабдықтарды жосжұплы алдын ала қарау және жосжұплы алдын ала жөндеу жөніндегі жұмыстарды /7-11/ сәйкес жүргізу ұсынылады, сонда жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі мен олардың кезеңділігі берілген.
  Материалдық ресурстарды тартуға байланысты ағымдық жөндеу бойынша жұмысқа тән түрлері болып мыналар табылады:
 • қажет болған жағдайда ішкі құбырларды және жапқыш-реттеуші арматураны (жинақ күйінде немесе жеке қосалқы тетіктері мен бөлшектері), сүзгі жабдықтарын, дозалаушы құрылғыларды, бақылау аспаптарын (манометр, вакуумметр, шығын өлшеуіш, жылдамдық реттегіші және т.б.), әртүрлі типті араластырғыштарды жөндеу;
 • әртүрлі материалдардан (темірбетон, металл, жасанды полимер материалынан) жасалған сыйымды құрылыстың (ерітінді және шығындаушы бактардың, бак-сақтауыш) және олардың конструкциялық элементтерінің (әртүрлі материалдан (металл, ағаш, поимер) әзірленген кәріздік жүйелердің, реагенттер, су, ауа беру және үлестіру жүйелерінің) қалыпты жұмыс жай-күйін сақтау;
 • негізгі құрылыстардың (араластырғыштардың, реакция камерасын, тұндырғыларды, сүзгілерді, микросүзгілерді және т.б) және олардың конструкциялық элементтерінің (қабырғалардың, аражабындардың, бөгеулердің, науалардың, арналардың, кәріздік жүйелердің, реагенттер, су беру және үлестіру жүйелерінің, торлы элементтердің және т.б.) қалыпты жұмыс жай-күйі мен санитарлық-гигиеналық жағдайын сақтау.
  Сумен жабдықтаудың тазарту құрылысының осы топтарына техникалық қызмет көрсету процесінде қолданылатын негізгі материалдық ресурстарының тізбесіне мыналар кіреді:
 • әртүрлі материалдан жасалған (қабылданған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес) құбырлар, жинақталған жапқыш-реттеуші, сақтандырғыш және бақылау-өлшеу арматура және оған қосалқы бөлшектер;
 • жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған материалдар (құм, қиыршықтас, цемент, қамту тақтасы, металл илектері, бояулар және т.б.);
 • сүзгілерге қосымша жүк тиеуге арналған материалдар (кварц құмы, керамзит, цеолит және басқа – негізгі сүзгі қабат үшін; әртүрлі фракциялы қиыршықтас);
 • жобалау технологиясына және кәсіпорында қабылданғанға байланысты шаруашылық-ауыз суды мөлдірлеу және бояусыздандыру үшін қолданылатын негізгі реагенттер: алюминий сульфаты Al2(SO4)3, натрий алюминаты NaAlO2, хлорлы алюминий AlCl3, алюминий оксихлориды {Al2(OH)5Cl}6H2O, темір сульфиті FeSO4, темір сульфаты Fe2(SO4)3, хлорлы темір FeCl3, бәсеңдетілген әк Ca(OH)2, сода Na2CO3, полиакриламид (ПАА), озон О3 және қазіргі заманғы қолжетімді реагенттер, соның ішінде импорттық өндірісі.
  Жерүсті көздерін, көптеген жағдайда жерасты суын пайдаланатын сумен жабдықтау жүйелерінің бірқатарында сапалы шаруашылық-ауыз су алу үшін табиғи судың химиялық құрамын реттеу қажеттілігі туындайды. Мұндай жағдайларда су құбыры тазарту құрылыстарында технологиялық схемалар немесе суды тұзсыздандыру, жұмсарту, темірсіздендіру, фторсыздандыруды деманганациялау жеке блоктары (басқа схемалар сирек) қолданылады. Осы процестердің кейбірі қосымша реагенттердерді пайдалану және реагентті шаруашылықты кеңейту кезінде судағы өлшенген заттарды (алдыңғы бөлімді қара) жою кезінде жүзеге асырылады. Жерасты суын пайдалану және олардың химиялық құрамын
  24
  тұзсыздандыру немесе кондиционерлеу қажет болғанда арнайы құрылыстары қолданылады. Мұндай жағдайларда су даярлаудың технологиялық схемаларында ықшам құрылғылар, жабдық және импорт өндірісінің реагенттері болады.
  Бұл жағдайда әзірлеуші-кәсіпорын оларға технологиялық қызмет көрсету ҚР заңнамасы бойынша су сапасының талаптарына сай келетін су алған кезде осы құрылғыларға, жабдықтар мен реагенттерге техникалық қызмет көрсету жөнінде техникалық регламенттер мен нұсқаулықтардың талаптарын ескеріп, белгіленген регламент бойынша жүзеге асырады.
  Су тазарту құрылыстарының ағымдық жөндеу жұмыстары үшін материалдардың шығын нормалары құрылыстың нақты жағдайына байланысты жалпы құрылыс жұмыс орындау әдістемесіне сәйкес қабылданады. Жапқыш-реттеуші, сақтандырғыш және бақылау-өлшеу арматураның, олардың жеке тораптары мен тетіктерінің, құбырлардың шығын нормалары олардың қызмет мерзімдері мен нақты тозуына байланысты болады және жөндеу түрлеріне қатысты /6, 17-19, 28, 50/ ұсынымдарға сәйкес анықталады.
  Су, реагенттер (коагулянттар, флокулянттар, әк және басқа) шығынының технологиялық нормалары жылдың әртүрлі кезеңінде бастапқы суды тазартудың технологиялық схемасына, сапасына қатысты қабылданады. Олар тазарту құрылысының немесе пайдаланушы кәсіпорынның бас технологының ұсынысы бойынша су сапасына зертханада жүргізілген сынама талдауының негізінде анықталады және суды барынша тазарту әсерін алу қажеттілігін негіз ете отырып, санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарымен келіседі. Су және реагенттер шығынының технологиялық нормаларын таңдау кезінде басқа өлшем болып тазартылған судың өзіндік құнын орынсыз қымбаттату үшін оларды ұтымды жосжұплау қажеттілігі табылады.
  Материалдық ресурс (су, ауа, реагенттер) шығынының оңтайлы технологиялық нормаларын таңдау жөніндегі ұсынымдар ҚНжЕ /4, 5/ тиісті бөлімдерінде келтірілген.
  4.6.3 Сарқынды суды механикалық тазарту
  Құрылыстарды, құрылғылар мен жабдықтарды жосжұплы алдын ала қарау және жосжұплы алдын ала жөндеу жөніндегі жұмыстарды /7-11/ сәйкес жүргізу ұсынылады, сонда жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі мен олардың кезеңділігі берілген.
  Ағымдық жөндеу бойынша жұмысқа тән болып мыналар табылады:
 • ішкі құбырларды, торларды, електерді, ұнтақтағыштарды, реагентті шаруашылықтың жеке конструкция тораптарын, құмтұтқыштарды, алғашқы тұндырғыларды немесе сарқынды суды механикалық тазартудың технологиялық схемасында қабылданған құрылыстардың басқа типтерін жөндеу;
 • сарқынды суды механикалық тазарту негізгі құрылысының және олардың конструкциялық элементтерін (науаларды, дәліздерді, баспалдақтарды, қоршау конструкцияларын және т.б.) қалыпты жұмыс жай-күйде сақтау.
  Сарқынды суды механикалық тазарту құрылысына техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын негізгі материалдық ресурстардың тізбесіне мыналар кіреді:
 • жөндеу жұмыстарына және негізгі құрылысты жөндеуге арналған болатқұбырлары және илектердің басқа түрлері (швеллер, бұрыш, болат табағы, арматура, жолақтық материал және т.б.);
 • негізгі құрылыстарда жөндеу-құрылыс жұмыстарға арналған материалдар (құм, қиыршықтас, цемент, жабын тақсатсы, бояу және т.б.);
 • конструкциялық тораптар және ұнтақтағыштардың, торлар-ұнтақтағыштардың, алғашқы тұндырғылардың бұрылыс фермалары, гидроэлеваторлардың, электрқозғалтқыштардың қосалқы бөлшектері.
  Сарқынды суды механикалық тазартудың негізгі құрылыстарында ағымдық жөндеу жұмыстарына арналған материалдардың шығын нормалары олардың құрамына байланысты
  25
  жалпы құрылыс жұмыстарын орындау кезінде анықтау әдістемесіне сәйкес қабылданады. Құрылыстардың, механизмдер мен электрқозғалтқыштарының механикалық бөліктері мен олардың тетіктерін жөндеуге арналған материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығын нормалары олардың қызмет мерзіміне, нақты тозуына байланысты болады және жөндеу түріне қатысты /6, 17-19, 28, 50/ ұсынымдарға сәйкес анықталады.
  4.6.4 Сарқынды суды биологиялық тазарту
  Қолданыстағы ҚР санитарлық нормаларымен белгіленген, табиғи (өзендер, теңіздер және басқа) немесе осы мақсатта жасанды жасалған (сарқынды су жинауыштары) жерүсті су объектілеріне ағызуға мүмкіндік беретін шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суды тазарту дәрежесіне сарқынды суды толық биологиялық тазарту жағдайында ғана қол жеткізіледі, оған жобалау технологиялық схемасына сәйкес сарқынды суды тазарту үшін барлық құрылыстарды қалыпты пайдалану кезінде механикалық тазарту кіреді.
  Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суды тазартудың қолданыстағы практикасында биологиялық тазарту екі нұсқада болуы мүмкін:
 • табиғи жағдайларда;
 • жасанды жасалған жағдайда (аэротенктерде немесе биосүзгілерде).
  Осы нұсқада сарқынды суды тазартудың технологиялық схемалары құрылыстардың құрамы қолданылатын технологиялық жабдықтарымен және, тиісінше, оларды пайдаланудың әртүрлі шарттарымен айрықшаланады. Жалпы жағдайда биологиялық тазарту құрылыстарына техникалық қызмет көрсету /5, 7-14, 16, 46/ баяндалған талаптарға сай болуы керек. Осы талаптарға сәйкес пайдалану кезінде жосжұплы алдын ала жөндеу бойынша материалдық ресурстар қолдануды талап ететін, жүргізілетін жұмыстардың тізбесіне жөндеу түріне байланысты мыналар жатады:
 • негізгі құрылыстардың (аэротенктердің немесе биосүзгілердің), екінші тұндырғылардың, жауын-шашындар болуына байланысты оларды өңдеу құрылыстарын (метантенктердің, мөлдірлету-перегниватели, екі қабатты тұндырғылардың, тұнбатығыздағыштардың және басқа) қалыпты жұмыс жағдайын сақтау;
 • құрылыстың құрамы мен типтеріне байланысты құбырлар учаскелерін және жапқыш-реттеуші арматураны, сарқынды суды, ауаны және басқа элементтерді беру, тарату және бұру жүйелерінің элементтерін жөндеу;
 • құрылыстардың конструкциялық элементтері мен олардың тетіктерін олардың құрамына байланысты (радикалды тұндырғылардың қозғалту фермалары, олардағы электрқозғалтқыштар, метантенктер, тұнбатығыздағыштар конструкциясы, аэраторлар мен аэротенкте ауа тарату жүйелері, биосүзгілердегі сүзгі материалдар және т.б.).
  Сарқынды суды биологиялық тазарта құрылыстарына техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын негізгі материалдық ресурстар:
 • әртүрлі материалдардан жасалған құбырлар, әртүрлі профильді металл илектері және оқшаулағыш материал, ағаш – негізгі құрылыстардың жабдықтарын, жапқыш-реттеуші арматура және басқа;
 • негізгі құрылыстарда жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған материалдар (құм, қиыршықтас, цемент, битум, гидрооқшаулағыш материал және басқа);
 • конструкциялық тораптар және биологиялық тазартудың тезнологиялық схемасында қабылданған құрылғылар мен қондырғылардың механикалық, жылутехникалық, энергетикалық жабдығының қосалқы бөлшектері;
 • жеке технологиялық процестерді қарқындату үшін пайдаланылатын (оларды пайдаланған жағдайда) реагенттер (мысалы, жауын-шашынды тығыздау және сусыздандыру үшін).
  Сарқынды суды биологиялық тазарту құрылысында ағымдық жөндеу жұмыстар үшін материалдар шығын нормалары олардың құрамына байланысты жалпы құрылыс жұмыстарды
  26
  орындау кезінде оларды анықтау әдістемесіне сәйкес қабылданады. Нақты жағдайына, жөндеу күрделілігіне байланысты механикалық, жылутехникалық, энергетикалық жабдықты жөндеу үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерінің шығын нормалары /7-14/ ұсынымдарға сәйкес /22-24, 45, 48, 49, 52/ салалық нормативтеріне тиісті анықталады. Сарқынды суды биологиялық тазартудың технологиялық процестерін қарқындату үшін реагенттер шығын нормалары зертханалық және өндірістік зерттеулердің негізінде немесе ҚНжЕ /5/ ұсынымдары бойынша белгіленеді.
  4.6.5 Ауыз суды және сарқынды суды залалсыздандыру
  Суды хлорлау ауыз су мен сарқынды суды залалсыздандырудың ең кең тараған тәсілі болып табылады. Суды залалсыздандыру үшін хлордан басқа суды озондау мен ультрафиолеттік сәулелендіру қолданылады. Суды залалсыздандыру үшін хлор газ сипатты және қосылулар түрінде (хлорлы әк, гипохлориттер және басқа) қолданылады. Осыған байланысты залалсыздандыру және оларға техникалық пен технологиялық қызмет көрсету үшін әртүрлі конструкциялық қондырғылар мен құрылыстар пайдаланылады. Ауыз суды және сарқынды суды хлорлауға арналған қондырғылар мен құрылыстарға техникалық қызмет көрсету құрамы /7-14, 45/ анықталған.
  Жөндеу түріне байлансты жосжұплы алдын ала жөндеу бойынша материалдық ресурстар қолдануды талап ететін тән жұмыстар болып мыналар табылады:
 • құрылыстың хлор құбырларының, жапқыш-реттеуші, сақтандырғыш және бақылау-өлшеу арматураның, хлораторлардың (газ сипатты хлорды пайдалану кезінде), электролизердің (гипохлориттерді қоланған кезде), сатураторлар мен ыдыстардың (хлорлы әкті пайдаланған кезде) қалыпты жұмыс жағдайын сақтау;
 • өндірістік жайлар мен судағы хлордың шоғырлануын басқалу үшін желдеткіш жүйелердің, құралдар мен жабдықтардың қалыпты жұмыс жағдайын сақтау;
 • жинау және сақтау жерлерінде бастапқы өнімнің қалыпты жұмыс (қауіпсіз) жағй-күйін сақтау.
  Ауыз су мен сарқынды суды хлорлау үшін қондырғылар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық жұмыстар қорғау құралдарымен, киім-кешекпен және қосымша шығын материалдармен міндетті жарықтандыру арқылы жүргізілуі тиіс.
  Техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын негізгі материалдық ресурстар:
 • хлорлы әк ерітіндісін дайындау үшін әртүрлі конструкциялы хлораторлардың, электролизерлердің, жабдықтардың жеке тораптарының қосалқы бөлшектері мен тетіктері;
 • төзімді материалдар: қоспалы және хлорлы болат, алюминий қорытпасы, винипласт, эбонит, жұпонит және басқа;
 • коммуникацияларды (металл емес) жөндеу үшін материалдар — резеңке, поливинилхлорацетат, винипласт және басқа;
 • хлордың ысырап болуын бейтараптандыру үшін материалдар (натрий тиосульфаты, сода, әк, сабын және басқа).
  Жабдық үшін материалдардың, қосалқы тораптар мен тетіктердің шығын нормалары жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттарда, сондай-ақ, салалық нормативтерде және пайдаланушы кәсіпорындарда қолданылатын басқаларда келтірілген ұсынымдардың негізінде белгіленеді. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің бірқатарында табиғи және тазартылған суды залалсыздандыру ультрафиолет сәулелерімен жүргізіледі, ол үшін батырынды және батырынды емес бактерицидті шам қондырғылары қолданылады. Мұндай қондырғыларды қолданған кезде зақымдар, оларды жою тәсілдері, талап етілетін материалдық ресурстар мен олардың шығын нормалары зауыт-өндірушілердің паспорттары мен пайдалану нұсқаулықтарының негізінде пайдаланушы кәсіпорындардың есептері бойынша анықталады. Суды озондау арқылы залалсыздандыру сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде
  27
  атмосфералық ауадан озон дайындайтын және алатын қондырғылар мен құрылғылардың болуын болжамдайды. Оларды пайдалану импорт өндірісі жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін сақтау жөніндегі материалдық ресурстардың қолданылуына байланысты. Материалдық ресурстардың шығын нормалары зауыт-өндірушілердің техникалық шарттары мен пайдаланушы кәсіпорындардың есептері бойынша техникалық регламенттерінің негізінде анықталады. Экономиканың басқа салалық нормативтік-анықтамалық әдебиетін пайдалануға болады.
  4.7 Сумен жабдықтау және су бұру сорғы станцияларында техникалық қызмет көрсету
  Сорғы станциялар құрылыстары мен жабдықтарын жосжұплы алдын ала жөндеу жүйесі сорғы станциясының мерзімнен бұрын тозуының, аварияның алдын алу және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында құрылысты қадағалау және күтіп ұстау жөніндегі және жөндеудің барлық түрлеріне қатысты бұрын жасалған жосжұп бойынша жұмыстарды шамалайды. Авариялық сипатты ақаулар, сондай-ақ кішігірім кемшіліктер дереу жойылады. Сорғы және ауаүрлегіш станцияларын жосжұплы алдын ала қарау және жосжұплы алдын ала жөндеу жұмыстары, сорғы және ауаүрлегіш станцияларын ағымдық және күрделі жөндеу жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі, қарау, жөндеу мерзімдері және олардың кезеңділігі /7-14/ ұсынымдарына сәйкес қабылданады.
  Материалдық ресурстарын талап ететін сорғы тсанцияларын жөндеу жұмыстарына тән түрлері мыналар:
 • зауыт-өндірушілердің талаптарына сәйкес қоғалтқыш тетіктері үшін майлау операцияларын жүргізу;
 • қызмет мерзіміне сәйкес тозған немесе авариялық жай-күйдегі тетіктерді ауыстыру;
 • тығын-сақиналарды, аратөсемдерді, бұрандамалар мен сомындарды, қосу жалғастырғыштарды, мойынтіректерді, кілтектерді, түйрегіштерді және т.б. ауыстыру;
 • құбырлардың учаскелерін, жапқыш-реттеуші арматураны, сақтандырғыш және кері клапандарды ауыстыру және олардың жеке элементтерін ауыстыру.
  Сорғы станциялар мен басқа объектілерде қолдануды талап ететін жүккөтергіш жұмыстарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың тізбесін және оған материалдық ресурстар шығыны нормаларын таңдау «Жүккөтергіш крандарды орналастыру және қауіпсіз пайдалану ережесіне» /47/ сәйкес белгілеу ұсынылады.
  Отандық өндірісінің әртүрлі типті және маркалы сорғыларды жөндеу үшін материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығын нормалары /21, 34, 35, 50-52/ қабылданған деректер бойынша анықталады. Импорт өндірісінің сорғыларына техникалық қызмет көрсету техникалық регламентке және зауыт-өндірушінің техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырылады.
  4.8 Электрқозғалтқыштарға, электржабдықтарға, электртаратқыш құрылғыларға және трансформаторлы қосалқы станцияларға техникалық қызмет көрсету
  Сумен жабдықтау және су бұру құрылыстарының электртехникалық жабдықтарын жосжұплы алдын ала қарау мен жосжұплы алдын ала жөндеудің құрамы мен жүргізу көлемін өндірістік энергетикасында /7-14, 45, 49/ пайдалану тәжірибесінің негізінде анықталады.
  Ағымдық жөндеу кезінде қосымша материалдық ресурстарды талап ететін жұмыстарға тән түрлері:
 • электрқозғалтқыштар: ауыстырусыз статорор мен ротор орамдарының зақымдарын жою, орамды лакпен қайта жабу, фланец аратөсемін ауыстыру, тербеліс мойынтірегін жуу және қайта майлау, щетка механизмін жөндеу, щеткаларды ауыстыру және басқа;
  28
 • электртаратқыштардың ауа және кабельді желілері: тіреулерді жөндеу, зақымданған оқшаулағыштарды ауыстыру, желілердің жеке учаскелерін қайта тарту, разрядтаушыларды тексеріп түгендеу және жөндеу, шұңқырлар мен қосу жалғастырғыштарға кабельді мастика құю;
 • жарықтандыру желілері: сынған оқшаулағыштар мен роликтерді ауыстыру, желілердің жеке учаскелерін қайта тарту, жөндеу немесе ауыстыру, штепсельді, розетканы, ажыратқышты, сақтандырғыш ауыстыру, тарату және алдын алу қалқандар мен қорабтарды жөндеу және басқа;
 • күш трансформаторы: трансформатордың май өлшеуіш шынысын, бакттары мен қақпағын жөндеу және ауыстыру, трансформаторға май құю, қайта қосу құрылғыларын жөндеу немесе ауыстыру, термосифонды сүзгілерде сорбентті ауыстыру және басқа.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланудың осы құрамды бөлігінің құрылыстары мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын негізгі материалдық ресурстар мыналар:
 • электрқозғалтқыштарды жөндеу жұмыстары үшін қолданылатын материалдар: әртүрлі профильді қара және түсті металдар, резиноасбестті аратөсемді оқшаулау тығыздау материалдары, метиздер, майлау материалдары, лак бояу материалдары және басқа;
 • электртаратқыштардың ауа және кабель желілерін жөндеу кезінде қолданылатын материалдар: сым және кабель өнімі, электроқшаулау материалдары және басқа;
 • жарықтандыру желілерін жөндеу үшін қолданылатын материалдар: сым және кабель өнімі, электртехникалық таратқыш және сақтандырғыш арматура, жарықтандыру құралдары, электроқшаулау материалдары және басқа;
 • күш трансформаторын жөндеу үшін қолданылатын материалдар: түсті металдар мен қоспалар, метиздер, аратөсемді және лак бояу материалдары мен басқа.
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде электртехникалық жөндеу жұмысы үшін электртехникалық материалдардың, қосалқы бөлшектердің шығын нормалары энергетика өндірісінде қабылданған нормалар бойынша алынады /48-50, 51, 52/.
  4.9 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде пайдаланылатын басқа материалдық ресурстарды нормалау
  Санитарлық қорғау аймақтары (СҚА). Қолданыстағы нормативтік құжаттамаларға сәйкес /4, 54, 55/ пайдаланушы кәсіпорындар абаттандыруды және қорғау мен санитарлық режимін (екпе ағаштарды суары, қоршау құрастырмаларын жөндеу, сигналдау) сақтауды болжамдайтын санитарлық қорғау аймақтарының аумағын пайдалануды жүзеге асырады. Режим жағдайы бар санитарлық қорғау аймақтары су тарту және жерүсті көздерінде, олардың орналасқан жерінде, жерасты су тартулардың маңында, сутазартқыш құрылыстардың алаңында орналастырылады. Қоршау құрастырмаларын (қабырғаларды, тікенді сым, темірбетонды тіреулерді және басқаларды) жөндеу жұмыстары үшін жалпы құрылыс материалдарының шығын нормалары жалпы құрылыс жұмыстар жүргізу үшін әдістемеге сәйкес анықталады. Аумақты және (екпе ағаштарды суару үшін судың технологиялық нормалары /4/ ұсынымдарға сай белгіленеді.
  Сумен жабдықтау жүйелеріндегі жылуэнергетика объектілері. Сарқынды суды тазартудың технологиялық схемаларында кейбір жауын-шашынды өндеу процсетерін жүргізу жылу энергиясын пайдалануға қатысты болады. Мысалы, метантектерде жауын-шашындарды ашыту (t = 33-35 0С болған жағдайда — мезофильді процесс; t = 53-55 0С болғанда — термофильді процесс). Жоғары температураның қажеттілігі (әсіресе жылдың суық кезеңінде) бірқатар жағдайда су бұрудың тазарту құрылыстарында өзінің жеке қазандықтарының есебінен қамтамасыз етіледі және жылуэнергетика объектілеріне техникалық қызмет көрсетуге байланысты болады. Мұндай жағдайларда жұмыстың негізгі түрлерінің тізбесін,
  29
  қолданылатын материалдық ресурстардың тізбесін, материалдық ресурстар шығынының техникалық нормаларын осы жағдайда жабдыққа байланысты (сорғылар, электрқозғалтқыштар, құбырлар және басқалар) экономиканың жылуэнергетикалық саласында /51, 52/ және басқа салаларда қолданыстағы ұсынымдар бойынша анықтау ұсынылады. Сарқынды суды тазарту технологиясында пайдалану үшін жылу энергиясының технологиялық нормалары ҚНжЕ /5/ ұсынымдары бойынша белгіленеді. Құрылыстың (қазандықтардың ғимараттарын) ағымдық жөндеу үшін материалдардың тізбесі және құрылыс материалдарының нормаларын таңдау жалпы құрылыс жұмыстарын орындау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.
  Авто және арнайы көлік. Құрылыстарды, механизмдер мен жабдықтарды жосжұплы алдын ала жөндеу жүйесі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану бойынша автомобиль мен арнайы көлік жұпкіне техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің барлық түрлері жөніндегі жұмыстарды болжамдайды (автомобильдер мен арнайы көлік, тракторлар, бульдозерлер, крандар, грейдерлер, компрессорлар және т.б.). Механизмдерге арналған жөндеу материалдары мен қосалқы бөлшектердің шығын нормалары экономиканың әртүрлі салаларында пайдаланылатын ұқсас механизмдер мен жабдықтар үшін белгіленген нормативтер /38-44/ бойынша анықталады. Авто және арнайы көліктер үшін жанар-жағармайлар мен пайдалану материалдарының тізбесі мен шығын нормалары Ережеге /37/ сәйкес белгіленеді. Авто және арнайы көліктердің кейібр типтері мен маркаларын пайдалану кезінде, сондай-ақ имопрт өндірісінің қазіргі азамнғы техникасын пайдалану кезінде басқа нормативтік құжаттарды, техникалық регламенттерді, оның өндірушілерінің нұсқаулықтары мен пайдаланушы кәсіпорындардың әдістемесін қолдануға болады. Қажет болғанда басқа, соның ішінде кәсіпорындарда әзірленген және тиісті есептермен расталған нормативтік құжаттардың пайдаланылуы мүмкін.
  Зертханалық және арнайы ыдыс, құралдар мен жабдықтар. Пайдаланушы кәсіпрпындардың су сапасын бақылау зертаханаларын жабдықтау сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін пайдалану ережелеріне /9, 13, 14/ және санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының талаптарына сәйкес анықталады. Сумен жабдықтау және су тарту жүйелеріне техникалық қызмет көрсету процесінде медициналық, химиялық және басқа салаларда қабылданған материалдық ресурстарының осы тізбесі мен нормативтері үшін белгіленген шығын нормалары бойынша зертханалақы ыдыстардың шығынын толтыру, құралдар мен зертханалық жабдықтарды жөндеу мен ауыстыру жүзеге асырылады.
  Техникалық қызмет көрсетуге арналған құрылыс және арнайы қол және механикалық құрал-саймандары. Ережелерде /9, 13, 14/ белгіленген кәсіпорындар санатына байланысты мұқтаждылық есеп тәртібі, тозу мерзімін ескеріп, шығын және оны толтыру нормалары ҚНжЕ /19/ сәйкес немесе осы кәсіпорынның есеп әдістемесіне сәйкес кәсіпорынның нақты мұқтаждылық негізінде айқындау ұсынылады.
  5 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде ресурс үнемдеудің негізгі проблемалары
  Сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін пайдалану кезінде су үнемдеудің басты проблемасы негізгі қорлардың қатты тозуы болып табылады. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің деректері бойынша елімізде сутартқыштардың ұзындығы 24 мың км, оның ішінде көше бойы – 14,9 мың км құрайды, оның 47,7 % ауыстыруды қажет етеді. Сутартқыштың бас коллекторлары мен көше желілерінің ұзындығы 10,5 мың км құрайды, оның 2,3 мың км ауыстыруды қажет етеді. Облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдіктерінің деректері бойынша тозудың орташа деңгейі құрылыстар бойынша 58 %-дан (суқұбырлы сорғы станциялары) 74,2 %-ға дейін (сутартқыштың тазарту құрылыстары), желілердегі су шығыны 32 % құрайды. Судың жан-
  30
  жақты есепке алынбауы су үнемдеудің негізгі проблемасының бірі болып табылады. Пайдалануға алынатын барлық судың 70 % шамасында ауыл шаруашылығында, 22 % — өнеркәсіпте, 8 % — коммуналдық-тұрмыстық мақсатта шығындалады. Егер өнеркәсіпте суды есепке алу 100 %-дық, коммуналдық-тұрмыстық секторында — 72-75 % жүргізілсе, онда ауыл шаруашылығында суды есепке алу өте төмен деңгейде жүргізіледі. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында су шығыны 50 %-ға дейін және одан артық ысырап болады.
  ҚР Заңында жеке суды есепке алу аспабын орнатуға қызмет көрсетушінің міндетті екендігі көзделген, жалпы үйде суды есепке алу аспабын орнату алынып тасталған. Іс жүзінде суды есепке алудың жалпы үй аспабының көрсеткіші мен жеке сомалық көрсеткіштердің айырмашылығы 50 %-ға дейін құрайды. Бұл — судың ысырап болғаны.
  Осы уақытқа дейін елімізде ауыз суды дайындауға және оны тұтынушыларға жеткізуге жұмсалған нақты шығынды сипаттамайтын сумен жабдықтау және су бұру қызметінің төмен тарифтері қолданыста, бұл суға ұқыпты қатынасты және оны үнемдеуге бөгет болып отыр. Көптеген мемлекеттерде сумен жабдықтау және су бұру қызметі үшін төлемнің сомалық мөлшері отбасының бір айдағы жинақ табысының пайызында 3-4 % құрайды. Қазақстанда сумен жабдықтау және су бұру қызметі үшін төлемнің бұл мөлшері практика жүзінде 10 есе аз. Сумен жабдықтау және су бұру қызметіне қолжетімділік деңгейінің қолданылмайтын әлеуеті бар. Суарналарының табиғи монополияландырылған жай-күйі мен әрдайым аяғына дейін қаржыландырылмау жағдайында әкімшілік, сондай-ақ нарық әдістерімен реттелетін теңдестірілген бағаның сұранысы мен ұсыныстары сияқты экономикалық негізделген тарифтердің рөлі басым болып табылады.
  Тапсырысшы ретінде қаланың сұранысы, мемлекеттік тапсырыста сипатталатын қызметтің сапасы мен сенімділіге қойылатын талаптар нақты төлемқабілеттілікке сәйкес болуы тиіс.Сумен жабдықтау және су тарту жүйелеріне, ауыз суды дайындау және сарқынды суды тазарту сапасына қойылатын талаптар қаланың қаржы мүмкіндігін есептеу арқылы анықталады. Суарналардың ресурстық тиімділігі мен негізгі қорлардың жайдайы негізге алынып, желілер мен жабдықтарды жаңғырту және ауыстыру жөніндегі міндеттер, оларды қаржыландыруға сәйкес деңгейі айқындалады. Тұтыну нормативтері ескеріліп, қызметті тұтыну бағасы белгіленеді. Сумен жабдықтау және су тарту секторында тарифтік саясатты анықтау кезінде мынадай негізгі міндеттер шешіледі:
 • қызмет көрсету шарттары, негізгі қорларды ауыстыру, оларды жаңғырту және салу бойынша тапсырмалар ескеріліп, қызмет көрсетуге арналған объективті қажетті шығындарды белгілеу;
 • тиімсіз шығындарды қысқартуды ескерумен қатар, операциялық шығындарды және инвестициялық құрамдық тарифтердің ықтимал өсуін, өндірістің ресурстік тиімділігінің жоғарылауын, төлемқабілеттілігі бойынша максимальды жол берілетін және қызмет сапасы бойынша ақталған тарифті есептеу және қайта құрылымдау;
 • инвестициялық құрамдық тарифті пайдаланудың бағыттарын бағалау және оңтайландыру, жабдықтарды жаңғыртуға арналған шығындарды және инвестициялық жобаларды іске асыру нәтижесінде пайдалану шығындарын өзгерту, ресурс үнемдеу, қызметті тиімсіз тұтынуды қысқарту бойынша шараларды жосжұплау;
 • реттеуші органдардың талдауы және тұтынушылардың төлем мөлшерін негізсіз жоғарылатуға жол бермеу (тарифтер сияқты, тұтыну нормативтерін жоғарылату арқылы);
 • тарифтерді келісу кезінде қаланың (бюджеттің және халықтың) нақты төлемқабілеттілігін, Суарналардың дебиторлық берешектерінің өсіміне жол бермеу үшін сумен жабдықтау және су тарту қызметін төлеу мүмкіндігін, субсидияланатын отбасылары санының шектен тыс өсуін, сондай-ақ оларға субсидия төлеу үшін бюджетке түсетін жүктемені бағалау;
 • Суарналар шығындарының негізділігіне сараптама жүргізу негізінде өзіндік құны мен кірісті реттеуші оргнадармен бақылау және талдау.
  31
  Тұтынушылардың топтары бойынша және тұтыну көлеміне байланысты дифференцияланған тарифтерді енгізуге мүмкіндік беретін «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 наурыздағы № 255-IV Заңы қабылданған. Ол жоғарыда аталған проблемаларды шешуге, сондай-ақ меншікті су тұтынудың жоғары нормаларын төмендетуге, өндірісте сумен қайтара қамту мен суды қайта пайдалану пайызын арттыруға, технологиялық құрылыстарда сумен шаюдан судың ысырап болу көлемін қысқартуға бағытталған. Сумен жабдықтау және су тарту қызметінің нақты тарифтерін енгізу пайдаланушы кәсіпорындарға үлкен кіріс алуға және көп қаражатты тозған негізгі қорларды жаңарту үшін жұмсауға мүмкіндік береді, бұл, нәтижесінде, судың ысырап болуын қысқартуға және су сапасын арттыруға жеткізеді.
  Сумен жабдықтау және су тарту секторында қымбаттау факторлардың объективті әсері арқылы әзірлемелерді белсендендіру және судың өзіндік құнын төмендетуге көмек беретін іс-шараларды жүзеге асыру ерекше елелулі маңызды болады. Оларға, бірінші кезектен, тұтынушылардың тиімсіз шығындары мен судың ысырап болуын қысқарту, сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін пайдалану кезінде материалдық және энергия ресурстарын үнемдеу, еңбек ресурстарын босату мақсатында жұмысты механизациялау мен автоматтандыру деңгейін арттыру жатады. Су шаруашылығы ұйымдарының негізгі қорлар құрылымындағы активті бөлігінің үлесі елеусіз – 96 % ұзақ пайдалану мерзімі бар ұзақмерзімді құрылыстар қоры. Салада амортизацияның орташа нормасы басқа салалармен салыстырғанда төмен және 3,4-4,0 % құрайды, алайда өнімнің өзіндік құнында амортизацияның меншікті салмағы жоғары. Бұл ретте, салада шығындардың өсу қарқынын төмендетудің басты резервтерін негізгі қорларды пайдаланудың жақсартуынан және оларды кеңейтудегі мұқтаждылықты төмендетуден іздеу қажет. Орташа тарифтердің өсім қарқынына қатысты орташа өзіндік құнның опережаюшие қарқыны Суарналардың тиімділігін төмендетеді. Сумен жабдықтау және су тарту жүйелерінің барлық шығындарын өтеуі тиіс реттелетін тарифтер болғанда, кәсіпорындар, оларға қызмет көрсетушілер пайдалану шығындарын жан-жақты қысқартуға және өз қызметтерінің өзіндік құныны төмендетуге мүдделі. Сонымен қатар, Үкімет тозған сумен жабдықтау жүйелерін қалпына келтіру, қайта жаңарту және жаңа жүйелер салу жөнінде, осы іс-шаралардың іске асырылуын және нақты мақсаттарға қол жеткізілуін бақылауды күшейту жөнінде іс-шараларды қаржыландыруды ұлғайту үшін шаралар қарастыруда. Іс-шаралар Ауыз су жөніндегі 2020 жылға дейінгі салалық бағдарламаға енгізілген.
  32
  Қосымша (ақжұпаттық)
  Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде материалдық ресурс шығындарының техникалық және технологиялық нормалары
  Осы қосымшада келтірілген материалдық ресурс шығындарының нормалары олардың толық тізбесін қамтымаған, онда Қазақстан Республикасының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланатын көптеген кәсіпорындармен жиі қолданылатындары ғана сипатталған. Материалдық ресурстардың шығын нормалары Алматы қаласының «Холдинг Алматы Су» МКК «Бастау» ЕМКК, «Тоспа Су» ЕМКК, «Су Желiсi» ЕМКК берген материалдар негізінде келтірілген.
  Берілген нормалар ақжұпаттық ретінде қаралуы тиіс, нақты кәсіпорындар үшін сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану жергілікті шарттарға байланысты нақтылануы және толықтырылуы тиіс.
  1-кесте — Су сапасын бақылау үшін материалдық ресурстардың шығын нормалары
  № р/с
  Атауы
  Типі, маркасы, МСТ
  Өлшем бірлігі
  Бірлікке арналған шығын нормасы
  1
  2
  3
  4
  5
  1 Сумен жабдықтау жүйесіндегі суға химиялық-бактериологиялық талдау жүргізуге арналған химиялық реактивтер, 1 анықтамаға. (Барлық реактивтер талдау үшін «хт» немесе «түт» квалификациясынан төмен болмауы тиіс)
  Нитраттар МСТ 18826-73
  1
  Азотқышқылды калий
  хт, түт, МСТ 4217-77
  г
  0,722
  2
  Салицилқышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 17628-72
  г
  0,500
  3
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  5,600
  4
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 14262-78
  г
  3,660
  5
  Трихлорметан (хлороформ)
  хт, түт, МСТ 20015-88
  г
  1,490
  Жалпы темір МСТ 4011-72
  1
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  1,82
  2
  Хлорлы аммоний
  хт, түт, МСТ 3773-72
  г
  0,214
  3
  Темір аммоний квасцтері
  хт, түт, МСТ 4205-77
  г
  120
  4
  Сутегі тотығы
  хт, түт, МСТ 10929-76
  г
  1,1
  5
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 14262-78
  г
  7,32
  6
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  0,476
  7
  Сульфосалицил қышқылы
  хт, түт, МСТ 4478-78
  г
  0,4
  8
  Күкірт қышқылы үстіндегі аммоний
  хт, түт, МСТ 20478-75
  г
  0,02
  9
  Роданисті калий
  хт, түт, МСТ 4139-75
  г
  2
  10
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  3
  Хлор қалдығы МСТ 18190-72 (метилоранж)
  1
  Метилоранж
  хт, түт, МСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-5171-84
  г
  0,000166
  2
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  0,095
  Құрғақ қалдық МСТ 18164-72
  1
  Көмірқышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 83-79
  г
  0,5
  33
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Фтор МСТ 4386-89
  1
  Азот қышқылы (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-2540-87
  амп.
  1
  2
  6-сулы азотқышқылды лантан
  хт, түт, МСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-4676
  г
  0,002166
  3
  Ализаринкомплексон
  хт, түт, МСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-4547
  г
  0,1927
  4
  МСҮ фтор ионы
  Мемлекетаралық стандарт үлгілері (МСҮ) ретінде танылған мемлекеттік стандарт үлгілерін ҚР қолдануға болады
  амп.
  1,0
  5
  Тұз қышқылы (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  6
  Концентрлі сірке қышқылы
  хт, түт, МСТ 61-75
  г
  0,32
  7
  Сіркеқышқылды натрий 3-сулы
  хт, түт, МСТ 199-78
  г
  0,32
  Жалпы қаттылығы МСТ 4151-72
  1
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  0,906
  2
  Хлорлы аммоний
  хт, түт, МСТ 3773-72
  г
  0,2
  3
  Күкірт қышқылы магний (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1
  4
  Трилон Б
  хт, түт, МСТ 10652-73
  г
  0,093
  5
  Трилон Б
  хт, түт, МСТ 10652-73
  г
  0,280
  6
  Трилон Б (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1,000
  7
  Қою көк түсті хром
  хт, түт, МСТ 36-78
  г
  0,0028
  8
  Этил спирті ректификат
  хт, түт, МСТ 18300, 5962
  мл
  0,500
  Марганец МСТ 4974-72
  1
  Азот қышқылы
  хт, түт, МСТ 4461-77
  г
  14
  2
  Күкірт қышқылы үстіндегі аммоний
  хт, түт, МСТ 20478
  г
  0,4
  3
  Марганецқышқылды калий (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-49415344-99
  амп.
  1
  4
  Азотқышқылды күміс
  хт, түт, МСТ 1277-75
  г
  0,102
  5
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 14262-78
  г
  6,11
  Мыс МСТ 4388-72
  1
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  1,812
  2
  Натрий диэтилдитиокарбаматы
  хт, түт, МСТ 8864-71
  г
  0,01
  3
  Шарапқышқылды калий-натрий
  хт, түт, МСТ 5845-79
  г
  2
  4
  Ерігіш крахмал
  хт, түт, МСТ 10163-76
  г
  0,25
  5
  Күкіртқышқылды мыс 5-сулы
  хт, түт, МСТ 4165-78
  г
  0,393
  6
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 14262-78
  г
  0,31
  7
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  0,095
  Анықтама рН МСТ 26449.1-85 (электрометриялық әдіс)
  1
  Хлорлы калий
  хт, түт, МСТ 4234-77
  г
  0,100
  2
  рН-метрия үшін стандарт-титрлер
  МСТ 8.135-2004;
  ТУ 2642-595-00205087-2006
  амп.
  1
  34
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Нитриттар МСТ 4192-82
  1
  Азот қышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 4197-74
  г
  1,497
  2
  Грисс реактиві
  хт, түт, МСТ 4197-74;
  ТУ 6-09-3569-86
  г
  0,400
  3
  Трихлорметан
  хт, түт, МСТ 20015-88
  г
  1,490
  4
  Сірке қышқылы
  хт, түт, МСТ 61-75
  г
  0,525
  Молибден МСТ 18308-72
  1
  Молибден қышқылды аммоний
  хт, түт, МСТ 3765-78
  г
  0,184
  2
  Марганецқышқылды калий (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1
  3
  Роданисті калий
  хт, түт, МСТ 4139-75
  г
  2,000
  4
  Шарап қышқылды калий-натрий
  хт, түт, МСТ 5845-79
  г
  2
  5
  2-хлорлы 2-сулы қалайы
  хт, түт, МСТ 36-78
  г
  0,8
  6
  Металлды қалайы
  хт, түт, МСТ 860-75
  г
  0,1
  7
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  18,3
  8
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  0,95
  9
  Изоамилді спирт
  хт, түт, МСТ 5830-79
  г
  8,8
  10
  Тетрахлорметан
  хт, түт, МСТ 20288-74
  г
  17,49
  Қышқылдану МСТ 26449.2-85
  1
  Марганецқышқылды калий (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-49415344-99
  амп.
  1
  2
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  8,4
  3
  Қымыздық қышқыл (фиксанал)
  МСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1
  ҚР СББЗ СТ МСТ Р 51211-2003 (синтетикалық бетүсті-белсенді заттар)
  1
  Фосфорқышқылды калий 1-замещ.
  хт, түт, МСТ 4198-75
  г
  0,12
  2
  Көк метилен
  хт, түт немесе имп. МСТ 491 9. 1-77;
  ТУ 6-09-40-5171-84
  г
  0,007
  3
  МСҮ натрий додецилсульфаты
  Мемлекетаралық стандарт үлгілері (МСҮ) ретінде танылған мемлекеттік стандарт үлгілерін ҚР қолдануға болады
  амп.
  1
  4
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  0,06
  5
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  0,119
  6
  Трихлорметан
  хт, түт, МСТ 20015-85
  г
  74,50
  Хлоридтер МСТ 4245-72 (азотқышқылды күміспен анықтау)
  1
  Хромқышқылды калий
  хт, түт, МСТ 4459-75
  г
  0,1
  2
  Хлорлы натрий
  хт, түт, МСТ 4233-77
  г
  0,025
  3
  Азотқышқылды күміс
  хт, түт, МСТ 1277-75
  г
  0,0288
  4
  Азотқышқылды күміс
  хт, түт, МСТ 1277-75
  г
  0,072
  Хлоридтер МСТ 4245-72 (азотқышқылды сынаппен анықтау)
  1
  Азот қышқылы
  хт, түт, МСТ 4461-77
  г
  0,14
  2
  Азот қышқылы
  хт, түт, МСТ 4461-77
  г
  0,011
  35
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Көк бромфенол
  хт, түт, немесе имп. ТУ 6-09-5421-90
  г
  0,05
  4
  Дифенилкарбазон
  хт, түт, ТУ 6-09-5215-85
  г
  0,500
  5
  Азотқышқылды тот сынабы
  хт, түт, МСТ 4520-78
  г
  0,605
  6
  Азотқышқылды тот сынап
  хт, түт, МСТ 4520-78
  г
  0,0363
  7
  Этил спирті ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  1
  Түстілігі МСТ 3351-74
  1
  Екіхромқышқылды калий
  хт, түт, МСТ 4220-75
  г
  0,0875
  2
  Күкіртқышқылды кобальт
  хт, түт, МСТ 4462-78
  г
  2
  3
  Мембранды сүзгілер d = 37, 35 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89,
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  дана
  1
  4
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  3,6600
  Лайлылығы МСТ 3351-74
  1
  Гексаметилентетрамин
  хт, түт, МСТ 1381-73
  г
  2,5000
  2
  Күкіртқышқылды гидразин
  хт, түт, МСТ 5841-74
  г
  0,5
  Аммоний МСТ 4192-82
  1
  Хлорлы аммоний
  хт, түт, МСТ 3773-72
  г
  2,965
  2
  Шарапқышқылды калий-натрий
  хт, түт, МСТ 5845-79
  г
  1
  3
  Несслер реактиві
  хт, түт ТУ 6-09-2089-77
  мл
  2,000
  Кадмий МСТ Р 52180-2003
  1
  Кадмий ионы МСҮ
  Мемлекетаралық стандарт үлгілері (МСҮ) ретінде танылған мемлекеттік стандарт үлгілерін ҚР қолдануға болады
  амп.
  1
  2
  Азот қышқылы
  осч, МСТ 4461-77
  г
  7,56
  3
  Хлорлы калий
  осч, МСТ 4234-77
  г
  100
  4
  Құмырсқа қышқылы
  осч, МСТ 5848-73
  мл
  0,6
  5
  Сутегі тотығы 33 %
  хт, түт, МСТ 10929-76
  г
  0,33
  6
  Азотқышқылды сынап
  осч, МСТ 4520-78
  г
  0,041
  7
  Тұз қышқылы
  осч, МСТ 3118-77
  г
  1,86
  8
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  2,5
  Қорғасын МСТ Р 52180-2003
  1
  Қорғасын ионы МСҮ
  Мемлекетаралық стандарт үлгілері (МСҮ) ретінде танылған мемлекеттік стандарт үлгілерін ҚР қолдануға болады
  амп.
  1
  2
  Азот қышқылы
  осч, МСТ 4461-77
  г
  7,56
  3
  Хлорлы калий о.с.ч.
  осч, МСТ 4234-77
  г
  100
  4
  Құмырсқа қышқылы
  осч, МСТ 5848-73
  мл
  0,6
  5
  Сутегі тотығы 33 %-ная
  хт, түт, МСТ 10929-76
  мл
  0,33
  6
  Азотқышқылды сынап
  осч, МСТ 4520-78
  г
  0,041
  7
  Тұз қышқылы
  осч, МСТ 3118-77
  г
  1,86
  8
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  2,500
  36
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Селен МСТ 19413-89
  1
  2,3-диаминонафталин
  хт, түт немесе имп.
  г
  0,004
  2
  Азот қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 4461-77
  г
  5,6
  3
  Азот қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 4461-77
  г
  1,4
  4
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  1,8
  5
  Гексан
  хт, түт, ТУ-6-09-3375
  г
  13,000
  6
  Тұз қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  7
  Металл селені
  хт, түт, МСТ 10298-79
  г
  0,100
  8
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  2,4
  9
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  12
  10
  Трилон Б
  хт, түт, МСТ 10652-73
  г
  0,080
  11
  Хлор қышқылы
  хт, түт ТУ-6-09-2878-84
  г
  9
  Алюминий МСТ 18165-89
  1
  Алюминон
  хт, түт, МСТ 9859-74
  г
  0,004
  2
  Тұз қышқылы үстіндегі аммоний
  хт, түт, МСТ 20478-75
  г
  2,5
  3
  Тұз қышқылды аммоний
  хт, түт, МСТ 3769-78
  г
  1
  4
  Аскорбин қышқылы
  ФС 42-2668-95
  г
  0,06
  5
  Алюмокалий квасецтері
  хт, түт, МСТ 4329-77
  г
  1,758
  6
  Сіркеқышқылды натрий 3-сулы
  хт, түт, МСТ 199-78
  г
  400
  7
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  0,064
  8
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  0,357
  9
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  3,57
  10
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  0,537
  11
  Сірке қышқылы
  хт, түт, МСТ 61-75
  г
  162,8
  Полиакриламид МСТ 19355-85
  1
  Хлорлы кальций 6-сулы
  хт, түт, МСТ 4460-77
  г
  0,004
  2
  Каолин
  хт, түт, МСТ 21288
  г
  1,000
  Сульфаттар МСТ 4389-72
  1
  Хлорлы барий
  хт, түт, МСТы 4108-72; 742-18
  г
  0,071
  2
  Күкіртқышқылды калий
  хт, түт, МСТ 4145-74
  г
  0,9071
  3
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  0,380
  4
  Этиленгликоль
  хт, түт, МСТ 10164-75
  г
  10,220
  5
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  6,300
  Сілтілік МСТ 26449.2-85
  1
  Метилоранж
  хт, түт, ТУ 6-09-5171-84;
  МСТ 10816
  г
  0,00008
  2
  Тұз қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  Бериллий МСТ 18294-2004
  1
  Азот қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 4461-77
  г
  2,8
  2
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  1,8
  3
  Аскорбин қышқылы
  ФС 42-2668-95
  г
  0,5
  4
  Күкіртқышқылды бериллий
  хт, түт, ТУ 6-09-2561-77
  г
  1,97
  37
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Бор қышқылы
  хт, түт, МСТ 9656-75
  г
  1,430
  6
  Роданисті калий
  хт, түт, МСТ 4139-75
  г
  2,5
  7
  Хлорлы кальций 6-сулы
  хт, түт, МСТ 4460-77
  г
  0,22
  8
  Лимонды қышқыл
  хт, түт, МСТ 3652
  г
  0,020
  9
  Морин
  хт, түт немесе имп.
  г
  0,010
  10
  Сіркеқышқылды натрий 3-сулы
  хт, түт, МСТ 199-78
  г
  0,98
  11
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  4,800
  12
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 4204-77
  г
  1,8
  13
  Күкірт қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  14
  Техникалық снемесекагель
  МСТ 3956-76
  г
  2
  15
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  3,4
  16
  Тұз қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  17
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  50
  18
  Трилон Б
  хт, түт, МСТ 10652-73
  г
  0,300
  Бор СТРК 1016-2000
  1
  h — резорцин
  хт, түт, ТУ 6-09-07-1590-87
  г
  0,050
  2
  Бор қышқылы
  хт, түт, МСТ 9656-75
  г
  20,000
  3
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  0,720
  4
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  0,002
  5
  п-нитрофенол
  хт, түт немесе имп.
  ТУ 6-09-3973-75
  г
  0,0002
  6
  Тұз қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 3118-77
  г
  0,0095
  7
  Трилон Б
  хт, түт, МСТ 10652
  г
  2,000
  8
  Сірке қышқылы
  хт, түт, МСТ 61-75
  г
  1,21
  Никель МСТ 26449.1-85
  1
  Күкірт қышқылы үстіндегі аммоний
  хт, түт, МСТ 20478-75
  г
  0,6
  2
  Шарап қышқылы
  хт, түт, МСТ 5817-77
  г
  2,000
  3
  Диметилглиоксим
  хт, түт, МСТ 5828-77
  г
  0,200
  4
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  2,000
  5
  Натрий гидроксиді
  хт, түт, МСТ 4328-77
  г
  50,000
  6
  Күкіртқышқылды никель 7-сулы
  хт, түт, МСТ 4465-74
  г
  4,785
  7
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ 4204-77
  г
  1,83
  Қалдық хлор МСТ 18190-72 (иодометриялық әдіс)
  1
  Екіхромқышқылды калий (фикс.)
  хт, түт, МСТ 4220-75
  амп.
  1
  2
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  0,500
  3
  Ерігіш крахмал
  хт, түт, МСТ 10163-76
  г
  0,5
  4
  Сіркеқышқылды натрий 3-сулы
  хт, түт, МСТ 199-78
  г
  0,07
  5
  Күкірт қышқылдау натрий (фиксанал)
  СТ 7500 РК 39808 505 ТОО-03-2007
  амп.
  1
  6
  Көмірқышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 83-79
  г
  0,200
  7
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  1,8
  8
  Сірке қышқылы
  хт, түт, МСТ 61-75
  г
  0,03
  Хром МСТ 26449.1-85
  1
  Күкіртқышқылды алюминий 18-сулы
  хт, түт, МСТ 3758-2007
  г
  0,554
  2
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  2,73
  38
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Күкірт қышқылы үстіндегі аммоний
  хт, түт, МСТ 20478-75
  г
  0,04
  4
  Дифенилкарбазид
  хт, түт, МСТ 5859-78
  г
  0,002
  5
  Ортофосфорлы қышқыл
  хт, түт, МСТ 6552-80
  г
  0,47
  6
  Метилді қызыл
  хт, түт, ТУ 6-09-5169-84
  г
  0,0002
  7
  Азотқышқылды күміс
  хт, түт, МСТ 1277-75
  г
  0,05
  8
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  0,44
  9
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  2
  10
  Хром азотқышқылды 9-сулы
  хт, түт, МСТ 4471-78
  г
  7,696
  2 СанЕжН 3.02.00-04 бойынша ауыз суды санитарлық-жұпазитологиялық талдау
  Лямблиялар цистасы МУК 10.05.032.99
  1
  Кристалды йод
  хт, түт, МСТ 4159-79
  г
  0,002
  2
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  0,004
  3
  Мембранды сүзгілер d = 47 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  дана
  20,0
  4
  Мембранды сүзгілер d = 37 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  дана
  30,0
  5
  Күкіртқышқылды мырыш 7-сулы
  хт, түт, МСТ 4174-77
  г
  3,972
  6
  Эозин К
  хт, түт
  г
  0,002
  3 СанЕжН 3.02.00-04 бойынша ауыз суды санитарлық-микробиологиялық талдау
  Сульфитредтеу клостридий споралары МУК 10.05.045.03
  1
  Глюкоза
  хт, түт, МСТ 6038
  г
  0,5
  2
  Күкіртқышқылды темір 7-сулы
  хт, түт, МСТ 4148-78
  г
  0,04
  3
  Күкірттес қышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 429-76
  г
  0,5
  4
  Күкірттес қышқылды натрий 5-сулы
  хт, түт, СТ СЭВ 223-75
  г
  0,01
  5
  Қоректі құрғақ агар
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  1,9
  Колифагтар МУК 10.05.045.03
  1
  Хлорлы натрий
  хт, түт, МСТ 4233-77
  г
  0,04
  2
  Күкірттес қышқылды натрий 5-сулы
  хт, түт, СТ СЭВ 223-75
  г
  0,01
  3
  Қоректі құрғақ агар
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  1,634
  4
  Қоректі сорпа
  ТУ 9398-021-78095326-2006
  г
  2,2
  5
  Колифагтар үшін лайлылық стандарты
  ОСО 42-28-85-08 II (10 МЕ)
  амп.
  1
  6
  Трихлорметан
  хт, түт, МСТ 20015-85
  г
  10,43
  Жалпы колиформды және термотолерантты бактериялар МУК 10.05.045.03
  1
  L-нафтол
  хт, түт МСТ 5838-79
  г
  2,000
  2
  Диметил п-фенилендиамин
  хт, түт, ТУ 6-09-1828-72
  г
  1
  3
  Кристалды йод
  хт, түт, МСТ 4159-79
  г
  0,0067
  4
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  0,013
  5
  Карболды фуксин (ерітінді)
  ТУ 6-09-3804-82
  бут.
  0,016
  6
  Кристаллды күлгін (ерітінді)
  ТУ 6-09-4119-82
  бут.
  0,016
  7
  Лактоза
  г
  0,250
  8
  Иммерсионды май
  хт, түт, МСТ 13739-68
  мл
  0,25
  9
  Мембранды сүзгілер d = 37 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  6-55-221-1029-2003
  дана
  1,03
  10
  Мембранды сүзгілер d = 47 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  6-55-221-1029-2003
  дана
  1,03
  39
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  11
  Күкірттес қышқылды натрий 5-сулы
  хт, түт, СТ СЭВ 223-75,
  МСТ 27068-86
  г
  0,01
  12
  Триптикалы агар негізі
  МСТ 17206-96
  г
  1,176
  13
  Негізгі фуксин
  хт, түт ТУ 6-09-1091-76
  г
  5,000
  14
  Розол қышқылы
  хт, түт МСТ 5838-79
  г
  5,000
  15
  «Эндо» ортасы
  ТУ 9398-027-78095326 -2007, ВФС 43-3110-98
  г
  0,900
  Жалпы микробтық сан МУК 10.05.045.03 бойынша
  1
  Қоректі құрғақ агар
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  0,912
  Коли-индекс МСТ 18963-73
  1
  α-нафтол
  хт, түт МСТ 903-76
  г
  2,000
  2
  Бор қышқылы
  хт, түт, МСТ 9656-75
  г
  0,048
  3
  Глюкоза
  хт, түт, МСТ 6038-79
  г
  0,075
  4
  Диметил-п-фенилендиамин
  хт, түт, ТУ 6-09-1828-72
  г
  0,5
  5
  Кристалды йод
  хт, түт, МСТ 4159-79
  г
  0,0033
  6
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  0,007
  7
  Фосфорқышқылды калий 1-ауыстыру
  хт, түт, МСТ 4198-75
  г
  0,062
  8
  Фосфорқышқылды калий 2- ауыстыру
  хт, түт, МСТ 2493-75
  г
  0,183
  9
  Кристаллды күлгін (ерітінді)
  ТУ 6-09-4119-82
  бут.
  0,008
  10
  Лактоза
  г
  0,150
  11
  Иммерсион майы
  хт, түт, МСТ 13739-68
  мл
  0,15
  12
  Мембранды сүзгілер d = 37 мм
  ТУ 6-55-221-10 29-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  дана
  2,5
  13
  Мембранды сүзгілер d = 47 мм
  ТУ 6-55-221-10 29-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  дана
  2,5
  14
  Күкірттес қышқылды натрий 5-сулы
  хт, түт, СТ СЭВ 223-75,
  МСТ 27068-86
  г
  0,01
  15
  Триптикалы агар негізі
  МСТ 17206-96
  г
  0,71
  16
  Ферментті пептон
  МСТ 13805-76
  г
  0,150
  17
  Розол қышқылы
  МСТ 5838-79
  г
  5,000
  18
  «Эндо» ортасы
  ТУ 9398-027-78095326-2007, ВФС 43-3110-98
  г
  0,900
  19
  Фуксин карболды
  хт, түт ТУ 6-09-3804-82
  г
  0,008
  20
  Фуксин негізгі
  г
  5,000
  4 Химиялық реагенттерге сәйкестілігін анықтау, 1 анықтау
  Хлорлы әк МСТ 1692-85
  1
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  4,00
  2
  Ерігіш крахмал
  хт, түт, МСТ 10163-76
  г
  0,50
  3
  Күкірттес қышқылды натрий (фикса-нал)
  СТ 7500 РК 39808 505 ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  4
  Күкірт қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  0,5
  Кальций гипохлорит МСТ 25263-82
  1
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  4
  2
  Ерігіш крахмал
  хт, түт, МСТ 10163-76
  г
  0,500
  3
  Күкірттес қышқылды натрий (фикса-нал)
  СТ 7500 РК 39808 505
  ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  40
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Күкірт қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  0,5
  Натрий гипохлорит МСТ 11086-76
  1
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  2,000
  2
  Ерігіш крахмал
  хт, түт, МСТ 10163-76
  г
  0,500
  3
  Күкірт қышқылы
  хт, түт, МСТ 4204-77
  г
  2,650
  4
  Күкірттес қышқылды натрий (фикса-нал)
  СТ 7500 РК 39808 505 ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  Хлорлы темір
  1
  Йодты калий
  хт, түт, МСТ 4232-74
  г
  3,000
  2
  Ерігіш крахмал
  хт, түт, МСТ 10163-76
  г
  0,500
  3
  Көмірқышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 83-79
  г
  1,000
  4
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  15,700
  5
  Күкірттес қышқылды натрий (фикса-нал)
  СТ 7500 РК 39808 505 ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  Құрылыстық әк МСТ 22688-77
  1
  Метилоранж
  хт, түт, ТУ 6-09-5171;
  МСТ 10816
  г
  0,05
  2
  Көмірқышқылды натрий
  хт, түт, МСТ 83-79
  г
  3,00
  3
  Тұз қышқылы
  хт, түт, МСТ 3118-77
  г
  20,00
  4
  Фенолфталеин
  хт, түт, МСТ 5850-72;
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,25
  5
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  25,0
  Алюминий сульфаты техникалық МСТ 12966-85, 10398-76
  1
  Азот қышқылы
  хт, түт, осч, МСТ4461-77
  г
  10,50
  2
  25 % сулы аммиак
  хт, түт, МСТ 3760-79
  г
  45,00
  3
  Хлорлы аммоний
  хт, түт, МСТ 3773-72
  г
  14,00
  4
  Хлорлы барий
  хт, түт, МСТ 4108-72
  г
  5,00
  5
  Қымыздыққышқыл калийй 1-сулы
  хт, түт, МСТ 5868-78
  г
  16,60
  6
  Ксилен оранж
  хт, түт, ТУ 6-09-1509-78
  г
  0,05
  7
  Хлорлы магний 6-сулы
  хт, түт, МСТ 4209-77
  г
  20,30
  8
  Метилді қызыл
  хт, түт, ТУ 6-09-5169-84
  г
  0,10
  9
  Тетроборқышқылды натрий 10-сулы
  хт, түт, МСТ 4199-76
  г
  0,48
  10
  Натрий гидроксид (фиксанал)
  ТУ 7500 РК 39808 505
  ТОО-003-2003
  амп.
  1,00
  11
  Сіркеқышқылды натрий 3-сулы
  хт, түт, МСТ 199-78
  г
  110,0
  12
  Сутегі тотығы
  хт, түт, МСТ 10929-76
  г
  1,50
  13
  Күкірт қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1,00
  14
  Тұз қышқылы (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1,00
  15
  Этилді спирт ректификат
  хт, түт, МСТ 18300-87
  мл
  50,00
  16
  Сульфарсазен
  хт, түт, ТУ 6-09-4681-83
  г
  0,025
  17
  Трилон Б (фиксанал)
  хт, түт, МСТ 10652-73
  амп.
  1,00
  18
  Сірке қышқылы
  хт, түт, МСТ 61-75
  г
  2,10
  19
  Металл мырышы
  хт, түт, МСТ 989-75
  г
  1,63
  5 Зертханаішілік бақылау СТ ҚР МСТ Р 51232-2003
  «Су сапасын бақылауды ұйымдастыру мен әдістеріне жалпы талаптар»
  1
  Берилл иондарының МСҮ
  амп.
  1
  41
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Алюминий иондарының МСҮ
  Мемлекетаралық стандарт үлгілері (МСҮ) ретінде танылған мемлекеттік стандарт үлгілерін ҚР қолдануға болады
  3
  Бор иондарының МСҮ
  амп.
  1
  4
  Темір иондарының МСҮ
  амп.
  1
  5
  Марганец иондарының МСҮ
  амп.
  1
  6
  Мыс иондарының МСҮ
  амп.
  1
  7
  Молибден иондарының МСҮ
  амп.
  1
  8
  Никель иондарының МСҮ
  амп.
  1
  9
  Нитрат иондарының МСҮ
  амп.
  1
  10
  Жалпы қатты иондарының МСҮ
  амп.
  1
  11
  Селена иондарының МСҮ
  амп.
  1
  12
  Сульфат иондарының МСҮ
  амп.
  1
  13
  Хлорид иондарының МСҮ
  амп.
  1
  14
  Хром иондарының МСҮ
  амп.
  1
  6 Бактериологиялық зертаханалар үшін көмек қосымша реактивтері
  СанЕжН 8.01.001.04
  1
  Стафилококк агары
  ТУ 9398-010-78095326-2006
  г
  89,7
  2
  Глицерин
  хт, түт, МСТ 6259-75
  кг
  0,042
  3
  Қоректі сорпа
  ТУ 9398-021-78095326-2006
  г
  0,8
  4
  Этилді спирт
  хт, түт, МСТ 18300-87
  5
  Құрал шыныларын залалсыздандыру және сақтау
  мл
  4,00
  6
  Бактерияларды теңдестіру
  мл
  4,00
  7
  Ішек таяқшаларын анықтау
  мл
  8,00
  8
  Бактериялардың жалпы санын анықтау
  мл
  2,00
  9
  Зертхана үстелін дезинфекциялау, 1 м2
  мл
  25,00
  10
  Сынама алу үшін шүмекті күйдіру
  мл
  2,00
  11
  40 минут жұмысқа спиртовка құю
  мл
  87,00
  12
  Микроскопты сүрту
  мл
  3,00
  13
  Талдау таразы, сүрту
  мл
  20,00
  14
  Электр таразы, сүрту
  мл
  20,00
  15
  ФЭК сүрту
  мл
  3,00
  16
  Термостатты стерилизациялау
  мл
  300,00
  17
  Тоңазытқышты дезинфекциялау 1 м2
  мл
  50,00
  18
  Кювет жуу
  мл
  5,00
  19
  рН-метр, электродтарды жуу
  мл
  10,00
  20
  Бөлгіш воронканы жуу
  мл
  10,00
  21
  Қалтқыларды жуу, 100 дана
  мл
  30,00
  22
  Зерттеу кезінде қолды дезинфекциялау
  мл
  10
  42
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  7 Су тарту жүйелерінің су сапасын бақылау зертханаларында химиялық және бактериологиялық су талдау үшін химиялық реактивтер, 1 анықтау
  рН анықтау
  1
  Хлорлы калий
  МСТ 4234-77
  г
  0,06
  2
  Буферлі ерітінді жинағы
  МСТ 4234-77
  мг
  0,04
  Оттекті биохимиялық тұтыну (ОБТ)
  1
  ОБТ МСҮ
  8048-98
  амп.
  1
  2
  Фосфорқышқылды калий 1-ауыс.
  МСТ 4198-75
  г
  0,0085
  3
  Фосфорқышқылды калий 2-ауыс
  МСТ 2493-75
  г
  0,022
  4
  Фосфорқышқылды натрий 2-ауыс
  МСТ 4172-76
  г
  0,0334
  5
  Хлорлы аммоний
  МСТ 2210-73
  г
  0,0017
  6
  Күкіртқышқылды магний
  МСТ 4223-77
  г
  0,0225
  7
  Хлорлы кальций
  МСТ 450-77
  8
  Темір хлориді
  МСТ 4147-74
  г
  0,00025
  9
  Несепнәр
  МСТ 6691-77
  г
  0,4
  10
  Калий йодиді
  МСТ 4232-74
  г
  0,75
  11
  Натрий тиосульфаты (0,01 Н)
  МСТ 244-76
  мг
  10
  12
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  6
  13
  Натрий гидроксид
  МСТ 4328-77
  г
  2,5
  14
  Калий бихроматы (0,01 Н)
  МСТ 4459-75
  мг
  10
  15
  Крахмал ерітінді (0,5 %)
  МСТ 10163-76
  г
  0,025
  16
  Несепнәр
  МСТ 6691-77
  г
  0,4
  17
  Хлорлы марганец
  МСТ 612-75
  г
  2,125
  18
  Көмірқышқылды натрий
  МСТ 4328-77
  г
  0,004
  19
  ТиоНесепнәр
  МСТ 6344-73
  г
  0,0005
  Мұнай өнімдері
  1
  Мұнай өнімдерінің МСҮ
  7224-97
  амп.
  1
  2
  Хлороформ
  МСТ 20015-88
  мг
  60
  3
  н- гексан
  ТУ 2631-003-05807999-98
  мг
  20
  4
  Алюминий тот
  МСТ 11841-76
  г
  10
  5
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  2
  6
  4 хлорлы көміртегі
  МСТ 20288-74
  мг
  60
  7
  Күкіртқышқылды натрий сусыз
  МСТ 4166-76
  г
  10
  Оттекті химиялық тұтыну (ОХТ)
  1
  ОХТ МСҮ
  8048-94
  амп.
  1
  2
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  36,5
  3
  Күміс сульфаты
  ТУ 6-09-370374
  г
  0,3
  4
  Сынап сульфаты
  ТУ 2624-004-48438881-2007
  г
  0,1
  5
  Калий бихроматы (0.25 н)
  МСТ 4459-75
  мг
  10
  6
  Мора тұзы (0,25 н)
  МСТ 4208-72
  мг
  10
  7
  N-фенилантранил қышқылы
  ТУ 6-09-3592-87
  г
  0,001
  8
  Натрий гидрохлориді
  МСТ 4328-77
  г
  0,004
  Ертіліген қышқылдар
  1
  Хлорлы марганец
  МСТ 612-75
  г
  2,125
  2
  Йодты калий
  МСТ 4232-74
  г
  0,75
  43
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Натрий гидрооксиді
  МСТ 4328-77
  г
  2,5
  4
  Калий гидроксиді
  МСТ 9285-78
  г
  3,5
  5
  Калий бихроматы (0,1 н ерітінді)
  МСТ 4459-75
  мг
  10
  6
  Крахмал (күн сайын дайындалады)
  МСТ 10163-76
  г
  0,005
  7
  Күкірт қышқылы (2:3)
  МСТ 14262-78
  мг
  6
  8
  Сульфанил қышқылы
  МСТ 5821-78
  г
  0,04
  9
  Несепнәр
  МСТ 6691-77
  г
  0,04
  10
  Тионесепнәр
  МСТ 6344-73
  г
  0,04
  11
  Күкіртқышқылды мыс
  МСТ 19347-99
  г
  0,008
  12
  Натрий тиосульфаты
  МСТ 244-76
  мг
  20
  Аммоний азоты
  1
  Аммоний МСҮ
  7015-93
  амп.
  1
  2
  Күкіртқышқылды мырыш
  МСТ 4174-77
  г
  0,775
  3
  Күкіртқышқылды мыс
  МСТ 19347-99
  г
  0,1
  4
  Натрий гидроксид
  МСТ 4328-77
  г
  0,05
  5
  Несслер реактиві
  ТУ 6-09-2089-77
  мг
  1
  6
  Шарапқышқылды калий-натрий
  МСТ 5845-79
  г
  1
  7
  Трилон Б
  МСТ 10652-73
  г
  0,5
  8
  Натрий тиосульфат (0,35 %)
  МСТ 244-76
  г
  0,0035
  9
  Хлороформ
  МСТ 20015-88
  мг
  2
  Нитраттар
  1
  Нитраттар МСҮ
  7753-2000
  амп.
  1
  2
  Натрий гидроксид
  МСТ 4328-77
  г
  0,005
  3
  Күкіртқышқылды күміс
  ТУ 6-09-370374
  г
  0,001
  4
  Алюмокалий квасецтері
  МСТ 4329-77
  г
  0,01
  5
  Сулы аммиак
  МСТ 24147-80
  мг
  0,044
  6
  Салицилқышқылды (1 %) фармацевтік натрий
  МСТ 17628-72
  г
  0,025
  7
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  1
  8
  Хлороформ
  МСТ 20015-88
  мг
  1
  9
  Шарапқышқылды калий-натрий
  МСТ 5845-79
  г
  0,3
  10
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  1
  11
  Үшхлорсірке қышқылы
  ТУ 6-09-1926-77
  мг
  2
  Нитриттар
  1
  Нитриттар МСҮ
  7820-2000
  амп.
  1
  2
  Грисс реактиві
  ТУ 6-09-3569-86
  г
  0,15
  3
  Сірке қышқылы (12 %)
  МСТ 61-75
  мг
  0,2
  4
  Аллюмокалий квасецтері
  МСТ 4329-77
  г
  0,01
  5
  Сулы аммиак
  МСТ 24147-80
  мг
  0,1
  6
  Хлороформ
  МСТ 20015-88
  мг
  1
  Фосфаттар
  1
  Фосфаттар МСҮ
  7748-99
  амп.
  1
  2
  Молибденқышқылды аммоний
  МСТ 3765-78
  г
  0,025
  3
  Аскорбин қышқылы
  ФС 42-2668-95
  г
  0,015
  4
  Сүрмешарапқышқылды калий
  ТУ 6-09-08-1958-88
  г
  0,0025
  44
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Күкірт қышқылы (1:4)
  МСТ 14262-78
  мг
  0,75
  6
  Натрий гидроксиді
  МСТ 4328-77
  г
  0,05
  7
  Фенолфталеин
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,01
  8
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  0,5
  Өлшенген заттар
  1
  Хлорлы кальций (эксикаторға құю үшін)
  МСТ 450-77
  г
  3
  Құрғақ қалдық
  1
  Көмірқышқылды натрий
  МСТ 83-79
  г
  3
  Хлоридтар
  1
  Азотқышқылды күміс (0,05 М)
  МСТ 1277-75
  г
  0,05
  2
  Хромқышқылды калий (10 %)
  МСТ 4459-75
  г
  0,05
  3
  Хлорлы натрий (0,05 М)
  МСТ 4233-77
  г
  0,05
  4
  Хлорлы калий (0,05 М)
  МСТ 4234-77
  г
  0,05
  5
  Фенолфталеин
  ТУ6095360-88
  г
  0,01
  6
  Көмірқышқылды натрий сусыз
  МСТ 83-79
  г
  0,1
  7
  Алюмокалий квасецтері
  МСТ 4329-77
  г
  0,01
  8
  Сулы аммиак
  МСТ 24147-80
  мг
  0,1
  9
  Белсендірілген көмір ББК
  МСТ 6217-74
  г
  0,1
  10
  Азот қышқылы
  МСТ 11125-84
  мг
  0,1
  11
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  1
  12
  Натрий гидротот (0,1 Н)
  МСТ 4228-77
  г
  0,1
  Сульфаттар
  1
  Хлорлы барий
  МСТ 742-18
  г
  1
  2
  Тұз қышқылы (1:1)
  МСТ 3118-77
  мг
  4
  3
  Күкірт қышқылы (1:4)
  МСТ 14262-78
  мг
  1
  4
  Сулы аммиак (2:1)
  МСТ 24147-80
  мг
  5
  5
  Сулы аммиак
  МСТ 24147-80
  мг
  1
  6
  Хлорлы аммоний
  МСТ 2210-73
  г
  0,1
  7
  Трилон Б (0,05 М)
  МСТ 10652-73
  мг
  100
  8
  Күкіртқышқылды магний (0,05 М)
  МСТ 4523-77
  мг
  100
  9
  Метилоранж
  ТУ 6-09-5171-84
  г
  0,0005
  10
  Хромоген қара арнайы ЕТ-00
  ТУ 6-09-1760-72
  г
  0,002
  11
  Азотқышқылды күміс
  МСТ 1277-75
  г
  0,01
  12
  Хлорлы натрий
  МСТ 4233-77
  г
  0,2
  13
  Хромқышқылды барий
  ТУ 6-09-5286-86
  г
  0,25
  14
  Йодты калий
  МСТ 4232-74
  г
  1
  15
  Крахмал (күн сайын дайындалады)
  МСТ 10163-76
  г
  0,0005
  16
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  0,5
  17
  Азот қышқылы
  МСТ 11125-84
  мг
  0,2
  Анионбелсенді СББЗ
  1
  ГСО СББЗ
  8049-94
  амп.
  1
  2
  Азур 1
  ТУ 6-09-4937-80
  г
  0,0004
  3
  Күкірт қышқылы (0,1 Н)
  МСТ 14262-78
  мг
  5
  4
  Хлороформ
  МСТ 20015-88
  мг
  15
  45
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  6 валентті хром
  1
  Күкірт қышқылы1:1
  МСТ 14262-78
  мг
  0,5
  2
  Күкірт қышқылы (0,5 М)
  МСТ 14262-78
  мг
  0,02
  3
  Натрий гидроокисі (1 М)
  МСТ 4328-77
  г
  0,04
  4
  Ортофосфорлы қышқыл
  МСТ 6552-80
  мг
  0,3
  5
  1,5 -дифенилкарбазид
  ТУ 6-09-07-1672-95
  г
  0,01
  6
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  2
  7
  Ацетон
  МСТ 2603-79
  мг
  2
  8
  Үшхлорлы сірке қышқылы
  ТУ 6-09-1926-77
  мг
  0,5
  3 валентті хром
  1
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  1
  2
  Дифенилкарбозид
  ТУ 6-09-07-1672-95
  г
  0,001
  3
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  10
  4
  Күкіртқышқылды алюминий
  МСТ 3758-75
  г
  0,3
  5
  Күкірт қышқылы үстіндегі аммоний
  МСТ 20478-75
  г
  0,02
  6
  Азотқышқылды күміс
  МСТ 1277-75
  г
  0,025
  7
  Аммиак (1:1)
  МСТ 24147-80
  мг
  1
  8
  Ортофосфорлы қышқыл
  МСТ 10678-76
  мг
  0,15
  9
  Метилді қызыл
  ТУ 6-09-5169-84
  г
  0,0005
  10
  Ацетон
  МСТ 2603-79
  мг
  1
  Күкіртсутегі
  1
  Сірке қышқылы
  МСТ 61-75
  мг
  4
  2
  Сіркеқышқылды кадмий
  МСТ 5824-79
  г
  4
  3
  Тұз қышқылы (1:1)
  МСТ 3118-77
  мг
  5
  4
  Тиосульфат натрий (0,01 Н)
  МСТ 244-76
  мг
  10
  5
  Йод (0,01 Н)
  МСТ 4159-79
  мг
  10
  6
  Крахмал
  МСТ 10163-76
  г
  0,01
  Фторидтер
  1
  Фтор МСҮ
  амп.
  1
  2
  Сіркеқышқылды натрий
  МСТ 199-78
  г
  0,525
  3
  Натрий гидроксид
  МСТ 4234-77
  г
  1
  4
  Лантан азотқышқылды
  ТУ 6-09-4676-83
  г
  0,001
  5
  Ализарин комплексон
  ТУ 6-09-4547-77;
  ТУ 6-09-05-1372-87
  г
  0,001
  6
  Тұз қышқылы (0,1 М)
  МСТ 3118-77
  мг
  10
  7
  Азот қышқылы (1 М)
  МСТ 4461-77
  мг
  10
  8
  Сірке қышқылы
  МСТ 61-75
  мг
  0,5
  Жалпы сілтілік
  1
  Тұз қышқылы (0,1 М)
  МСТ 3118-77
  мг
  10
  2
  Метилоранж
  ТУ 6-09-5171-84
  г
  0,05
  3
  Фенолфталеин
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,05
  4
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  2
  Жалпы қаттылығы
  1
  Трилон Б (0,05 М)
  МСТ 10652-73
  мг
  10
  2
  Сулы аммиак
  МСТ 24147-80
  мг
  0,5
  46
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Хлорлы аммоний
  МСТ 2210-73 ТУ
  г
  0,1
  4
  Тұзқышқылды гидроксиламин
  МСТ 5456-79
  г
  0,1
  5
  Күкіртті натрий
  МСТ 2053-77
  г
  0,1
  6
  Үшэтаноламин (1:3)
  ТУ 2423-168-00203335-2007
  мг
  0,1
  7
  Хромоген қара арнайы ЕТ-00
  ТУ 6-09-1760-72
  г
  0,002
  8
  Хлорлы натрий
  МСТ 4233-77
  г
  1
  9
  Тұз қышқылы (0,1 М)
  МСТ 3118-77
  мг
  10
  10
  Мырыш түйрішіктелген
  ТУ 6-09-5294-86
  г
  0,1
  Никель
  1
  МСҮ никель
  8001-93
  амп.
  1
  2
  Натрий гидроксиді
  МСТ 4328-77
  г
  2
  3
  Диметилглиоксим
  МСТ 5828-77
  г
  0,1
  4
  Шарап қышқылы
  МСТ 5817-77
  г
  1
  5
  Күкірт қышқылы үстіндегі аммоний
  МСТ 20478-75
  г
  0,3
  Қалдық хлор
  1
  Метилоранж
  ТУ 6-09-55171-84
  г
  0,0005
  2
  Тұз қышқылы (0,1 Н)
  МСТ 3118-77
  мг
  0,1
  3
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  0,1
  Жалпы темір
  1
  Темір МСҮ
  8032-94
  амп.
  1
  2
  Хлорлы аммоний (2 М)
  МСТ 2210-73
  г
  0,22
  3
  Сулы аммиак (1:1)
  МСТ 24147-80
  мг
  5
  4
  Сульфосалицил қышқылы
  МСТ 4478-78
  г
  0,4
  5
  Азот қышқылы
  МСТ 4461-77
  мг
  1
  6
  Тұз қышқылы
  МСТ 3118-77
  мг
  1
  7
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  1
  8
  Сутегі тотығы
  ТУ 6-02-570-75
  мг
  1
  Бояғыштар
  1
  Күкіртқышқылды алюминий
  МСТ 3758-75
  г
  1
  2
  Хлорлы барий
  МСТ 742-78
  г
  5
  3
  Полиакриламид
  ТУ 2216-042-07510508-2009
  г
  0,1
  Эфир алынатын заттар
  1
  Диэтилді эфир
  ФСП 42-0518-5003-04
  мг
  50
  2
  Хлорлы кальций
  МСТ 450-77
  г
  500
  3
  Калий бихроматы
  МСТ 4459-75
  г
  1
  4
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  10
  Кальций
  1
  Кальций МСҮ
  8065-94
  амп.
  1
  2
  Натрий гидроксиді
  МСТ 4328-77
  г
  1
  3
  Калий гидроксид
  МСТ 9285-78
  г
  1
  4
  Мурексид
  ТУ 6-09-05-101-72
  г
  0,001
  5
  Хлорлы натрий (0,1 Н)
  МСТ 4233-77
  мг
  10
  6
  Күкіртті натрий
  МСТ 2053-77
  г
  0,025
  7
  Үшэтаноламин
  ТУ 2423-168-00203335-3007
  мг
  2,5
  8
  Трилон Б (0,05 М)
  МСТ 10652-73
  мг
  20
  47
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  9
  Тұзқышқылды гидроксиламин
  МСТ 5456-79
  г
  0,01
  10
  Тұз қышқылы (0,1 М)
  МСТ 3118-77
  мг
  10
  Марганец
  1
  Марганец МСҮ
  8056-94
  амп.
  1
  2
  Азот қышқылы
  МСТ 4461-77
  мг
  2
  3
  Күкірт қышқылы
  МСТ 14262-78
  мг
  5
  4
  Тұз қышқылы (2 М)
  МСТ 3118-77
  мг
  10
  5
  Аммиак
  МСТ 4329-80
  мг
  1,75
  6
  Аммиак (1:1)
  МСТ 4329-80
  мг
  2,5
  7
  Калий гидроксиді
  МСТ 2463-80
  г
  0,4
  8
  Натрий гидроксиді
  МСТ 4328-77
  г
  0,4
  9
  Мора тұзы
  МСТ 4208-72
  г
  0,035
  10
  Хлорлы аммоний
  МСТ 2210-73
  г
  0,27
  11
  Марганецқышқылды калий
  МСТ 5777-89
  г
  0,003
  12
  Күкірқышқылды магний
  МСТ 4523-77
  г
  0,57
  13
  Шарап қышқылы
  МСТ 5817-77
  г
  0,06
  14
  Тұзқышқылды гидроксиламин
  МСТ 5456-79
  г
  0,28
  15
  Формалин (жаңа әзірленген)
  МСТ 1625-89
  мг
  4
  16
  Трилон Б
  МСТ 10652-73
  г
  0,075
  17
  Уротропин
  МСТ 1381-73
  г
  2,75
  18
  Сутегі тотығы
  ТУ 6-02-570-75
  мг
  1
  19
  Этилді спирт
  МСТ 17299-78
  мг
  1
  20
  Фенолфталеин
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,01
  Ауыр металлдар. Полярография АВС-1
  1
  Хлорлы калий (қаныққан)
  МСТ 4234-77
  г
  1,75
  2
  Тұз қышқылы (1 М)
  МСТ 3118-77
  мг
  5
  3
  Азотқышқылды тотті сынап 1-В
  МСТ 4520-78
  г
  0,017
  4
  Сутегі тотығы
  ТУ 6-02-570-75
  мг
  0,05
  5
  Кислота хлорная (2 М)
  ТУ 6-09-2878-84
  мг
  0,5
  6
  Мыс иондары МСҮ
  7998-93
  амп.
  1
  7
  Мырыш иондары МСҮ
  8053-94
  амп.
  1
  8
  Қорғасын иондары МСҮ
  7012-93
  амп.
  1
  9
  Кадмий иондары МСҮ
  6690-93
  амп.
  1
  10
  Никель иондары МСҮ
  8001-93
  амп.
  1
  11
  Сынап иондары МСҮ
  7879-2001
  амп.
  1
  Ауыр металлдар (РФА)
  1
  Кобальт иондары МСҮ
  8089-94
  амп.
  1
  2
  Марганец иондары МСҮ
  8056-94
  амп.
  1
  3
  Кальций иондары МСҮ
  8065-94
  амп.
  1
  4
  Темір иондары МСҮ
  8032-94
  амп.
  1
  5
  Хром иондары МСҮ
  8035-94
  амп.
  1
  6
  Стронций иондары МСҮ
  амп.
  1
  7
  Азот сұйық
  МСТ 9293-74
  л
  1,7
  Жалпы микроб саны
  1
  Етті пептонды агар
  МСТ 17206-96
  г
  1,9
  48
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Хлоромин Б
  ТУ 9393031-0020336-2008;
  ТУ 6-01-44-89387-18-99
  г
  1
  Коли-индекс
  1
  1-Нафтол
  ТУ 6-09-5417-88
  г
  0,01875
  2
  Глюкоза бар гисса
  ТУ 9398-049-78095326-2008
  г
  1,875
  3
  Лактоза бар гисса
  ТУ 9398-049-78095326-2008
  г
  1,875
  4
  Глицерин
  МСТ 6824-96
  мг
  1,025
  5
  Диметил-н-фенил-диамин
  ТУ 6-09—07-1628-87
  г
  0,04375
  6
  Индикатор кристаллды күлгін
  ТУ 6-09-4119-75
  г
  0,0125
  7
  Кристалды йод
  МСТ 4159-79
  г
  0,00375
  8
  Йодты калий
  МСТ 4232-74
  г
  0,0075
  9
  Лактоза
  импорт
  г
  0,125
  10
  Иммерсион майы
  МСТ 13739-78
  мг
  0,5
  11
  Пептон
  МСТ 13805-76
  г
  0,25
  12
  Розол қышқылы (аурин)
  ТУ 6-09-1091-76
  г
  0,0075
  13
  Эндо ортасы
  ТУ 9229-072-00419785-97
  г
  2,25
  14
  Фенол
  МСТ 23519-93
  г
  0,0625
  15
  Хлоромин
  ТУ 9392031-0020336-2008;
  ТУ 6-01-44-89387-18-99
  г
  1
  16
  Бромтимолді көк
  ТУ 6-09-5423-90
  г
  0,01
  17
  Фуксин негізгі
  ТУ 6-09-3804-82
  г
  0,006
  18
  Глюкоза
  ФС 42У-52-41-95
  г
  0,125
  19
  Хлорлы натрий
  МСТ 4233-77
  г
  0,0278
  Колифагтар
  1
  Құрғақ қоректі агар
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  3,9
  2
  Қоректі сорпа 10-еселі
  ФС 42-3378-97
  г
  5,5
  3
  Күкіртқышқылды натрий
  МСТ 27068-86
  г
  0,025
  4
  Температура диагностигі
  дана
  1,7
  5
  Хлоромин
  ТУ 9392031-0020336-2008;
  ТУ 6-01-44-89387-18-99
  г
  3
  6
  Хлороформ
  МСТ 20015-88
  мг
  0,025
  Гельминттер
  1
  Темір сульфаты
  МСТ 6981-94
  г
  0,025
  2
  Натрий нитраты
  МСТ 4168-79
  г
  0,03
  3
  Алюминий сульфаты
  МСТ 3758-75
  г
  0,055
  4
  Йодты калий
  МСТ 4232-74
  г
  0,0047
  5
  Глицерин
  МСТ 6824-96
  г
  0,3
  6
  Эфир (Никифоров қоспасы)
  МСТ 42-504-96
  мг
  0,05
  8 Гидробиологиялық талдау
  1
  Трифенил тетраз. хлорлы
  ТУ 6-09-3338-78
  г
  0,1
  2
  Глюкоза
  ФС 42У-52-41-95
  г
  0,08
  3
  Формалин
  МСТ 1625-89
  мг
  1
  9 Жерасты көздерінің суын хлорлау
  1
  Хлорлы әк
  ТУ 6-01-589-71
  мг/л
  0,5-1,0
  2
  Кальций гипохлориты
  ТУ 9392-103-05742752-2001
  мг/л
  0,5-1,0
  49
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  10 Жерүсті көздерінің суын хлорлау
  1
  Сұйық хлор
  МСТ 6718-93
  мг/л
  0,7-2,0
  2
  Натрий гипохлориты
  мг/л
  0,7-2,0
  11 Торлардағы қоқыстарды (қалдықтарды) залалсыздандыру
  1
  Хлорлы әк
  ТУ 6-01-589-71
  г/кг
  0,1
  12 Өзендерге су қашыртқанда ағындыларды хлорлау
  1
  Сұйық хлор
  МСТ 6718-93
  г/м3
  1,0-3,0
  13 Лабораторные принадлежности и вспомогательные материалы
  1
  Сүзгі қағаз жұпағы
  МСТ 12026-76
  кг/1 талдау
  0,002
  2
  Газет қағазы (стернемесезац. үшін)
  МСТ 6445-75
  кг/жыл
  170
  3
  Қаптық қағаз (қақпашалар үшін)
  МСТ 2228-81
  кг/жыл
  115
  4
  Индикатор қағазы (әмбебап рН 0-12, рифан рН 0,3-2,2, рифан рН 5-7)
  МСТ 4919.1-77
  упак.
  /жыл
  30
  5
  Прежұпальды ине
  дана/
  жыл
  2
  6
  Шыныға арналған маркер
  ТУ 480-11-59-82
  дана/
  жыл
  12
  7
  Тығындылар әзірлеуге және қақпашаларды орнатуға арналған жіптер (ақ түсті)
  МСТ 6309-93
  боби-на/жыл
  4
  8
  Микробиологиялық нихромды ілгек
  ТУ 9439-005-39484474-2001
  дана/
  жыл
  10
  9
  Ілгек ұстағыш
  дана/
  жыл
  4
  10
  Портативті рН-метр, рН 0-14
  МСТ 13350-78
  дана/
  жыл
  2
  11
  Медициналық мақта
  МСТ 5556-81
  кг/1 талдау
  0,005
  12
  Резеңке нәк V = 50 мл
  дана/1 лабор.
  в жыл
  2
  13
  Бактериологиялық ыдыстар мен тығындыларды қайнатуға арналған кастрюльдер
  МСТ 24778-81
  дана
  3
  14
  Агарды қыздыру үшін 1 л кружка
  дана
  1
  15
  50 мм фотометр үшін кварцты кюветтер
  2 дана-жиынт
  2
  16
  Колифагтарға арналған эмальды кюветтер 3050 см дана/1 опр. 1 17 «Биолам»микроскоп үшін шам галоген. 6 В, 6 вт, цоколь ЕП10 дана 1 18 Бактерицидтік шам ДБ-30 МСТ50267.0-92 дана/1 комн. 1 19 Тұтқалы 2-4 еселі көру лупасы МСТ 25706-83, ТУ 3-3.741-83 дана 1 50 1 — кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 20 Марля МСТ 9412-93 м/1 талдау 0,0125 21 Бактерицидті сәулелендіру МСТ50167.0-92 дана/1 бокс 1 22 Факелдер мен спиртовкалар үшін сіріңке МСТ1820-2501 кор./ сут 1,7 23 Стернемесезатор МСТ 22649-83 дана 1 24 Термоиндикаторлар дана/ ай 20 25 Сынама үшін термоконтейнер дана 1 26 Сынапты шыны термометрі МСТ 9871-75 дана/1 құрал (анықт) 1 27 ЭлектрТүйіспеты термометр МСТ 9871-75 дана 1 28 Резеңкелы вакуумды түтікше ТУ 38105881-85 м 15 29 Снемесеконды түтікше ТУ 9398-006-48423543-2003 м 10 30 Резеңкелы түтікше МСТ 5496-78 м 15 31 Күлсіздендірілген сүзгілер ТУ 03-11-03 уп. 30 32 Қоректі ортаға арнлаған шәйнек дана 1 33 Көмірситалы электродтар дана 1 34 рН-метрге арналған электродтар 2 дана-жиынт 2 35 Түтікшелі электрқыздырғыш (ТЭҚ) МСТ 13268-88 дана/ жыл 6 36 Иіс сабын МСТы 790-89; 28546-2002 дана 1 жұмысшы 1 37 Кір сабын МСТы 790-89; 30266-95 дана/1 м2 2 38 Кір жуу ұнтағы МСТ 25644-96 кг/100 талдау 1,8 39 Кір жуу ұнтағы МСТ 25644-96 кг 1 кг құрғақ кір 0,04 14 Сумен жабдықтау жүйесінің су сапасын бақылау зертханасына арналған химиялық ыдыс, жыл 1 Өлшеуге арналған бюкстар V=10 мл МСТ 25336-87 дана 20 2 Өлшеуге арналған бюкстар V=20 мл МСТ 25336, Р-50222-92 дана 20 3 Өлшеуге арналған бюкстар V=30 мл МСТ 25336, Р-50222-92 дана 20 4 Өлшеуге арналған бюкстар V=50 мл МСТ 25336, Р-50222-92 дана 20 5 Өлшеуге арналған бюкстар V=100 мл МСТ 25336, Р-50222-92 дана 20 6 25 мл шүмегі бар бюретка МСТы 29228-91, 1770-74, 29251-91 дана 12 7 Сүзгілеу үшін зертханалық шыны во-ронка V = 36 мл МСТ 25336-82 дана 40 8 Сүзгі зертхан.шыны воронка V=56 мл МСТ 25336-82 дана 40 51 1 — кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 9 Сүзгі зертхан.шыны воронка V=75 мл МСТ 25336-82 дана 40 10 Сүзгі зертхан.шыны воронка V=100 мл МСТ 25336-82 дана 40 11 Бөлетін шыны воронка V=125 мл (грушевидные) МСТ 25336-82 дана 40 12 Бөлетін шыны воронка V=250 мл (грушев.) МСТ 25336-82 дана 40 13 Коникалық колбалар термотөзімді шлифсіз V=50 мл МСТ 25336-82 дана 20 14 Коник. колба терм. шлифсіз V=100 мл МСТ 25336 дана 100 15 Коник. колба терм. шлифсіз V=250 мл МСТ 25336 дана 400 16 Коник. колба терм. шлифсіз V=500 мл МСТ 25336 дана 20 17 Коник. колба терм. шлифсіз V=1000 мл МСТ 25336 дана 10 18 Коник. колба терм. шлифсіз V=2000 мл МСТ 25336 дана 8 19 Коник. колба шлифі немесе тығындысы бар V=250 мл МСТ 25336 дана 40 20 Коник. колба шлифі немесе тығындысы бар V=1000 мл МСТ 25336-74 дана 20 21 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=25 мл МСТ 1770-74 дана 20 22 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=50 мл МСТ 1770-74 дана 400 23 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=100 мл МСТ 1770-74 дана 400 24 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=250 мл МСТ 1770-74 дана 100 25 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=500 мл МСТ 1770-74 дана 40 26 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=1000 мл МСТ 1770-74 дана 40 27 Өлшеу колбасы бір белгісі мен шыны (полиэтилен) тығыны бар V=2000 мл МСТ 1770-74 дана 20 28 Тұтқалы фарфор кружка V=500 мл МСТ 9147-80 дана 4 29 Тұтқалы фарфор кружка V=1000 мл МСТ 9147-80 дана 8 30 Тұтқалы фарфор кружка V=2000 мл МСТ 9147-80 дана 4 31 Ұстағышы мен шкаласы бар полипропиленді мензуркалар V=500 мл МСТ 1770-74 дана 8 32 Ұстағышы мен шкаласы бар полипропиленді мензуркалар V=1000 мл МСТ 1770-74 дана 8 33 Ұстағышы мен шкаласы бар полипропиленді мензуркалар V=2000 мл МСТ 1770-74 дана 8 52 1 — кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 34 Қосалқы резервуары бар микробюрет-ка 5 мл МСТ 20292-74, 29228-91, 29251-91 дана 80 35 Шыны таяқшалар МСТ 25336-82 дана 200 36 Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=1 мл МСТ 29227-91 дана 100 37 Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=2 мл МСТ 29227 дана 100 38 Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=5 мл МСТ 29227 дана 100 39 Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=10 мл МСТ 29227 дана 400 40 Ішінара ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=1 мл МСТ 29227 дана 100 41 Ішінара ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=2 мл МСТ 29227 дана 100 42 Ішінара ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=5 мл МСТ 29227 дана 100 43 Ішінара ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар V=10 мл МСТ 29227-91 дана 200 44 Мор пипеткалары V = 5 мл МСТ 29169-91 дана 100 45 Мор пипеткалары V = 10 мл МСТ 29169 дана 100 46 Мор пипеткалары V = 20 мл МСТ 29169 дана 40 47 Мор пипеткалары V = 25 мл МСТ 29169 дана 100 48 Мор пипеткалары V = 50 мл МСТ 29169 дана 100 49 Мор пипеткалары V = 100 мл МСТ 29169-91 дана 100 50 Биологиялық пробиркалар МСТ 10515-75 дана 800 51 Колифагтарға арналған пробиркалар 12015 мм
  МСТ 10515-75
  дана
  60
  52
  Шлифі мен тығындысы бар өлшеу пробиркасы V=10 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  100
  53
  Шлифі мен тығындысы бар өлшеу пробиркасы V=20 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  40
  54
  Резеңкелы тығындысымен тубусы бар сауыт V = 5000 мл
  МСТ 25336-82
  дана
  4
  55
  Сокслет сауыты V = 200 мл
  дана
  100
  56
  Сокслет сауыты V = 500 мл
  дана
  60
  57
  Шыны спиртовкасы
  МСТ 10090-74
  дана
  8
  58
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V = 50 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  80
  59
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V = 100 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  100
  60
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V = 200 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  40
  61
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V = 250 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  100
  53
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  62
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V = 600 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  40
  63
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V=800 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  40
  64
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V=1000 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  40
  65
  Тұтқалы химиялық термотөзімді стақандар V=2000 мл, бөлгіші бар
  МСТ 25336-82
  дана
  8
  66
  Тұтқалы кварц стақандары V = 50 мл
  МСТ 19908-90
  дана
  20
  67
  Полипропиленді стақандар, шкала, V=100 мл
  МСТ 25336-82
  дана
  16
  68
  Полипропиленді стақандар, шкала, V=250 мл
  МСТ 25336-82
  дана
  16
  69
  Полипропиленді стақандар, шкала, V=500 мл
  МСТ 25336-82
  дана
  16
  70
  Полипропиленді стақандар, шкала V=1000 мл
  МСТ 25336-82
  дана
  20
  71
  Микро қайта буландыру үшін жабын шыны: 18х18
  МСТ 25336-82
  100 дана
  4
  72
  Микро қайта буландыру үшін жабын шыны: 24х24
  МСТ 25336-82
  100 дана
  4
  73
  Заттай шыны 25752
  МСТ 9284-75
  дана
  40
  74
  Сағаттық жалпақ шыны 60 мм
  МСТ 25336-82
  дана
  60
  75
  d = 50 мм келсаппен фарфорлы келі
  МСТ 9147-80
  дана
  2
  76
  d = 50 мм келсаппен фарфорлы келі
  МСТ 9147-80
  дана
  2
  77
  d = 50 мм келсаппен фарфорлы келі
  МСТ 9147-80
  дана
  2
  78
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=10 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  79
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=25 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  80
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=50 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  81
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=100 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  82
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=250 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  83
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=500 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  84
  Бөлусіз жалпақтүпті шыны цнемесендрі V=250 мл
  МСТ 25336-82
  дана
  20
  54
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  85
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=2000 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  86
  Тұтқалы және пластмасс (шыны) негізді шыны өлшеу цнемесендрі V=1000 мл
  МСТ 1770-74
  дана
  8
  87
  Петри чашкасы ЧБН-1-100
  МСТ 25336-82
  дана
  600
  88
  Петри чашкасы ЧБН-1-120
  МСТ 25336-82
  дана
  200
  89
  Фарфорлы булау чашкасы V=30 мл
  МСТ 9147-80
  дана
  100
  90
  Фарфорлы булау чашкасы V=50 мл
  МСТ 9147-80
  дана
  100
  91
  Фарфорлы булау чашкасы V=100 мл
  МСТ 9147-80
  дана
  100
  15 Су бұру жүйесінің су сапасын бақылау зерханаларына арналған химиялық ыдыс
  1
  Полипропилен воронкасы 75 мм
  дана
  10
  2
  Полипропилен воронкасы d 100 мм
  дана
  10
  3
  Полипропилен воронкасы d 150 мм
  дана
  10
  4
  Полипропилен воронкасы d 200 мм
  дана
  10
  5
  Резеңке нәк 50 мл
  дана
  22
  6
  Ыдыс ысқышы
  дана
  10
  7
  50 мл пипеткамен тамызғыш
  (Страшейна)
  дана
  10
  8
  Шлифі бар тамшыұстағыш
  дана
  10
  9
  Коникалық колбалар 250 мл
  дана
  10
  10
  Коникалық колбалар Кн-1-1000
  дана
  20
  11
  Коникалық колбалар 1-25-2
  дана
  20
  12
  Коникалық колбалар 1-50-2
  дана
  10
  13
  Коникалық колбалар 1-100-2
  дана
  50
  14
  Коникалық колбалар 2-1000-2
  дана
  5
  15
  Коникалық колбалар 2-2000-2
  дана
  2
  16
  Полипропиленді кружка 500 мл
  дана
  5
  17
  Полипропиленді кружка 1000 мл
  дана
  2
  18
  Полипропиленді кружка 2000 мл
  дана
  2
  19
  Фарфорлы кружка № 3 1000
  дана
  10
  20
  Кювета КФК арналған 50 мм
  дана
  2
  21
  Шыныға маркер
  дана
  12
  22
  Дәке
  дана
  60
  23
  Мензурка 1000
  дана
  2
  24
  Мензурка ұстағышы бар 1000
  дана
  5
  25
  Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар 2-1-2-1
  дана
  100
  26
  Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар 2-2-10
  дана
  20
  27
  Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар 2-2-20
  дана
  20
  28
  Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар 2-1-2-10
  дана
  50
  29
  Полипропиленді стақан 500 мл
  дана
  10
  55
  1 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  30
  Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар 1-2-2-10
  дана
  20
  31
  Толық ағынға арналған бөлгіші бар пипеткалар 1-2-2-5
  дана
  50
  32
  Полипропиленді стақан 1000 мл
  дана
  5
  33
  Полипропиленді стақан H-1 100 мл
  дана
  20
  34
  Химиялық стақан В-1-600
  дана
  5
  35
  Химиялық стақан В-1-800
  дана
  5
  36
  Химиялық стақан НН-1000
  дана
  5
  37
  Жабын шыны 18-18
  дана
  200
  38
  Заттай шыны 25-75
  дана
  50
  39
  Резеңкелы медициналық түтікше d 25 мм
  м
  5
  40
  Күлсіздендірілген сүзгі көк таспа d 12,5
  дана
  2 000
  41
  Күлсіздендірілген сүзгі қызыл таспа d 9
  дана
  2 000
  42
  Күлсіздендірілген сүзгі қызыл таспа d 12,5
  дана
  2 000
  43
  Күлсіздендірілген сүзгі қызыл таспа d 15
  дана
  1 000
  44
  Күлсіздендірілген сүзгі қызыл таспа d 18
  дана
  2 000
  45
  Күлсіздендірілген сүзгі көк таспа d 9
  дана
  2 000
  46
  Күлсіздендірілген сүзгі d 15,0
  дана
  1 000
  47
  Снеллена цнемесендрі
  дана
  3
  48
  Өлшеу цнемесендрі 3-250-2
  дана
  20
  49
  Полипропиленді цнемесендрі 100 мл
  дана
  10
  50
  Полипропиленді цнемесендрі 250 мл
  дана
  5
  51
  Полипропиленді цнемесендрі 500 мл
  дана
  5
  2-кесте — Сумен жабдықтау және су бұру желілерін пайдалану кезінде материалдық ресурстардың шығын нормалары (1 км құбырға материал шығын нормасы)
  № р/с
  Атауы
  Типі, маркасы, МСТ
  Өлшем бірлігі
  Бірлікке арналған шығын нормасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Шойын құбыр Д-100 мм
  1
  Шойын су құбыры
  МСТ 3262-82
  м
  4,6
  2
  Екі құбырлы муфта
  МСТ 9583-76
  дана
  1,2
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,18
  4
  Цемент
  МСТ 30515-97
  кг
  0,5
  5
  Асбест
  МСТ 12871-93
  кг
  0,12
  6
  Кесілмелі материал
  МСТ 2695-83
  м3
  0,02
  56
  2 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Шойын құбыр Д-200 мм
  1
  Шойын су құбыры
  МСТ 3262-82
  м
  4,8
  2
  Екі құбырлы муфта
  МСТ 9583-76
  дана
  1,2
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,3
  4
  Цемент
  МСТ 30515-97
  кг
  0,8
  5
  Асбест
  МСТ 12871-93
  кг
  0,18
  6
  Кесілмелі материал
  МСТ 2695-83
  м3
  0,03
  Шойын құбыр Д-400 мм
  1
  Шойын су құбыры
  МСТ 3262-82
  м
  5
  2
  Екі құбырлы муфта
  МСТ 9583-76
  дана
  1,4
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,6
  4
  Цемент
  МСТ 30515-97
  кг
  1,2
  5
  Асбест
  МСТ 12871-93
  кг
  0,3
  6
  Кесілмелі материал
  МСТ 2695-83
  м3
  0,03
  Шойын құбыр Д-600 мм
  1
  Шойын су құбыры
  МСТ 3262-82
  м
  5
  2
  Екі құбырлы муфта
  МСТ 9583-76
  дана
  1,4
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,76
  4
  Цемент
  МСТ 30515-97
  кг
  1,4
  5
  Асбест
  МСТ 12871-93
  кг
  0,36
  6
  Кесілмелі материал
  МСТ 2695-83
  м3
  0,03
  Асбестцементті құбырлар D = 300 мм
  1
  Асбестоцементті арынды құбырлар
  МСТ 539-80
  м/бірл
  5
  2
  Муфталар
  МСТ 539-80
  дана/бірлік
  2,6
  3
  Резеңкелы манжета (ИРП-1131)
  МСТ 5228-89; ТУ 38-105895-75
  дана/бірлік
  5,2
  4
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  1,1
  5
  Кесілмелі материал
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Асбестцементті құбырлар D = 100 мм
  1
  Асбестцементті құбырлар
  МСТ 1839-80
  м/бірлік
  1,8
  2
  Асбестцементті муфталар
  МСТ 1839-80
  дана/бірлік
  0,6
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  0,3
  4
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  0,4
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,02
  Асбестцементті құбырлар D = 150 мм
  1
  Асбестцементті құбырлар
  МСТ 1839-80
  м/бірлік
  1,8
  2
  Асбестцементті муфталар
  МСТ 1839-80
  дана/бірлік
  0,6
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  0,36
  4
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  0,44
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,02
  57
  2 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Асбестцементті құбырлар D = 200 мм
  1
  Асбестцементті құбырлар
  МСТ 1839-80
  м/бірлік
  2,6
  2
  Асбестцементті муфталар
  МСТ 1839-80
  дана/бірлік
  0,8
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  0,4
  4
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл.
  0,5
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/ бірл.
  0,03
  Асбестцементті құбырлар D = 300 мм
  1
  Асбестцементті құбырлар
  МСТ 1839-80
  м/ бірл.
  2,6
  2
  Асбестцементті муфталар
  МСТ 1839-80
  дана/ бірл.
  0,8
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ бірл.
  0,48
  4
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/ бірл.
  0,54
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/ бірл.
  0,03
  Асбестцементті құбырлар D = 600 мм
  1
  Асбестцементті құбырлар
  МСТ 1839-80
  м/ бірл.
  2,6
  2
  Асбестцементті муфталар
  МСТ 1839-80
  дана/ бірл.
  0,8
  3
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ бірл.
  0,54
  4
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/ бірл.
  0,64
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/ бірл.
  0,03
  Керамикалы құбырлар D = 150 мм
  1
  Керамикалы құбырлар
  МСТ 286-74
  м/ бірл.
  2,4
  2
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ бірл.
  0,8
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/ бірл.
  3,6
  4
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл.
  0,02
  Керамикалы құбырлар D = 200 мм
  1
  Керамикалы құбырлар
  МСТ 286-74
  м/бірл.
  2,8
  2
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  0,9
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  3,8
  4
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Керамикалы құбырлар D = 300 мм
  1
  Керамикалы құбырлар
  МСТ 286-74
  м/бірл
  2,8
  2
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  1,2
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  4,2
  4
  Сұйық шыны
  МСТ 13078-81
  кг/бірл
  0,04
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Керамикалы құбырлар D = 400 мм
  1
  Керамикалы құбырлар
  МСТ 286-74
  м/бірл
  2,8
  2
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  1,4
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  4,4
  4
  Сұйық шыны
  МСТ 13078-81
  кг/бірл
  0,08
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Керамикалы құбырлар D = 600 мм
  1
  Керамикалы құбырлар
  МСТ 286-74
  м/бірл
  2,8
  2
  Зығырлы кендір
  МСТ 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  1,5
  58
  2 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  4,9
  4
  Сұйық шыны
  МСТ 13078-81
  кг/бірл
  0,14
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Темірбетонды құбырлар D = 300 мм
  1
  Темірбетонды құбырлар
  МСТ 6482-71
  м/бірл
  2,8
  2
  Зығырлы кендір
  МСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  1,2
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  4,2
  4
  Сұйық шыны
  МСТ 13078-81
  кг/бірл
  0,04
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Темірбетонды құбырлар D = 500 мм
  1
  Темірбетонды құбырлар
  МСТ 6482-71
  м/бірл
  2,8
  2
  Зығырлы кендір
  МСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/бірл
  1,4
  3
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  4,6
  4
  Сұйық шыны
  МСТ 13078-81
  кг/бірл
  0,12
  5
  Кесілмелі материалы
  МСТ 2695-83
  м3/бірл
  0,03
  Болатқұбырлар D = 100 мм
  1
  Болатқұбырлар
  МСТ-3262-82
  м/бірл
  40
  2
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  1,48
  Болатқұбырлар D = 150 мм
  1
  Болатқұбырлар
  МСТ-3262-82
  м/бірл
  40
  2
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  2,2
  Болатқұбырлар D = 200 мм
  1
  Болатқұбырлар
  МСТ-3262-82
  м/бірл
  40
  2
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  6,4
  Болатқұбырлар D = 400 мм
  1
  Болатқұбырлар
  МСТ-3262-82
  м/бірл
  40
  2
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  19,6
  Болатқұбырлар D=600 мм және астам
  1
  Болатқұбырлар
  МСТ-3262-82
  м/бірл
  40
  2
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  24,2
  Полиэтиленді құбырлар
  1
  D = 150 мм
  МСТ-18599-73
  м/бірл
  12
  2
  D = 200 мм
  МСТ-18599-73
  м/бірл
  14
  3
  D = 250 мм
  МСТ-18599-73
  м/бірл
  14
  4
  D = 600 мм
  МСТ-18599-73
  м/бірл
  14
  3-кесте — Сумен жабдықтау және су бұру желілерінің жапқыш-реттеуші арматурасын пайдалану кезінде материалдық ресурстардың шығын нормалары
  № р/с
  Атауы
  Типі, маркасы, МСТ
  Өлшем бірлігі
  Бірлікке арналған шығын нормасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Вентнемесе жапқыш және реттеуші
  Шұра D = 25 мм
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,016
  59
  3 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Жұпонит
  МСТ 481-80
  кг/бірл
  0,2
  3
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,15
  4
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,15
  5
  Метиздер
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,2
  6
  Солидол
  МСТ 4366-76
  кг/бірл
  0,05
  Шұра D = 50 мм
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,018
  2
  Жұпонит
  МСТ 481-80
  кг/бірл
  0,2
  3
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,18
  4
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,2
  5
  Метиздер
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,2
  6
  Солидол
  МСТ 4366-76
  кг/бірл
  0,1
  Шұра D = 100 мм
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,028
  2
  Жұпонит
  МСТ 481-80
  кг/бірл
  0,4
  3
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,27
  4
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,25
  5
  Метиздер
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,4
  6
  Солидол
  МСТ 4366-76
  кг/бірл
  0,1
  Шұра D = 200 мм
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,038
  2
  Жұпонит
  МСТ 481-80
  кг/бірл
  0,5
  3
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,38
  4
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,4
  5
  Метиздер
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,5
  6
  Солидол
  МСТ 4366-76
  кг/бірл
  0,15
  Қолмен басқарылатын ысырмалар
  D = 100 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,1
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-90
  кг/бірл
  0,3
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,3
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,2
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,05
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,2
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,4
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,2
  D = 150 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,12
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-90
  кг/бірл
  0,3
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,3
  60
  3 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,2
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,06
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,2
  7
  Керосин
  МСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,5
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,2
  D = 200 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-84
  кг/бірл
  0,14
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-5
  кг/бірл
  0,4
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,4
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,3
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,07
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,3
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,5
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,3
  D = 250 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-66
  кг/бірл
  0,16
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-55
  кг/бірл
  0,4
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,4
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,3
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,08
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,3
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,6
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,3
  D = 300 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-66
  кг/бірл
  0,19
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-55
  кг/бірл
  0,5
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,5
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,4
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,09
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,4
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  0,7
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,4
  D = 400 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-66
  кг/бірл
  0,25
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-55
  кг/бірл
  0,6
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,6
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,5
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,12
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,5
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  1
  61
  3 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,5
  9
  Лакбояу материалдары ПФ-115
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  1,2
  10
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг/бірл
  0,5
  D = 600 МСТ 5762-2002
  1
  Тығын-сақиналы толтыру
  МСТ 5152-66
  кг/бірл
  0,46
  2
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-55
  кг/бірл
  1,2
  3
  Бұрандама мен сомын
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  1,2
  4
  Қола (латунь) ҚОЦ4-3
  МСТ 6511-60
  кг/бірл
  0,9
  5
  Ысқылау ұнтағы
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/бірл
  0,22
  6
  Май индустр. (И-40А)
  МСТ 20799-88
  кг/бірл
  0,9
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  1,8
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  0,9
  9
  Лакбояу материалдары ПФ-115
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  1,8
  10
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг/бірл
  0,9
  Ысырмаларды ауыстыру (% жалпы санның)
  1
  Ысырмалар
  МСТ 8437-75
  %
  0,05
  Кері клапан Д-50 мм МСТ 11823-91
  1
  Тығын-сақиналы толтыру сызылған
  МСТ 8752-79
  кг
  0,02
  2
  Ысқылау ұнтағы
  МСТ 8752-79
  кг
  0,012
  3
  Май индустриалдық
  МСТ 17479.4-87
  кг
  0,108
  4
  Әмбебап майлау
  МСТ 21150-87
  кг
  0,036
  5
  Бұрандама мен сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг
  0,035
  6
  Тығын-сақиналы манжеттер
  МСТ 8752-79
  дана
  2
  7
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг
  0,15
  8
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг
  0,15
  Кері клапан Д = 100 мм МСТ 11823-91
  1
  Тығын-сақиналы толтыру сызылған
  МСТ 8752-79
  кг
  0,05
  2
  Ысқылау ұнтағы
  МСТ 8752-79
  кг
  0,02
  3
  Май индустриалдық
  МСТ 20799-88
  кг
  0,23
  4
  Әмбебап майлау
  МСТ 21150-87
  кг
  0,05
  5
  Бұрандама мен сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг
  0,07
  6
  Тығын-сақиналы манжеттер
  МСТ 8752-79
  дана
  3,00
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,17
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг
  0,26
  9
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг
  0,38
  Кері клапан Д = 200 мм МСТ 11823-91
  1
  Тығын-сақиналы толтыру сызылған
  МСТ 8752-79
  кг
  0,06
  2
  Ысқылау ұнтағы
  МСТ 8752-79
  кг
  0,03
  3
  Май индустриалдық
  МСТ 20799-88
  кг
  0,30
  4
  Әмбебап майлау
  МСТ 21150-87
  кг
  0,07
  62
  3 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Бұрандама мен сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг
  0,09
  6
  Тығын-сақиналы манжеттер
  МСТ 8752-79
  дана
  3,00
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,23
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг
  0,36
  9
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг
  0,53
  Кері клапан Д = 300 мм МСТ 11823-91
  1
  Тығын-сақиналы толтыру сызылған
  МСТ 8752-79
  кг
  0,08
  2
  Ысқылау ұнтағы
  МСТ 8752-79
  кг
  0,04
  3
  Май индустриалдық
  МСТ 20799-88
  кг
  0,45
  4
  Әмбебап майлау
  МСТ 21150-87
  кг
  0,10
  5
  Бұрандама мен сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг
  0,14
  6
  Тығын-сақиналы манжеттер
  МСТ 8752-79
  дана
  3,00
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,33
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг
  0,54
  9
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг
  0,75
  Кері клапан Д = 400 мм МСТ 11823-91
  1
  Тығын-сақиналы толтыру сызылған
  МСТ 8752-79
  кг
  0,11
  2
  Ысқылау ұнтағы
  МСТ 8752-79
  кг
  0,05
  3
  Май индустриалдық
  МСТ 20799-88
  кг
  0,60
  4
  Әмбебап майлау
  МСТ 21150-87
  кг
  0,14
  5
  Бұрандама мен сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг
  0,18
  6
  Тығын-сақиналы манжеттер
  МСТ 8752-79
  дана
  3,00
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,44
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг
  0,72
  9
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг
  1,05
  Кері клапан Д = 600 мм МСТ 11823-91
  1
  Тығын-сақиналы толтыру сызылған
  МСТ 8752-79
  кг
  0,14
  2
  Ысқылау ұнтағы
  МСТ 8752-79
  кг
  0,07
  3
  Май индустриалдық
  МСТ 20799-88
  кг
  0,76
  4
  Әмбебап майлау
  МСТ 21150-87
  кг
  0,17
  5
  Бұрандама мен сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг
  0,23
  6
  Тығын-сақиналы манжеттер
  МСТ 8752-79
  дана
  3,00
  7
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,57
  8
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг
  0,82
  9
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг
  1,35
  63
  4-кесте. Су бұру тазартқыш құрылыстарын пайдалану кезінде материалдық ресурстардың шығын нормалары
  № р/с
  Атауы
  Типі, маркасы, МСТ
  Өлшем бірлігі
  Бірлікке арналған шығын нормасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Механиклық торлар МГ-5Т (МГТ-5)
  1
  Бұрандамасы бар сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  0,3
  2
  Металл тырма
  дана/бірл
  1
  3
  Тырманың қозғалтқыш жұлдызшасы
  дана/бірл
  1
  4
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  0,5
  5
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  1
  6
  Оттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  1
  7
  Бояу (эмаль ПФ-115)
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  4
  8
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  1
  9
  Транспортер таспасы (6-16 мм)
  МСТ 20-85
  кг/бірл
  20
  10
  Зімжұпалау қағазы
  МСТ 6456-82
  м2/бірл
  0,5
  11
  Сүртуге арналған тозған мата
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  1
  12
  Мойынтірек
  МСТ 8338-75
  дана/бірл
  2
  13
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727
  кг/бірл
  0,25
  14
  Жұмыс тізбегі
  кг/бірл
  10
  15
  Техникалық резеңке
  МСТ 7338-55
  кг/бірл
  1
  16
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг/бірл
  1,5
  17
  Металл пластинасы 8х60 мм
  Ст.3ПС (СП)
  кг/бірл
  102
  18
  Болат табақ 4 мм
  Ст.3ПС (СП)
  кг/бірл
  2
  19
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  2
  Тік құмұстағыш
  1
  Газ пропан
  МСТ 20448-90
  бал/бірл
  0,5
  2
  Гидроэлеватор D сопла = 37 мм
  да-на/бірл
  0,5
  3
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  13
  4
  Керосин
  МСТ 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/бірл
  7,5
  5
  Оттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  2
  6
  Бояу (эмаль ПФ-115)
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  16
  7
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  60
  8
  Сүртетін материал
  МСТ 4643-75
  кг/бірл
  1
  9
  Құм
  МСТ 8736-93
  кг/бірл
  800
  10
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727-80
  кг/бірл
  8
  11
  Болатбұрышы 50х50х5 мм
  МСТ 8510-72
  м/бірл
  2,5
  12
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  250
  13
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  35
  64
  4 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  Құмөткізгіш D = 250 мм, L = 0,33 км
  1
  Газ пропан
  МСТ 20448-90
  бал/бірл
  1
  2
  Каболка
  МСТ 30055-93
  кг/бірл
  10
  3
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  12
  4
  Катанка D = 6 мм
  МСТ 535-86
  кг/бірл
  5
  5
  Оттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  3
  6
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  4
  7
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727-80
  кг/бірл
  7
  8
  Ерітінді (уайт-спирит)
  МСТ 5630-51
  кг/бірл
  2
  9
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  10
  10
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  5
  Бастапқы радиалды тұндырғы ИПР-40
  Тұнбақырнауыш фермасы
  1
  Бұрандамасы бар сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  2
  2
  Зімжұпалау қағазы
  МСТ 6456-82
  м2/бірл
  1,5
  3
  Газ пропан
  МСТ 20448-90
  бал/бірл
  1
  4
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  8
  5
  Оттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  2
  6
  Бояу (эмаль ПФ-115)
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  30
  7
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  15
  8
  Транспортер таспасы (6-16 мм)
  МСТ 20-85
  кг/бірл
  10
  9
  Литол-24
  МСТ 21150-84
  кг/бірл
  2
  10
  Гипоид майы
  ТУ 0253-003-54409843
  кг/бірл
  3
  11
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727-80
  кг/бірл
  3
  12
  Солидол
  МСТ 4366-64
  кг/бірл
  2
  13
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  5
  Тұндырғы конструкциясы
  14
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  150
  15
  Құм
  МСТ 8736-93
  кг/бірл
  150
  16
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  25
  17
  Газ пропан
  МСТ 20448-90
  бал/бірл
  2
  18
  Оттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  3
  19
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  15
  20
  Бояу (эмаль ПФ-115)
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  5
  21
  Зімжұпалау қағазы
  МСТ 6456-82
  м2/бірл
  0,5
  22
  Әк
  МСТ 9179-77
  кг/бірл
  12
  23
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727-80
  кг/бірл
  5
  24
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  8
  Тұнбаөткізгіш L = 16 км
  1
  Цемент М-400
  МСТ 10178-85
  кг/бірл
  12
  2
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  5
  3
  Газ пропан
  МСТ 20448-90
  бал/бірл
  1
  4
  Оттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  4
  65
  4 — кестесінің жалғасы
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  2
  6
  Ерітінді (уайт-спирит)
  МСТ 5630-51
  кг/бірл
  1
  7
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727-80
  кг/бірл
  8
  8
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  10
  9
  Каболка
  МСТ 30055-93
  кг/бірл
  12
  10
  Катанка D = 8 мм
  МСТ 535-88
  кг/бірл
  6
  11
  Асбестоцемент құбыры. D = 300 мм
  МСТ 539-80*
  м/бірл
  10
  12
  Шойын құбыры D = 300 мм
  МСТ 9583-75
  м/бірл
  10
  13
  Болатқұбыры D = 326 мм
  МСТ-3262-82
  м/бірл
  5
  Екінші радиалды тұндырғы ИВР-40
  Тұнбасорғы фермасы
  1
  Әмбебап майлау
  МСТ 4366-64
  кг/бірл
  1,5
  2
  Бұрандамасы бар сомын (метиздер)
  МСТ 7798-70
  кг/бірл
  1
  3
  Гипоид майы
  ТУ 0253-003-54409843
  кг/бірл
  7
  4
  Дәнекерлеу электроды
  МСТ 9467-75
  кг/бірл
  30
  5
  Газ пропан
  МСТ 20448-90
  бал/бірл
  0,5
  6
  ттегі
  МСТ 5583-68
  бал/бірл
  3
  7
  Кузбасслак
  МСТ 5631-79
  кг/бірл
  15
  8
  Бояу (эмальПФ-115)
  МСТ 6465-76
  кг/бірл
  30
  9
  Транспортер таспасы (6-16 мм)
  МСТ 20-85
  м2/бірл
  5,1
  10
  Дәнекерлеу сымы
  МСТ 6727-80
  кг/бірл
  1
  11
  Ацетилен
  МСТ 5457-85
  кг/бірл
  5
  12
  Зімжұпалау қағазы
  МСТ 6456-82
  м2/бірл
  0,5
  13
  Болатты бұрыш 75х75х9
  МСТ 8510-72
  м/бірл
  30
  14
  Болат табақ 5 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м2/бірл
  3
  15
  Болат жолағы 50 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м/бірл
  18
  16
  Арматура болаты 25 мм
  3ПС1
  м/бірл
  8
  17
  Тығын-сақина 18’36’10
  МСТ 8752-79
  дана/бірл
  1
  18
  Тығын-сақина 65’100’10
  МСТ 8752-79
  дана/бірл
  1
  19
  Тығын-сақина 24’46’10
  МСТ 8752-79
  дана/бірл
  1
  20
  Тығын-сақина 85’120’10
  МСТ 8752-79
  дана/бірл
  1
  21
  Литол-24
  МСТ 21150-84
  кг/бірл
  2
  22

Сорулар

дана/бірл
2
Тұндырғы конструкциясы
23
Цемент М-400
МСТ 10178-85
кг/бірл
180
24
Құм
МСТ 8736-93
кг/бірл
180
25
Дәнекерлеу электроды
МСТ 9467-75
кг/бірл
10
26
Газ пропан
МСТ 20448-90
бал./бірл
0,5
66
4 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
27
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бірл
3
28
Кузбасслак
МСТ 5631-79
кг/бірл
1
29
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
5
30
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,5
31
Әк
МСТ 9179-77
кг/бірл
5
32
Дәнекерлеу сымы
МСТ 6727-80
кг/бірл
0,3
33
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
3
34
Болатты бұрыш 50х50х5
МСТ 8510-72
м/бірл
10
35
Болатты бұрыш 25х25х4
МСТ 8510-72
м/бірл
5
36
Болат табақ 5 мм
Ст.3ПС (СП)
м2/бірл
5
37
Тісті құйғыш
м/бірл
3
Аэротенк үлгілі 4 дәлізді
1
Цемент М-400
МСТ 10178-85
кг/бірл
250
2
Песок
МСТ 8736-93
кг/бірл
750
3
Әк
МСТ 9179-77
кг/бірл
25
4
Дәнекерлеу электроды
МСТ 9467-75
кг/бірл
300
5
Газ пропан
МСТ 20448-90
бал./бірл
4
6
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бірл
28
7
Кузбасслак
МСТ 5631-79
кг/бірл
50
8
Ерітінді (уайт-спирит)
МСТ 5630-51
кг/бірл
75
9
Металлды щетка
кг/бірл
10
10
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
20
11
Арматура болаты 18 мм
3ПС1
м/бірл
20
12
Дәнекерлеу сымы
МСТ 6727-80
кг/бірл
1
13
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
3
14
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2/бірл
1
15
Болат бұрышы 63х63х5
МСТ 8510-72
м/бірл
20
16
Болат бұрышы 50х50х5
МСТ 8510-72
м/бірл
10
17
Болат бұрышы 25х25х4
МСТ 8510-72
м/бірл
5
18
Болат табақ 5 мм
Ст.3ПС (СП)
м2/бірл
39
19
Болат бұдырланған 5 мм
Ст.3ПС (СП)
м2/бірл
30
20
Бұрандама мен сомын (метиздер)
МСТ 7798-70
кг/бірл
20
21
Саңылаулы қалпақша-аэратор
дана/бірл
350
67
5-кесте — Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің сорғыларын пайдалану кезінде материалдық ресурстардың шығын нормалары
№ р/с
Атауы
Типі, маркасы, МСТ
Өлшем бірлігі
Бірлікке арналған шығын нормасы
1
2
3
4
5
Сорғы Д типті, өнімділігі 500 м3/сағ МСТ 10272-87
1
Жұпонит
МСТ 481-71
кг
0,90
2
Сызылған тығын-сақинамен тол-тыру
МСТ 8752-79
кг
0,49
3
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг
0,54
4
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг
1,02
5
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг
0,70
6
Майлы бояулар
МСТ 30884-2003
кг
0,60
7
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана
3
8
Тығыздаушы сақина
МСТ 9515-81
дана
2
9
Тығын-сақина тығыны
МСТ 6418-81; 6308-71
дана
2
Сорғы Д типті, өнімділігі 1100 м3/сағ МСТ 10272-87
1
Жұпонит
МСТ 481-71
кг
1,48
2
Сызылған тығын-сақинамен тол-тыру
МСТ 8752-79
кг
0,79
3
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг
0,90
4
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг
1,70
5
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг
1,26
6
Майлы бояулар
МСТ 10503-71
кг
0,96
7
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана
3
8
Тығыздаушы сақина
МСТ 9515-81
дана
2
9
Тығын-сақина тығыны
МСТ 6418-81; 6308-71
дана
2
Сорғы Д типті, өнімділігі 2300 м3/сағ МСТ 10272-87
1
Жұпонит
МСТ 481-71
кг
2,10
2
Сызылған тығын-сақинамен тол-тыру
МСТ 8752-79
кг
1,16
3
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг
1,26
4
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг
2,38
5
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг
1,68
6
Майлы бояулар
МСТ 10503-71
кг
1,32
7
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана
3
8
Тығыздаушы сақина
МСТ 9515-81
дана
2
9
Тығын-сақина тығыны
МСТ 6418-81; 6308-71
дана
2
Сорғы ЭЦВ-12 МСТ 10428-89
1
Жұмыс доңғалағы
сч
дана
1,2
2
Қалқыма сақина
ст
дана
1,8
3
Төлке
ст
дана
0,5
4
Қорғаушы төлке
ст
дана
0,6
5
Бағыттаушы апжұпат (қалақша бұру)
сч
дана
1,5
6
Аққыш
Полипропилен
дана
0,5
68
5 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
7
Мойынтірек (5КЕ263000)
МСТ 8338-75
дана
2
8
Манжета
МСТ 22704-77
дана
1
9
Илек, дөңгелек және табақовая болат
Ст. 3ПС(СП)
кг
4,3
10
Ыстықилекті, алты бұрышты болат
МСТ 19903-90
кг
0,2
11
Болатқұбырлар
МСТ 3262-75
кг
8
12
Қалайы құю қола
МСТ 613-79
кг
0,8
13
Сомын
МСТ 7798-70
кг
0,65
14
Доғалы дәнекерлеу үшін электродтар
МСТ 9466-75
кг
2,5
15
Ескі шүберек
МСТ 4643-75
кг
4
16
Өңдейтін тері
МСТ 6456 82
м2
0,2
17
Тоттанбайтын жұқа табақ болат б=1,5 мм
МСТ 5582-75
кг
1
18
Тоттанбайтын, дөңгелек бо-латД=20-56 мм
МСТ 14955-77
кг
4
19
Мойынтірек (5КЕ263013)
МСТ 8338-75
дана
2
20
Тығыздаушы сақина
дана
4
21
Муфта
ст
дана
0,1
22
Жеткізгіш
ст
дана
0,1
23
Жал
дана
0,1
24
Табан тірек
дана
1
25
Табан
дана
1
26
Мойынтірек корпусы
дана
0,1
27
Клапан
дана
1
28
Кілтек
дана
0,1
29
Ротор
дана
0,1
30
Түйрегіш
дана
10
31
Тежеуіш сақина
дана
1
Сорғы ЭЦВ-10 МСТ 10428-89
1
Жұмыс доңғалағы
Потабақирол
дана
4
2
Бағыттаушы апжұпат (қалақша бұру)
Полипропилен
дана
4
3
Қалқыма сақина
ст
дана
0,7
4
Керме төлке
ст
дана
4,5
5
Қорғаушы төлке
ст
дана
0,25
6
Қорғаушы төлке
ст
дана
0,5
7
Манжета
дана
2
8
Тығыздаушы сақина
дана
4
9
Мойынтірек (5КЕ263004)
МСТ 8338-75
дана
1
10
Мойынтірек (5КЕ263005)
МСТ 8338-75
дана
1
11
Аққыш
дана
0,5
12
Тоттанбайтын жұқа табақ болат
МСТ 9045-93
кг
2
13
Ыстықилекті, жолақтық болат
МСТ 103-2006
кг
0,5
69
5 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
14
Тоттанбайтын жұқа табақ болат
МСТ 5582-75
кг
0,2
15
Тоттанбайтын, дөңгелек болат Д = 25-90 мм
МСТ 14955-77
кг
0,6
16
Илекті, дөңгелек болат
МСТ 7417-75
кг
0,8
17
Болатқұбыр
МСТ 3262-75
кг
5,5
18
Сұр шойыннан құйма
МСТ 26358-84
кг
8
19
Қалайы құю қола
МСТ614-79
кг
1
20
Крепёжные бұйымдар (сомын)
МСТ 7798-70
кг
1,05
21
Доғалы дәнекерлеу үшін электродтар
МСТ 9466-75
кг
1
22
Ескі шүберек
МСТ 4643-75
кг
2,5
23
Өңдейтін тері
МСТ 6456-82
м2
0,28
24
Муфта
дана
0,1
25
Жеткізгіш
дана
0,1
26
Жал
дана
0,1
27
Табан тірек
дана
1
28
Табан
дана
1
29
Мойынтірек корпусы
дана
0,1
30
Клапан
дана
1
31
Кілтек
дана
0,1
32
Ротор
дана
0,1
33
Түйрегіш
дана
10
34
Тежеуіш сақина
дана
1
Сорғы СДВ 2700/26,5
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
45,9
2
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
4,5
3
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
2,6
4
Оттегі
МСТ 5583-68
бал/бірл
1
5
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
5,4
6
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
1,9
7
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
1,83
8
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,95
9
Техникалық войлок
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,35
10
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
1,4
11
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
1,4
12
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
1,2
13
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
1,1
14
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
3
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
3
Сорғы СД 800/33
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
26,1
2
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
2,6
3
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
1,6
4
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,6
70
5 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
5
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
3,1
6
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
1,1
7
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
1,05
8
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,55
9
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,27
10
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,8
11
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,8
12
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,7
13
Бо Резеңке пілте яу
(эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,65
14
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
1,7
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
3
Сорғы СД 160/46
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
9
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,6
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
1,7
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
1,6
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,6
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
2,1
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,12
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
0,6
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,6
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,09
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,3
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,3
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,5
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,75
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
Сорғы СДВ 100/40
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
7,8
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,5
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
1,5
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
1,3
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,5
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
1,8
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,3
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
0,33
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,15
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,08
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,2
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,2
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,4
71
5 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,65
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
Сорғы К 290/30
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
18,5
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
1,2
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
3,6
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
3,1
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
1,2
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
4,3
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,8
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
1,47
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,4
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,133
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,6
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,6
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
1
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,9
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
Сорғы КМ 100/80
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
13,7
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,9
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
2,7
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
2,3
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,9
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
3,2
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,6
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
1,08
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,3
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,098
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,4
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,4
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,7
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,7
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
Сорғы КМ 80/51
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
13
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,9
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
2,5
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
2,3
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,9
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
3
72
5 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,5
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
1,02
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,25
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,091
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,4
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,7
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,6
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
Сорғы К 45/55
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
10,7
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,7
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
2,1
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
1,8
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,7
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
2,5
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,4
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
0,84
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,2
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,077
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,3
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,3
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,6
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,5
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
Сорғы К 20/30
1
Болатилек
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
7,3
2
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,5
3
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
1,4
4
Ацетилен
МСТ 5457-85
кг/бірл
1,3
5
Оттегі
МСТ 5583-68
бал./бір
0,5
6
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
1,7
7
Техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,3
8
Жұпонит
МСТ 481-71
кг/бірл
0,6
9
Толтыру тығын-сақина
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,15
10
Техникалық киіз
МСТ 6308-71
кг/бірл
0,049
11
Сүртуге арналған тозған мата
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,2
12
Резеңке пілте
МСТ 6467-79
кг/бірл
0,2
13
Әмбебап майлау
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,4
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,4
15
Мойынтірек
МСТ 8338-75
дана/бір
2
73
6-кесте. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің электрқуатты жабдықтарын пайдалану кезінде материалдық ресурстардың шығын нормалары
№ р/с
Атауы
Типі, маркасы, МСТ
Өлшем бірлігі
Бірлікке арналған шығын нормасы
1
2
3
4
5
Қысқа тұйықталу роторымен асинхронды ауыспалы ток электрқозғалтқышы
Қуаты 0,25-10 кВт электрқозғалтқыш
1
Бекітпе бұйымдары
МСТ 27017-86
кг
0,0235
2
Жез илектері
МСТ 2060-90
кг
0,003531
3
Дәнекерлеу
МСТ 21930-76
кг
0,0009
4
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м
0,386397
5
Канифоль
МСТ 19113-84
кг
0,0008
6
Мөлдірлеткіш керосин
МСТ 4753-49; ТУ 38.401-58-10-01
кг
0,04912
7
Майлау
МСТ 8773-73
кг
0,0349
8
Топырақ, эмаль, тығыздағыш, май
кг
0,01908
9
Гетинакс
МСТ 2718-74
кг
0,00048
10
Линоксин түтікшесі
ТУ 16-86
м
0,267
11
Жіп (кордовые)
ВСН 39-87
кг
0,00153
12
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,00845
13
Кипер таспасы
МСТ 4514-78
кг
0,71061
Қуаты 100-180 кВт электрқозғалтқыш
1
Бекітпе бұйымдары
МСТ 27017-86
кг
0,03275
2
Жез илектері
МСТ 2060-90
кг
0,005544
3
Дәнекерлеу
МСТ 21930-76
кг
0,0055
4
Дәнекерлеу ПМФ
МСТ 16882.1-71
кг
0,0125
5
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м
0,14322
6
Канифоль
МСТ 19113-84
кг
0,0044
7
Мөлдірлеткіш керосин
МСТ 4753-49; ТУ 38.401-58-10-01
кг
0,1708
8
Майлау
МСТ 8773-73
кг
0,091
9
Топырақ, эмаль, тығыздағыш, май
кг
0,0457
10
Нитки (кордовые)
ВСН 39-87
кг
0,00135
11
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,05
12
Киперлі таспа
МСТ 4514-78
кг
5,82
Қуаты 181-250 кВт электрқозғалтқыш
1
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,86
2
Дәнекерлеу электродтары
МСТ 9467-75
кг/бірл
0,105
3
Жез илектері
МСТ 2060-60
кг/бірл
0,251
4
Дәнекерлеу
МСТ 21930-76
кг/бірл
0,139
5
Көмір электродтары
МСТ 9467-75
кг/бірл
0,089
6
Орамалық сым
МСТ 22301-77
кг/бірл
75,2
7
Құрылымдау сымы
м/бірл
7,36
8
Бук
м3/бірл
0,009
9
Электроқшаулағыш картон
МСТ 2824-86
кг/бірл
4,4
10
Жіп
кг/бірл
0,158
11
Киперлі аспа
МСТ 4514-78
м/бірл
56
74
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
12
Тафталы таспа
МСТ 4514-78
м/бірл
239
13
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,389
14
Лак мата
МСТ 28034-89
м/бірл
9,1
15
Гетинакс
МСТ 2718-74
кг/бірл
0,57
16
Линоксин түтікшесі
ТУ 16-86
м/бірл
14,2
17
Топырақ, эмаль
МСТ 25129-82 и МСТ 23343-78
кг/бірл
6,49
18
Оқшаулағыш лак
кг/бірл
10,9
19
Канифоль
МСТ 19113-84
кг/бірл
0,032
20
Бензин
кг/бірл
1,39
21
Керосин
МСТ 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
4,9
22
Ақ жұпафин
МСТ 23683-89
кг/бірл
0,0264
23
Майлау
МСТ 8773-73
кг/бірл
1,49
24
Ерітінді
МСТ 18188-72
кг/бірл
6,5
25
Мойынтірек
МСТ 8338-75
да-на/бірл
2
26
Электрографитті щёткалар
да-на/бірл
2
27
Литол-24
МСТ 21150-84
кг/бірл
3,8
Қуаты 401-600 кВт электрқозғалтқыш
1
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,408
2
Дәнекерлеу электродтары
МСТ 9467-75
кг/бірл
0,168
3
Жез илектері
МСТ 2060-60
кг/бірл
0,032
4
Дәнекерлеу
МСТ 21930-76
кг/бірл
0,066
5
Көмір электродтары
МСТ 9467-75
кг/бірл
0,143
6
Орам сымдары
МСТ 22301-77
кг/бірл
120
7
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м/бірл
1,652
8
Бук
м3/бірл
0,015
9
Электроқшаулағыш картон
МСТ 2824-86
кг/бірл
7
10
Жіп
кг/бірл
0,045
11
Киперлі аспа
МСТ 4514-78
м/бірл
17,8
12
Тафталы таспа
МСТ 4514-78
м/бірл
380
13
Сүтру материал
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,1845
14
Лак мата
МСТ 28034-89
м/бірл
14,4
15
Гетинакс
МСТ 2718-74
кг/бірл
0,082
16
Линоксин түтікшесі
ТУ 16-86
м/бірл
2,016
17
Топырақ, эмаль
МСТ 25129-82 и МСТ 23343-78
кг/бірл
0,624
18
Оқшаулағыш лак
кг/бірл
17,6
19
Канифоль
МСТ 19113-84
кг/бірл
0,013
20
Бензин
кг/бірл
2,24
21
Керосин
МСТы 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
1,771
22
Ақ жұпафин
МСТ 23683-89
кг/бірл
0,042
23
Майлау
МСТ 8773-73
кг/бірл
1,673
24
Ерітінді
МСТ 18188-72
кг/бірл
10,4
75
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
25
Мойынтірек
МСТ 8338-75
да-на/бірл
2
26
Электрографитті щёткалар
да-на/бірл
2
27
Литол-24
МСТ 21150-84
кг/бірл
3,8
Синхронды қозғалтқыштарды ағымдық жөндеу
Қуаты 800 кВт дейін электрқозғалтқыш
1
Орам мыс
МСТ 22301-77
кг/бірл
22
2
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м/бірл
7,8
3
Темір табақ
МСТ 19903-90
кг/бірл
6,6
4
Құрсау сымы
кг/бірл
1,2
5
Конструкциялық болат
кг/бірл
3,5
6
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
1,2
7
Сым
кг/бірл
3,88
8
Баббит
МСТ 1320-74
кг/бірл
1,2
9
Қола
кг/бірл
2,6
10
Жез илектері
МСТ 2060-60
кг/бірл
0,6
11
Мыс илектер
кг/бірл
12
12
Дәнекерлеу мыс-фосфорлы
МСТ 16882.1-71
кг/бірл
0,24
13
Дәнекерлеу қорғасын-қалайы
МСТ 1429.9-77
кг/бірл
0,16
14
Мыс жалаңаш сым
кг/бірл
6,4
15
Гетинакс табақ
МСТ 2718-74
кг/бірл
0,128
16
Оқшаулағыш таспа
МСТ 16214-86
кг/бірл
0,4
17
Лак мата
МСТ 28034-89
м2/бірл
3,2
18
Линоксин таспасы
ТУ 16-86
м/бірл
4,8
19
Микатаспа
МСТ 4268-75
кг/бірл
0,48
20
Аратөсем миканиті
МСТ 6121-75
кг/бірл
4
21
Прессшпан
МСТ МЭК 60641.2-2006
кг/бірл
4
22
Шыны жабысқақ таспа
ТУ 3491-010-31885305-2003
кг/бірл
1,6
23
Текстолит табақ
МСТ 5-78
кг/бірл
1,6
24
Ширатылған кендір жіп
кг/бірл
2
25
Ацетон
МСТ 2603-79
кг/бірл
0,08
26
Топырақ
кг/бірл
0,51
27
Ұнтақталған бояу
кг/бірл
0,4
28
Жабын лак
кг/бірл
0,64
29
Сіңдірілген лак
кг/бірл
1,6
30
Нитроэмаль
кг/бірл
12
31
Табиғи олифа
МСТ 190-68
кг/бірл
0,032
32
Оқшаулағыш эмаль
ТУ 2396-002-49276085-00
кг/бірл
0,64
33
Бензин
кг/бірл
32
34
Керосин
МСТы 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
1,28
35
Консистенттік майлау
МСТ 21150-84
кг/бірл
0,8
36
Машина майы
кг/бірл
0,24
76
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
37
Жұпафин
МСТ 23683-89
кг/бірл
0,16
38
Солидол
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,64
39
Киперлі таспа
МСТ 4514-78
м/бірл
120
40
Тафталы таспа
МСТ 4514-78
м/бірл
37,2
41
Кордтты жіп
кг/бірл
0,36
42
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
1,2
43
Электроқшаулағыш картон
МСТ 2824-86
кг/бірл
2,4
44
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,6
45
Канифоль
МСТ 19113-84
кг/бірл
0,32
46
Асбестті қағаз
кг/бірл
2,4
47
Майтөзімді резеңке табақ
кг/бірл
4
48
Мойынтірек
МСТ 8338-75
да-на/бірл
2
49
Электрографитті щёткалар
да-на/бірл
2
50
Литол-24
МСТ 21150-84
кг/бірл
3,8
Қуаты 1001-2000 кВт электрқозғалтқыш
1
Орам мыс
МСТ 22301-77
кг/бірл
34
2
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м/бірл
11,4
3
Темір табақ
МСТ 19903-90
кг/бірл
9,8
4
Құрсау сымы
кг/бірл
1,8
5
Конструкциялық болат
кг/бірл
5,4
6
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
1,8
7
Сым
кг/бірл
5,72
8
Баббит
МСТ 1320-74
кг/бірл
1,8
9
Қола
кг/бірл
3,8
10
Жез илектері
МСТ 2060-60
кг/бірл
0,9
11
Мыс илектер
кг/бірл
18
12
Дәнекерлеу мыс-фосфорлы
МСТ 16882.1-71
кг/бірл
0,36
13
Дәнекерлеу қорғасын-қалайы
МСТ 1429.9-77
кг/бірл
0,24
14
Мыс жалаңаш сым
кг/бірл
9,6
15
Гетинакс табақ
МСТ 2718-74
кг/бірл
0,192
16
Оқшаулағыш таспа
МСТ 16214-86
кг/бірл
0,6
17
Лак мата
МСТ 28034-89
м2/бірл
4,8
18
Линоксин таспасы
ТУ 16-86
м/бірл
7,2
19
Микатаспа
МСТ 4268-75
кг/бірл
0,72
20
Аратөсем миканиті
МСТ 6121-75
кг/бірл
6
21
Прессшпан
МСТ МЭК 60641.2-2006
кг/бірл
6
22
Шыны жабысқақ таспа
ТУ 3491-010-31885305-2003
кг/бірл
2,4
23
Текстолит табақ
МСТ 5-78
кг/бірл
2,4
24
Ширатылған кендір жіп
кг/бірл
3
25
Ацетон
МСТ 2603-79
кг/бірл
0,12
26
Топырақ
кг/бірл
0,76
27
Ұнтақталған бояу
кг/бірл
0,6
28
Жабын лак
кг/бірл
0,96
77
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
29
Сіңдірілген лак
кг/бірл
2,4
30
Нитроэмаль
кг/бірл
18
31
Табиғи олифа
МСТ 190-68
кг/бірл
0,048
32
Оқшаулағыш эмаль
ТУ 2396-002-49276085-00
кг/бірл
0,72
33
Бензин
кг/бірл
48
34
Керосин
МСТы 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
1,92
35
Консистенттік майлау
МСТ 21150-84
кг/бірл
1,2
36
Машина майы
кг/бірл
0,38
37
Жұпафин
МСТ 23683-89
кг/бірл
0,24
38
Солидол
МСТ 4366-64
кг/бірл
0,96
39
Киперлі таспа
МСТ 4514-78
м/бірл
180
40
Тафталы таспа
МСТ 4514-78
м/бірл
55,5
41
Кордтты жіп
кг/бірл
0,54
42
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
1,8
43
Электроқшаулағыш картон
МСТ 2824-86
кг/бірл
3,6
44
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,9
45
Канифоль
МСТ 19113-84
кг/бірл
0,48
46
Асбестті қағаз
кг/бірл
3,6
47
Майтөзімді резеңке табақ
кг/бірл
6
48
Мойынтірек
МСТ 8338-75
да-на/бірл
2
49
Электрографитті щёткалар
МСТ Р 25157-2007
да-на/бірл
2
50
Литол-24
МСТ 21150-84
кг/бірл
3,8
Қуаты 25-160 кВА трансформатор, 1 трансформатор
1
Майлы сұр бояу
МСТ 30884-2003
кг
0,1
2
Майлау ЦИАТИМ 203
МСТ 8773-73
кг
0,2
3
Трансформатор майы ТК
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
2
4
Бензин Б-70
МСТ 1012-72
кг
0,2
5
Сүрту материал
МСТ 4643-75
кг
0,5
6
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2
0,4
7
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг
0,2
Қуаты 250-400 кВА трансформатор , 1 трансформатор
1
Майлы сұр бояу
МСТ 30884-2003
кг
0,15
2
Майлау ЦИАТИМ 203
МСТ 8773-73
кг
0,2
3
Трансформатор майы ТК
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
3
4
Бензин Б-70
МСТ 1012-72
кг
0,3
5
Сүрту материал
МСТ 4643-75
кг
0,5
6
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2
0,3
7
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг
0,3
Қуаты 630 кВА трансформатор , 1 трансформатор
1
Майлы сұр бояу
МСТ 30884-2003
кг
0,15
2
Майлау ЦИАТИМ 203
МСТ 8773-73
кг
0,2
3
Трансформатор майы ТК
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
5
78
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
4
Бензин Б-70
МСТ 1012-72
кг
0,3
5
Сүрту материал
МСТ 4643-75
кг
0,5
6
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2
0,5
7
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг
0,3
Қуаты 1000 кВА трансформатор, 1 трансформатор
1
Майлы сұр бояу
МСТ 30884-2003
кг
0,2
2
Майлау ЦИАТИМ 203
МСТ 8773-73
кг
0,2
3
Трансформатор майы ТК
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
10
4
Бензин Б-70
МСТ 1012-72
кг
0,3
5
Сүрту материал
МСТ 4643-75
кг
0,5
6
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2
0,5
7
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг
0,3
Айырғыштарды және жоғары вольтты жинамаларды жөндеу
1
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м
2,5
2
Оқшаулағыш таспа
МСТ 16214-86
кг
0,1
3
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
2,5
4
Бензин
кг
0,8
Майлы ажыратқыштарды жөндеу
1
Трансформатор майы
МСТ 982-80
кг
8
2
Бензин
кг
0,3
3
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,2
Төмен қуатты панельді қалқандар
1
Ұсақ сұрыптау болат
Ст.3ПС (СП)
кг
1
2
Әртүрлі метиздер
МСТ 7798-70
кг
0,024
3
Электрдәнекерлеу тартылымы
МСТ 6727-80
кг
0,02
4
Шыбық латунь
МСТ 2060-90
кг
0,3
5
Медь жолақтық
МСТ 495-92
кг
0,5
6
Алюминий жолағы
кг
0,25
7
Дәнекерлеу ПОС-40
МСТ 21930-76
кг
0,01
8
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м
1
9
Канифоль
МСТ 19113-84
кг
0,01
10
оттегі
МСТ 5583-68
л
5
11
Ацетилен
МСТ 5457-85
л
75
12
Битум-майлы лак
МСТ 5631-79
кг
2
13
Эмальді бояу
МСТ 5971-78
кг
0,5
14
Киперлі таспа
МСТ 4514-78
м
20
15
Керосин
МСТ 4753-49; ТУ 38.401-58-10-01
кг
0,25
16
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,1
Дистанциялық автоматты басқару эл/шкафтары мен қалқандарын жөндеу (1 р.е.)
1
Конструкциялық болат
МСТы 1414-75; 4543-71
кг
0,5
2
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м
0,4
3
Орамалық сым
МСТ 22301-77
кг
0,2
4
Текстолит гетинакс
МСТ 2718-74
кг
0,045
5
Фибра
МСТ 28940-91
кг
0,02
6
Эбонит
МСТ 2748-77
кг
0,03
79
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
Кабель желісі (Кл-0,4-35 кВ) 120 мм дейін (1 км шығын нормасы)
1
Болат табақ
Ст.3ПС (СП)
кг
0,12
2
Бояу (ПФ-115)
МСТ 926-82
кг
0,06
3
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,04
4
Сым АП-40 (буу)
МСТ 22483-79
кг
0,05
5
Темірбетонды репер
м
0,03
Кабель желісі (Кл-0,4-35 кВ) 120 мм2 астам (1 км шығын нормасы)
1
Болат табақ
Ст.3ПС (СП)
кг
0,12
2
Бояу (ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг
0,56
3
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,64
4
Сым АП-40 (буу)
МСТ 22483-79
кг
0,05
5
Темірбетонды репер
м
0,03
Әуе желісі 10 кВ (1 км шығын нормасы)
1
Істікті оқшаулатқыш
ТУ 34-13-11452-89
дана
10,50
2
Сым
МСТ 22483-79
кг
20,00
3
Сым
МСТ 22483-79
кг
25,00
4
Сым (буу)
МСТ 22483-79
кг
1,30
5
Болат табақ
Ст.3ПС (СП)
кг
1,00
6
Метиздер және металл конструк-циялар
МСТ 7798-70
кг
16,68
7
Плашкалы қыспақ
ТУ 3449-115-00111120-95
дана
12,00
8
Сопақ қосқыш
ВСН 009-88
дана
9,00
9
Желілік айырғыш
МСТ 15543-1-84
дана
0,30
10
Разрядтаушы
МСТ 16357-83
дана
6,00
11
Каболка
МСТ 30055-93
кг
0,80
12
Қалпақша
дана
10,00
13
Битум-каучук мастикасы
ТУ 5775-011-13238275-97
кг
0,50
14
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг
0,60
15
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,20
16
Битумды лак
МСТ 5631-79
кг
0,30
17
Автомобиль бензині
Аи-92
кг
0,50
18
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2
0,40
19
Дәнекерлеу электродтары
МСТ 9467-75
кг
1,50
20
Техникалық вазелин
ТУ 0255-006-54051488-05
кг
0,20
21
Желілік қыспақ ПАБ (№ 1, 2, 3)
дана
8,00
Әуе желісі 0,4 кВ (1 км шығын нормасы)
1
Істікті оқшаулатқыш
ТУ 34-13-11452-89
дана
10,00
2
Сым А (25-70)
МСТ 22483-79
кг
23,50
3
Сым 11-40 (буу)
МСТ 22483-79
кг
1,40
4
Болат табақ
Ст.3ПС (СП)
кг
1,80
5
Метиздер және металл конст-рукциялар
МСТ 7798-70
кг
16,96
6
Плашкалы қыспақ
ТУ 3449-115-00111120-95
дана
9,00
7
Каболка
МСТ 30055-93
кг
0,20
8
Қалпақша
дана
10,00
80
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
9
Битум-каучук мастикасы
ТУ 5775-011-13238275-97
кг
15,50
10
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг
0,30
11
Битумды лак
МСТ 5631-79
кг
0,40
12
Олифа
МСТ 190-68
кг
0,30
13
Автомобиль бензині
Аи-92
кг
0,50
14
Дәнекерлеу электродтары
МСТ 9467-75
кг
0,20
15
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,50
Жинақы трансформаторлы қосалқы станция
1
Трансформатор майы
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг/бірл
35,00
2
Тірек оқшаулатқыш
МСТ Р 52082-03
да-на/бірл
3,00
3
Сақтандырғыш ПН
МСТ 17242-86
да-на/бірл
6,00
4
Сақтандырғыш ПК
МСТ 17242-86
да-на/бірл
6,00
5
Тіреулер ПН
да-на/бірл
0,30
6
Шаппа қосқыш (РВ 1000 А)
МСТ 15543-70
да-на/бірл
0,70
7
Айырғыш (РВ 400 А)
МСТ 15543-70
да-на/бірл
0,50
8
Бақылау аспабы
да-на/бірл
0,20
9
Құлыптар
да-на/бірл
1,00
10
Бояу (эмаль ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,30
11
Шоқтану шамы
МСТ 2239-79
да-на/бірл
1,00
12
Ескі маталар
МСТ 4643-75
кг/бірл
3,49
13
Майлау (ЦИАТИМ-203)
МСТ 8773-73
кг/бірл
0,26
14
Метиздер
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,35
15
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 5152-66
кг/бірл
0,20
16
Тегістейтін тері
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,04
17
Эмаль (ХВ-110)
МСТ 18374-79
кг/бірл
1,70
18
Сым (АПВ-25)
МСТ 22483-79
м/бірл
3,50
19
Мыс шина 40х5
кг/бірл
0,05
20
Алюминий шина 50х5
кг/бірл
0,30
21
Болат табақ
Ст.3ПС (СП)
кг/бірл
0,50
22
Электродтар
МСТ 9467-75
кг/бірл
0,20
23
Текстолит
МСТ 5-78
кг/бірл
1,20
24
Электрокартон
МСТ 2824-86
кг/бірл
0,01
25
Күштік кабель
МСТ 16442-86
м/бірл
1,40
26
Шайырланған таспа
МСТ 51180-98
кг/бірл
0,02
27
Термоширау құбыры
м/бірл
0,34
28
Таспа (ПВХ)
МСТ 16214-86
кг/бірл
0,05
81
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
29
Таспа (ЛЭТ САР)
МСТ 17617-72
кг/бірл
0,05
30
Полиэтиленді воронка
да-на/бірл
0,14
31
Күйдіру құрамы (ПП-1)
ТУ 38.101329-78
кг/бірл
0,32
32
Қалыпты құрам (НБ-70)
ТУ 38.101329-78
кг/бірл
0,07
33
Асбест бау
МСТ 1779-73
кг/бірл
0,01
34
Дәнекерлейтін май
ТУ 36-1170-73
кг/бірл
0,01
35
Мұнай жұпафині
МСТ 23683-89
кг/бірл
0,01
36
Болат мырыш сым
МСТ 15892-70
м/бірл
0,15
37
Мыс сым (жерлендіру)
м/бірл
0,03
38
Алюминий ұштама
МСТ 18475-82
да-на/бірл
3,00
39
Бөз орамал 50х50
да-на/бірл
2,00
40
Кварц вазелин пастасы
ТУ 36-513-Г-69
кг/бірл
0,01
41
Дәнекерлеу (марка А)
ТУ 48-1728138/ОПП-006-2000
кг/бірл
0,03
42
Бұрыш болат
МСТ 8510-72
кг/бірл
5,00
43
Дөңгелек болат
МСТ 2590-71
кг/бірл
5,00
44
Сым (АПВ-35-120)
МСТ 22483-79
м/бірл
3,00
45
Бензин
кг/бірл
1,90
46
Пропан бутан қоспасы
МСТ 20448-90
кг/бірл
0,20
47
Автоматтар
да-на/бірл
0,50
48
Разрядтаушы
МСТ 16357-83
да-на/бірл
0,15
49
Шаппа қосқыштың мыс ысқышы
да-на/бірл
3,00
50
Техникалық вазелин
ТУ 0255-006-54051488-05
кг/бірл
0,40
Кабель желілерінде 6-10 кВ екі муфта қондыру (зақымдарды жою)
1
Шойын қаптамасымен қорғасын муфта
СС-100 Кз 4-75
к-т
2,00
2
Жабысқақ таспа ПВХ
МСТ 16214-86
кг
0,60
3
Желімді пластмасс таспа ПВХ
ХВК-20
кг
0,70
4
Киперлі таспа (м/м)
МСТ 4514-78
кг
0,02
5
Шайырланған таспа
ТУ 16-503.020-90
кг
1,80
6
Кремний органикалық лак
ТУ 6-02-1-012-89
кг
0,04
7
Күйдіру құрамы МП-1
ТУ 38.101329-78
кг
7,00
8
Қалыпты құрам МБ-70/60
ТУ 38.101329-78
кг
12,00
9
Роликтер, орамдар және тығырықтар жинағы м/м жіп № 3
МСТ 8327-77
к-т
2,00
10
Дәнекерлейтін май
ТУ 36-1170-73
кг
0,06
11
Канат пеньковый немесе шпагат
МСТы 30055-93, 17308-88
м
3,60
12
Асбест бау (ШАОН-3)
МСТ 1779-73
м
0,40
13
Жалғастырушы термоқондырғы муфта 3 СТП
дана
2,00
14
Электр кабелі
м
20,00
82
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
Кабель желілерінде 0,4 кВ екі муфта қондыру (зақымдарды жою)
1
Полиэтил. термотөзімді құбыр тұрғын үйге арналған
ТУ 2247-002-07622740-2004
м
1,00
2
Полиэтиленді термотөзімді құбыр қабықшаға арналған
ТУ 2247-002-07622740-2004
м
1,62
3
Жабысқақ таспа
МСТ 16214-86
кг
1,00
4
Таспа (ЛЭТ САР, ЛЭТ САР ЛП)
МСТ 17617-72
кг
0,70
5
Шайырланған таспа
ТУ 16-503.020-91
кг
0,40
6
Шойын қаптама
дана
2,00
7
Дәнекерлейтін май
ТУ 36-1170-73
кг
0,10
8
Асбест бау
МСТ 1779-73
кг
0,10
9
Болат мырыш сым
МСТ 15892-70
м
2,00
10
Жерлендіру үшін мыс сым
МСТ Р 51853-2001
м
1,60
11
Мыс гильзасы (алюминий)
МСТ 22483-77
дана
8,00
12
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,40
13
Бөз орамал (50х50 мм)
дана
4,00
14
Таңбалау белгісі
ТУ 36-1440-82
дана
2,00
15
Кабель қағазы
МСТ 645-79
кг
1,08
16
Кірпіш
МСТ 530-2007
дана
40,00
17
Күштік кабель қимасы 120мм дейін
МСТ 16442-86
м
5,00
18
Дәнекерлеу (А маркалы)
ТУ 48-1728138
кг
0,20
19
Бензин
Аи-92
кг
0,40
20
Пропан бутан қоспасы
МСТ 20448-90
кг
4,00
21
Қиыршықтас
МСТ 8267-93
м3
0,28
22
Асфальтобетон
МСТ 9128-97
кг
396,00
23
Дәнекерлеу (Поссу 35)
МСТ 21930-76
кг
0,40
24
Жалғастырушы термоқондырғы муфта 3 СТП
дана
2,00
25
Электр кабелі
м
10,00
КЛ 6-10 кв екі муфта қондырур
1
Қорғасын түтікше
дана
2
2
Қорғау қаптамасы
дана
2
3
Жалғау гильзалары
дана
6
4
Оқшаулау үшін қағаз орамы Ру-лоны бумажные при изоляции
дана
6
5
Ені 25 мм қағаз роликтері
дана
48
6
Ені 10 мм (25 мм) қағаз роликтері орау үшін
дана
от 6 до 12
7
Ені 50 мм қағаз роликтері құрсау үшін
дана
2
8
М/м жіп
кг
0,04
9
Дәнекерлеу гильзалар мен қорғасын муфталар үшін
кг
2,7
10
Бензин
кг
4
11
Керосин
кг
2
83
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
12
Мырыш сымы
кг
0,64
13
Жіптер
кг
0,04
14
Сүрту материалы
кг
1,4
15
Жерлендіру үшін мыс сым
кг
0,6
Ажыратқыштар жүктемесі ВН-16, ВН-17
1
Бензин
Аи-92
кг/бірл
0,50
2
Майлау (ЦИАТИМ 203)
МСТ 8773-73
кг/бірл
0,20
3
Нағыз олифа
МСТ 190-68
кг/бірл
0,20
4
Майлы бояу (ПФ-115)
МСТ 6465-76
кг/бірл
0,20
5
Техникалық вазелин
ТУ 0255-006-54051488-05
кг/бірл
0,20
6
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,50
7
Керосин
МСТы 4753-49; 11128-65;
ТУ 38.401-58-10-01
кг/бірл
0,50
8
Бұрандамалар
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,20
9
Сомындар
МСТ 7798-70
кг/бірл
0,10
КТВ, КТЭ, КТУ типті түйістіргіштер
1
Түйіспе
да-на/бірл
3,00
2
Икемді қосылыс
да-на/бірл
1,00
3
Түйіспе табағы
да-на/бірл
2,00
4
Мүйіз
да-на/бірл
1,00
5
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,25
6
Майлау (ГОИ-54 П)
МСТ 3276-89
кг/бірл
0,20
7
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,30
8
Бензин
Аи-92
кг/бірл
0,30
9
Электр магниттік орауыш КЭТМ-220, 380 В
дана
1,00
Майлы ажыратқыш ВМП-10
1
Бензин
Б-70
кг/бірл
0,20
2
Майкөрсеткіш қалпақшасы
да-на/бірл
1,00
3
Трансформаторлық май
МСТ 982-80
кг/бірл
1,00
4
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,50
5
Нағыз олифа (К-2)
МСТ 190-68
кг/бірл
0,50
6
Майкөрсеткіш төсемі
да-на/бірл
1,00
7
Жапқыш механизм ролигі
да-на/бірл
1,00
8
Техникалық майлықтар
м2/бірл
0,30
9
Майлау (Циатим-203)
МСТ 8773-73
кг/бірл
0,20
10
Майкөрсеткіш шынысы
да-на/бірл
1,00
84
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
11
Май ағызғыш тығынның тығыздауы
да-на/бірл
1,00
12
Тегістейтін тері
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,10
13
Эмаль (ПФ-133)
МСТ 926-82
кг/бірл
1,00
14
Ажыратушы орауыш
дана
1,00
15
Қосушы орауыш
дана
1,00
16
Түйіспе
дана
3,00
Жарықтандыру электр желілері (100 м шығын нормасы)
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС (СП)
кг
1,50
2
Жұмсақ сым
кг
0,20
3
Электр дәнекерлеу сымы
МСТ 6727-80
кг
0,05
4
Шыбықты латунь
МСТ 2060-60
кг
0,20
5
Құрылымдау сымы және жарықтандыру бауы
м
10,00
6
Кабель (АВРГ ВРГ СРГ НРГ және т.б.)
МСТ 16442-86
м
15,00
7
Дәнекерлеу (ПОС-40)
МСТ 21930-76
кг
0,10
8
Канифоль
МСТ 19113-84
кг
0,05
9
Газ құбыры
МСТ Р 50838-95
кг
1,50
10
Битум-майлы лак
МСТ 6244-70
кг
1,00
11
Бояу алюминий
ТУ 2312-010-98310821-2008
кг
0,50
12
Бояу эмаль
МСТ 926-82
кг
0,50
13
Оқшаулағыш таспа
МСТ 16214-86
кг
0,60
14
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,20
15
Бекітпе бұйымдары
кг
0,02
16
Карболитті қысқыш
дана
5,00
17
Роликтер
дана
10,00
18
Бұрама шегелер
МСТ 11473-75
дана
10,00
19
Оқшаулағыштар
МСТ Р 52082-2003
дана
10,00
20
Ажыратқыштар 6-15А
дана
5,00
21
Розеткалар
дана
3,00
22
Резеңкелі түтікше
МСТ 5496-78
кг
0,20
23
Шоқтану шамы
дана
8,00
24
Люминисценттік шам (ЛБ 20, ЛБ 40, ЛБ 80)
дана
10,00
25
Шам (ДРЛ-250, ДРЛ-400)
дана
4,00
26
Электрлік айыр
дана
2,00
27
Тармақтану қорабы
дана
4,00
28
Қалқан ЩО-6
дана
1,00
29
Нейлон тартқыш
упак.
1,00
30
Кабельді арна
м
30,00
ТМ типті күштік трансформатор
1
Майлы сұр бояу
МСТ 926-82
кг/бірл
0,20
2
Майлау (ЦИАТИМ 203)
МСТ 8773-73
кг/бірл
0,20
3
Трансформатор майы
МСТ 982-80
к./бірл
20,00
85
6 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
4
Бензин
Аи-92
кг/бірл
0,30
5
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/бірл
0,50
6
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2/бірл
0,50
7
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг/бірл
0,30
8
Снемесекагель
МСТ 3956-76
кг/бірл
1,50
Магниттік жібергіш
1
Күштік түйіспе
дана
3
2
Орауыш
дана
1
3
Түйіспе блогы
дана
1
4
Зімжұпалау қағазы
м2/бірл
0,25
5
Сүрту материалы
кг/бірл
0,3
7-кесте. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде КИПиА құралдарының жабдықтарын жөндеуге материалдық ресурс шығын нормалары
№ р/с
Атауы
Типі, маркасы, МСТ
Өлшем
бірлігі
Бірлікке арналған шығын нормасы
КИП и А құралдарының жабдықтарын жөндеуге арналған материалдар
Басқару станциясы (СУГН сериялы ТУ 3431-001-98357277-5009 бойынша)
1
Кабель АВВГ
МСТ 16442-80
м
1
2
Транзисторлар
дана
0,2
3
Микросхемалар
дана
0,2
4
Конденсаторлар
дана
0,5
5
Аралық реле
дана
0,1
6
Сым ПВ-3
МСТ 6323-79
м
1
Дистанциялық басқару пульті МСТ 5.2055-73
1
Конденсаторлар
дана
5
2
Транзисторлар
дана
2
3
Микросхемалар
дана
2
4
Диодтар
дана
2
5
Резисторлар
дана
2
6
Миллиамперметрлер
дана
0,5
Электрондық деңгейөлшеуіштер (МСТ 8.321-78; 13702-68)
1
Конденсаторлар
дана
2
2
Транзисторлар
дана
0,5
3
Микросхемалар
дана
0,5
4
Диодтар
дана
2
5
Резисторлар
дана
2
6
Атқарушы реле
дана
0,1
7
Сым ПВ-3
МСТ 6323-79
м
25
8
Кабель КВВГ 10х1,5
МСТ 16442-80
м
12
Электрондық шығын өлшеуіштер МСТ 28730-90
1
Датчиктер
жұп
0,2
2
Кабель РК-75
м
43
86
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
3
Қоректендіру блогы
дана
0,1
4
Кабель КВВГ 4х1,5
МСТ 16442-80
м
10
5
Диодтар
дана
0,2
6
Конденсаторлар
дана
0,2
7
Варисторлар
дана
0,1
8
Резисторлар
дана
0,2
9
Сым АВВГ 2х1,5
МСТ 16442-80
м
6,6
Байланыс жабдықтары мен желілерін жөндеуге арналған материалдар
Айырғыштар және жоғары вольтты жинамалар
1
Құрылымдау сымы
МСТ 6223-79
м
2,5
2
Оқшаулағыш таспа
МСТ 16214-86
кг
0,1
3
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
2,5
4
Бензин
кг
0,8
5
Шыбық латунь
кг/1 ұя
1,5
6
Мыс жолақтық
кг
2,0
7
Тірек оқшаулатқыш
дана
1
8
Қарнақты оқшаулатқыш
дана
2
9
Бояу эмаль
кг
0,5
Майлы ажыратқыштар
1
Трансформатор майы
МСТ 982-80
кг
8
2
Бензин
кг
0,3
3
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,2
4
Сұрыпты болат
кг/1 жөндеу бірл
0,025
5
Метиздер
кг
0,05
6
Мыс илектер
кг
1,25
7
Жез илектер
кг
0,06
8
Эмаль
кг
0,1
9
Сіңдірілетін лак
кг
0,075
10
Жабын лак
кг
0,075
11
Электроқшаулағыш картон
кг
0,125
12
Гетинакс табақ
кг
0,05
13
Текстолит табақ
кг
0,04
14
Фибра
кг
0,04
15
Өткерме оқшаулатқыш
дана/1 жөндеу бірл
0,125
16
Қарнақты оқшаулатқыш
дана
0,25
17
Тірек оқшаулатқыштар
дана
0,25
Төмен вольтты панельді қалқандар
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС(СП)
кг
1
2
Метиздер әртүрлі
МСТ 7798-70
кг
0,024
3
Шыбық латунь
МСТ 2060-90
кг
0,3
4
Мыс жолақтық (мыс шина бол-са)
МСТ 495-92
кг
0,5
87
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
5
Алюминий жолақтық (алюмин. шина болса)
кг
0,25
6
Дәнекерлеу ПОС-40
МСТ 21930-76
кг
0,01
7
Құрылымдау сымы
МСТ 6323-79
м
1
8
Канифоль
МСТ 19113-84
кг
0,01
9
Оттегі
МСТ 5583-68
л
5
10
Ацетилен
МСТ 5457-85
л
75
11
Битум-майлы лак
МСТ 5631-79
кг
2
12
Бояу эмаль
МСТ 5971-78
кг
0,5
13
Киперлі таспа
МСТ 4514-78
м
20
14
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,1
Күштік жинамалар
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС(СП)
кг
0,15
2
Дәнекерлеу сымы
МСТ 10543-98
кг
0,055
3
Метиздер (Бекітпе бұйымдары)
МСТ 7798-70
кг
0,009
4
Латунь жолақтық
МСТ 2060-90
кг
0,15
5
Латунь шыбық
МСТ 2060-90
кг
0,025
6
Дәнекерлеу ПОС-40
МСТ 21930-76
кг
0,0075
7
Битум-майлы лак
МСТ 5631-79
кг
0,55
8
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,1
9
Сақтандырғыш
дана
1
10
Канифоль
кг/1 жөндеу бірл
0,009
11
Бояу эмаль
кг
0,3
12
Оқшаулатқыштар
дана
3
Жарықтандыру қалқандары
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС(СП)
кг
0,2
2
Метиздер (Бекітпе бұйымдары)
МСТ 7798-70
кг
0,0045
3
Латунь шыбық
МСТ 2060-90
кг
0,0375
4
Дәнекерлеу ПОС-40
МСТ 21930-76
кг
0,225
5
Бензин
кг
0,0475
6
Битум-майлы лак
МСТ 5631-79
кг
20
7
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,1
8
Сақтандырғыш
дана
2
9
Ажыратқыштар
дана
1
10
Канифоль
кг
0,011
11
Бояу эмалевая
кг
0,28
ТМ типті күштік трансформатор
1
Сұрыпталған болат
кг/1 жөндеу бірл
2,0
2
Метиздер әртүрлі, о.і. сым
кг/1 жөндеу бірл
0,033
88
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
3
Латунь және мыс илектері
кг/1 жөндеу бірл
0,04
4
Мыс-фосфорлы дәнекерлеу
кг/1 жөндеу бірл
0,009
5
Қорғасын-қалайы дәнекерлеу
кг/1 жөндеу бірл
0,008
6
Орам мыс
кг/1 жөндеу бірл
0,13
7
Мыс шиналар
кг/1 жөндеу бірл
0,4
8
Асбестті эл.оқшаулағыш таспа
м/1 жөндеу бірл
0,0017
9
Киперлі таспа
м
3,4
10
Тафта таспа
м
4
11
Лак мата
м
0,008
12
Гетинакс
кг
0,07
13
Электроқшаулағыш картон
кг
0,8
3-тен 100-ге дейін квт тұрақты ток машиналары
1
Кедергісі жоғары сым
кг/1 жөндеу бірл
0,0293
2
Мыс илектері
кг/1 жөндеу бірл
0,143
3
Жез илектері
кг/1 жөндеу бірл
0,0255
4
Қола илектері
кг/1 жөндеу бірл
0,008
5
Дәнекерлеу
кг/1 жөндеу бірл
0,019
6
Құрылымдау сымы
м
0,353
7
Канифоль
кг
0,045
8
Бензин
кг
0,391
9
Майлау
кг
0,03
10
Лак ерітіндісі
кг
0,385
11
Топырақ, эмаль
кг
0,0366
89
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
12
Оқшаулатқыш лак
кг
0,383
13
Гетинакс
кг
0,016
14
Шыны мата
кг
0,0675
15
Линоксин түтікшесі
кг
3,36
16
Сүрту материалы
кг
0,076
17
Киперлі таспа
м
1,716
18
Электроқшаулағыш картон
кг
0,033
19
Шыны таспа
м2
0,0231
Жинақы трансформаторлы қосалқы станция
1
Мыс илектері
кг/1 жөндеу бірл
1,25
2
Жез илектері
кг/1 жөндеу бірл
0,06
3
Оттегі
м3
0,35
4
Киперлі таспа
м
3,4
5
Мыс-фосфорлы дәнекерлеу
кг
0,009
6
Қорғасын-қалайы дәнекерлеу
кг
0,008
7
Жабын лак
кг
0,075
8
Сіңірілетін лак
кг
0,075
9
Гетинакс табағы
кг
0,05
10
Фибра
кг
0,04
11
Өткерме оқшаулатқыш
дана
0,125
12
Қарнақты оқшаулатқыш
дана
2
Түйістіргіш
1
Сұрыпталған салқын илекті болат
кг
0,01
2
Дәнекерлеу ПОС-40
кг
0,003
3
Жез илектері
кг
0,006
4
Қола таспа бронзовая
кг
0,004
5
Мыс илектері
кг
0,003
6
Құрылымдау сымы
м
0,5
7
Орамалық сым
кг
2,7
8
Канифоль
кг
0,0012
9
Желім БФ
кг
0,009
10
Ерітінді
кг
0,09
11
Сіңірілетін лак
кг
0,18
12
Киперлі таспа
м
1
13
Ескі маталар (сүртетін кенеп)
кг
0,005
14
Лак мата
м
0,018
15
Текстолит табағы
кг
0,002
16
Гетинакс табағы
кг
0,03
17
Түтікше ПХВ
кг
0,006
18
Электр картон
кг
0,035
90
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
Шина сымы, 10 м-ге
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС(СП)
кг/10 м
0,035
2
Метиздер (Бекітпе бұйымдары)
МСТ 7798-70
кг/10 м
0,0035
3
Медь жолақтық (мыс шина болса)
МСТ 495-92
кг/10 м
0,0175
4
Алюминий жолақтық (алюмин. шина болса)
МСТ 13726-97
кг/ 10 м
0,01
5
Бензин
кг/ 10 м
0,035
6
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/ 10 м
0,1
7
Оқшаулатқыштар
дана
2
8
Бояу эмаль
кг
0,042
Цехтік электр тораптары (күштік)
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС(СП)
кг/100 п.м.
1,5
2
Болат жолақтық
Ст.3ПС(СП)
кг/100 п.м.
1,5
3
Латунь табағы
МСТ 2060-90
кг/100 п.м.
1,2
4
Күштік кабель
МСТы 24334, 18 410-73, 16442-80
м/100 п.м.
5
5
Қондырғы сым
МСТ 6223-79
м/100 п.м.
15
6
Дәнекерлеу ПОС-40
МСТ 21930-76
кг/100 п.м.
0,3
7
Газ құбыры
МСТ Р50838-95
кг/100 п.м.
5
8

Шланг кабель КРПТ

кг/100 п.м.
4
9
Кабельдік масса
МСТ 6997-77
кг/100 п.м.
3
10
Битум-майлы лак
МСТ 5631-79
кг/100 п.м.
10
11
Бояу эмаль
МСТ 5971-78
кг/100 п.м.
5
12
Киперлі таспа
МСТ 4514-78
м/100 п.м.
15
13
Тафта таспасы
МСТ 4514-78
м/100 п.м.
10
14
Қалың жіптер
МСТ 1765-89
кг/100 п.м.
0,01
15
Оқшаулағыш таспа
МСТ 16214-86
кг/100 п.м.
0,1
16
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/100 п.м.
2
91
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
Цехтік электр тораптары (жарықтандыру)
1
Ұсақ сұрыпты болат
Ст.3ПС(СП)
кг/100 п.м.
1,5
2
Жұмсақ сым
МСТы 3282-84; 5307-77
кг/100 п.м.
0,2
3
Латунь шыбық
МСТ 2060-90
кг/100 п.м.
0,2
4
Жарықтандыру қондырғы сым және бау
МСТы 6323-79; 23286-78
м/100 п.м.
10
5
Кабель (кабельді сымдар үшін АВВГ, ВРГ, СРГ, НРГ, и т.б.)
МСТ 24334-80; 18410-73; 16442-80
кг/100 п.м.
8
6
Дәнекерлеу ПОС-40
МСТ 21930-76
кг/100 п.м.
0,1
7
Канифоль
МСТ 19113-84
кг/100 п.м.
0,05
8
Газ құбыры
МСТ Р 50838-95
кг/100 п.м.
1,5
9
Битум-майлы лак, олифа
МСТ 190-68, 5631-79
кг/100 п.м.
1
10
Бояу алюминий
МСТ 5494-95
кг/100 п.м.
0,5
11
Бояу эмаль
МСТ 926-82
кг/100 п.м.
0,5
12
Оқшаулағыш таспа
МСТ 926-82
кг/100 п.м.
0,1
13
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг/100 п.м.
0,2
14
Бекітпе бұйымдары
МСТ 27017-86
кг/100 п.м.
0,02
15
Карболитті қысқыштар
МСТ 27046-90
да-на/100 п.м
5
16

Ажыратқыштар 6-15 А

да-на/100 п.м
5
17

Розеткалар

да-на/100 п.м
1
18
Винил түтікшесі
МСТ 19034-82
кг/100 п.м.
0,2
КРУН-6,10 кВ ұяшықтар итеретін арбадағы майлы ажыратқышы бар МСТ 18397-86
1
Трансформатор майы
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
1
2
Бензин Б-70
МСТ 1012-72
кг
0,2
3
Майлау ЦИАТИМ 203
МСТ 8773-73
кг
0,2
4
Нағыз олифа К-2
МСТ 190-68
кг
0,5
5
Сүрту материалы
МСТ 4643-75
кг
0,5
92
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
6
Бояу майлы
МСТ 10503-71
кг
0,2
7
Керосин
кг
0,5
8
Зімжұпалау қағазы
МСТ 6456-82
м2
0,25
9
Электр картоны
МСТ 2824-86
кг
0,1
10
Каустикалық сода
МСТ 2263-75; 4328-77
кг
1
11
Майлау
МСТ 4366-64
кг
0,2
Трансформаторлық қосалқы станциялар КТП (бір трансформаторлық) МСТ 14695-80
1
Трансформатор майы
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
5
2
Тірек оқшаулатқыш
МСТ Р 52082-03
дана
0,5
3
Сақтандырғыш ПН
МСТ 17242-86
дана
0,9
4
Сақтандырғыш ПК
МСТ 17242-86
дана
1
5

Тіреулер ПН

дана
0,3
6
Шаппа қосқыш до 1000 А
МСТ 15543-70
дана
0,7
7
Айырғыш 400 А
МСТ 15543-70
дана
0,1
8
Бақылау аспабы
дана
0,2
9
Құлыптар
дана
1
10
Бояу
МСТ 10503-71
кг
0,3
11
Шоқтану шамы
МСТ 2239-79
дана
1
12
Ескі маталар
МСТ 4643-75
кг
3,49
13
Майлау ЦИАТИМ-203
МСТ 8773-73
кг
0,25
14
Метиздер
МСТ 7798-70
кг
0,32
15
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг
0,2
16
Тегістейтін тері
МСТ 6456-82
м
0,04
17
Эмаль ХВ-110
МСТ 18374-79
кг
1,5
18
Сым АПВ-25
МСТ 22483-77
м
3,5
19
Шина мыс 40х5
МСТ 434-78
кг
0,05
20
Шина алюминий 50х5
МСТ 15176-89
кг
0,3
21
Болат табақ
Ст. 3ПС (СП)
кг
0,5
22
Электродтар Э-50
МСТ 9467-75
кг
0,2
23
Текстолит А 5-50
МСТ 5-78
кг
1,2
24
Электр картоны
МСТ 2824-86
кг
0,01
25
Күштік кабель
МСТ 16442-86
м
1,4
26
Шайырланған таспа
МСТ 51180-98
кг
0,01
27
Термоқондырғыш түтікше
м
0,34
28
Таспа ПВХ
МСТ 16214-86
кг
0,04
29
Полиэтиленді воронка
дана
0,14
30
Таспа ЛЭТ САР
МСТ 17617-72
кг
0,04
31
Күйдіру құрамы ПП-1
МСТ 6997-77; ТУ 38.101329-78
кг
0,28
32
Қалыпты құрам МБ-70
ТУ 38.101329-78
кг
0,06
33
Асбест бау
МСТ 1779-73
кг
0,01
34
Дәнекерлейтін май
ТУ 36-1170-73
кг
0,01
35
Мұнай жұпафині
МСТ 23683-89
кг
0,01
36
Болат мырыш сымы
МСТ 15892-70
м
0,12
37
Сым мыс (жерлендіру)
МСТР51853-2001
м
0,03
38
Алюминий ұштама
МСТ 18475-82
дана
3
93
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
39
Кварцевазелиновая паста
ТУ 36-513-Г-69
кг
0,01
40
Дәнекерлеу марки А
МСТ 21930-76
кг
0,02
41
Бұрышты болат
МСТ 8510-72
кг
5
42
Доңғалақ болат
МСТ 2590-71
кг
5
43
Сым АПВ-35-120
м
3
44
Бензин
кг
1,9
45
Пропан бутан қоспасы
МСТ 20448-90
кг
0,2
46
Автоматтар
дана
0,5
47
Разрядтаушы
МСТ 16357-83
дана
0,15
48
Шаппа қосқыш үшін мыс ысқыш
дана
3
Трансформаторлық қосалқы станциялар К 32-630 (екі трансформаторлық)
1
Трансформатор майы
МСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
кг
10
2
Тірек оқшаулатқыш
МСТ Р 52082-03
дана
1,5
3
Сақтандырғыш ПН
МСТ 17242-86
дана
3,5
4
Сақтандырғыш ПК
МСТ 17242-86
дана
0,7
5
Тіреулер ПН
дана
0,4
6
Шаппа қосқыш до 1000 А
МСТ 15543-70
дана
0,5
7
Шаппа қосқыш до 2000 А
МСТ 15543-70
дана
0,5
8
Бақылау аспабы
дана
0,1
9
Эмаль ХВ-110
МСТ 18374-79
кг
6,89
10
Құлыптар
дана
1
11
Шоқтану шамы
МСТ 2239-79
дана
2
12
Ескі маталар
МСТ 4643-75
кг
10,44
13
Майлау ЦИАТИМ-203
МСТ 8773-73
кг
2,11
14
Метиздер
МСТ 7798-70
кг
5,13
15
Майтөзімді техникалық резеңке
МСТ 7338-55
кг
0,4
16
Тегістейтін тері
МСТ 6456-82
м
0,2
17
СымПВ-3
МСТ 22483-79
м
4,5
18
Шина мыс 40х5
МСТ 434-78
кг
0,1
19
Шина алюминий 50х5
МСТ 15176-89
кг
0,6
20
Темір табағы
Ст. 3ПС (СП)
кг
0,48
21
Электродтар Э-50
МСТ 9467-75
кг
0,4
22
ТекстолитА5-50
МСТ 5-78
кг
1,2
23
Электр картоны
МСТ 2824-86
кг
0,01
24
Термоқондырма түтікше
м
0,2
25
Таспа ПВХ
МСТ 16214-86
кг
0,02
26
Таспа ЛЭТ САР
МСТ 17617-72
кг
0,02
27
Полиэтиленді воронка
дана
0,08
28
Күйдіру құрамы ПП-1
МСТ 6997-77; ТУ 38.101329-78
кг
0,16
29
Қалыпты құрам МБ-70
ТУ 38.101329-78
кг
0,12
30
Мұнай жұпафині
МСТ 23683-89
кг
0,01
31
Болат мырышталған сым 1 мм
МСТ 15892-70
м
0,24
32
Сым мыс (жерлендіру)
МСТР51853-2001
м
0,06
33
Алюминий ұштама
МСТ 18475-82
дана
6
94
7 — кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
34
Кварцвазелинді паста
ТУ 36-513-Г-69
кг
0,01
35
Дәнекерлеу маркасы А
МСТ 21930-76
кг
0,02
36
Жүктеме ажыратқышы ВНП-16
дана
0,5
37
Бензин
кг
2
38
Пропан бутан қоспасы
МСТ 20448-90
кг
0,2
39
Автоматтар
дана
1
40
Мыс ысқыштар
дана
3
41
Бұрышты болат 50-75мм
МСТ 8510-72
кг
0,5
42
Техникалық вазелин ВТВ-1
ТУ 0255-006-54051488-05
кг
0,39
43
Бояу
МСТ 10503-71
кг
0,3
Цехтік электр қораптарын (жарықтандыру) жөндеу және қажетті резервті
(істен шыққан жағдайда ауыстыру үшін)
1
Пакетті ажыратқыштар А, ВА, АЕ, АП
МСТ 16708-84
%
10
2
Түпкі ажыратқыштар
МСТ Р 50030.5.1-2005
%
10
3
Шаппа қосқыштар
%
2
4
Басқару батырмасы
%
5
5
Магниттік іске қосқыштар ПМА, ПМЕ
МСТ 2491-82
%
5
6
Түйістіргіштер КТ, МК
МСТ 11206-2002
%
5
7
Әртүрлі бағыттағы реле РТ, РВ, ЕЛ
МСТР51731-2001
%
5
8
Сақтандырғыш ПК-10
дана
< 3 әр тип өлшем емес 9 Ток трансформаторы ТПЛ -10 МСТ 7746-2001 % 6 10 Майлы ажыратқыштар МСТ 18397-86 дана 2 (21-40 дана қондырғы жабдық) 11 Күштік трансформаторларға төмен және жоғары қуаттардан шықпалар МСТ 14695-80 жинақ 1 (5 дана қондырғы жабдық) 12 Күштік трансформаторларға өткерме оқшаулатқыш МСТ 9920-89 дана 1 (3 дана қондырғы жабдық) 13 Күштік трансформаторларға өткерме оқшаулатқыштардан фарфор сауыттары МСТ 9920-89 дана 1 (1 дана қондырғы жабдық) 14 Күштік трансформаторларға майлы шынылар МСТ 24126-80 дана 1 (3 дана қондырғы жабдық) 15 Күштік трансформаторларға тармақтанулардың ауыстырып қосқыштары МСТ 24126-80 жинақ 1 (10 дана қондырғы жабдық) 95 7 — кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 16 Күштік трансформаторларға термометрлер МСТ 24126-80 дана 1 (10 дана қондырғы жабдық) 17 Майлы ажыратқыштарға тірек немесе өтпелі оқшаулатқыштар МСТ 27744-88 жинақ 1 (3 дана қондырғы жабдық) 18 Майлы ажыратқыштарға жылжымалы және жылжымалы емес түйіспелер МСТ 18397-86 жинақ 1 (1 дана қондырғы жабдық) 19 Майлы ажыратқыштарға ұштама түйіспелер МСТ 18397-86 жинақ 1 (3 дана қондырғы жабдық) 20 Айырғыштарға түйіспелі оқшаулатқыштар МСТ 18397-86 дана 3 (5 дана қондырғы жабдық) 21 Айырғыштарға түйіспелер МСТ 18397-86 дана 1 (5 дана қондырғы жабдық) 22 Айырғыштарға жинақ шаппа МСТ 18397-86 жинақ 1 (5 дана қондырғы жабдық) 23 РУ 1000В дейін және жоғарыға арналған шиналар, күштік жинамасы, шина сымы МСТ 28668-90 м 3 (100 дана қондырғы жабдық) 24 Бекітпе бұйымдары әр мөлшерде МСТ 27148-86 % 5 (әр өлшемге) 25 Кабель әр мақсатта МСТ 24334-80; 16442-86; 24183-80 % 2 26 Жалғаушы муфталар МСТ 13781.0-86 дана 1 (10 дана қондырғы жабдық) 27 Кабельдік ұштамалар МСТ 14213-89; 23981-80; 7386-80; 2202.7-76 дана 3 (әр 10 жалғауға, бірақ < 3 кем емес ә типті, әр 10 воронка мен муфтаға) 28 Кабельдік масса МСТ 6997-77 кг 5 (әр 10 воронка мен муфтаға) 29 Күштік кабель МСТ 16442-86 м 4 (100 дана қондырғы жабдық) 30 Құрылымдау сымы МСТ 6323-79 м 5 (100 дана қондырғы жабдық) 96 7 — кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 31 Жарықтандыру арматурасы МСТ 16703-79 дана 1 (20 дана қондырғы жабдық, бірақ < 1 дана емес әр типті) 32 Жоғары қысымды электр шамдары ДРЛ-400 МСТ 27682-88 % 15 (жалпы санның қондырғы жабдық.) 33 Жоғары қысымды сынап электр шамдары ДРЛ-250 МСТ 27682-88 % 15 (жалпы санның қондырғы жабдық.) 34 Люминесценттік электр шамы ЛБ-40 МСТ 6825-91 % 5 (жалпы санның қондырғы жабдық.) 35 Шоқтану электр шамы ЛН-500 Е40 МСТ 2239-2003 % (жалпы санның қондырғы жабдық.) 36 Шоқтану электр шамы ЛН-100 Е27 МСТ 2239-2003 % 25 (жалпы санның қондырғы жабдық.) 37 Шоқтану электр шамы ЛН-60 Е27 МСТ 2239-2003 % 25 (жалпы санның қондырғы жабдық.) 38 Электржетектердің блоктары мен басқару панельдері МСТ Р 51137-98; Р 30533-97; ТУ 16-536562-75 % 6 39 Герметикалы түйіспе ГК-3 дана 1\5 40 Жарықтандыру арматурасы МСТ 16703-79 дана 20 қондырғы жабдық. 1 8-кесте. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде шикізаттар мен материалдар шығындарының технологиялық нормалары № р/с Атауы Типі, маркасы, МСТ Өлшем бірлігі Шығын нормасы Ауыз су шығындары 1 Мекемелер мен ұйымдар үшін ғимараттар мен үй-жайлар МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/1 қызметкер/ 16 97 8 — кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 2 1 м3/сағ 84 кДж жылу шығарумен цехтар (қалған цехтар) МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/1 қызметкер/ ауысым 25 3 Өндірістік және өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін тұрмыстық үй-жайлар (ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002) МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/1 душ торы/ ауысым 500 4 Жасыл екпелерді суары МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/м2 6 5 Жетілдірілген жабындарды суары МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/м2 0,5 6 Үй-жайларды жинау МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/м2 2,4 7 Кір жууға арналған шығындар МСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 м3/1 кг құрғақ кір 0,04 Ауыз су өндіру үшін химиялық реагенттер, коагулянттар 1 Сұйық хлор МСТ 6718-93 г/м3 0,8 2 Хлорлы темір МСТ 11159-76; ТУ 6-00-5763 450-129-91 г/м3 25 3 Сөндірілмеген, құрылыс әгі МСТ 9179-77 г/м3 12,3 4 Хлорқұрамды реагент г/м3 белс.хл. 3 5 Хлорлы әк МСТ 1692-85 г/м3 белс.хл. 40 6 Хлорлы әк (алдын ала хлорлау) МСТ 1692-85 г/м3 актив-ного хлора 3,0 7 Керамзит, 1 фильтрге қосымша жүктеу МСТ 30108-94 м3 0,65 8 Ас тұзы МСТ Р 51574-2003 г/м3 4 9 Ас тұзы (алдын ала хлорлау) МСТ Р 51574-3003 г/м3 15 10 Сұйық хлор (жерасты көздер) МСТ 6718-93 г/м3 0,5 11 Сұйық хлор МСТ 6718-93 г/м3 3,0 12 Кальций гипохлориты (жерасты көздер) МСТ 25263-82 г/м3 белс.хл. 0,8 13 Кальций гипохлориты (алдын ала хлорлау) МСТ 25263-82 г/м3 белс.хл. 3,0 14 Құрылыс/ұңғыманы дезинфекциялау үшін хлорлы әк (жерасты көздер) МСТ 1692-85 г/м3 250/100 15 Ас тұзы (жерасты көздер) МСТ Р51574-2003 г/м3 2,5 98 9-кесте. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техника бойынша жұмысшыларға арнайы киім-кешек, арнайы аяқ қиім және басқа жеке қорғаныш құралдарын берудің шығын нормалары № р/с ЕҚ және ҚТ бойынша жұмысшыларға арнайы киім-кешек, арнайы аяқ қиім және басқа жеке қорғаныш құралдарының атауы Типі, маркасы, МСТ Өлшем бірл 1 жұмысшыға шығын нормасы Айына қызмет (кию) мерзімі 1 2 3 4 5 6 Авариялық-қалпына келтіру жұмысының слесарі 1 Іш киім 28039-89 жиынт 1 12 2 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 2 6 3 Кирза етік МСТ Р12.4.187-97 жұп 2 6 4 Резеңке етік МСТ 5375-79 жұп 1 12 5 Батпақта киетін етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 6 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 7 Дулығаның ішінен киетін бас киім бар каска МСТ 12.4.087-84 дана 0,5 тозғанға дейін 8 Жарық шағылдырғыш таспасы бар белгі беру кеудешесі (2 кл.) МСТ Р12.4.219-99 дана 2 6 9 Арқаны бар құтқару белбеуі МСТ 14185-77 дана 0,33 36 10 Комбинезон ПВХ МСТ 12.4.100-80 жиынт 0,5 тозғанға дейін 11 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 12 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 13 Резеңкелі ұлтанды пима МСТ 18724-88 жұп 0,33 36 Электр газ дәнекерлеуші 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 2 6 2 Оттан қорғайтын өңдеуі бар шұға м/м костюм МСТ 12.4.045-87 жиынт 1 12 3 Былғары бәтеңке МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 4 Дәнекерлеушіге арналған қорғану көзілдіріктері МСТ 12.4.003-74 дана 1 тозғанға дейін 5 Қорғану бетпердесі МСТ 12.4.035-78 0,5 тозғанға дейін 6 Брезент қолғап МСТ 12.4.010.-75 жұп 12 1 7 Батпақта киетін етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 8 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 2 6 9 Жарық шағылдырғыш таспасы бар белгі беру кеудешесі (2 кл.) МСТ 12.4.219-99 дана 2 6 10 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 11 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 12 Резеңкелі ұлтанды пима МСТ 18727-88 жұп 0,33 36 13 Іш киім МСТ 28039-89 жиынт 1 12 99 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 Слесарь-жөндеуші, агрегаттар жөндеу бойынша слесарь 1 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 3 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 4 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 5 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 6 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 7 Батпақта киетін етік (НС басқылауға) МСТ 12.4.187-97 жұп 0,5 24 Су үлестіруші 1 Мақта-маталы халат МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 2 6 3 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Су құбыры желілерін аралаушы 1 Мақта-маталы халат МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 2 6 3 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Іштен жану қозғалтқыш машинисті 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 2 6 2 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 2 6 3 Батпақта киетін етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 4 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 5 Жарық шағылдырғыш таспасы бар белгі беру кеудешесі (2 кл.) МСТ 12.4.219-99 дана 2 6 6 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 12 1 7 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 8 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер 1 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 3 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 4 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010.-75 жұп 6 2 5 Бейөткізгіш қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 0,33 дежурн. 6 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 7 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 Көмекші жұмысшы 1 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 3 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 4 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Аумақты сыпырушы 1 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 3 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 100 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 4 Су өтпейтін плащ МСТ 12.4.134-83 дана 0,33 36 5 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Қзыметтік және өндірістік жайларды сыпырушы 1 Мақта-маталы халат МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 12 1 3 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 4 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 Сылақшы, сырлаушы 1 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 4 3 3 Былғары бәтеңке МСТ 12.4187-97 жұп 1 12 4 Дулығаның ішінен киетін бас киім бар каска МСТ 12.4.087-84 дана 1 тозғанға дейін 5 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 6 2 6 Респиратор МСТ 12.4.041-2001 дана 1 тозғанға дейін 7 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 8 Резеңкелі ұлтанды пима МСТ 18727-88 жұп 0,33 36 Токарь 1 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 3 Былғары бәтеңке МСТ 12.4187-97 жұп 1 12 4 Қорғану көзілдіріктері МСТ 12.4.153-85 дана 1 тозғанға дейін 5 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 6 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Аккумуляторшы 1 Қышқылдан қорғайтын өңдеуі бар костюм МСТ 27652-88 жиынт 1 12 2 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 3 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 1 дежурн. 4 Резеңкелі алжапқыш МСТ 12.4.029-76 дана 1 дежурн. 5 Қорғану көзілдіріктері МСТ 12.4.153-85 дана 1 тозғанға дейін 6 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 7 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 8 Жылы шалбар МСТ 29335-92 жиынт 0,5 24 Пеш жағушы 1 Мақта-маталы халат МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 3 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 Арнайы киім-кешекті жуу және жөндеу жөніндегі жұмысшы 1 Мақта-маталы халат МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 12 1 3 Брезент алжапқыш МСТ 12.4.029-76 дана 2 6 101 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 Тазартқыш құрылыстарда слесарь-жөндеуші, авариялық-қалпына келтіру жұмыстар слесарі 1 Іш киім МСТ 28039-89 жиынт 1 12 2 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 3 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 4 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 5 Батпақта киетін етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 6 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 7 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 8 Пима МСТ 18727-88 жұп 0,25 48 Хлорлау қондырғыларының слесарь-жөндеуші 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Былғары бәтеңке МСТ 12.4187-97 жұп 1 12 3 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 4 Жүн биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 5 ППФ сүзгі қорабы бар В маркалы газқағар МСТ 12.4.041-2001 дана 1 тозғанға дейін 6 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 6 2 7 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Хлорлау қондырғыларының операторы 1 Халат м/м белый МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Халат м/м тёмный МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 3 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 1 12 4 ППФ сүзгі қорабы бар В маркалы газқағар МСТ 12.4.041-2001 дана 1 тозғанға дейін 5 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 4 3 6 Резеңкелі плащ МСТ 12.4.134-83 дана 0,33 36 7 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Хлорлау қондырғыларының операторы (ерітінді торабы) 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 2 6 2 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 3 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 12 1 4 ППФ сүзгі қорабы бар В маркалы газқағар МСТ 12.4.041-2001 дана 1 тозғанға дейін 5 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 6 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Бас тоған және су арын құрылыстарының операторы 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 3 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 4 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 102 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 Сорғы қондырғысының машинисті 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 3 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Коагулянтшы 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 2 6 2 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 3 Резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 6 2 4 Респираторы МСТ 12.4.041-89 дана 1 тозғанға дейін 5 Қорғану көзілдіріктері МСТ 12.4.013-97 дана 1 тозғанға дейін 6 Мақта-маталы қолғап МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 7 Резеңкелі костюм МСТ 9261-67 жиынт 1 тозғанға дейін 8 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Электромонтёр, слесарь КИП ж А 1 Суға төзімді өңдеуі бар м/м кос-тюм МСТ 27575-87 жиынт 1 12 2 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 1 12 3 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 1 12 4 Белгі беру кеудешесі МСТР 12.4.219-99 дана 1 12 5 Дулығаның ішінен киетін бас киім бар каска МСТ 12.4.087-84 дана 1 тозғанға дейін 6 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 12 1 7 Бейөткізгіш қолғап МСТ 12.4.183-91 жұп 1 12 8 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 Сүзгілер операторы 1 Халат м/м ақ МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Халат м/м қара түсті МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 3 Құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп 6 2 4 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 ИТЖ (тазартқыш құрылыстардағы ауысым инженерлері) 1 Халат м/м ақ МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 3 Қорғану костюмі Л-1 МСТ 12.4.064-84 жиынт 1 тозғанға дейін 4 РП-4 бар оқшаулағыш тыныс алу апп. ИП-4М МСТ 12.4.064-2001 дана 1 тозғанға дейін Аудандық пайдаланушы учаскелерінде желілік ИТЖ ( учаске бастығы, инженер, техник, маман) 1 Мақта-маталы халат МСТ 12.4.132-83 дана 1 12 2 Мақта-маталы костюм МСТ 27575-87 жиынт 0,5 24 3 Жылы куртка МСТ 29335-92 жиынт 0,33 36 103 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 4 Жарық шағылдырғыш таспасы бар белгі беру кеудешесі (2 кл.) МСТ 12.4.219-99 дана 1 12 5 Резеңкелі ұлтанды пима МСТ 18724-88 жұп 0,33 36 6 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп 0,5 24 7 Резеңке етік МСТ 5373-79 жұп 0,5 24 1 Сабын МСТ 790-89 кг 0,4 1 Медициналық қобдиша МСТ 23267-78 дана деж. 1 Сүт литр 0,5/см. Кір жуу 1 Кір жуу ұнтағы МСТ 25644-96 кг 0,04 Еңбек қорғау 1 Кирза етік МСТ 12.4.187-97 жұп/жыл 1 2 Батпақта киетін етік МСТ 5375-79 жұп/жыл 1 3 Резеңке етік МСТ 5375-79 жұп/жыл 1 4 Слесарь-жөндеушіге, хлор.қонд. слесарь-жөндеушіге, бас тоған құр. операторына, сүзгі қонд. машинистіне, электромонтёрға, КИПжА слесарьға, трактористке, ағаш ұстасы-станокшыға, ағаш шеберіне, сылақшыға, сырлаушыға, қалаушыға, токарьға, фрезеровщикке, вулкандаушыға, бұрғылаушыға арналған суға төзімді өңдеуі бар костюмдер МСТ 27575-87 дана/ жыл 1 5 Коагулянтшыға арналған суға төзімді өңдеуі бар м/м костюм МСТ 27575-87 дана/ жыл 2 6 Қорғану костюмі Л-1 шығ. 2008 ж. МСТ 12.4.064-84 дана/ тозғанға дейін 1 7 Суға төзімді өңдеуі бар халат м/м МСТ 12.4.132-83 дана/ жыл 1 8 Хлор.қонд. операторына, сүзгілердегі операторға, ИТЖ арналған ақ халат МСТ 12.4.131-83 дана/ жыл 1 9 Химиялық-бактериологиялық талдау зертаханашысына, зертханашы-микробиологқа, химиялық талдау зертханашысына арналған ақ халат МСТ 12.4.131-83 дана/ жыл 2 10 Былғары бәтеңке МСТ 12.4187-97 жұп/жыл 1 11 Шұға биялай (жүннен) МСТ 12.4.010-75 жұп/жыл 12 12 Слесарь-жөндеушіге, хлор. қонд. слесарь-жөндеушіге, МСТ 12.4.010-75 жұп/жыл 12 104 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 электромонтёрға, КИПжА слесарьына, трактористке, ағаш ұстасына, ағаш шеберіне, токарьға, фрезеровщикке, қоймашыға, сылақшыға, сырлаушыға арналған құрастырылған биялай 13 Бас тоған құрылысының операторына, сүзгі қондырғының машинистіне, сүзгі операторына, су үлестірушіге, вулкандаушыға, бұрғылаушыға арналған құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп/жыл 6 14 Хлор.қонд. операторына арналған құрастырылған биялай МСТ 12.4.010-75 жұп/жыл 4 15 Брезент қолғап МСТ 12.4.010-75 жұп/жыл 24 16 Хлор.қонд. операторына арналған резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-6-15 91 жұп/жыл 1 17 Хлор.қонд. слесарь-жөндеушіге, қызметтік және өндірістік жайларды сыпырушыға арналған рез. қолғап МСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-6-15 91 жұп/жыл 6 18 Сылақшыға, сырлаушыға, тасқалаушыға арналған резеңкелі қолғап МСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-6-15 91 жұп/жыл 3 19 Оттан қорғанатын өңдеуі бар шұға костюм МСТ 12.4.045-87; ТУ 8572-017-00302190-93 дана/ жыл 1 20 Шаңға қарсы респиратор У-2К МСТ 12.4.041-89; ТО 647 РК 386-78-609 дана/ тозғанға дейін 1 21 Панорамалық бетпердесі мен қорабы бар ППФ газқағар МСТ 10182-62; дана/ тозғанға дейін 1 22 РП-4 бар оқшаулағыш тыныс алу апп. ИП-4М МСТ12.4.041-2001; ТУ 2568-258-058080114-2003 дана/ тозғанға дейін 1 23 Дәнекерлеушіге арналған қорғану көзілдіріктері МСТ 12.4.013-85 дана/ тозғанға дейін 1 24 Дулығаның ішінен киетін бас киім бар каска МСТ 12.4.087-84; ТУ 39/22-8-9-2-72 дана/ тозғанға дейін 1 25 Костюм м/м МСТ 27575-87 дана/ жыл 1 26 Халат м/м қара түсті МСТ 12.4.132-83 дана/ жыл 1 105 9- кестесінің жалғасы 1 2 3 4 5 6 27 Дәнекерлеушіге арналған қорғану бетпердесі МСТ 12.4.035-78 дана/ тозғанға дейін 1 28 Белгі беру кеудешесі (2 кл.) МСТ 12.4.219-99 дана/ жыл 1 29 Жылы куртка МСТ 29335-92 дана/ жыл 0,33 30 Желбегей плащ МСТ 12.4.134-83 дана/ жыл 0,33 31 Қатты бөліктерден қорғану көзілдіріктері МСТ 12.4.013-85 дана/ жыл 1 32 Биялай м/м МСТ 12.4.010-75 дана/ жыл 12 33 Резеңкелі костюм МСТ 27643-88 дана/ тозғанға дейін 1 34 Жылы шалбар МСТ 29335-92 дана/жыл 0,33 35 Пима МСТ 18724-88 дана/ жыл 0,25 36 Резеңкелі плащ МСТ 12.4.134-83 дана/ жыл 0,33 37 Диэлектрлік қолғап МСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-5-63 97 дана/ жыл 1 38 Оқшаулағыш штанга (жедел не-месе әмбебеп) ШО-10 кВ МСТ -20494-90 дана/ тозғанға дейін 2 дана тар.құр. әр кернеуге > 1000 В электр ст. мен шағын қосалқы
станциясына
39
Кернеу көрсеткіш, УВН-10М
МСТ-20493-90
дана/
тозғанға дейін
2 дана тар.құр. әр кернеуге > 1000 В электр ст. мен шағын қосалқы
станциясына
40
Диэлектрлік боты (ОРУ үшін)
МСТ-13385-78
дана/
тозғанға дейін
1 жұп тар.құр. әр кернеуге > 1000 В электр ст. мен шағын қосалқы
станциясына
41
1000 В және жоғары тасымалды жерлендіру
Олар үшін арнайы нормалар бар МСТР51853-2001
дана/
тозғанға дейін
2 дана тар.құр. әр кернеуге > 1000 В электр ст. мен шағын қосалқы
станциясына
42
Электриктерге арналған қорғану көзілдіріктері
МСТ 12.4.013-85
жұп/
тозғанға дейін
2 жұп тар.құр. әр кернеуге > 1000 В электр ст. мен
106
9- кестесінің жалғасы
1
2
3
4
5
6
шағын қосалқы
станциясына
43
Диэлектрлік галоштары
МСТ-13385-78
дана/
тозғанға дейін
2 жұпы тар.құр. әр кернеуге > 1000 В электр ст. мен шағын қосалқы
станциясына
44
УВН-Ф-10 кВ фазалау үшін кернеу көрсеткіш
МСТ-20493-90
дана/
тозғанға дейін
Қос.станция мен тар.құр. қызмет көрсет. жедел шығу бригадасына жергілікті жағдай бойынша
45
Сақтандырғыш монтёр белбеулері мен сақтандырғыш канаттары
МСТ-14185-77
дана/
тозғанға дейін
Қос.станция мен тар.құр. қызмет көрсет. жедел шығу бригадасына жергілікті жағдай бойынша
46
Оқшауламалаушы тұғырық неме-се диэлектрлік төсеніш
МСТ 4997-75
дана/
тозғанға дейін
Қос.станция мен тар.құр. қызмет көрсет. жедел шығу бригадасына жергілікті жағдай бойынша
47
Кір сабын
МСТ 30266-95
кг/жыл
4,8/1 жұмысшы
48
Медициналық қобдиша
МСТ 23267-78;
ТУ 9398-05-42965160-2000
дежурная
49
Арнайы сүт
МСТ Р 52090-2003
л/жыл
120/1 жұмысшы
107
БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Қазақстан Республикасының Су кодексі. 2003 ж.
 2. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. 2007 ж.
 3. Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамыту тұжырымдамасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 26.05. 2009 жылғы № 778 қаулысымен мақұлданған
 4. Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар. ҚНжЕ ҚР 4.01-02-2009. Астана. ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі.
 5. СНиП 3.05.04-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Москва, 1986.
 6. «Су құбыры – сыртқы желілер». ҚНжЕ 4-02-91, ҚНжЕ 4.05-91. 22-жинақ. АПА «Каз-Гор». Алматы. 1994.
 7. Су құбыры – кәріз желілері мен құрылыстарында жоспарлы алдын ала жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу ҚР ҚН 1.04-07-2001. Астана. ҚР Экономика және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шалуашылық істері комитеті. 2002.
 8. Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану ережесі. ҚР Үкіметінің 05.06.2009 жылғы № 832 қаулысымен бекітілген.
 9. Правила эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Под редакцией Яковлевв С.В., Москва, 2000.
 10. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях во-допроводно-канализационного хозяйства. Госстрой РСФСР и Госстрой УССР. М., НИИ КВи-ОВ, 1989.
 11. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сооружений. М. 1968.
 12. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. М. 1974.
 13. Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін техникалық пайдалану ережесі. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 19.06.2009 ж. № 360 бұйрығымен бекітілген.
 14. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснаб-жения и кталдауации. РФ Госстрой от 30.126.1999 ж. № 168 бұйрығымен бекітілген.
 15. Елді мекендердің су бұру жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау ережесі. ҚР Үкіметінің 28.05.2009 ж. № 788 қаулысымен бекітілген.
 16. Справочник. Эксплуатация систем водоснабжения, кталдауации и газоснабжения. Ленинград. 1988.
 17. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя 1. Специальные работы: Расход мате-риалов (издание второе). Ростов на Дону. «Феникс». 2006.
 18. Журавлёв Б.А. Справочник мастера-сантехника. М., 1987.
 19. Справочник инженера-строителя — 2. Специальные работы: Расход материалов (издание второе). Ростов на Дону. «Феникс». 2006.
 20. СНиП 5.02.02.-86. Нормы потребности в строительном инструменте. Москва, 1999.
 21. Каталог-справочник «Нормы расхода запасных частей, материалов и комплектую-щих изделий на капитальный ремонт и 1000 часов работы насосов. М. 1973.
 22. Гольстрем В.А., Иваненко А.С. Справочник энергетика промышленных предпри-ятий. Киев. «Технiка”. 1977.
 23. Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудова-ния коммунальных теплоэнергетических предприятий. М. Стройиздат. 1986.
 24. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и се-тей на предприятиях отрасли. ПКТИ Тяжмаш. Союзтяжмаштехнология. Киров. 1986.
  108
 25. Кернеуі 110 кВ дейін қосалқы станциялардың электр берілісі желілер мен жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге арналған материалдар мен бұйымдардың шығын нормалары, ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 12.05.2002 ж. № 109 бұйрығымен бекітілген.
 26. Охрана труда в жидищно-коммунальном хозяйстве. Сборник офиицальных материалов. М. Стройиздат. 1984.
 27. Тұрғын үй ғимараттарын және коммуналдық пен әлеуметтік-мәдени маңызы бар объектілерді қайта жаңартуды, жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен жүргізу. ҚР ҚН 1.04-03-2001. Астана. ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Құрылыс істері комитеті. 2002.
 28. ВСН 53-86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. Утверждены приказом Госстроя СССР от 24.12.1986 ж. № 446. Москва.
 29. «Ауыз су. Ауыз сумен қамтудың орталықтандырылған жүйелерiндегi судың сапасы-на қойылатын гигиеналық талаптар. Сапа бақылауы.» СанЕжН 2.1.4.559-96. Санитарлық ережелер және нормалар № 3.01.067.97. (ҚР Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 1999 жылғы 2 маусымдағы № 7 қаулысымен күшіне енгізілген).
 30. СанЕжН 3.02.002.04 Ауыз сумен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйелерiндегi судың сапасына қойылатын саниарлық-эпидемиологиялық талаптар. 16.08.2004 ж.
 31. СанЕжН 3.02.003-04. Жерасты суларын ластанудан қорғаудың санитарлық ережелері мен нормалары.
 32. Орталықтандырылған және жергілікті сумен жабдықтау кезінде шаруашылық-ауыз суды заласыздандыруды және су құбырын дезинфекциялауды бақылау жөніндегі нұсқаулық, ҚР Бас мемлекеттік санитарлық дәрігермен 1999 жылғы 8 сәуірде № 3.04.034-99 бекітілген.
 33. МСТ 2874-82 «Ауыз су». Ауыз судың сапасына қойылатын гигиеналық талаптар және бақылау.
 34. Альбом А-364-74 ВИОГЕМ. Насосы погружные скважинные.
 35. Каталог. Погружные насосы для воды. ЦИАТИХИН. Нефтемаш. М. 1983.
 36. «Жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 11.08.2009 жылғы № 1210 қаулысы.
 37. Автокөлік және арнайы техникаға арналған отын-жағар материалдарының шығысын нормалау жөніндегі ереже, ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігінің 2001 жылғы 20 шілдедегі № 226-1 және ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2001 жылғы 16 шілдедегі № 176 бұйрығымен бекітілген.
 38. «Нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для авто-мобилей ЗИЛ-131, ЗИЛ-131В» разработанные ЦНИ лабораторией Министерства автомобиль-ного транспорта, РСФСР, 1982 ж. применительно к автомашинам: ЗИЛ-130, ЗИЛ ММЗ, ЗИЛ ЦСМ, КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ.
 39. «Нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для авто-мобилей ГАЗ-66» разработанные ЦНИ лабораторией Министерства автомобильного транс-порта, РСФСР, 1982 ж. применительно к автомашинам: ГАЗ 3307, ГАЗ 52, ГАЗ 53, 5312, ГАЗ 3785, ГАЗ САЗ, УАЗ 452, УАЗ 2206, РАФ 2203, ГАЗ 2705.
 40. «Нормы расхода запасных частей к автомобилям», часть I, Москва, ВО «Сельхоз-техника», 1964 ж., применительно к автомашинам: ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, М412, УАЗ 452, ВАЗ 2106.
 41. Среднесоюзные нормы расхода запасных частей для продукции Минстройдормаша, применительно к технике: МТЗ-80, К 700, ЭО 2621, Т 130, Т 40, ЮМЗ 6.
  109
 42. «Нормы расхода материалов и инструментов на ремонт и эксплуатацию грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями». ЦНИЛ Министерства автотранспорта РСФСР, 1982 ж.
 43. «Нормы расхода материалов и инструментов на техническое обслуживание и теку-щий ремонт автомобилей, прицепов и полуприцепов». Минск, 1967 ж.
 44. Среднесоюзные нормы и нормативы расхода материалов на ремонт тракторов, их агрегатов и узлов. Москва. Бюро технической информации ГОСНИТИ. 1964 ж.
 45. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Под редакцией В.Д.Дмитриева, Б.Ж.Мишукова. Л.: Стройиздат, 1988.
 46. Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химиче-ской промышленности. М.: Химия, 1986.
 47. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. М.: Ме-таллургия, 1986.
 48. Колпачков В.И., Ящура А.И. Производственная эксплуатация, техническое обслу-живание и ремонт энергетического оборудования. Справочник. Москва, 1999.
 49. Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. М.: Энергоатомиздат, 1984.
 50. Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Москва, 1987.
 51. Положение о системе ППР основного оборудования коммунальных теплоэнергети-ческих предприятий (с нормами времени и нормами расхода материалов). М.: Стройиздат, 1986.
 52. Нормы расхода запасных частей на ремонт теплоэнергетического и вспомогательно-го оборудования. М.: ОНТИ АКХ, 1988.
 53. Инструкция по созданию резервного запаса материалов и оборудования для аварий-но-восстановительных работ на централизованных системах питьевого водоснабжения и во-доотведения. Приказ МЖКХ РБ № 2 от 09.12.2004 ж.
 54. Су қорғау аймақтары мен белдеулерiн белгiлеу ережесi. ҚР Үкіметінің 16.01.2004 жылғы № 42 қаулысымен бекітілген.
 55. Су көздерінің және шаруашылық — ауыз су құбырларының санитарлық қорғау аумағын күтіп-ұстауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар. ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 18 ақпандағы № 63 бұйрығымен бекітілген.
 56. ПБ 09-322-99. Правила безопасности при производстве, хранении, транспортирова-нии и применении хлора. Госгортехнадзор России.
 57. «Дәрiхана ұйымдарын орналастыру, жабдықтау және пайдалану». ҚР СанЕжН. ҚР Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 25.03.2002 жылғы № 9 бұйрығымен бекітілген.
  110
  Содержание
  1
  Термины и определения ………………………………………………………………
  104
  2
  Назначение и область применения…………………………………………………..
  105
  3
  Общие положения…………………………………………………………………….
  106
  3.1
  Организационно-методическая основа эксплуатации и контроля работы
  систем водоснабжения и водоотведения…………………………………………….
  107
  3.2
  Техническое обслуживание, контроль над состоянием и ремонт систем
  водоснабжения и водоотведения …………………………………………………….
  108
  3.3
  Организация текущего и капитального ремонта систем водоснабжения
  и водоотведения……………………………………………………………………….
  108
  4
  Методические основы определения технических и технологических норм
  расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведния………………………………………………………………………….
  110
  4.1
  Общие положения…………………………………………………………………….
  110
  4.2
  Контроль качества воды………………………………………………………………
  112
  4.3
  Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения
  и сооружений на них………………………………………………………………….
  113
  4.4
  Техническое обслуживание водозаборных сооружений из поверхностных
  и подземных источников воды……………………………………………………….
  113
  4.5
  Техническое обслуживание напорно-регулирующих устройств и сооружений….
  114
  4.6
  Техническое обслуживание очистных сооружений систем водоснабжения
  и водоотведения……………………………………………………………………….
  115
  4.6.1
  Общие положения…………………………………………………………………….
  115
  4.6.2
  Очистка природных вод от взвешенных веществ…………………………………..
  115
  4.6.3
  Механическая очистка сточных вод…………………………………………………
  117
  4.6.4
  Биологическая очистка сточных вод…………………………………………………
  117
  4.6.5
  Обеззараживание питьевых и сточных вод…………………………………………
  118
  4.7
  Техническое обслуживание насосных станций водоснабжения и водоотведения
  119
  4.8
  Техническое обслуживание электродвигателей, электрооборудования,
  электрораспределительных устройств и трансформаторных подстанций………..
  120
  4.9
  Нормирование других материальных ресурсов, используемых при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения…………………………………………….
  121
  5
  Основные проблемы ресурсосбережения при эксплуатации систем
  водоснабжения и водоотведения…………………………………………………….
  122
  Приложение (информационное). Технические и технологические нормы расходов
  материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения……..
  125
  Библиография…….……………………………………………………………………………..
  194
  111
  МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
  И ВОДООТВЕДЕНИЯ
  Введен в действие 01.05.2011 г.
 58. Термины и определения
  В настоящей Методике определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения (далее — Методика) применены следующие термины и определения:
  Водоснабжение — совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, под-готовку, подачу и распределение воды через системы водоснабжения водопотребителям.
  Система водоснабжения — комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначен-ный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребле-ния.
  Сети водоснабжения — система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения.
  Водоотведение — совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и отведение сточных вод через системы водоотведения в водные объекты и (или) на рельефы местности.
  Система водоотведения — комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначен-ный для сбора, транспортировки, очистки и отведения сточных вод.
  Сети водоотведения — система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них, предназначенная для водоотведения.
  Водохозяйственные организации — юридические лица, деятельность которых связана с регулированием, доставкой, воспроизводством вод, водоснабжением, водоотведением и экс-плуатацией водных объектов.
  Водосбережение — система мер, обеспечивающая рациональное и эффективное исполь-зование водных ресурсов.
  Эксплуатация — стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется, поддержи-вается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).
  Нормальная эксплуатация — эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в соот-ветствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими или бытовыми условиями.
  Граница раздела эксплуатационной ответственности — линия раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела балансовой принадлежности.
  Граница раздела балансовой принадлежности — линия раздела элементов систем во-доснабжения и водоотведения между владельцами по признаку собственности, хозяйственно-го ведения или оперативного управления.
  Авария — повреждение или выход из строя систем водоснабжения и водоотведения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлёкшие прекращение либо существен-ное снижение объёмов предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, качества питьевой воды и причинение ущерба здоровью населения, окружающей среде и имуществу физических и юридических лиц.
  112
  Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности систем и их элементов при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании, а также режимов работы технических устройств.
  Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных частей.
  Планово-предупредительный ремонт — комплекс организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту и контролю, проводимых с целью профилактики через установленное количество часов работы оборудования в определённой последовательности по заранее составленному плану-графику и направленных на предупреж-дение преждевременного износа деталей, сопряжений узлов, агрегатов, машин, и содержание их в работоспособном состоянии.
  Плановый ремонт — ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. К плановым ремонтам относятся те-кущий и капитальный ремонты.
  Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления рабо-тоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
  Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения — ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности систем, частичного восстановления их ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в объёме, установленном нормативной и технической документацией.
  Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и пол-ного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлени-ем любых его частей.
  Услугодатель — водохозяйственная организация (предприятие водоснабжения и водо-отведения), осуществляющая полный технологический процесс водоснабжения и водоотведе-ния и эксплуатирующая системы водоснабжения и водоотведения населённого пункта с це-лью оказания услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению, а также осуществ-ляющая технический надзор за состоянием систем водоснабжения и водоотведения населён-ного пункта в целом.
  Потребитель — физическое или юридическое лицо, имеющее в собственности или на иных законных основаниях системы водоснабжения и водоотведения, присоединённые к сис-темам водоснабжения и водоотведения, и пользующееся услугами по водоснабжению и водо-отведению услугодателя на договорной основе.
  Норма расхода материальных ресурсов (далее – норма) — количество материальных ресурсов, необходимое для выполнения единицы работ.
  Техническая норма расхода материальных ресурсов — количество материальных ре-сурсов, необходимое для выполнения единицы работ, связанных с общей эксплуатацией сис-тем водоснабжения и водоотведения (например, количество песка, необходимого в качестве составляющего строительного раствора для выполнения общестроительных работ).
  Технологическая норма расхода материальных ресурсов — количество материаль-ных ресурсов, необходимое для выполнения единицы работ, связанных с выполнением техно-логического процесса (например, количество кварцевого песка, необходимого в качестве фильтрующего материала для процесса очистки природных и сточных вод).
 59. Назначение и область применения
  Настоящая Методика разработана в соответствии с Кодексами РК в водохозяйственной и природоохранной сферах /1, 2/, положений Концепции «Модернизация и развитие жилищ-но-коммунального хозяйства Республики Казахстан» /3/, Правилами пользования системами
  113
  водоснабжения и водоотведения населённых пунктов, утверждёнными постановлением Пра-вительства РК № 832 от 05.06.2009 г. /8/, Правилами технической эксплуатации систем водо-снабжения и водоотведения населённых пунктов, утверждённых приказом и.о. Министра сельского хозяйства РК от 19.062009 г. № 360 /13/ в целях обеспечения единого подхода при нормировании расходов сырья и материалов, топлива, электрической и тепловой энергии во-дохозяйственных организаций.
  При эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения используется широкий спектр материально-технических ресурсов, охватывающий различные отраслевые признаки их производства и условий применения. Действующие системы водоснабжения и водоотведе-ния различны по своему составу, уровню технической оснащённости и состоянию. В таких условиях для обеспечения нормальной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения разработка единых технических и технологических норм расходов материальных ресурсов не представляется возможной. Это подтверждается проведённым анализом нормативной базы в других странах СНГ, в которых при нормировании расходов материальных ресурсов на экс-плуатацию систем водоснабжения и водоотведения используется принцип их планирования на основе изучения материальных затрат за предыдущий период с учётом проводимой пред-приятием модернизации действующих систем водоснабжения и водоотведения. Аналогичная практика существует и при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в других странах (США, Германия, Финляндия, Франция), отличающихся высоким уровнем эксплуата-ции и технического состояния систем водоснабжения и водоотведения.
  Исходя из этого, данная Методика показывает основные принципы и механизм опре-деления технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуа-тации систем водоснабжения и водоотведения. Водохозяйственные организации самостоя-тельно разрабатывают конкретные нормы расходов материальных ресурсов для эксплуатации своих систем. Методика может быть использована для контроля над расходованием матери-альных ресурсов, а также для предварительного анализа производственно-финансовой дея-тельности водохозяйственных организаций. Данный документ предназначен также для ис-пользования при расчётах тарифных смет и уровней тарифов организаций, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения населённых пунктов.
 60. Общие положения
  Настоящая Методика содержит основной перечень работ и порядок определения норм, необходимых для эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.
  Нормы принимаются на основе действующих отраслевых нормативно-методических разработок по вопросам организации и нормирования труда, а также измерения расходов ма-териальных ресурсов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту сис-тем водоснабжения и водоотведения. Эти нормы устанавливаются в натуральном выражении (кг, л, м, м2, м3 и т.п.) на единицу работ (операцию). В Методике нормы подразделяются на группы — для систем водоснабжения, для систем водоотведения и при подаче воды по магист-ральным трубопроводам и распределительным сетям. Нормы, представленные в Приложении к Методике, отражают среднеотраслевой уровень затрат по общепринятой технологии и орга-низации производства на каждый вид ремонтных работ. Нормами Методики предусматрива-ется выполнение работ в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем водо-снабжения и водоотведения населённых пунктов, а также Правилами техники безопасности. При отсутствии в Методике норм для эксплуатируемого оборудования, допускается пользо-ваться нормами для оборудования с наиболее близкими характеристиками. При выполнении работ повышенной сложности к предлагаемым нормам могут применяться повышающие ко-эффициенты, разработанные предприятием самостоятельно. При применении иных, чем в Методике, стандартов и организационно-технических условий (технологий, видов материаль-
  114
  ных ресурсов), а также при выполнении работ, не предусмотренных Методикой, предприятия самостоятельно разрабатывают технически обоснованные нормы, допускается применять нормативно-методические документы других отраслей экономики.
  В Приложении к Методике представлен примерный перечень технических и техноло-гических норм при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения на примере г. Алма-ты. Перечни будут различными для различных предприятий и организаций, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения конкретных населённых пунктов, так как сами сис-темы отличны друг от друга, а также условия эксплуатации систем отличаются между собой. Например, в некоторых системах водоснабжения при заборе чистых подземных вод практиче-ски полностью отсутствуют водоочистные сооружения, и требуется только обеззараживание исходной воды. В других имеются установки по обезжелезиванию, обесфториванию и другие. В некоторых населённых пунктах системы водоотведения имеют полный цикл механической, физико-химической и биологической очистки сточных вод, доочистку, в других — может от-сутствовать биологическая очистка и доочистка сточных вод. Расход материальных ресурсов при эксплуатации таких систем будет различным.
  На расход материальных ресурсов значительно влияют условия эксплуатации систем, в зависимости от рельефа местности, температуры окружающей среды, наличия или отсутствия грунтовых вод, характеристики грунтов и других факторов.
  3.1 Организационно-методическая основа эксплуатации и контроля работы сис-тем водоснабжения и водоотведения
  Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения включает в себя работы по тех-ническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам этих систем. Сети, сооруже-ния и оборудование систем водоснабжения и водоотведения находятся под постоянным кон-тролем и систематически осматриваются лицами, ответственными за их сохранность и рабо-тоспособность. Руководство предприятием по эксплуатации сетей и сооружений водоснабже-ния и водоотведения назначает лиц, ответственных за их техническую исправность и обеспе-чивает прохождение ими технического минимума на право обслуживания и производство ра-бот. Дежурный персонал и руководители эксплуатационных бригад, звеньев ведут журналы с соответствующими записями обо всех замеченных недостатках. Мелкие неисправности, для устранения которых не требуется специальной подготовки, устраняются немедленно. Дефек-ты, которые могут привести к аварии, устраняются по возможности безотлагательно, а аварии локализуются. Для своевременного выявления неисправностей, износа и других недостатков в сооружениях, сетях и оборудовании, определения причин их появления проводятся периоди-ческие комиссионные осмотры. Плановые периодические осмотры проводятся по графику. Периодические осмотры осуществляются комиссией под руководством технического руково-дителя цеха или главного инженера предприятия и лицами, ответственными за проведение ремонта, а также работниками, обслуживающими данные сооружения, сети, оборудование с привлечением других лиц, заинтересованных в безаварийной работе сетей и сооружений во-доснабжения и водоотведения. В процессе осмотра определяется характер необходимого ре-монта, намечаются сроки его проведения, а по результатам осмотров составляется дефектная ведомость по СН РК 1.04-07-2001 /7/. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту, их периодичность, периодичность проведения плановых осмотров и работ по текущему ремонту сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения регламентируется в этом же документе.
  Неплановые осмотры должны производиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного ха-рактера, которые могут вызвать аварии в системах водоснабжения и водоотведения, деформа-ции оснований, строительных конструкций и других сооружений. Услугодатель и потреби-
  115
  тель обслуживают системы водоснабжения и водоотведения и обеспечивают их нормальное техническое состояние каждый в пределах границ раздела эксплуатационной ответственно-сти. Эксплуатационная ответственность включает в себя:
 • обеспечение содержания систем водоснабжения и водоотведения в надлежащем тех-ническом состоянии;
 • обеспечение целостности систем водоснабжения и водоотведения;
 • проведение планово-предупредительных работ и ремонтов на системах водоснабже-ния и водоотведения в течение года;
 • мероприятия по подготовке систем водоснабжения и водоотведения к зимнему пе-риоду;
 • проведение ремонтных и профилактических работ на системах водоснабжения и во-доотведения;
 • ликвидацию аварий и устранение утечек вод;
 • контроль над качеством сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения;
 • мероприятия по снижению аварийности, технических потерь и нерационального ис-пользования воды;
 • восстановление нарушенного благоустройства после проведённых работ на системах водоснабжения и водоотведения.
  3.2 Техническое обслуживание, контроль над состоянием и ремонт систем водо-снабжения и водоотведения
  Техническое обслуживание — основное профилактическое мероприятие по обеспече-нию надёжной работы систем и сооружений между плановыми или аварийными ремонтами и сокращению общего объёма ремонтных работ. Техническое обслуживание предусматривает уход за сетями и сооружениями, проведение периодических осмотров, систематическое на-блюдение за исправным состоянием сетей, сооружений и оборудования, контроль над режи-мами их работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и ме-стных инструкций по эксплуатации, устранение мелких неисправностей, возникающих в про-цессе эксплуатации. Объём и периодичность работ по проведению технического обслужива-ния систем водоснабжения и водоотведения оговариваются в местных инструкциях и осуще-ствляются в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, инструкциями заводов-изготовителей и Правилами техники безопасности. При планировании объёма технического обслуживания на определённую единицу оборудова-ния, отличающегося от типового (за счёт проведённой модернизации, реконструкции или внедрения предложений по повышению мощности и т.п.), расход материалов и запасных час-тей на дополнительные работы рассчитывается отдельно.
  Техническое обслуживание может осуществляться собственными силами предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения, а также сторонними специали-зированными ремонтными предприятиями. Для обеспечения рациональной организации труда при проведении технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения реко-мендуется применять стандартные инструменты, специальное оборудование и другое обору-дование, необходимое для выполнения типового проектного содержания работ.
  3.3 Организация текущего и капитального ремонта систем водоснабжения и водо-отведения
  Ремонт сетей, сооружений и оборудования предприятий водоснабжения и водоотведе-ния представляет собой основной вид мероприятий, направленных на поддержание или вос-становление первоначальных эксплуатационных качеств сетей, сооружений и оборудования в
  116
  целом или их отдельных конструкций и узлов. Система планово-предупредительного ремонта систем, сооружений и оборудования предприятий водоснабжения и водоотведения (водохо-зяйственных организаций) представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по надзору и уходу за сооружениями и всем видам ремонта, осуществляемых периодически по заранее составленному плану с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи доброкачественной воды для хозяйственно-питьевых, технических и противопожарных целей, а также отвода и очистки сточных вод. По сетям, сооружениям и оборудованию ремонтные работы подразде-ляются на три вида – текущий, средний и капитальный. Трудоёмкость ремонтных работ реко-мендуется принимать по сметным нормативам строительных норм и правил. Нормы проведе-ния планово-предупредительного ремонта сетей и сооружений водоснабжения и водоотведе-ния обязательны для предприятий (организаций) независимо от форм их собственности и для частных лиц, в чьём ведении находятся эти сети и сооружения.
  Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохране-нию сетей, сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий.
  Все работы по текущему ремонту разделяются на три группы:
  1-я группа — профилактический ремонт, количественно выявляемый и планируемый за-ранее по объёму и времени его выполнения;
  2-я группа — непредвиденный ремонт, выявленный в процессе эксплуатации и выпол-няемый в срочном порядке;
  3-я группа — непредвиденный ремонт, выявленный в результате стихийных бедствий.
  Текущий ремонт должен выполняться по годовым сметам (планам), составляемым на основании описи необходимых работ, выявленных при периодических осмотрах или в про-цессе эксплуатации. Текущий профилактический ремонт планируется в денежных и нату-ральных показателях и проводится по графику. На эти цели рекомендуется выделять 75-80 % намечаемых ассигнований на текущий ремонт. В отличие от профилактического ремонта, проводимого в плановом порядке, непредвиденный ремонт заключается в срочном исправле-нии мелких, случайных повреждений, которые не могли быть заранее обнаружены и устране-ны при профилактическом ремонте или возникли после его выполнения, а задержка с устра-нением этих недостатков может привести к авариям или к значительному ухудшению условий эксплуатации. Такие мелкие неисправности устраняются немедленно. На производство сроч-ных непредвиденных работ рекомендуется резервировать 20-25 % ассигнований, намечаемых на проведение текущего ремонта. Текущий ремонт производится за счёт собственных средств предприятия, собственника сетей, сооружений. Этот ремонт осуществляется, как правило, си-лами ремонтных цехов или постоянных ремонтно-строительных бригад (на крупных предпри-ятиях) либо эксплуатационным персоналом. Средний ремонт заключается в частичной раз-борке сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения и их вос-становлении. К капитальному ремонту сетей, сооружений и оборудования систем водоснаб-жения и водоотведения относятся такие работы, в процессе которых производится смена из-ношенных сетей, конструкций, узлов, деталей или замена их на более прочные и экономич-ные, за исключением полной смены или замены основных конструкций зданий и сооружений, разборка которых может привести к их обрушению.
  Капитальный ремонт осуществляется за счёт собственных средств или кредитов бан-ков, благотворительных взносов и других поступлений. Перечень работ, относящихся к капи-тальному ремонту, приводится в СН РК /7, 27/. При проведении капитального ремонта обору-дования целесообразно осуществлять его модернизацию, направленную на повышение произ-водительности, облегчение эксплуатации и энергоресурсосбережение. В отдельных случаях, когда это экономически целесообразно, предприятие может взамен капитального ремонта приобрести новое оборудование за счёт средств, предназначенных на капитальный ремонт. К работам, выполняемым за счёт средств капитального ремонта, могут относиться:
  117
 • наладочные работы по установке приборов учёта расхода и замеров необходимых па-раметров воды, газа, осадка;
 • автоматизация и перевод на дистанционное управление производственных процессов;
 • наладочные работы, проводимые в целях интенсификации и создания оптимального технологического режима, экономии электроэнергии.
  В тех случаях, когда проведение капитального ремонта сооружения или комплекса со-оружений экономически нецелесообразно, за счёт ассигнований на капитальный ремонт осу-ществляются работы по поддержанию конструкций отдельных сооружений в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию в течение установленного периода. К таким слу-чаям относятся:
  а) намечаемый снос или перенос сооружения, требующего ремонта, в связи с пред-стоящим строительством на занимаемой им территории других объектов;
  б) окончание эксплуатации предприятия, для нужд которого это сооружение построе-но;
  в) предполагаемая реконструкция этого предприятия, в ходе которой подвергается пе-рестройке и данное сооружение.
  Отбор объектов для капитального ремонта осуществляется на основе дефектных ведо-мостей, составленных в результате осмотров в натуре, записей в журнале дежурств, рапортов о дефектах, а также заключений специальных комиссий, обследований наладочных организа-ций и проектов модернизации. По всем объектам, намеченным для капитального ремонта, должно быть составлено техническое описание ремонтных и наладочных работ. Планы капи-тального ремонта по объектам водоснабжения и водоотведения утверждаются руководителем предприятия, а в других случаях — собственником или ответственным за техническую исправ-ность. При этом сооружения водоснабжения и водоотведения (сети, насосные станции, очист-ные сооружения и т.д.) рекомендуется рассматривать комплексно, со всеми входящими в их состав оборудованием, приборами, арматурой, трубопроводами и др. Производство капиталь-ного ремонта сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения должно осуществляться по сметам и проектам, утверждаемым руководителями предприятий (организаций) или собст-венниками сетей, сооружений по результатам проведённой экспертизы. Сметы на капиталь-ный ремонт рекомендуется составлять отдельно по каждому объекту на основании описей ра-бот. К описи работ должна быть приложена краткая пояснительная записка.
 1. Методические основы определения технических и технологических норм расхо-дов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
  4.1 Общие положения
  Форма организации эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения зависит от их производственной мощности, форм собственности и ведомственной подчинённости. Ос-новными задачами правильной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения являют-ся:
 • обеспечение качества воды в соответствии с установленными требованиями, предъ-являемыми к воде питьевого качества и условиями для очистки хозяйственно-бытовых сточ-ных вод;
 • обеспечение надёжности и бесперебойной работы сооружений с заданным техноло-гическим режимом их работы;
 • устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений и изучение причин их появле-ния с целью предупреждения в будущем;
 • своевременное и доброкачественное проведение текущего и капитального ремонтов;
  118
 • борьба с утечками, потерями и нерациональным использованием воды;
 • обеспечение высокой рентабельности работы, т.е. снижение себестоимости продук-ции и услуг, улучшение их качества путём внедрения современных технологий, материалов и оборудования, обязательного выполнения указаний инструкций заводов-изготовителей отрас-левых технических регламентов и правил безопасной эксплуатации элементов систем водо-снабжения и водоотведения, а также разработанных предприятиями.
  Эксплуатационные предприятия несут ответственность за планирование и организа-цию ремонтов для обеспечения постоянной работоспособности оборудования, отдельных элементов и в целом систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. При этом одновременно расширяются их права по многим важным направлениям, включая:
 • финансирование ремонта и его материального обеспечения;
 • регулирование численности ремонтного и оперативного персонала;
 • применение различных стратегий ремонта;
 • планирование ремонта с учётом полезного использования и ужесточённых сроков службы оборудования и другие вопросы.
  Технические требования по эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотве-дения и их соответствия санитарным нормам регламентируются Правилами технической экс-плуатации систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов, а также другими нормативно-законодательными актами /7-14, 27/.
  Материальные ресурсы, используемые в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, в данной Методике сгруппированы в следующие основные разделы в соот-ветствии с общепринятыми схемами систем водоснабжения и водоотведения:
 • используемые при эксплуатации источников водоснабжения и водозаборных соору-жений;
 • используемые в лабораториях контроля качества воды (природной, хозяйственно-питьевой, хозяйственно-бытовой сточной);
 • используемые при эксплуатации водопроводных и водоотводящих сетей, водоводов и коллекторов и сооружений на них;
 • используемые при эксплуатации напорно-регулирующих сооружений, устройств и оборудования на них;
 • используемые при эксплуатации очистных сооружений систем водоснабжения и во-доотведения, трубопроводов, оборудования и аппаратуры на них;
 • используемые при эксплуатации водопроводных и канализационных насосных стан-ций;
 • используемые при эксплуатации теплоэнергетического и электрооборудования;
 • используемые при эксплуатации измерительных приборов для определения расхода и напора воды;
 • используемые при эксплуатации зон санитарной охраны водных источников и эле-ментов водопровода;
 • используемые при эксплуатации грузоподъёмного и вспомогательного технологиче-ского оборудования;
 • используемые при эксплуатации авто- и спецавтотранспорта.
  В настоящее время в нормативной базе по эксплуатации систем водоснабжения и во-доотведения в РК отсутствуют собственные научно обоснованные технические и технологи-ческие нормы расходов материальных ресурсов. Производственные эксплуатационные орга-низации осуществляют планирование своей деятельности по техническому обслуживанию основных производственных фондов на основе разработанных ранее нормативных докумен-тов, а также нормативной базы других отраслей экономики, характер использования матери-альных ресурсов в которых аналогичен отрасли водоснабжения и водоотведения. Государст-
  119
  венный нормативный документ СН РК /7/ устанавливает общие нормы проведения планово-предупредительного ремонта и в неполной степени детализирует особенности технического обслуживания отдельных элементов систем водоснабжения и водоотведения.
  Тем не менее, перед производственными эксплуатационными организациями стоит за-дача правильной высокоэффективной эксплуатации действующих систем водоснабжения и водоотведения в полном объёме. Существующая практика планирования материальных ре-сурсов эксплуатационными предприятиями предполагает периодическую разработку и подачу заявок на согласование технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топ-лива, энергии на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемых предприятия-ми, которые согласовываются и утверждаются, соответственно, Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству и Агентством РК по регулированию ес-тественных монополий по установленным формам. При разработке заявок эксплуатационные предприятия планируют свои затраты на материальные ресурсы исходя, прежде всего, из своего финансового состояния и госбюджетных субсидий. С учётом имеющихся у предпри-ятий прав по выработке стратегии и тактики технического обслуживания систем водоснабже-ния и водоотведения и их отдельных элементов у них появляется возможность планирования материального обеспечения эксплуатации систем по нормам, разработанным самими пред-приятиями на основе накопленного опыта. В этой связи настоящая Методика не предполагает использование единых технических и технологических норм расходов материальных ресурсов всеми эксплуатационными предприятиями, имеющими различное финансово-материальное состояние, различный уровень технического обслуживания и различные состав и состояние основных фондов. Целью Методики является отражение многообразия материальных ресур-сов, используемых для технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения, помощь в создании логической методической основы учёта, планирования, использования ма-териальных ресурсов технического обслуживания для снижения эксплуатационных расходов без снижения надёжности систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных элементов. В приведённом списке используемой литературы собраны источники, в которых имеются ап-робированные, научно обоснованные технические нормы расходов материальных ресурсов, используемых в других отраслях экономики в Республике Казахстан и других странах Тамо-женного союза (Российская Федерация и Республика Беларусь). В тексте Методики приводят-ся ссылки на эти нормативно-справочные источники, позволяющие предприятию ориентиро-ваться при планировании своих планов технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.
  4.2 Контроль качества воды
  В соответствии с требованиями действующего законодательства предприятия, осуще-ствляющие эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, проводят следующие виды контроля качества воды:
 • исходной природной в месте осуществления её забора из источника водоснабжения;
 • очищенной, поступающей в распределительную водопроводную сеть;
 • исходной сточной, поступающей на очистные сооружения;
 • очищенной сточной, сбрасываемой в водоём (водоток) или в накопитель сточных вод;
 • для технологического контроля работы очистных сооружений (по этапам очистки) систем водоснабжения и водоотведения;
 • питьевой в отдельных точках водопроводной сети;
 • сточной от промышленных предприятий.
  Производственные лаборатории контроля качества воды, осуществляющие исследова-ния, должны быть аттестованы и аккредитованы в установленном порядке. Все измерения должны производиться в соответствии с методиками, перечень которых устанавливается
  120
  ГОСТ Р 51232-98 или иными, согласованными и утверждёнными региональными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Перечень, объём, периодичность определения контролируемых показателей качества вод устанавливаются на основании рабо-чей программы производственного контроля, разработанной предприятием согласно /29/, со-гласованной с региональными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
  Нормы расхода химических реагентов, государственных образцов и стандарт-титров при проведении исследований воды на одно определение устанавливаются в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, методических указаний, правил, которыми руково-дствуются работники лабораторий при проведении исследований.
  4.3 Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения и сооруже-ний на них
  Планово-предупредительные осмотры и ремонты на водоводах, коллекторах и сетях водоснабжения и водоотведения проводятся с целью предотвращения повреждений, вызы-ваемых естественным износом или вызванных различными факторами природного или техно-генного характера. Перечень основных работ по видам ремонта на водопроводных сетях при-ведён в /19, 39, 5/. Там же приведён перечень основных видов работ, осуществляемых в про-цессе технического обслуживания сетей водоотведения.
  Наиболее характерными работами, связанными с необходимостью привлечения мате-риальных ресурсов, являются: набивка сальников, смена болтов, гаек, прокладок, окраска корпусов на запорно-регулирующей, предохранительной и противопожарной арматуре, за-делка мест утечек путём постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка от-дельных раструбов, смена одиночных труб; заделка отдельных мест разрушенной кладки или целостных частей в колодцах и камерах, замена ходовых скоб и лестниц, обделка потрево-женных люков колодцев и др. На сетях водоотведения, кроме того, приходится ликвидировать засоры, связанные с использованием специального оборудования, инструмента, приспособле-ний.
  На сетях водоснабжения и водоотведения одним из важных видом работ является уст-ранение аварий, ликвидация которых связана с использованием специально предусмотренно-го запасного оборудования, инструмента, инвентаря и спецодежды.
  Проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения во многих слу-чаях связано с необходимостью выполнения значительного объёма земляных работ и работ, связанных с восстановлением нарушенных дорожных покрытий и элементов благоустройства, в том числе в зимний период времени, требующих дополнительных затрат. Основные матери-альные ресурсы, необходимые в процессе технического обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения: трубы из различных материалов различного сортамента; запорно-регулирующая, предохранительная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты: в сборе, узлы, запасные части; материалы для сварки, уплотнительные и гидроизоляционные материалы, строительные материалы: песок, цемент, щебень, битум, металлопрокат различно-го профиля, теплоизоляционный материал, крышки колодце и др. Нормы расхода материалов для выполнения ремонтных работ различных видов могут приниматься в соответствии с ре-комендациями, изложенными в /6, 9-11, 17-19, 45, 53/, или разработанными на предприятии, на основании опыта эксплуатации, подтверждённые расчётами.
  4.4 Техническое обслуживание водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников воды
  В период эксплуатации осуществляется планово-предупредительный осмотр (ППО) и планово-предупредительный ремонт (ППР) водозаборных сооружений и устройств.
  121
  Перечень основных видов работ по видам ремонта (текущий и капитальный) при забо-ре воды, как из поверхностных, так и подземных источников приведён в /7, 9, 14, 16, 19/. Для организаций, осуществляющих эксплуатацию водозаборных сооружений, перечень необхо-димых материалов для проведения планово-предупредительных ремонтных и аварийно-восстановительных работ на поверхностных водозаборах устанавливается в зависимости от технологической схемы водозабора на основании его проектно-конструктор-ской документа-ции, места и характера повреждения, объекта повреждения (сети, решётки, трубопроводная часть, запорно-регулирующая арматура, конструктивный элемент сооружения, береговой ко-лодец, оголовок) и др. При заборе подземных вод преобладают водозаборные скважины, предполагающие в процессе их технического обслуживания проведение работ по ремонту их конструктивных элементов (эксплуатационная колонна, различные конструкции фильтров, сальниковые уплотнения, погружные насосы и др.). Особенностью правильной эксплуатации водозаборных сооружений является, как правило, необходимость привлечения других спе-циализированных организаций (водолазных, гидрогеологических). Материальные ресурсы для технического обслуживания этого элемента системы водоснабжения необходимо устанав-ливать на основании актов технического обследования сооружений специализированными организациями. Перечень материалов и нормы их расхода на проведение текущего ремонта и ликвидацию аварий следует планировать для каждого вида работ, материала или оборудова-ния на единицу ремонтосложности, принятых для предприятий водоснабжения и водоотведе-ния /7, 14/, при их отсутствии – по нормам расхода материалов для других отраслей /46, 49, 50-53/. При соответствующем обосновании могут быть применены нормы расхода материаль-ных ресурсов, принятые на предприятии.
  4.5 Техническое обслуживание напорно-регулирующих устройств и сооружений
  Планово-предупредительные осмотры и капитальный ремонт этих элементов системы водоснабжения (подземные резервуары, водонапорные башни) в процессе технического об-служивания производят в соответствии с установленными требованиями в зависимости от их наличия и выполняемых функций. Перечень основных видов работ на этих сооружениях, рас-положенных в зоне санитарной охраны строгого режима, периодичность их проведения при-ведены в /7, 9, 15, 54/. Перечень и нормы расхода материальных ресурсов при планировании капитального ремонта определяются как при выполнении общестроительных работ объектов коммунального назначения /27/. Наиболее характерными видами работ по текущему ремонту, связанному с привлечением материальных ресурсов, являются:
 • ремонт внутренних трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (в сборе или отдельных запасных деталей и частей), их окраска и утепление (в зависимости от климатиче-ского района), ремонт люков, лазов, лестниц в камерах переключения и др.;
 • поддержание в нормальном рабочем состоянии конструктивных элементов сооруже-ний (стен, перекрытий, несущих конструкций резервуаров – бетонных, железобетонных, ме-таллических) и водонапорных башен, их ремонт.
  В перечень основных материальных ресурсов, используемых в процессе технического обслуживания этой категории элементов систем водоснабжения, входят:
 • трубы (преимущественно стальные), запорно-регулирующая и предохранительная арматура (в сборе) и запасные части к ней;
 • материалы для ремонтно-строительных работ (песок, щебень, цемент, краска и др.);
 • ремонт осветительной арматуры и линий электропередач на территории этих соору-жений, расположенных в зоне строгого санитарного режима;
 • хлорная известь для обеззараживания рабочего инструмента, используемого при тех-нологическом обслуживании резервуаров чистой воды и баков водонапорных башен, и самих сооружений после проведения ремонтных работ.
  122
  Нормы расхода материала для текущих ремонтных работ, сооружений определяются в соответствии с методикой выполнения общестроительных работ. Нормы расхода запорно-регулирующей и предохранительной арматуры и их отдельных узлов и деталей трубопрово-дов зависят от установленных сроков службы, их фактического износа и устанавливаются в зависимости от вида ремонта едиными для всех элементов системы водоснабжения в соответ-ствии с рекомендациями /6, 7-11, 17-19, 50-53/.
  Технологические нормы расхода воды, хлорной извести устанавливаются в соответст-вии с требованиями СНиП /4/ (и подтверждаются расчётами).
  4.6 Техническое обслуживание очистных сооружений систем водоснабжения и во-доотведения
  4.6.1 Общие положения
  Работы по планово-предупредительному осмотру и планово-предупредительному ре-монту сооружений, устройств и оборудования станций очистки воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, перечень основных видов работ по текущему и капитальному ре-монтам водопроводных очистных сооружений, сроки и их периодичность определяются по рекомендациям, приведённым в /7-11/. Конкретный перечень работ зависит от принятой тех-нологии и состава водоочистных сооружений. Наиболее характерными видами работ, тре-бующими использования различных материалов, являются:
 • поддержание в работоспособном и надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии всех очистных сооружений или их конструктивных элементов;
 • ремонт запорно-регулирующей, предохранительной арматуры, оборудования, уст-ройств, элементов очистных сооружений (лотков, перегородок, каналов, желобов, дренажных устройств и др.);
 • догрузка фильтрующих материалов и поддерживающих слоёв (щебня, песка);
 • ремонт или замена металлических частей различных баков, сетчатых элементов, под-вергшихся коррозии, деревянных щитов и обрешёток и т.п.;
 • замена или ремонт измерительных и регулирующих приборов и устройств (маномет-ры, вакуумметры, регуляторы скоростей и т.п.);
 • покраска трубопроводов, арматуры, люков, лестниц, скоб и т.п.
  Работы по планово-предупредительному ремонту очистных сооружений водоотведе-ния осуществляются по срокам и номенклатуре ремонтов согласно /7-11/. В практике техни-ческого обслуживания очистных сооружений водоотведения может быть применён также по-рядок технического обслуживания и ремонта машин, оборудования и аппаратов химической промышленности /46/, в части сооружений, машин, оборудования и аппаратов, не охваченных в /7-11/. Конкретный перечень работ зависит также от принятой схемы очистки сточных вод (механическая, физико-химическая, биологическая), условий работы отдельных типов соору-жений (очистка в естественных или искусственных условиях, наличия сооружений по обра-ботке и утилизации осадков.
  4.6.2 Очистка природных вод от взвешенных веществ
  Состав работ по техническому обслуживанию водопроводных очистных сооружений по указанному виду очистки в общем случае включает обслуживание смесителей, камер реак-ции, отстойников, осветлителей с взвешенным слоем, фильтров, насосов для перекачки воды и растворов, коагуляционных установок, включая установки для приготовления и дозирова-ния извести, активированного угля, полиакриламида (ПАА), активированной кремниевой ки-слоты (АКК) и др., отбор проб воды и реагентов и производство анализов очищаемой воды по
  123
  установленным видам. Работы по планово-предупредительным осмотрам и планово-предупредительным ремонтам сооружений, устройств и оборудованию рекомендуется прово-дить в соответствии с /7-11/, там же приведены перечень основных видов работ и их перио-дичность. Наиболее характерными видами работ по текущему ремонту, связанному с привле-чением материальных ресурсов, являются:
 • ремонт внутренних трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (в сборе или отдельных деталей), насосного оборудования, дозирующих устройств, приборов контроля (манометры, вакуумметры, расходомеры, регуляторы скоростей и др.), мешалок различных типов в случае их необходимости;
 • поддержание в нормальном рабочем состоянии ёмкостных сооружений (растворных и расходных баков, баков-хранилищ), выполненных из различных материалов (железобетон, металл, искусственные полимерные материалы) и их конструктивных элементов (дренажных систем, систем подачи и распределения реагентов, воды, воздуха, выполненных из различных материалов (металл, дерево, полимеры);
 • поддержание в нормальном рабочем и удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии основных сооружений (смесителей, камер реакции, отстойников, фильтров, бара-банных сеток, микрофильтров и др.) и их конструктивных элементов (стен, перегородок, пе-рекрытий, желобов, каналов, дренажных систем, систем подачи и распределения воды, реа-гентов, сетчатых элементов и др.)
  В перечень основных материальных ресурсов, используемых в процессе технического обслуживания этой группы очистных сооружений систем водоснабжения входят:
 • трубы из различных материалов (в соответствии с принятой проектно-сметной доку-ментацией), запорно-регулирующая, предохранительная и контрольно-измерительная армату-ра в сборе и запасные части к ней;
 • материалы для ремонтно-строительных работ (песок, щебень, цемент, плиты покры-тия, металлопрокат, краска и др.);
 • материалы для догрузки фильтров (кварцевый песок, керамзит, цеолит и др. — для ос-новного фильтрующего слоя; гравий разных фракций – для поддерживающего слоя;
 • основные реагенты, используемые для осветления и обесцвечивания хозяйственно-питьевой воды в зависимости от проектной технологии и принятой на предприятии: сульфат алюминия Al2(SO4)3, алюминат натрия NaAlO2, хлористый алюминий AlCl3, оксихлорид алю-миния {Al2(OH)5Cl}6H2O, сульфит железа FeSO4, сульфат железа Fe2(SO4)3, хлорное железо FeCl3, гашёная известь Ca(OH)2, сода Na2CO3, полиакриламид (ПАА), озон О3 и другие совре-менные доступные реагенты, в том числе импортного производства.
  Необходимость регулирования химического состава природных вод для получения во-ды хозяйственно-питьевого качества возникает в ряде систем водоснабжения, использующих поверхностные источники, и, в большей степени, использующих подземные воды. В этих случаях на водопроводных очистных сооружениях используются технологические схемы или отдельные блоки обессоливания, умягчения, обезжелезивания, деманганации обесфторивания воды (реже — другие схемы). Некоторые из этих процессов осуществляются при удалении из воды взвешенных веществ (см. предыдущий раздел) при использовании дополнительных реа-гентов и расширении реагентного хозяйства.
  При использовании подземных вод и необходимости их обессоливания или кондицио-нирования химического состава применяются специальные сооружения. Технологические схемы водоподготовки в этих случаях имеют компактные установки, оборудование и реаген-ты импортного производства. В этом случае их технологическое обслуживание осуществляет-ся по установленному регламенту с учётом требований технических регламентов и инструк-ций по техническому обслуживанию данных установок, оборудования и реагентов их пред-приятий-изготовителей, при условии получения воды, отвечающей требованиям её качества по законодательству РК.
  124
  Нормы расхода материалов для текущих ремонтных работ водоочистных сооружений принимаются в соответствии с методикой выполнения общестроительных работ в зависимо-сти от фактического состояния сооружений. Нормы расхода запорно-регулирующей, предо-хранительной и контрольно-измерительной арматуры, их отдельных узлов и деталей, трубо-проводов зависят от их сроков службы, фактического износа и в зависимости от видов ремон-та устанавливаются в соответствии с рекомендациями /6, 17-19, 28, 50/. Технологические нормы расхода воды, реагентов (коагулянтов, флокулянтов, извести и других) принимаются в зависимости от технологической схемы очистки, качества исходной воды в разные периоды года. Они устанавливаются на основании пробных анализов, проводимых лабораториями ка-чества воды по предложению главного технолога очистных сооружений или эксплуатирую-щего предприятия и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологического надзора, исходя из необходимости получения наибольшего эффекта очистки воды. Другим критерием при выборе технологических норм расхода воды и реагентов является необходимость их ра-ционального планирования для неоправданного повышения себестоимости очищенной воды.
  Рекомендации по выбору оптимальных технологических норм расхода материальных ресурсов (вода, воздух, реагенты) приведены в соответствующих разделах СНиП /4, 5/.
  4.6.3 Механическая очистка сточных вод
  Работы по планово-предупредительному осмотру и планово-предупредительному ре-монту сооружений, устройств и оборудования проводятся в соответствии с /7-11/, там же при-ведён перечень основных работ по видам ремонта и их периодичность.
  Наиболее характерными работами по текущему ремонту являются:
 • ремонт внутренних трубопроводов, решёток, сит, дробилок, отдельных конструктив-ных узлов реагентного хозяйства, песколовок, первичных отстойников или других типов со-оружений, принятых в технологической схеме механической очистки сточных вод;
 • поддержание в нормальном рабочем состоянии основных сооружений механической очистки сточных вод и их конструктивных элементов (лотков, коридоров, лестниц, ограж-дающих конструкций и др.).
  В перечень основных материальных ресурсов, используемых при техническом обслу-живании сооружений механической очистки сточных вод, входят:
 • стальные трубы и другие виды проката для ремонтных работ (швеллер, уголок, сталь-ные листы, арматура, полосовой материал и др.) для ремонта основных сооружений;
 • материалы для ремонтно-строительных работ (песок, щебень, цемент, плитки покры-тия, краска и др.) на основных сооружениях;
 • конструктивные узлы и запасные части к дробилкам, решёткам-дробилкам, поворот-ным фермам первичных отстойников, гидроэлеваторам, электродвигателям и др.).
  Нормы расхода материалов для текущих ремонтных работ основных сооружений ме-ханической очистки сточных вод в зависимости от их состава принимаются в соответствии с методикой их определения при выполнении общестроительных работ. Нормы расхода мате-риалов и запасных частей для ремонта механических частей сооружений, механизмов и элек-тродвигателей и их деталей зависят от их сроков службы, фактического износа и в зависимо-сти от видов ремонта устанавливаются в соответствии с рекомендациями /6, 17-19, 28, 50/.
  4.6.4 Биологическая очистка сточных вод
  Установленная действующими санитарными нормами РК степень очистки хозяйствен-но-бытовых сточных вод, позволяющая их сброс в поверхностные водные объекты естествен-ные (реки, моря и др.) или искусственно созданные для этих целей (накопители сточных вод) достигается только в условиях полной биологической очистки сточных вод, включающей ме-
  125
  ханическую очистку при условии нормальной эксплуатации всех сооружений для очистки сточных вод в соответствии с проектной технологической схемой.
  В существующей практике очистки хозяйственно-бытовых сточных вод биологическая очистка может быть в двух вариантах:
 • в естественных условиях;
 • в искусственно созданных условиях (в аэротенках или биофильтрах).
  Технологические схемы очистки сточных вод в этих вариантах различаются разным составом сооружений, применяемого технологического оборудования и, соответственно, раз-ными условиями их эксплуатации. В общем случае техническое обслуживание очистных со-оружений биологической очистки должно отвечать требованиям, изложенным в /5, 7-14, 16, 46/. В соответствии с этими требованиями в период эксплуатации перечень проводимых ра-бот, требующих использования материальных ресурсов, по планово-предупредительному ре-монту, в зависимости от вида ремонта включает:
 • поддержание в нормальном рабочем состоянии основных сооружений (аэротенков или биофильтров), вторичных отстойников, сооружений по обработке осадков в зависимости от их наличия (метантенки, осветлители-перегниватели, двухъярусные отстойники, илоуплот-нители и др.);
 • ремонт участков трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, элементов сис-тем подачи, распределения и отвода сточной воды, воздуха и других элементов в зависимости от состава и типа сооружений;
 • ремонт конструктивных элементов сооружений и их деталей в зависимости от их со-става (движущие фермы радиальных отстойников, электродвигателей на них, конструкции метантенков, илоуплотнителей, аэраторы и системы распределения воздуха в аэротенках, фильтрующие материалы в биофильтрах и т.д.).
  Основные материальные ресурсы, используемые при техническом обслуживании со-оружений биологической очистки сточных вод:
 • трубы из различных материалов, металлопрокат различного профиля, уплотнитель-ный и изоляционный материал, древесина — для ремонта оборудования основных сооружений, запорно-регулирующая арматура и др.;
 • материалы для ремонтно-строительных работ (песок, щебень, цемент, битум, гидро-изоляционный материал и др.) на основных сооружениях;
 • конструктивные узлы и запасные детали к механическому, теплотехническому, энер-гетическому оборудованию установок и устройств, принятых в технологической схеме биоло-гической очистки;
 • реагенты (в случае их применения), применяемые для интенсификации отдельных технологических процессов (например, для уплотнения и обезвоживания осадка).
  Нормы расхода материалов для текущих ремонтных работ сооружений биологической очистки сточных вод в зависимости от их состава принимаются в соответствии с методикой их определения при выполнении общестроительных работ.
  Нормы расхода материалов и запасных частей для ремонта механического, теплотех-нического, энергетического оборудования в зависимости от его фактического состояния, ре-монтосложности в соответствии с рекомендациями /7-14/ определяются по соответствующим отраслевым нормативам /22-24, 45, 48, 49, 52/. Нормы расхода реагентов для интенсификации технологических процессов биологической очистки сточных вод устанавливаются на основа-нии лабораторных и производственных исследований или по рекомендациям СНиП /5/.
  4.6.5 Обеззараживание питьевых и сточных вод
  Хлорирование воды является наиболее распространённым способом обеззараживания питьевых и сточных вод. Кроме хлора для обеззараживания воды применяются озонирование воды и ультрафиолетовое облучение.
  126
  Для обеззараживания воды применяется хлор в газообразном состоянии и в виде со-единений (хлорная известь, гипохлориты и др.). В зависимости от этого используются раз-личные конструктивные установки и сооружения для обеззараживания и их техническое и технологическое обслуживание. Состав работ по техническому обслуживанию установок и оборудования для хлорирования питьевых и сточных вод определён в /7-14, 45/.
  Наиболее характерными работами, требующими использования материальных ресур-сов по планово-предупредительному ремонту в зависимости от вида ремонта являются:
 • поддержание в нормальном рабочем состоянии хлоропроводов, запорно-регулирую-щей, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, хлораторов (при использо-вании газообразного хлора), электролизёров (при использовании гипохлоритов), сатураторов и ёмкостных сооружений (при использовании хлорной извести);
 • поддержание в нормальном рабочем состоянии вентиляционных систем, приборов и оборудования для контроля концентрации хлора в производственных помещениях и в воде;
 • поддержание в нормальном рабочем (безопасном) состоянии исходного продукта в местах его складирования и хранения.
  Все работы, связанные с техническим обслуживанием установок и оборудования для хлорирования питьевых и сточных вод должны проводиться при обязательном оснащении защитными средствами, одеждой и вспомогательными расходными материалами.
  Основные материальные ресурсы, используемые при техническом обслуживании:
 • запасные части отдельных узлов и деталей хлораторов различных конструкций, элек-тролизёров, оборудования для приготовления растворов хлорной извести;
 • стойкие материалы: легированные и хлористые стали, алюминиевые сплавы, вини-пласт, эбонит, паронит и др.;
 • материалы для ремонта коммуникаций (неметаллические) — резина, поливинилхлор-ацетат, винипласт и др.;
 • материалы для нейтрализации утечек хлора (тиосульфат натрия, сода, известь, мыло и др.).
  Нормы расхода материалов, запасных узлов и деталей для оборудования устанавлива-ются на основании рекомендаций нормативных документов, указанных выше, а также приве-дённых в отраслевых нормативах и других источниках, используемых эксплуатационными предприятиями. В ряде систем водоснабжения и водоотведения обеззараживание природных и очищенных сточных вод производится ультрафиолетовыми лучами, для чего применяются установки с погружными и непогружными бактерицидными лампами. При эксплуатации та-ких установок неисправности, способы их устранения, требуемые материальные ресурсы и нормы их расходования устанавливаются на основании паспортов заводов-изготовителей и инструкций по эксплуатации по расчётам эксплуатационного предприятия.
  Обеззараживание воды озонированием предполагает наличие в системах водоснабже-ния и водоотведения установок и устройств по подготовке и получению озона из атмосферно-го воздуха. Их эксплуатация связана с использованием материальных ресурсов по поддержа-нию работоспособности оборудования импортного производства. Нормы расходования мате-риальных ресурсов устанавливаются на основании технических условий заводов-изготовителей и технических регламентов по расчетам эксплуатационных предприятий. До-пускается использовать нормативно-справочную литературу других отраслей экономики.
  4.7 Техническое обслуживание насосных станций водоснабжения и водоотведения
  Система планово-предупредительного ремонта сооружений и оборудования насосной станции предполагает работы по надзору и уходу за сооружениями и по всем видам ремонта по заранее составленному плану с целью предупреждения преждевременного износа, предот-вращения аварий и обеспечения бесперебойной работы насосной станции. Дефекты аварийно-
  127
  го характера, а также мелкие неисправности ликвидируются немедленно. Работы по планово-предупредительным осмотрам и планово-предупредительным ремонтам насосных и воздухо-дувных станций, перечень основных видов работ по текущему и капитальному ремонтам на-сосных и воздуходувных станций, сроки осмотра, ремонта и их периодичность принимаются в соответствии с рекомендациями /7-14/. Наиболее характерные виды ремонтных работ на на-сосных станциях, требующих привлечения материальных ресурсов, такие:
 • проведение смазочных операций для движущихся деталей в соответствии с требова-ниями заводов-изготовителей;
 • замена изношенных деталей в соответствии со сроком службы или находящихся в аварийном состоянии;
 • замена сальников, прокладок, гаек и болтов, соединительных муфт, подшипников, шпонок, шпилек и т.п.;
 • замена участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, предохранитель-ных и обратных клапанов или замена отдельных их элементов.
  Перечень работ и выбор норм расходования материальных ресурсов по техническому обслуживанию грузоподъёмных работ на насосных станциях и других объектах, требующих их применения, рекомендуется определять в соответствии с «Правилами устройства и безо-пасной эксплуатации грузоподъёмных кранов» /47/. Нормы расхода материалов и запасных частей для ремонта насосов различных типов и марок отечественного производства устанав-ливаются по данным, принятым в /21, 34, 35, 50-52/. Техническое обслуживание насосов им-портного производства осуществляется в соответствии с техническим регламентом и инст-рукциями по техническому обслуживанию заводов-изготовителей.
  4.8 Техническое обслуживание электродвигателей, электрооборудования, элек-трораспределительных устройств и трансформаторных подстанций
  Состав и объёмы проведения планово-предупредительных осмотров и планово-преду-предительных ремонтов электротехнического оборудования сооружений водоснабжения и водоотведения рекомендуется устанавливать на основании опыта эксплуатации в промыш-ленной энергетике /7-14, 45, 49/. Наиболее характерные виды работ при текущем ремонте, требующие использования дополнительных материальных ресурсов, следующие:
 • электродвигатели: устранение повреждённых мест обмоток статора и ротора без их замены, покрытие обмотки покрывным лаком, смена фланцевых прокладок, промывка и за-кладка смазки в подшипниках качения, ремонт щёточного механизма, замена щёток и др.;
 • воздушные и кабельные линии электропередач: ремонт опор, замена повреждённых изоляторов, перетягивание отдельных участков сети, ревизия и ремонт разрядников, заливка кабельной мастикой воронок и соединительных муфт и др.;
 • осветительные сети: смена разбитых изоляторов и роликов, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков сети, замена штепсельных розеток, выключателей, предохра-нителей, ремонт распределительных и предохранительных щитков и коробок и др.;
 • силовые трансформаторы: ремонт и замена масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора, доливка масла в трансформаторы, ремонт или замена переключающих уст-ройств, замена сорбента в термосифонных фильтрах и др.
  Основные материальные ресурсы, используемые при техническом обслуживании со-оружений и оборудования этой составной части эксплуатации систем водоснабжения и водо-отведения, следующие:
 • материалы, используемые для ремонтных работ электродвигателей: чёрные и цветные металлы различного профиля, резиноасбестные прокладочные изоляционные уплотнительные материалы, метизы, смазочные материалы, лакокрасочные материалы и др.;
  128
 • материалы, используемые при ремонте воздушных и кабельных линий электропере-дач: проволочная и кабельная продукция, электроизоляционные материалы и др.;
 • материалы, используемые для ремонта осветительных сетей: кабельная и проволоч-ная продукция, электротехническая распределительная и предохранительная арматура, осве-тительные приборы, электроизоляционные материалы и др.;
 • материалы, используемые для ремонта силовых трансформаторов: цветные металлы и сплавы, метизы, прокладочные и лакокрасочные материалы и др.
  Нормы расхода электротехнических материалов, запасных частей для электротехниче-ских ремонтных работ при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения принимают-ся по нормам, принятым в промышленной энергетике /25, 48-49, 51, 52/.
  4.9 Нормирование других материальных ресурсов, используемых при эксплуата-ции систем водоснабжения и водоотведения
  Зоны санитарной охраны (ЗСО). В соответствии с действующими нормативными до-кументами /4, 54, 55/ эксплуатационные организации осуществляют эксплуатацию террито-рии зон санитарной охраны, предполагающую благоустройство и поддержание охранного и санитарного режимов (полив зелёных насаждений, ремонт ограждающих конструкций, сигна-лизации). Зоны санитарной охраны, имеющие режимные условия, устраиваются на водозабо-рах и поверхностных источниках в месте их расположения, вокруг подземных водозаборов, на площадках водоочистных сооружений. Нормы расхода общестроительных материалов для ремонтных работ ограждающих конструкций (стен, колючей проволоки, железобетонных опор и др.) определяются в соответствии с методикой для проведения общестроительных ра-бот. Технологические нормы воды для полива территории и зелёных насаждений определя-ются в соответствии с рекомендациями /4/.
  Объекты теплоэнергетики в системах водоотведения. В технологических схемах очистки сточных вод проведение некоторых процессов обработки осадков связано с исполь-зованием тепловой энергии, например, сбраживание осадков в метантенках (при t = 33-35 0С — мезофильный процесс; при t = 53-55 0С — термофильный процесс). Необходимость получения повышенных температур (особенно в холодные периоды года) в ряде случаев обеспечивается за счёт собственных котельных на очистных сооружениях водоотведения и связано с техниче-ским обслуживанием объектов теплоэнергетики. Перечень основных видов работ в этих слу-чаях, перечень используемых материальных ресурсов, технические нормы расхода матери-альных ресурсов в этих случаях рекомендуется определять по рекомендациям, действующим в теплоэнергетической отрасли экономики /51, 52/ и других отраслей, в зависимости от обо-рудования (насосы, электродвигатели, трубопроводы и др.). Технологические нормы тепловой энергии для использования в технологии очистки сточных вод определяются по рекомендаци-ям СНиП /5/. Перечень материалов и выбор норм расхода строительных материалов для те-кущих ремонтных работ сооружений (здания котельных) осуществляется в соответствии с ме-тодикой выполнения общестроительных работ.
  Авто- и спецавтотранспорт. Система планово-предупредительного ремонта сооруже-ний, механизмов и оборудования предполагает работы по техническому обслуживанию и всем видам ремонта парка автомобильного и специального транспорта, применяемого для специальных работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения (автомобили и спецавтомобили, тракторы, бульдозеры, краны, грейдеры, компрессоры и т.п.). Нормы расхо-да ремонтных материалов и запасных частей к механизмам определяются по нормативам, ус-тановленным для аналогичных механизмов и оборудованию, используемому в различных от-раслях экономики /38-44/. Перечень и нормы расхода топливо-смазочных и эксплуатацион-ных материалов для автотранспортной и специальной техники рекомендуется определять с соответствии с Правилами /37/. При использовании некоторых типов и марок авто- и спецав-
  129
  тотранспорта, а также при использовании современной техники импортного производства возможно применение других нормативных документов, технических регламентов, инструк-ций её производителей и методик эксплуатационных предприятий.
  При необходимости возможно применение других нормативных документов, в том числе разработанных на предприятиях и подтверждённых соответствующими расчётами.
  Лабораторная и специальная посуда, приборы и оборудование. Оснащённость ла-бораторий контроля качества воды эксплуатационных предприятий определяется в соответст-вии с Правилами эксплуатации систем водоснабжения и канализации /9, 13, 14/ и требования-ми органов санитарно-эпидемиологического надзора. В процессе технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения осуществляется восполнение потерь лабораторной посуды, ремонта или замены приборов и лабораторного оборудования по нормам расхода, ус-тановленных для этого перечня и нормативам материальных ресурсов, принятых в медицин-ской, химической и других отраслях.
  Строительный и специальный ручной и механический инструменты для техниче-ского обслуживания. Порядок расчёта потребности, нормы расхода с учётом сроков изно-шенности и его пополнения в зависимости от категории предприятия, устанавливаемого Пра-вилами /9, 13, 14/ рекомендуется определять в соответствии со СНиП /19/ или на основани ре-альных потребностей предприятия в соответствии с методикой расчёта этого предприятия.
 1. Основные проблемы ресурсосбережения при эксплуатации систем водоснабже-ния и водоотведения
  Главной проблемой водосбережения при эксплуатации систем водоснабжения и водо-отведения является высокий износ основных фондов. По данным Агентства Республики Ка-захстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, протяжённость водо-водов в стране составляет 24 тыс. км, из них уличных – 14,9 тыс. км, из которых 47,7 % нуж-даются в замене. Протяжённость главных коллекторов и уличной сети водоотведения состав-ляет 10,5 тыс. км, из них 2,3 тыс. км труб нуждаются в замене. По данным акиматов областей, городов Астаны и Алматы уровень износа в среднем составляет по сооружениям от 58 % (во-допроводные насосные станции) до 74,2 % (очистные сооружения водоотведения), потери во-ды в сетях достигают 32 %. Одной из основных проблем водосбережения является отсутствие повсеместного учёта воды. Из всей воды, забираемой для использования, около 70 % её тра-тится в сельском хозяйстве, 22 % — в промышленности, 8 % — на коммунально-бытовые цели. Если в промышленности налажен почти 100 %-ный учёт воды, в коммунально-бытовом сек-торе — 72-75 %-ный, то в сельском хозяйстве учёт воды ведётся на крайне низком уровне. При этом потери воды в сельском хозяйстве доходят до 50 % и более.
  Законом РК предусмотрена обязанность услугодателя в установке индивидуальных приборов учёта воды, установка общедомовых приборов учёта исключена. В действительно-сти разница между показаниями общедомовых приборов учёта воды и суммарными показа-ниями индивидуальных доходит до 50 %. Практически это – потери воды. До настоящего времени в стране действуют низкие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, не от-ражающие реальных затрат на подготовку питьевой воды и её доставку потребителям, что яв-ляется препятствием к бережному отношению и экономии воды. Во многих странах суммар-ный размер оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения, в процентах от совокупного дохода семьи в месяц, составляет 3-4 %. В Казахстане этот размер оплаты за услуги водо-снабжения и водоотведения практически в 10 раз меньше. Имеется не используемый потенци-ал уровня доступности услуг по водоснабжению и водоотведению. В условиях естественного монополизированного положения Водоканалов и хронического недофинансирования, роль экономически обоснованных тарифов, как сбалансированной цены спроса и предложения, ре-гулируемой как административными, так и рыночными методами, является главенствующей.
  130
  Спрос города как заказчика, отражаемые в государственном заказе требования к каче-ству и надёжности услуг должны соответствовать реальной платёжеспособности. Требования к надёжности систем водоснабжения и водоотведения, качеству подготовки питьевой воды и очистки сточных вод определяются из расчёта финансовых возможностей города. Исходя из ресурсной эффективности Водоканалов и состояния основных фондов, определяются задания по модернизации и замене сетей и оборудования, соответствующий уровень их финансирова-ния. С учётом нормативов потребления определяется цена потребления услуг. При определе-нии тарифной политики в секторе водоснабжения и водоотведения решаются следующие ос-новные задачи:
 • определение объективно необходимых затрат на производство услуг с учётом усло-вий производства, заданий по замене основных фондов, их модернизации и строительству;
 • расчёт и реструктуризация операционных затрат и возможного увеличения инвести-ционной составляющей тарифов с учётом сокращения нерациональных расходов, повышения ресурсной эффективности производства, определения максимально допустимого по платёже-способности и оправданного по качеству услуг тарифа;
 • оценка и оптимизация направлений использования инвестиционной составляющей тарифа, планирование затрат на модернизацию оборудования и изменения эксплуатационных затрат в результате реализации инвестиционных проектов, мер по ресурсосбережению, со-кращению нерационального потребления услуг;
 • анализ регулирующим органом и предотвращение необоснованного завышения раз-мера платежей потребителей (как путём завышения тарифов, так и нормативов потребления);
 • оценка при согласовании тарифов реальной платёжеспособности города (бюджета и населения), возможности оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения для предотвра-щения роста дебиторской задолженности Водоканалов, чрезмерного увеличения числа субси-дируемых семей, а также нагрузки на бюджет для выплаты им субсидий;
 • контроль регулирующим органом и анализ себестоимости и прибыли на основе экс-пертизы обоснованности затрат Водоканала.
  15 марта 2010 года принят Закон Республики Казахстан О внесении изменений и до-полнений в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рын-ках» № 255-IV ЗРК, который позволяет внедрение дифференцированных тарифов по группам потребителей и в зависимости от объёмов потребления. Он направлен на решение вышепере-численных проблем, а также на снижение высоких норм удельного водопотребления, повы-шение процента оборотного водоснабжения и повторного использования воды в промышлен-ности, сокращение объёмов потерь воды от промывки технологических сооружений. Введе-ние реальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения позволит эксплуатирующим предприятиям получить больший доход и направить больше средств на обновление изношен-ных основных фондов, что, в конечном счёте, приведёт к сокращению утечек воды и повыше-нию её качества. При объективном влиянии удорожающих факторов в секторе водоснабжения и водоотведения особо важное значение приобретают активизация разработки и осуществле-ния мероприятий, содействующих снижению себестоимости воды. К их числу в первую оче-редь относятся сокращение нерациональных расходов и потерь воды у потребителей, эконо-мия материальных и энергоресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведе-ния, повышение уровня механизации и автоматизации работ в целях высвобождения трудо-вых ресурсов. В структуре основных фондов водохозяйственных организаций доля активной части весьма незначительна — 96 % занимают фонды долговременных сооружений с длитель-ным сроком эксплуатации. Средняя норма амортизации в отрасли низка по сравнению с дру-гими отраслями и составляет 3,4-4,0 %, однако удельный вес амортизации в себестоимости продукции высок. Следовательно, главные резервы снижения темпов роста расходов в отрас-ли следует искать в улучшении использования основных фондов и уменьшении потребности в их расширении. Опережающие темпы роста средней себестоимости над темпами роста сред-
  131
  них тарифов снижают рентабельность Водоканалов. В условиях регулируемых тарифов, кото-рые должны покрывать все издержки систем водоснабжения и водоотведения, предприятия, их обслуживающие, заинтересованы во всемерном сокращении эксплуатационных расходов и снижении себестоимости своих услуг. Кроме того, Правительством предусматриваются меры для увеличения финансирования мероприятий по восстановлению изношенных систем водо-снабжения, реконструкции и строительству новых систем, по усилению контроля над реали-зацией этих мероприятий и достижением конечных целей. Мероприятия сведены в отрасле-вую Программу по питьевой воде до 2020 года.
  132
  Приложение (информационное)
  Технические и технологические нормы расходов материальных ресурсов
  при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
  Представленные в данном приложении нормы расхода материальных ресурсов охваты-вают далеко не полный их перечень, отражают те, которые наиболее часто используются большинством эксплуатационных предприятий систем водоснабжения и водоотведения Рес-публики Казахстан. Нормы расхода материальных ресурсов приведены на основе материалов, представленных ДГКП «Бастау», ДГКП «Тоспа Су», ДГКП «Су Желiсi» ГКП «Холдинг Алматы Су» г. Алматы.
  Приведённые нормы должны рассматриваться как информационные, для конкретных предприятий должны уточняться и дополняться в зависимости от местных условий эксплуа-тации систем водоснабжения и водоотведения.
  Таблица 1 — Нормы расхода материальных ресурсов для контроля качества воды
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Ед. изм.
  Норма расхода
  на един.
  1
  2
  3
  4
  5
 1. Химические реактивы для проведения химико-бактериологического анализа воды
  в лаборатории контроля качества в системах водоснабжения, на 1 определение.
  (Все реактивы для анализа должны быть не ниже квалификации «хч» или «чда»)
  Нитраты ГОСТ 18826-73
  1
  Калий азотнокислый
  хч, чда, ГОСТ 4217-77
  г
  0,722
  2
  Натрий салициловокислый
  хч, чда, ГОСТ 17628-72
  г
  0,500
  3
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  5,600
  4
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 14262-78
  г
  3,660
  5
  Трихлорметан (хлороформ)
  хч, чда, ГОСТ 20015-88
  г
  1,490
  Общее железо ГОСТ 4011-72
  1
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  1,82
  2
  Аммоний хлористый
  хч, чда, ГОСТ 3773-72
  г
  0,214
  3
  Железоаммонийные квасцы
  хч, чда, ГОСТ 4205-77
  г
  120
  4
  Перекись водорода
  хч, чда, ГОСТ 10929-76
  г
  1,1
  5
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 14262-78
  г
  7,32
  6
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  0,476
  7
  Сульфосалициловая кислота
  хч, чда, ГОСТ 4478-78
  г
  0,4
  8
  Аммоний надсернокислый
  хч, чда, ГОСТ 20478-75
  г
  0,02
  9
  Калий роданистый
  хч, чда, ГОСТ 4139-75
  г
  2
  10
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  3
  Остаточный хлор ГОСТ 18190-72 (с метиловым оранжевым)
  1
  Метиловый оранжевый
  хч, чда, ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-5171-84
  г
  0,000166
  2
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  0,095
  Сухой остаток ГОСТ 18164-72
  1
  Натрий углекислый
  хч, чда, ГОСТ 83-79
  г
  0,5
  Фтор ГОСТ 4386-89
  1
  Азотная кислота (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-2540-87
  амп.
  1
  133
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Азотнокислый лантан 6-водн.
  хч, чда, ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-4676
  г
  0,002166
  3
  Ализаринкомплексон
  хч, чда, ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 6-09-4547
  г
  0,1927
  4
  МСО иона фтора
  Допускаются к применению в РК государственные стандарт-ные образцы, признанные в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
  амп.
  1,0
  5
  Соляная кислота (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  6
  Уксусная кислота ледяная
  хч, чда, ГОСТ 61-75
  г
  0,32
  7
  Уксуснокислый натрий 3-вод.
  хч, чда, ГОСТ 199-78
  г
  0,32
  Общая жёсткость ГОСТ 4151-72
  1
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  0,906
  2
  Аммоний хлористый
  хч, чда, ГОСТ 3773-72
  г
  0,2
  3
  Магний сернокислый (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1
  4
  Трилон Б
  хч, чда, ГОСТ 10652-73
  г
  0,093
  5
  Трилон Б
  хч, чда, ГОСТ 10652-73
  г
  0,280
  6
  Трилон Б (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1,000
  7
  Хром тёмно-синий
  хч, чда, ГОСТ 36-78
  г
  0,0028
  8
  Этиловый спирт ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300, 5962
  мл
  0,500
  Марганец ГОСТ 4974-72
  1
  Азотная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4461-77
  г
  14
  2
  Аммоний надсернокислый
  хч, чда, ГОСТ 20478
  г
  0,4
  3
  Калий марганцовокислый (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-49415344-99
  амп.
  1
  4
  Серебро азотнокислое
  хч, чда, ГОСТ 1277-75
  г
  0,102
  5
  Серная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 14262-78
  г
  6,11
  Медь ГОСТ 4388-72
  1
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  1,812
  2
  Диэтилдитиокарбамат натрия
  хч, чда, ГОСТ 8864-71
  г
  0,01
  3
  Калий-натрий виннокислый
  хч, чда, ГОСТ 5845-79
  г
  2
  4
  Крахмал растворимый
  хч, чда, ГОСТ 10163-76
  г
  0,25
  5
  Медь сернокислая 5-водная
  хч, чда, ГОСТ 4165-78
  г
  0,393
  6
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 14262-78
  г
  0,31
  7
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  0,095
  Определение рН ГОСТ 26449.1-85 (электрометрический метод)
  1
  Калий хлористый
  хч, чда, ГОСТ 4234-77
  г
  0,100
  2
  Стандарт-титры для рН-метрии
  ГОСТ 8.135-2004;
  ТУ 2642-595-00205087-2006
  амп.
  1
  Нитриты ГОСТ 4192-82
  1
  Натрий азотистокислый
  хч, чда, ГОСТ 4197-74
  г
  1,497
  2
  Трихлорметан
  хч, чда, ГОСТ 20015-88
  г
  1,490
  134
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Реактив Грисса
  хч, чда, ГОСТ 4197-74;
  ТУ 6-09-3569-86
  г
  0,400
  4
  Уксусная кислота
  хч, чда, ГОСТ 61-75
  г
  0,525
  Молибден ГОСТ 18308-72
  1
  Аммоний молибденовокислый
  хч, чда, ГОСТ 3765-78
  г
  0,184
  2
  Калий марганцовокислый (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1
  3
  Калий роданистый
  хч, чда, ГОСТ 4139-75
  г
  2,000
  4
  Калий-натрий виннокислый
  хч, чда, ГОСТ 5845-79
  г
  2
  5
  Олово 2-хлористое 2-водное
  хч, чда, ГОСТ 36-78
  г
  0,8
  6
  Олово металлическое
  хч, чда, ГОСТ 860-75
  г
  0,1
  7
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  18,3
  8
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  0,95
  9
  Спирт изоамиловый
  хч, чда, ГОСТ 5830-79
  г
  8,8
  10
  Тетрахлорметан
  хч, чда, ГОСТ 20288-74
  г
  17,49
  Окисляемость ГОСТ 26449.2-85
  1
  Калий марганцовокислый (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-49415344-99
  амп.
  1
  2
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  8,4
  3
  Щавелевая кислота (фиксанал)
  ГОСТ 4919.1-77;
  ТУ 2642-001-07500602-97
  амп.
  1
  СПАВ СТ РК ГОСТ Р 51211-2003
  (синтетические поверхностно-активные вещества)
  1
  Калий фосфорнокислый 1-замещ.
  хч, чда, ГОСТ 4198-75
  г
  0,12
  2
  Метиленовый синий
  хч, чда или имп. ГОСТ 491 9. 1-77;
  ТУ 6-09-40-5171-84
  г
  0,007
  3
  МСО додецилсульфата натрия
  Допускаются к применению в РК государственные стандарт-ные образцы, признанные в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
  амп.
  1
  4
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  0,06
  5
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  0,119
  6
  Трихлорметан
  хч, чда, ГОСТ 20015-85
  г
  74,50
  Хлориды ГОСТ 4245-72 (определение с азотнокислым серебром)
  1
  Калий хромовокислый
  хч, чда, ГОСТ 4459-75
  г
  0,1
  2
  Натрий хлористый
  хч, чда, ГОСТ 4233-77
  г
  0,025
  3
  Серебро азотнокислое
  хч, чда, ГОСТ 1277-75
  г
  0,0288
  4
  Серебро азотнокислое
  хч, чда, ГОСТ 1277-75
  г
  0,072
  Хлориды ГОСТ 4245-72 (определение с азотнокислой ртутью)
  1
  Азотная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4461-77
  г
  0,14
  2
  Азотная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4461-77
  г
  0,011
  3
  Бромфеноловый синий
  хч, чда, или имп.
  ТУ 6-09-5421-90
  г
  0,05
  4
  Дифенилкарбазон
  хч, чда, ТУ 6-09-5215-85
  г
  0,500
  135
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Ртуть азотнокислая окисная
  хч, чда, ГОСТ 4520-78
  г
  0,605
  6
  Ртуть азотнокислая окисная
  хч, чда, ГОСТ 4520-78
  г
  0,0363
  7
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  1
  Цветность ГОСТ 3351-74
  1
  Калий двухромовокислый
  хч, чда, ГОСТ 4220-75
  г
  0,0875
  2
  Кобальт сернокислый
  хч, чда, ГОСТ 4462-78
  г
  2
  3
  Мембранные фильтры d = 37, 35 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89,
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  шт.
  1
  4
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  3,6600
  Мутность ГОСТ 3351-74
  1
  Гексаметилентетрамин
  хч, чда, ГОСТ 1381-73
  г
  2,5000
  2
  Гидразин сернокислый
  хч, чда, ГОСТ 5841-74
  г
  0,5
  Аммоний ГОСТ 4192-82
  1
  Аммоний хлористый
  хч, чда, ГОСТ 3773-72
  г
  2,965
  2
  Калий-натрий виннокислый
  хч, чда, ГОСТ 5845-79
  г
  1
  3
  Реактив Несслера
  хч, чда ТУ 6-09-2089-77
  мл
  2,000
  Кадмий ГОСТ Р 52180-2003
  1
  ГСО иона кадмия
  Допускаются к применению в РК государственные стандарт-ные образцы, признанные в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
  амп.
  1
  2
  Азотная кислота
  осч, ГОСТ 4461-77
  г
  7,56
  3
  Калий хлористый
  осч, ГОСТ 4234-77
  г
  100
  4
  Муравьиная кислота
  осч, ГОСТ 5848-73
  мл
  0,6
  5
  Перекись водорода 33 %-ная
  хч, чда, ГОСТ 10929-76
  г
  0,33
  6
  Ртуть азотнокислая
  осч, ГОСТ 4520-78
  г
  0,041
  7
  Соляная кислота
  осч, ГОСТ 3118-77
  г
  1,86
  8
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  2,5
  Свинец ГОСТ Р 52180-2003
  1
  ГСО иона свинца
  Допускаются к применению в РК государственные стандарт-ные образцы, признанные в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
  амп.
  1
  2
  Азотная кислота
  осч, ГОСТ 4461-77
  г
  7,56
  3
  Калий хлористый о.с.ч.
  осч, ГОСТ 4234-77
  г
  100
  4
  Муравьиная кислота
  осч, ГОСТ 5848-73
  мл
  0,6
  5
  Перекись водорода 33 %-ная
  хч, чда, ГОСТ 10929-76
  мл
  0,33
  6
  Ртуть азотнокислая
  осч, ГОСТ 4520-78
  г
  0,041
  7
  Соляная кислота
  осч, ГОСТ 3118-77
  г
  1,86
  8
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  2,500
  Селен ГОСТ 19413-89
  1
  2,3-диаминонафталин
  хч, чда или имп.
  г
  0,004
  2
  Азотная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 4461-77
  г
  5,6
  3
  Азотная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 4461-77
  г
  1,4
  136
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  1,8
  5
  Гексан
  хч, чда, ТУ-6-09-3375
  г
  13,000
  6
  Кислота соляная (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  7
  Селен металлический
  хч, чда, ГОСТ 10298-79
  г
  0,100
  8
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  2,4
  9
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  12
  10
  Трилон Б
  хч, чда, ГОСТ 10652-73
  г
  0,080
  11
  Хлорная кислота
  хч, чда ТУ-6-09-2878-84
  г
  9
  Алюминий ГОСТ 18165-89
  1
  Алюминон
  хч, чда, ГОСТ 9859-74
  г
  0,004
  2
  Аммоний надсернокислый
  хч, чда, ГОСТ 20478-75
  г
  2,5
  3
  Аммоний сернокислый
  хч, чда, ГОСТ 3769-78
  г
  1
  4
  Аскорбиновая кислота
  ФС 42-2668-95
  г
  0,06
  5
  Квасцы алюмокалиевые
  хч, чда, ГОСТ 4329-77
  г
  1,758
  6
  Натрий уксуснокислый 3-водный
  хч, чда, ГОСТ 199-78
  г
  400
  7
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  0,064
  8
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  0,357
  9
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  3,57
  10
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  0,537
  11
  Уксусная кислота
  хч, чда, ГОСТ 61-75
  г
  162,8
  Полиакриламид ГОСТ 19355-85
  1
  Кальций хлористый 6-водный
  хч, чда, ГОСТ 4460-77
  г
  0,004
  2
  Каолин
  хч, чда, ГОСТ 21288
  г
  1,000
  Сульфаты ГОСТ 4389-72
  1
  Барий хлористый
  хч, чда, ГОСТы 4108-72; 742-18
  г
  0,071
  2
  Калий сернокислый
  хч, чда, ГОСТ 4145-74
  г
  0,9071
  3
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  0,380
  4
  Этиленгликоль
  хч, чда, ГОСТ 10164-75
  г
  10,220
  5
  Этиловый спирт ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  6,300
  Щёлочность ГОСТ 26449.2-85
  1
  Метиловый оранжевый
  хч, чда, ТУ 6-09-5171-84;
  ГОСТ 10816
  г
  0,00008
  2
  Соляная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  Бериллий ГОСТ 18294-2004
  1
  Азотная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 4461-77
  г
  2,8
  2
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  1,8
  3
  Аскорбиновая кислота
  ФС 42-2668-95
  г
  0,5
  4
  Бериллий сернокислый
  хч, чда, ТУ 6-09-2561-77
  г
  1,97
  5
  Борная кислота
  хч, чда, ГОСТ 9656-75
  г
  1,430
  6
  Калий роданистый
  хч, чда, ГОСТ 4139-75
  г
  2,5
  7
  Кальций хлористый 6-водный
  хч, чда, ГОСТ 4460-77
  г
  0,22
  8
  Лимонная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3652
  г
  0,020
  9
  Морин
  хч, чда или имп.
  г
  0,010
  10
  Натрий уксуснокислый 3-водный
  хч, чда, ГОСТ 199-78
  г
  0,98
  137
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  11
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  4,800
  12
  Серная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 4204-77
  г
  1,8
  13
  Серная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  14
  Силикагель технический
  ГОСТ 3956-76
  г
  2
  15
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  3,4
  16
  Соляная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1
  17
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  50
  18
  Трилон Б
  хч, чда, ГОСТ 10652-73
  г
  0,300
  Бор СТРК 1016-2000
  1
  h — резорцин
  хч, чда, ТУ 6-09-07-1590-87
  г
  0,050
  2
  Борная кислота
  хч, чда, ГОСТ 9656-75
  г
  20,000
  3
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  0,720
  4
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  0,002
  5
  п-нитрофенол
  хч, чда или имп.
  ТУ 6-09-3973-75
  г
  0,0002
  6
  Соляная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 3118-77
  г
  0,0095
  7
  Трилон Б
  хч, чда, ГОСТ 10652
  г
  2,000
  8
  Уксусная кислота
  хч, чда, ГОСТ 61-75
  г
  1,21
  Никель ГОСТ 26449.1-85
  1
  Аммоний надсернокислый
  хч, чда, ГОСТ 20478-75
  г
  0,6
  2
  Винная кислота
  хч, чда, ГОСТ 5817-77
  г
  2,000
  3
  Диметилглиоксим
  хч, чда, ГОСТ 5828-77
  г
  0,200
  4
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  2,000
  5
  Натрия гидроксид
  хч, чда, ГОСТ 4328-77
  г
  50,000
  6
  Никель сернокислый 7-водный
  хч, чда, ГОСТ 4465-74
  г
  4,785
  7
  Серная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ 4204-77
  г
  1,83
  Остаточный хлор ГОСТ 18190-72 (иодометрический метод)
  1
  Калий двухромовокислый (фикс.)
  хч, чда, ГОСТ 4220-75
  амп.
  1
  2
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  0,500
  3
  Крахмал растворимый
  хч, чда, ГОСТ 10163-76
  г
  0,5
  4
  Натрий уксуснокислый 3-водный
  хч, чда, ГОСТ 199-78
  г
  0,07
  5
  Натрий серноватистокислый (фиксанал)
  СТ 7500 РК 39808 505
  ТОО-03-2007
  амп.
  1
  6
  Натрий углекислый
  хч, чда, ГОСТ 83-79
  г
  0,200
  7
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  1,8
  8
  Уксусная кислота
  хч, чда, ГОСТ 61-75
  г
  0,03
  Хром ГОСТ 26449.1-85
  1
  Алюминий сернокислый 18-водный
  хч, чда, ГОСТ 3758-2007
  г
  0,554
  2
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  2,73
  3
  Аммоний надсернокислый
  хч, чда, ГОСТ 20478-75
  г
  0,04
  4
  Дифенилкарбазид
  хч, чда, ГОСТ 5859-78
  г
  0,002
  5
  Кислота ортофосфорная
  хч, чда, ГОСТ 6552-80
  г
  0,47
  6
  Метиловый красный
  хч, чда, ТУ 6-09-5169-84
  г
  0,0002
  7
  Серебро азотнокислое
  хч, чда, ГОСТ 1277-75
  г
  0,05
  8
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  0,44
  138
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  9
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  2
  10
  Хром азотнокислый 9-водный
  хч, чда, ГОСТ 4471-78
  г
  7,696
  2 Санитарно-паразитологический анализ питьевой воды по СанПиН 3.02.00-04
  Цисты лямблий по МУК 10.05.032.99
  1
  Йод кристаллический
  хч, чда, ГОСТ 4159-79
  г
  0,002
  2
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  0,004
  3
  Мембранные фильтры d = 47 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  шт.
  20,0
  4
  Мембранные фильтры d = 37 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  шт.
  30,0
  5
  Цинк сернокислый 7-водный
  хч, чда, ГОСТ 4174-77
  г
  3,972
  6
  Эозин К
  хч, чда
  г
  0,002
  3 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды по СанПиН 3.02.00-04
  Споры сульфитредуцирующих клостридий по МУК 10.05.045.03
  1
  Глюкоза
  хч, чда, ГОСТ 6038
  г
  0,5
  2
  Железо сернокислое 7-водное
  хч, чда, ГОСТ 4148-78
  г
  0,04
  3
  Натрий сернистокислый
  хч, чда, ГОСТ 429-76
  г
  0,5
  4
  Натрий серноватистокислый 5-водный
  хч, чда, СТ СЭВ 223-75
  г
  0,01
  5
  Питательный агар сухой
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  1,9
  Колифаги по МУК 10.05.045.03
  1
  Натрий хлористый
  хч, чда, ГОСТ 4233-77
  г
  0,04
  2
  Натрий серноватистокислый 5-водный
  хч, чда, СТ СЭВ 223-75
  г
  0,01
  3
  Питательный агар сухой
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  1,634
  4
  Питательный бульон
  ТУ 9398-021-78095326-2006
  г
  2,2
  5
  Стандарт мутности для колифагов
  ОСО 42-28-85-08 II (10 МЕ)
  амп.
  1
  6
  Трихлорметан
  хч, чда, ГОСТ 20015-85
  г
  10,43
  Общие колиформные и термотолерантные бактерии по МУК 10.05.045.03
  1
  L-нафтол
  хч, чда ГОСТ 5838-79
  г
  2,000
  2
  Диметил п-фенилендиамин
  хч, чда, ТУ 6-09-1828-72
  г
  1
  3
  Йод кристаллический
  хч, чда, ГОСТ 4159-79
  г
  0,0067
  4
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  0,013
  5
  Карболовый фуксин (раствор)
  ТУ 6-09-3804-82
  бут.
  0,016
  6
  Кристаллический фиолетовый (раствор)
  ТУ 6-09-4119-82
  бут.
  0,016
  7
  Лактоза
  г
  0,250
  8
  Масло иммерсионное
  хч, чда, ГОСТ 13739-68
  мл
  0,25
  9
  Мембранные фильтры d = 37 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  6-55-221-1029-2003
  шт.
  1,03
  10
  Мембранные фильтры d = 47 мм
  ТУ 6-55-221-1029-89;
  6-55-221-1029-2003
  шт.
  1,03
  11
  Натрий серноватистокислый 5-водный
  хч, чда, СТ СЭВ 223-75,
  ГОСТ 27068-86
  г
  0,01
  12
  Основа триптического агара
  ГОСТ 17206-96
  г
  1,176
  13
  Основной фуксин
  хч, чда ТУ 6-09-1091-76
  г
  5,000
  14
  Розоловая кислота
  хч, чда ГОСТ 5838-79
  г
  5,000
  15
  Среда » Эндо»
  ТУ 9398-027-78095326 -2007, ВФС 43-3110-98
  г
  0,900
  139
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  Общее микробное число по МУК 10.05.045.03
  1
  Агар сухой питательный
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  0,912
  Коли-индекс ГОСТ 18963-73
  1
  α-нафтол
  хч, чда ГОСТ 903-76
  г
  2,000
  2
  Борная кислота
  хч, чда, ГОСТ 9656-75
  г
  0,048
  3
  Глюкоза
  хч, чда, ГОСТ 6038-79
  г
  0,075
  4
  Диметил-п-фенилендиамин
  хч, чда, ТУ 6-09-1828-72
  г
  0,5
  5
  Йод кристаллический
  хч, чда, ГОСТ 4159-79
  г
  0,0033
  6
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  0,007
  7
  Калий фосфорнокислый 1-замещ.
  хч, чда, ГОСТ 4198-75
  г
  0,062
  8
  Калий фосфорнокислый 2-замещ.
  хч, чда, ГОСТ 2493-75
  г
  0,183
  9
  Кристаллический фиолетовый (раствор)
  ТУ 6-09-4119-82
  бут.
  0,008
  10
  Лактоза
  г
  0,150
  11
  Масло иммерсионное
  хч, чда, ГОСТ 13739-68
  мл
  0,15
  12
  Мембранные фильтры d = 37 мм
  ТУ 6-55-221-10 29-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  шт.
  2,5
  13
  Мембранные фильтры d = 47 мм
  ТУ 6-55-221-10 29-89;
  ТУ 6-55-221-1029-2003
  шт.
  2,5
  14
  Натрий серноватистокислый 5-водный
  хч, чда, СТ СЭВ 223-75,
  ГОСТ 27068-86
  г
  0,01
  15
  Основа триптического агара
  ГОСТ 17206-96
  г
  0,71
  16
  Пептон ферментативный
  ГОСТ 13805-76
  г
  0,150
  17
  Розоловая кислота
  ГОСТ 5838-79
  г
  5,000
  18
  Среда «Эндо»
  ТУ 9398-027-78095326-2007, ВФС 43-3110-98
  г
  0,900
  19
  Фуксин карболовый
  хч, чда ТУ 6-09-3804-82
  г
  0,008
  20
  Фуксин основной
  г
  5,000
  4 Определение соответствия химических реагентов, на 1 определение
  Известь хлорная ГОСТ 1692-85
  1
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  4,00
  2
  Крахмал растворимый
  хч, чда, ГОСТ 10163-76
  г
  0,50
  3
  Натрий серноватистокислый (фиксанал)
  СТ 7500 РК 39808 505
  ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  4
  Серная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  0,5
  Кальций гипохлорит ГОСТ 25263-82
  1
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  4
  2
  Крахмал растворимый
  хч, чда, ГОСТ 10163-76
  г
  0,500
  3
  Натрий серноватистокислый (фиксанал)
  СТ 7500 РК 39808 505
  ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  4
  Серная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  0,5
  Натрий гипохлорит ГОСТ 11086-76
  1
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  2,000
  2
  Крахмал растворимый
  хч, чда, ГОСТ 10163-76
  г
  0,500
  3
  Серная кислота
  хч, чда, ГОСТ 4204-77
  г
  2,650
  4
  Натрий серноватистокислый (фиксанал)
  СТ 7500 РК 39808 505
  ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  140
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  Железо хлорное
  1
  Калий йодистый
  хч, чда, ГОСТ 4232-74
  г
  3,000
  2
  Крахмал растворимый
  хч, чда, ГОСТ 10163-76
  г
  0,500
  3
  Натрий углекислый
  хч, чда, ГОСТ 83-79
  г
  1,000
  4
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  15,700
  5
  Натрий серноватистокислый (фиксанал)
  СТ 7500 РК 39808 505 ТОО-03-2007
  амп.
  0,5
  Известь строительная ГОСТ 22688-77
  1
  Метиловый оранжевый
  хч, чда, ТУ 6-09-5171;
  ГОСТ 10816
  г
  0,05
  2
  Натрий углекислый
  хч, чда, ГОСТ 83-79
  г
  3,00
  3
  Соляная кислота
  хч, чда, ГОСТ 3118-77
  г
  20,00
  4
  Фенолфталеин
  хч, чда, ГОСТ 5850-72;
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,25
  5
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  25,0
  Сульфат алюминия технический ГОСТ 12966-85, 10398-76
  1
  Азотная кислота
  хч, чда, осч, ГОСТ4461-77
  г
  10,50
  2
  Аммиак водный 25 %-ный
  хч, чда, ГОСТ 3760-79
  г
  45,00
  3
  Аммоний хлористый
  хч, чда, ГОСТ 3773-72
  г
  14,00
  4
  Барий хлористый
  хч, чда, ГОСТ 4108-72
  г
  5,00
  5
  Калий щавелевокислый 1-водный
  хч, чда, ГОСТ 5868-78
  г
  16,60
  6
  Ксиленовый оранжевый
  хч, чда, ТУ 6-09-1509-78
  г
  0,05
  7
  Магний хлористый 6-водный
  хч, чда, ГОСТ 4209-77
  г
  20,30
  8
  Метиловый красный
  хч, чда, ТУ 6-09-5169-84
  г
  0,10
  9
  Натрий тетроборнокислый 10-водн.
  хч, чда, ГОСТ 4199-76
  г
  0,48
  10
  Натрий гидроксид (фиксанал)
  ТУ 7500 РК 39808 505
  ТОО-003-2003
  амп.
  1,00
  11
  Натрий уксуснокислый 3-водный
  хч, чда, ГОСТ 199-78
  г
  110,0
  12
  Перекись водорода
  хч, чда, ГОСТ 10929-76
  г
  1,50
  13
  Серная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1,00
  14
  Соляная кислота (фиксанал)
  ТУ 2642-001-33813273-97
  амп.
  1,00
  15
  Спирт этиловый ректификат
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  мл
  50,00
  16
  Сульфарсазен
  хч, чда, ТУ 6-09-4681-83
  г
  0,025
  17
  Трилон Б (фиксанал)
  хч, чда, ГОСТ 10652-73
  амп.
  1,00
  18
  Уксусная кислота
  хч, чда, ГОСТ 61-75
  г
  2,10
  19
  Цинк металлический
  хч, чда, ГОСТ 989-75
  г
  1,63
  5 Внутрилабораторный контроль по СТ РК ГОСТ Р 51232-2003.
  «Общие требования к организации и методам контроля качества»
  1
  МСО ионов алюминия
  Допускаются к применению в РК государственные стандарт-ные образцы, признанные в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО)
  амп.
  1
  2
  МСО ионов бериллия
  амп.
  1
  3
  МСО ионов бора
  амп.
  1
  4
  МСО ионов железа
  амп.
  1
  141
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  МСО ионов марганца
  амп.
  1
  6
  МСО ионов меди
  амп.
  1
  7
  МСО ионов молибдена
  амп.
  1
  8
  МСО ионов никеля
  амп.
  1
  9
  МСО ионов нитратов
  амп.
  1
  10
  МСО ионов общей жёсткости
  амп.
  1
  11
  МСО ионов селена
  амп.
  1
  12
  МСО ионов сульфатов
  амп.
  1
  13
  МСО ионов хлоридов
  амп.
  1
  14
  МСО ионов хрома
  амп.
  1
  6 Вспомогательные реактивы для бактериологических лабораторий
  по СанПиН 8.01.001.04
  1
  Стафилококковый агар
  ТУ 9398-010-78095326-2006
  г
  89,7
  2
  Глицерин
  хч, чда, ГОСТ 6259-75
  кг
  0,042
  3
  Питательный бульон
  ТУ 9398-021-78095326-2006
  г
  0,8
  4
  Этиловый спирт
  хч, чда, ГОСТ 18300-87
  5
  Обеззараживание и хранение предмет-ных стёкол
  мл
  4,00
  6
  Идентификация бактерий
  мл
  4,00
  7
  Определение кишечной палочки
  мл
  8,00
  8
  Определ. общего числа бактерий
  мл
  2,00
  9
  Дезинфекция лабораторного стола, 1 м2
  мл
  25,00
  10
  Обжиг крана для взятия пробы
  мл
  2,00
  11
  Заправка спиртовки на 40 минут работы
  мл
  87,00
  12
  Протирка микроскопа
  мл
  3,00
  13
  Весы аналитические, протирка
  мл
  20,00
  14
  Весы электрические протирка
  мл
  20,00
  15
  Протирка ФЭКов
  мл
  3,00
  16
  Стерилизация термостата
  мл
  300,00
  17
  Дезинфекция холодильника на 1 м2
  мл
  50,00
  18
  Промывка кювет
  мл
  5,00
  19
  рН-метр, промывка электродов
  мл
  10,00
  20
  Промывка делительных воронок
  мл
  10,00
  21
  Мытьё поплавков 100 шт.
  мл
  30,00
  22
  Дезинфекция рук при исследовании
  мл
  10
  7 Химические реактивы для проведения химических и бактериологических анализов воды в лабораториях контроля качества в системах водоотведения, на 1 определение
  Определение рН
  1
  Калий хлористый
  ГОСТ 4234-77
  г
  0,06
  2
  Набор буферных растворов
  ГОСТ 4234-77
  мг
  0,04
  Биохимическое потребление кислорода (БПК)
  1
  ГСО (МСО) БПК
  8048-98
  амп.
  1
  2
  Калий фосфорнокислый 1-зам
  ГОСТ 4198-75
  г
  0,0085
  3
  Калий фосфорнокислый 2-зам
  ГОСТ 2493-75
  г
  0,022
  4
  Натрий фосфорнокислый 2-зам
  ГОСТ 4172-76
  г
  0,0334
  142
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Аммоний хлористый
  ГОСТ 2210-73
  г
  0,0017
  6
  Магний сернокислый
  ГОСТ 4223-77
  г
  0,0225
  7
  Кальций хлористый
  ГОСТ 450-77
  8
  Хлорид железа
  ГОСТ 4147-74
  г
  0,00025
  9
  Мочевина
  ГОСТ 6691-77
  г
  0,4
  10
  Йодид калия
  ГОСТ 4232-74
  г
  0,75
  11
  Тиосульфат натрия (0,01 Н)
  ГОСТ 244-76
  мг
  10
  12
  Кислота серная
  ГОСТ 14262-78
  мг
  6
  13
  Натрий гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  2,5
  14
  Калия бихромат (0,01 Н)
  ГОСТ 4459-75
  мг
  10
  15
  Крахмал растворный (0,5 %)
  ГОСТ 10163-76
  г
  0,025
  16
  Мочевина
  ГОСТ 6691-77
  г
  0,4
  17
  Марганец хлористый
  ГОСТ 612-75
  г
  2,125
  18
  Натрий углекислый
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,004
  19
  Тиомочевина
  ГОСТ 6344-73
  г
  0,0005
  Нефтепродукты
  1
  ГСО нефтепродуктов
  7224-97
  амп.
  1
  2
  Хлороформ
  ГОСТ 20015-88
  мг
  60
  3
  н- гексан
  ТУ 2631-003-05807999-98
  мг
  20
  4
  Алюминия окись
  ГОСТ 11841-76
  г
  10
  5
  Кислота серная
  ГОСТ 14262-78
  мг
  2
  6
  Углерод 4-х хлористый
  ГОСТ 20288-74
  мг
  60
  7
  Натрий сернокислый б/водный
  ГОСТ 4166-76
  г
  10
  Химическое потребление кислорода (ХПК)
  1
  ГСО ХПК
  8048-94
  амп.
  1
  2
  Кислота серная
  ГОСТ 14262-78
  мг
  36,5
  3
  Сульфат серебра
  ТУ 6-09-370374
  г
  0,3
  4
  Сульфат ртути
  ТУ 2624-004-48438881-2007
  г
  0,1
  5
  Бихромат калия (0.25 н)
  ГОСТ 4459-75
  мг
  10
  6
  Соль Мора (0,25 н)
  ГОСТ 4208-72
  мг
  10
  7
  N-фенилантраниловая кислота
  ТУ 6-09-3592-87
  г
  0,001
  8
  Натрия гидрохлорид
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,004
  Растворённый кислород
  1
  Марганец хлористый
  ГОСТ 612-75
  г
  2,125
  2
  Калий йодистый
  ГОСТ 4232-74
  г
  0,75
  3
  Натрия гидрооксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  2,5
  4
  Калия гидроксид
  ГОСТ 9285-78
  г
  3,5
  5
  Бихромат калия (0,1 н р-р)
  ГОСТ 4459-75
  мг
  10
  6
  Крахмал (готовится ежедневно)
  ГОСТ 10163-76
  г
  0,005
  7
  Серная кислота (2:3)
  ГОСТ 14262-78
  мг
  6
  8
  Сульфаниловая кислота
  ГОСТ 5821-78
  г
  0,04
  9
  Мочевина
  ГОСТ 6691-77
  г
  0,04
  10
  Тиомочевина
  ГОСТ 6344-73
  г
  0,04
  11
  Медь сернокислая
  ГОСТ 19347-99
  г
  0,008
  12
  Тиосульфат натрия
  ГОСТ 244-76
  мг
  20
  143
  Азот аммонийный
  1
  ГСО аммония
  7015-93
  амп.
  1
  2
  Цинк сернокислый
  ГОСТ 4174-77
  г
  0,775
  3
  Медь сернокислая
  ГОСТ 19347-99
  г
  0,1
  4
  Натрий гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,05
  5
  Реактив Несслера
  ТУ 6-09-2089-77
  мг
  1
  6
  Калий-натрий-виннокислый
  ГОСТ 5845-79
  г
  1
  7
  Трилон Б
  ГОСТ 10652-73
  г
  0,5
  8
  Натрий тиосульфат (0,35 %)
  ГОСТ 244-76
  г
  0,0035
  9
  Хлороформ
  ГОСТ 20015-88
  мг
  2
  Нитраты
  1
  ГСО нитратов
  7753-2000
  амп.
  1
  2
  Натрий гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,005
  3
  Серебро сернокислое
  ТУ 6-09-370374
  г
  0,001
  4
  Алюмокалиевые квасцы
  ГОСТ 4329-77
  г
  0,01
  5
  Аммиак водный
  ГОСТ 24147-80
  мг
  0,044
  6
  Натрий салициловокислый (1 %) фарма-цевтический
  ГОСТ 17628-72
  г
  0,025
  7
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  1
  8
  Хлороформ
  ГОСТ 20015-88
  мг
  1
  9
  Калий-натрий-виннокислый
  ГОСТ 5845-79
  г
  0,3
  10
  Кислота серная
  ГОСТ 14262-78
  мг
  1
  11
  Кислота трихлоруксусная
  ТУ 6-09-1926-77
  мг
  2
  Нитриты
  1
  ГСО нитритов
  7820-2000
  амп.
  1
  2
  Реактив Грисса
  ТУ 6-09-3569-86
  г
  0,15
  3
  Уксусная кислота (12 %)
  ГОСТ 61-75
  мг
  0,2
  4
  Аллюмокалиевые квасцы
  ГОСТ 4329-77
  г
  0,01
  5
  Аммиак водный
  ГОСТ 24147-80
  мг
  0,1
  6
  Хлороформ
  ГОСТ 20015-88
  мг
  1
  Фосфаты
  1
  ГСО фосфатов
  7748-99
  амп.
  1
  2
  Аммоний молибденовокислый
  ГОСТ 3765-78
  г
  0,025
  3
  Кислота аскорбиновая
  ФС 42-2668-95
  г
  0,015
  4
  Калий сурьмяновиннокислый
  ТУ 6-09-08-1958-88
  г
  0,0025
  5
  Кислота серная (1:4)
  ГОСТ 14262-78
  мг
  0,75
  6
  Натрия гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,05
  7
  Фенолфталеин
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,01
  8
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  0,5
  Взвешенные вещества
  1
  Кальций хлористый (для заправки экси-катора)
  ГОСТ 450-77
  г
  3
  Сухой остаток
  1
  Натрий углекислый
  ГОСТ 83-79
  г
  3
  Хлориды
  1
  Серебро азотнокислое (0,05 М)
  ГОСТ 1277-75
  г
  0,05
  2
  Калий хромовокислый (10 %)
  ГОСТ 4459-75
  г
  0,05
  3
  Натрий хлористый (0,05 М)
  ГОСТ 4233-77
  г
  0,05
  144
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Калий хлористый (0,05 М)
  ГОСТ 4234-77
  г
  0,05
  5
  Фенолфталеин
  ТУ6095360-88
  г
  0,01
  6
  Натрий углекислый безводный
  ГОСТ 83-79
  г
  0,1
  7
  Квасцы алюмокалиевые
  ГОСТ 4329-77
  г
  0,01
  8
  Аммиак водный
  ГОСТ 24147-80
  мг
  0,1
  9
  Уголь активированный БАУ
  ГОСТ 6217-74
  г
  0,1
  10
  Кислота азотная
  ГОСТ 11125-84
  мг
  0,1
  11
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  1
  12
  Натрия гидроокись (0,1 Н)
  ГОСТ 4228-77
  г
  0,1
  Сульфаты
  1
  Барий хлористый
  ГОСТ 742-18
  г
  1
  2
  Кислота соляная (1:1)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  4
  3
  Кислота серная (1:4)
  ГОСТ 14262-78
  мг
  1
  4
  Аммиак водный (2:1)
  ГОСТ 24147-80
  мг
  5
  5
  Аммиак водный
  ГОСТ 24147-80
  мг
  1
  6
  Аммоний хлористый
  ГОСТ 2210-73
  г
  0,1
  7
  Трилон Б (0,05 М)
  ГОСТ 10652-73
  мг
  100
  8
  Магний сернокислый (0,05 М)
  ГОСТ 4523-77
  мг
  100
  9
  Метиловый оранжевый
  ТУ 6-09-5171-84
  г
  0,0005
  10
  Хромоген чёрный спец. ЕТ-00
  ТУ 6-09-1760-72
  г
  0,002
  11
  Серебро азотнокислое
  ГОСТ 1277-75
  г
  0,01
  12
  Натрий хлористый
  ГОСТ 4233-77
  г
  0,2
  13
  Барий хромовокислый
  ТУ 6-09-5286-86
  г
  0,25
  14
  Калий йодистый
  ГОСТ 4232-74
  г
  1
  15
  Крахмал (готовится ежедневно)
  ГОСТ 10163-76
  г
  0,0005
  16
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  0,5
  17
  Кислота азотная
  ГОСТ 11125-84
  мг
  0,2
  СПАВ анионактивные
  1
  ГСО СПАВ
  8049-94
  амп.
  1
  2
  Азур 1
  ТУ 6-09-4937-80
  г
  0,0004
  3
  Серная кислота (0,1 Н)
  ГОСТ 14262-78
  мг
  5
  4
  Хлороформ
  ГОСТ 20015-88
  мг
  15
  Хром 6-ти валентный
  1
  Кислота серная 1:1
  ГОСТ 14262-78
  мг
  0,5
  2
  Кислота серная (0,5 М)
  ГОСТ 14262-78
  мг
  0,02
  3
  Натрия гидроокись (1 М)
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,04
  4
  Кислота ортофосфорная
  ГОСТ 6552-80
  мг
  0,3
  5
  1,5 -дифенилкарбазид
  ТУ 6-09-07-1672-95
  г
  0,01
  6
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  2
  7
  Ацетон
  ГОСТ 2603-79
  мг
  2
  8
  Трихлоруксусная кислота
  ТУ 6-09-1926-77
  мг
  0,5
  Хром 3-х валентный
  1
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  1
  2
  Дифенилкарбозид
  ТУ 6-09-07-1672-95
  г
  0,001
  3
  Кислота серная
  ГОСТ 14262-78
  мг
  10
  145
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Алюминий сернокислый
  ГОСТ 3758-75
  г
  0,3
  5
  Аммоний надсернокислый
  ГОСТ 20478-75
  г
  0,02
  6
  Серебро азотнокислое
  ГОСТ 1277-75
  г
  0,025
  7
  Аммиак (1:1)
  ГОСТ 24147-80
  мг
  1
  8
  Кислота ортофосфорная
  ГОСТ 10678-76
  мг
  0,15
  9
  Метиловый красный
  ТУ 6-09-5169-84
  г
  0,0005
  10
  Ацетон
  ГОСТ 2603-79
  мг
  1
  Сероводород
  1
  Кислота уксусная
  ГОСТ 61-75
  мг
  4
  2
  Кадмий уксуснокислый
  ГОСТ 5824-79
  г
  4
  3
  Кислота соляная (1:1)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  5
  4
  Натрий тиосульфат (0,01 Н)
  ГОСТ 244-76
  мг
  10
  5
  Йод (0,01 Н)
  ГОСТ 4159-79
  мг
  10
  6
  Крахмал
  ГОСТ 10163-76
  г
  0,01
  Фториды
  1
  ГСО фтор
  амп.
  1
  2
  Натрий уксуснокислый
  ГОСТ 199-78
  г
  0,525
  3
  Натрий гидроксид
  ГОСТ 4234-77
  г
  1
  4
  Лантан азотнокислый
  ТУ 6-09-4676-83
  г
  0,001
  5
  Ализарин комплексон
  ТУ 6-09-4547-77;
  ТУ 6-09-05-1372-87
  г
  0,001
  6
  Кислота соляная (0,1 М)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  10
  7
  Кислота азотная (1 М)
  ГОСТ 4461-77
  мг
  10
  8
  Кислота уксусная
  ГОСТ 61-75
  мг
  0,5
  Щёлочность общая
  1
  Кислота соляная (0,1 М)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  10
  2
  Метиловый оранжевый
  ТУ 6-09-5171-84
  г
  0,05
  3
  Фенолфталеин
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,05
  4
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  2
  Жёсткость общая
  1
  Трилон Б (0,05 М)
  ГОСТ 10652-73
  мг
  10
  2
  Аммиак водный
  ГОСТ 24147-80
  мг
  0,5
  3
  Аммоний хлористый
  ГОСТ 2210-73 ТУ
  г
  0,1
  4
  Гидроксиламин солянокислый
  ГОСТ 5456-79
  г
  0,1
  5
  Натрий сернистый
  ГОСТ 2053-77
  г
  0,1
  6
  Триэтаноламин (1:3)
  ТУ 2423-168-00203335-2007
  мг
  0,1
  7
  Хромоген чёрный спец. ЕТ-00
  ТУ 6-09-1760-72
  г
  0,002
  8
  Натрий хлористый
  ГОСТ 4233-77
  г
  1
  9
  Кислота соляная (0,1 М)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  10
  10
  Цинк гранулированный
  ТУ 6-09-5294-86
  г
  0,1
  Никель
  1
  МСО никеля
  8001-93
  амп.
  1
  2
  Натрия гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  2
  3
  Диметилглиоксим
  ГОСТ 5828-77
  г
  0,1
  4
  Кислота винная
  ГОСТ 5817-77
  г
  1
  146
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Аммоний надсернокислый
  ГОСТ 20478-75
  г
  0,3
  Остаточный хлор
  1
  Метиловый оранжевый
  ТУ 6-09-55171-84
  г
  0,0005
  2
  Соляная кислота (0,1 Н)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  0,1
  3
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  0,1
  Железо общее
  1
  МСО железа
  8032-94
  амп.
  1
  2
  Аммоний хлористый (2 М)
  ГОСТ 2210-73
  г
  0,22
  3
  Аммиак водный (1:1)
  ГОСТ 24147-80
  мг
  5
  4
  Сульфосалициловая кислота
  ГОСТ 4478-78
  г
  0,4
  5
  Азотная кислота
  ГОСТ 4461-77
  мг
  1
  6
  Соляная кислота
  ГОСТ 3118-77
  мг
  1
  7
  Серная кислота
  ГОСТ 14262-78
  мг
  1
  8
  Перекись водорода
  ТУ 6-02-570-75
  мг
  1
  Красители
  1
  Алюминий сернокислый
  ГОСТ 3758-75
  г
  1
  2
  Барий хлористый
  ГОСТ 742-78
  г
  5
  3
  Полиакриламид
  ТУ 2216-042-07510508-2009
  г
  0,1
  Эфироизвлекаемые вещества
  1
  Эфир диэтиловый
  ФСП 42-0518-5003-04
  мг
  50
  2
  Кальций хлористый
  ГОСТ 450-77
  г
  500
  3
  Бихромат калия
  ГОСТ 4459-75
  г
  1
  4
  Серная кислота
  ГОСТ 14262-78
  мг
  10
  Кальций
  1
  МСО кальция
  8065-94
  амп.
  1
  2
  Натрия гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  1
  3
  Калий гидроксид
  ГОСТ 9285-78
  г
  1
  4
  Мурексид
  ТУ 6-09-05-101-72
  г
  0,001
  5
  Натрий хлористый (0,1 Н)
  ГОСТ 4233-77
  мг
  10
  6
  Натрий сернистый
  ГОСТ 2053-77
  г
  0,025
  7
  Триэтаноламин
  ТУ 2423-168-00203335-3007
  мг
  2,5
  8
  Трилон Б (0,05 М)
  ГОСТ 10652-73
  мг
  20
  9
  Гидроксиламин солянокислый
  ГОСТ 5456-79
  г
  0,01
  10
  Кислота соляная (0,1 М)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  10
  Марганец
  1
  МСО марганца
  8056-94
  амп.
  1
  2
  Азотная кислота
  ГОСТ 4461-77
  мг
  2
  3
  Серная кислота
  ГОСТ 14262-78
  мг
  5
  4
  Соляная кислота (2 М)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  10
  5
  Аммиак
  ГОСТ 4329-80
  мг
  1,75
  6
  Аммиак (1:1)
  ГОСТ 4329-80
  мг
  2,5
  7
  Калий гидроксид
  ГОСТ 2463-80
  г
  0,4
  8
  Натрий гидроксид
  ГОСТ 4328-77
  г
  0,4
  9
  Соль Мора
  ГОСТ 4208-72
  г
  0,035
  10
  Аммоний хлористый
  ГОСТ 2210-73
  г
  0,27
  147
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  11
  Калий марганцевокислый
  ГОСТ 5777-89
  г
  0,003
  12
  Магний сернокислый
  ГОСТ 4523-77
  г
  0,57
  13
  Винная кислота
  ГОСТ 5817-77
  г
  0,06
  14
  Гидроксиламин солянокислый
  ГОСТ 5456-79
  г
  0,28
  15
  Формалин (свежий)
  ГОСТ 1625-89
  мг
  4
  16
  Трилон Б
  ГОСТ 10652-73
  г
  0,075
  17
  Уротропин
  ГОСТ 1381-73
  г
  2,75
  18
  Водорода перекись
  ТУ 6-02-570-75
  мг
  1
  19
  Спирт этиловый
  ГОСТ 17299-78
  мг
  1
  20
  Фенолфталеин
  ТУ 6-09-5360-88
  г
  0,01
  Тяжёлые металлы. Полярография АВС-1
  1
  Калий хлористый (насыщенный)
  ГОСТ 4234-77
  г
  1,75
  2
  Кислота соляная (1 М)
  ГОСТ 3118-77
  мг
  5
  3
  Ртуть азотнокислая окисная 1-В
  ГОСТ 4520-78
  г
  0,017
  4
  Перекись водорода
  ТУ 6-02-570-75
  мг
  0,05
  5
  Кислота хлорная (2 М)
  ТУ 6-09-2878-84
  мг
  0,5
  6
  МСО ионов меди
  7998-93
  амп.
  1
  7
  МСО ионов цинка
  8053-94
  амп.
  1
  8
  МСО ионов свинца
  7012-93
  амп.
  1
  9
  МСО ионов кадмия
  6690-93
  амп.
  1
  10
  МСО ионов никеля
  8001-93
  амп.
  1
  11
  МСО ионов ртути
  7879-2001
  амп.
  1
  Тяжёлые металлы (РФА)
  1
  МСО ионов кобальта
  8089-94
  амп.
  1
  2
  МСО ионов марганца
  8056-94
  амп.
  1
  3
  МСО ионов кальция
  8065-94
  амп.
  1
  4
  МСО ионов железа
  8032-94
  амп.
  1
  5
  МСО ионов хрома
  8035-94
  амп.
  1
  6
  МСО ионов стронция
  амп.
  1
  7
  Азот жидкий
  ГОСТ 9293-74
  л
  1,7
  Общее микробное число
  1
  Мясопептонный агар
  ГОСТ 17206-96
  г
  1,9
  2
  Хлоромин Б
  ТУ 9393031-0020336-2008;
  ТУ 6-01-44-89387-18-99
  г
  1
  Коли-индекс
  1
  1-Нафтол
  ТУ 6-09-5417-88
  г
  0,01875
  2
  Гисса с глюкозой
  ТУ 9398-049-78095326-2008
  г
  1,875
  3
  Гисса с лактозой
  ТУ 9398-049-78095326-2008
  г
  1,875
  4
  Глицерин
  ГОСТ 6824-96
  мг
  1,025
  5
  Диметил-н-фенил-диамин
  ТУ 6-09—07-1628-87
  г
  0,04375
  6
  Индикатор кристаллич. фиолетов.
  ТУ 6-09-4119-75
  г
  0,0125
  7
  Йод кристаллический
  ГОСТ 4159-79
  г
  0,00375
  8
  Калий йодистый
  ГОСТ 4232-74
  г
  0,0075
  9
  Лактоза
  импорт
  г
  0,125
  10
  Масло иммерсионное
  ГОСТ 13739-78
  мг
  0,5
  148
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  11
  Пептон
  ГОСТ 13805-76
  г
  0,25
  12
  Розоловая кислота (аурин)
  ТУ 6-09-1091-76
  г
  0,0075
  13
  Среда Эндо
  ТУ 9229-072-00419785-97
  г
  2,25
  14
  Фенол
  ГОСТ 23519-93
  г
  0,0625
  15
  Хлоромин
  ТУ 9392031-0020336-2008;
  ТУ 6-01-44-89387-18-99
  г
  1
  16
  Бромтимоловый синий
  ТУ 6-09-5423-90
  г
  0,01
  17
  Фуксин основной
  ТУ 6-09-3804-82
  г
  0,006
  18
  Глюкоза
  ФС 42У-52-41-95
  г
  0,125
  19
  Натрий хлористый
  ГОСТ 4233-77
  г
  0,0278
  Колифаги
  1
  Агар сухой питательный
  ТУ 9398-020-78095326-2006
  г
  3,9
  2
  Бульон питательный 10-ти кратный
  ФС 42-3378-97
  г
  5,5
  3
  Натрий серноватистокислый
  ГОСТ 27068-86
  г
  0,025
  4
  Температурный диагностик
  шт.
  1,7
  5
  Хлоромин
  ТУ 9392031-0020336-2008;
  ТУ 6-01-44-89387-18-99
  г
  3
  6
  Хлороформ
  ГОСТ 20015-88
  мг
  0,025
  Гельминты
  1
  Сульфат железа
  ГОСТ 6981-94
  г
  0,025
  2
  Нитрат натрия
  ГОСТ 4168-79
  г
  0,03
  3
  Сульфат алюминия
  ГОСТ 3758-75
  г
  0,055
  4
  Калий йодистый
  ГОСТ 4232-74
  г
  0,0047
  5
  Глицерин
  ГОСТ 6824-96
  г
  0,3
  6
  Эфир (смесь Никифорова)
  ГОСТ 42-504-96
  мг
  0,05
  8 Гидробиологический анализ
  1
  Трифенил тетраз. хлористый
  ТУ 6-09-3338-78
  г
  0,1
  2
  Глюкоза
  ФС 42У-52-41-95
  г
  0,08
  3
  Формалин
  ГОСТ 1625-89
  мг
  1
  9 Хлорирование воды подземных источников
  1
  Хлорная известь
  ТУ 6-01-589-71
  мг/л
  0,5-1,0
  2
  Гипохлорит кальция
  ТУ 9392-103-05742752-2001
  мг/л
  0,5-1,0
  10 Хлорирование воды поверхностных источников
  1
  Жидкий хлор
  ГОСТ 6718-93
  мг/л
  0,7-2,0
  2
  Гипохлорит натрия
  мг/л
  0,7-2,0
  11 Обеззараживание отбросов (отходов) с решёток
  1
  Хлорная известь
  ТУ 6-01-589-71
  г/кг
  0,1
  12 Хлорирование стоков при сбросе в реку
  1
  Жидкий хлор
  ГОСТ 6718-93
  г/м3
  1,0-3,0
  13 Лабораторные принадлежности и вспомогательные материалы
  1
  Бумага фильтровальная листовая
  ГОСТ 12026-76
  кг/1 анализ
  0,002
  2
  Бумага газетная (для стерилизац.)
  ГОСТ 6445-75
  кг/год
  170
  3
  Бумага мешочная (для колпачков)
  ГОСТ 2228-81
  кг/год
  115
  4
  Игла препаровальная
  шт/год
  2
  149
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Бумага индикаторная (универсальная рН 0-12, рифан рН 0,3-2,2, рифан рН 5-7)
  ГОСТ 4919.1-77
  упак.
  /год
  30
  6
  Маркер по стеклу
  ТУ 480-11-59-82
  шт/год
  12
  7
  Нитки для изготовления пробок и фик-сации колпачков (белый цвет)
  ГОСТ 6309-93
  боби-на/год
  4
  8
  Петля микробиологическая нихромовая
  ТУ 9439-005-39484474-2001
  шт/год
  10
  9
  Петледержатель
  шт/год
  4
  10
  Портативный рН-метр, рН 0-14
  ГОСТ 13350-78
  шт/год
  2
  11
  Вата медицинская
  ГОСТ 5556-81
  кг/1 анализ
  0,005
  12
  Груша резиновая V = 50 мл
  шт./1 лабор.
  в год
  2
  13
  Кастрюли для кипячения бактериологи-ческой посуды и пробок
  ГОСТ 24778-81
  шт.
  3
  14
  Кружка для подогрева агара на 1 л
  шт.
  1
  15
  Кюветы кварцевые для фотометра на 50 мм
  2 шт.-комп.
  2
  16
  Кюветы эмалированные для колифагов 3050 см шт./1 опр. 1 17 Лампа для микроскопа «Биолам» гало-ген. 6 В, 6 вт, цоколь ЕП10 шт. 1 18 Лампы бактерицидные ДБ-30 ГОСТ50267.0-92 шт./1 комн. 1 19 Лупа просмотровая с ручкой кратность 2-4 раза ГОСТ 25706-83, ТУ 3-3.741-83 шт. 1 20 Марля ГОСТ 9412-93 м/1 анализ 0,0125 21 Облучатель бактерицидный ГОСТ50167.0-92 шт./1 бокс 1 22 Спички для факела и спиртовок ГОСТ1820-2501 кор./ сут 1,7 23 Стерилизатор ГОСТ 22649-83 шт. 1 24 Термоиндикаторы шт./ месяц 20 25 Термоконтейнер для проб шт. 1 26 Термометр ртутный стеклянный ГОСТ 9871-75 шт./1 приб. (опр.) 1 27 Термометр электроконтактный ГОСТ 9871-75 шт. 1 28 Трубка резиновая вакуумная ТУ 38105881-85 м 15 29 Трубка силиконовая ТУ 9398-006-48423543-2003 м 10 30 Трубки резиновые ГОСТ 5496-78 м 15 31 Фильтры обеззоленные ТУ 03-11-03 уп. 30 32 Чайник для питательной среды шт. 1 150 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 5 33 Электрод углеситаловый шт. 1 34 Электроды для рН-метра 2 шт.-комп. 2 35 Электронагреватель трубчатый (ТЭН) ГОСТ 13268-88 шт/год 6 36 Мыло туалетное ГОСТы 790-89; 28546-2002 шт. на 1 раб. 1 37 Мыло хозяйственное ГОСТы 790-89; 30266-95 шт./1 м2 об. пов. 2 38 Стиральный порошок ГОСТ 25644-96 кг/100 анал. 1,8 39 Стиральный порошок ГОСТ 25644-96 кг на 1 кг сух. белья 0,04 14 Химическая посуда для лаборатории контроля качества воды систем водоснабжения, на год 1 Бюксы для взвешивания V=10 мл ГОСТ 25336-87 шт. 20 2 Бюксы для взвешивания V=20 мл ГОСТ 25336, Р-50222-92 шт. 20 3 Бюксы для взвешивания V=30 мл ГОСТ 25336, Р-50222-92 шт. 20 4 Бюксы для взвешивания V=50 мл ГОСТ 25336, Р-50222-92 шт. 20 5 Бюксы для взвешиван. V=100 мл ГОСТ 25336, Р-50222-92 шт. 20 6 Бюретки с краном на 25 мл ГОСТы 29228-91, 1770-74, 29251-91 шт. 12 7 Воронки лабораторные для фильтрова-ния стеклянные V = 36 мл ГОСТ 25336-82 шт. 40 8 Воронки лаб. для фильтр. стекл. V=56 мл ГОСТ 25336-82 шт. 40 9 Воронки лаб. для фильтр. стекл. V=75 мл ГОСТ 25336-82 шт. 40 10 Воронки лаб. для фильт. стекл. V=100 мл ГОСТ 25336-82 шт. 40 11 Воронки делительные стеклянные V=125 мл (грушевидные) ГОСТ 25336-82 шт. 40 12 Воронки дел. стекл. V=250 мл (грушев.) ГОСТ 25336-82 шт. 40 13 Конические колбы термостойкие без шлифа V=50 мл ГОСТ 25336-82 шт. 20 14 Конич. колбы терм. без шлифа V=100 мл ГОСТ 25336 шт. 100 15 Конич. колбы терм. без шлифа V=250 мл ГОСТ 25336 шт. 400 16 Конич. колбы терм. без шлифа V=500 мл ГОСТ 25336 шт. 20 17 Кон. колбы терм. без шлифа V=1000 мл ГОСТ 25336 шт. 10 18 Кон. колбы терм. без шлифа V=2000 мл ГОСТ 25336 шт. 8 19 Колба коническая со шлифом или с пробкой V=250 мл ГОСТ 25336 шт. 40 20 Колба кон. со шл. или с проб. V=1000 мл ГОСТ 25336-74 шт. 20 21 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=25 мл ГОСТ 1770-74 шт. 20 22 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=50 мл ГОСТ 1770-74 шт. 400 151 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 5 23 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=100 мл ГОСТ 1770-74 шт. 400 24 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=250 мл ГОСТ 1770-74 шт. 100 25 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=500 мл ГОСТ 1770-74 шт. 40 26 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=1000 мл ГОСТ 1770-74 шт. 40 27 Колбы мерные с одной меткой и стеклян. (полиэтиленовой) пробкой V=2000 мл ГОСТ 1770-74 шт. 20 28 Кружка с носиком фарфоровая V=500 мл ГОСТ 9147-80 шт. 4 29 Кружка с носиком фарфоров. V=1000 мл ГОСТ 9147-80 шт. 8 30 Кружка с носиком фарфоров. V=2000 мл ГОСТ 9147-80 шт. 4 31 Мензурки полипропиленовые с ручкой и шкалой V=500 мл ГОСТ 1770-74 шт. 8 32 Мензурки полипропиленовые с ручкой и шкалой V=1000 мл ГОСТ 1770-74 шт. 8 33 Мензурки полипропиленовые с ручкой и шкалой V=2000 мл ГОСТ 1770-74 шт. 8 34 Микробюретка на 5 мл с запасным ре-зервуаром ГОСТы 20292-74, 29228-91, 29251-91 шт. 80 35 Палочки стеклянные ГОСТ 25336-82 шт. 200 36 Пипетки с делениями на полный слив V=1 мл ГОСТ 29227-91 шт. 100 37 Пипетки с делен. на полный слив V=2 мл ГОСТ 29227 шт. 100 38 Пипетки с делен. на полный слив V=5 мл ГОСТ 29227 шт. 100 39 Пипетки с дел. на полный слив V=10 мл ГОСТ 29227 шт. 400 40 Пипетки с делениями на частичный слив V=1 мл ГОСТ 29227 шт. 100 41 Пипетки с делен. на частич. слив V=2 мл ГОСТ 29227 шт. 100 42 Пипетки с делен. на частич. слив V=5 мл ГОСТ 29227 шт. 100 43 Пипетки с дел. на частичн. слив V=10 мл ГОСТ 29227-91 шт. 200 44 Пипетки Мора V = 5 мл ГОСТ 29169-91 шт. 100 45 Пипетки Мора V = 10 мл ГОСТ 29169 шт. 100 46 Пипетки Мора V = 20 мл ГОСТ 29169 шт. 40 47 Пипетки Мора V = 25 мл ГОСТ 29169 шт. 100 48 Пипетки Мора V = 50 мл ГОСТ 29169 шт. 100 49 Пипетки Мора V = 100 мл ГОСТ 29169-91 шт. 100 50 Пробирки биологические ГОСТ 10515-75 шт. 800 51 Пробирки для колифагов 12015 мм
  ГОСТ 10515-75
  шт.
  60
  52
  Пробирки мерные со шлифом с пробкой V=10 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  100
  53
  Проб. мерн. со шлиф. с пробкой V=20 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  40
  54
  Склянка с тубусом под резиновую проб-ку V = 5000 мл
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  4
  152
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  55
  Склянки Сокслета V = 200 мл
  шт.
  100
  56
  Склянки Сокслета V = 500 мл
  шт.
  60
  57
  Спиртовка стеклянная
  ГОСТ 10090-74
  шт.
  8
  58
  Стаканы химические с носиком термо-стойкие V = 50 мл, с делениями
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  80
  59
  Стаканы химические с носиком термо-стойкие V = 100 мл, с делениями
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  100
  60
  Стаканы химические с носиком термо-стойкие V = 200 мл, с делениями
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  40
  61
  Стаканы химические с носиком термо-стойкие V = 250 мл, с делениями
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  100
  62
  Стаканы химические с носиком термо-стойкие V = 600 мл, с делениями
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  40
  63
  Стак. хим. с нос. терм. V=800 мл, с дел.
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  40
  64
  Стак. хим. с нос. терм. V=1000 мл, с дел.
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  40
  65
  Стак. хим. с нос. терм. V=2000 мл, с дел.
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  8
  66
  Стаканы кварцевые с носиком V = 50 мл
  ГОСТ 19908-90
  шт.
  20
  67
  Стаканы полипропиленовые, шкала, V=100 мл
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  16
  68
  Стаканы полипропил., шкала, V=250 мл
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  16
  69
  Стаканы полипропил., шкала, V=500 мл
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  16
  70
  Стаканы полипропил., шкала V=1000 мл
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  20
  71
  Стекло покровное для микропрепариро-вания: 18х18
  ГОСТ 25336-82
  100 шт.
  4
  72
  Стекло покровное для микропрепариро-вания: 24х24
  ГОСТ 25336-82
  100 шт.
  4
  73
  Стекло предметное 25752
  ГОСТ 9284-75
  шт.
  40
  74
  Стекло часовое плоское 60 мм
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  60
  75
  Ступка фарфоровая с пестиком d = 50 мм
  ГОСТ 9147-80
  шт.
  2
  76
  Ступка фарфоров. с пестиком D=100 мм
  ГОСТ 9147-80
  шт.
  2
  77
  Ступка фарфоров. с пестиком D=140 мм
  ГОСТ 9147-80
  шт.
  2
  78
  Цилиндры стеклянные мерные с носи-ком и пластмассовым (стеклянным) ос-нованием V=10 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  79
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-мас. (стеклянным) основанием V=25 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  80
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-мас. (стеклянным) основанием V=50 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  81
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-мас. (стеклянным) основанием V=100 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  82
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-мас. (стеклянным) основанием V=250 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  83
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-мас. (стеклянным) основанием V=500 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  84
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-масс. (стеклянным) основан. V=1000 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  153
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  85
  Цилиндры стекл. мерные с нос. и пласт-масс. (стеклянным) основан. V=2000 мл
  ГОСТ 1770-74
  шт.
  8
  86
  Цилиндры стеклянные V=250 мл с пло-ским дном без делений
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  20
  87
  Чашки Петри ЧБН-1-100
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  600
  88
  Чашки Петри ЧБН-1-120
  ГОСТ 25336-82
  шт.
  200
  89
  Чашки фарфоровые выпарительные V=30 мл
  ГОСТ 9147-80
  шт.
  100
  90
  Чашки фарфор. выпарительные V=50 мл
  ГОСТ 9147-80
  шт.
  100
  91
  Чашки фарф. выпарительные V=100 мл
  ГОСТ 9147-80
  шт.
  100
  15 Химич. посуда для лаборатории контроля качества воды систем водоотведения
  1
  Воронки полипропиленовые 75 мм
  шт.
  10
  2
  Воронки полипропиленов. d 100 мм
  шт.
  10
  3
  Воронки полипропиленов. d 150 мм
  шт.
  10
  4
  Воронки полипропиленов. d 200 мм
  шт.
  10
  5
  Груша резиновая 50 мл
  шт.
  22
  6
  Ёрш посудный
  шт.
  10
  7
  Капельница с пипетк. (Страшейна) 50 мл
  шт.
  10
  8
  Каплеуловитель со шлифом
  шт.
  10
  9
  Колбы конические 250 мл
  шт.
  10
  10
  Колбы конические Кн-1-1000
  шт.
  20
  11
  Колбы конические 1-25-2
  шт.
  20
  12
  Колбы конические 1-50-2
  шт.
  10
  13
  Колбы конические 1-100-2
  шт.
  50
  14
  Колбы конические 2-1000-2
  шт.
  5
  15
  Колбы конические 2-2000-2
  шт.
  2
  16
  Кружка полипропиленовая 500 мл
  шт.
  5
  17
  Кружка полипропиленовая 1000 мл
  шт.
  2
  18
  Кружка полипропиленовая 2000 мл
  шт.
  2
  19
  Кружка фарфоровая № 3 1000
  шт.
  10
  20
  Кювета для КФК 50 мм
  шт.
  2
  21
  Маркер по стеклу
  шт.
  12
  22
  Марля
  шт.
  60
  23
  Мензурка 1000
  шт.
  2
  24
  Мензурка с ручкой 1000
  шт.
  5
  25
  Пипетка с делениями на полный слив 2-1-2-1
  шт.
  100
  26
  Пипетка с делен. на полный слив 2-2-10
  шт.
  20
  27
  Пипетка с делен. на полный слив 2-2-20
  шт.
  20
  28
  Пипетка с делен. на полн. слив 2-1-2-10
  шт.
  50
  29
  Пипетка с делен. на полный слив 1-2-2-5
  шт.
  50
  30
  Пипетка с делен. на полн. слив 1-2-2-10
  шт.
  20
  31
  Стакан полипропиленовый 500 мл
  шт.
  10
  32
  Стакан полипропиленовый 1000 мл
  шт.
  5
  33
  Стакан полипропиленовый H-1 100 мл
  шт.
  20
  154
  Продолжение таблицы 1
  1
  2
  3
  4
  5
  34
  Стакан химический В-1-600
  шт.
  5
  35
  Стакан химический В-1-800
  шт.
  5
  36
  Стакан химический НН-1000
  шт.
  5
  37
  Стекло покровное 18-18
  шт.
  200
  38
  Стекло предметное 25-75
  шт.
  50
  39
  Трубка резиновая медицинская d 25 мм
  м
  5
  40
  Фильтры обеззолен. синяя лента d 12,5
  шт.
  2 000
  41
  Фильтры обеззоленные красная лента
  d 9
  шт.
  2 000
  42
  Фильтры обеззолен. красная лента d 12,5
  шт.
  2 000
  43
  Фильтры обеззоленные красн. лента d 15
  шт.
  1 000
  44
  Фильтры обеззоленные красн. лента d 18
  шт.
  2 000
  45
  Фильтры обеззоленные синяя лента d 9
  шт.
  2 000
  46
  Фильтры обеззоленные d 15,0
  шт.
  1 000
  47
  Цилиндр Снеллена
  шт.
  3
  48
  Цилиндр мерный 3-250-2
  шт.
  20
  49
  Цилиндры полипропиленовые 100 мл
  шт.
  10
  50
  Цилиндры полипропиленовые 250 мл
  шт.
  5
  51
  Цилиндры полипропиленовые 500 мл
  шт.
  5
  Таблица 2 — Нормы расхода материальных ресурсов при эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения (норма расхода материала на 1 км трубопровода)
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Ед. изм.
  Норма расхода
  Чугунный трубопровод Д-100 мм
  1
  Труба чугунная водопроводная
  ГОСТ 3262-82
  м
  4,6
  2
  Муфты двухраструбные
  ГОСТ 9583-76
  шт.
  1,2
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,18
  4
  Цемент
  ГОСТ 30515-97
  кг
  0,5
  5
  Асбест
  ГОСТ 12871-93
  кг
  0,12
  6
  Пиломатериал
  ГОСТ 2695-83
  м3
  0,02
  Чугунный трубопровод Д-200 мм
  1
  Труба чугунная водопроводная
  ГОСТ 3262-82
  м
  4,8
  2
  Муфты двухраструбные
  ГОСТ 9583-76
  шт.
  1,2
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,3
  4
  Цемент
  ГОСТ 30515-97
  кг
  0,8
  5
  Асбест
  ГОСТ 12871-93
  кг
  0,18
  6
  Пиломатериал
  ГОСТ 2695-83
  м3
  0,03
  Чугунный трубопровод Д-400 мм
  1
  Труба чугунная водопроводная
  ГОСТ 3262-82
  м
  5
  2
  Муфты двухраструбные
  ГОСТ 9583-76
  шт.
  1,4
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,6
  155
  Продолжение таблицы 2
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Цемент
  ГОСТ 30515-97
  кг
  1,2
  5
  Асбест
  ГОСТ 12871-93
  кг
  0,3
  6
  Пиломатериал
  ГОСТ 2695-83
  м3
  0,03
  Чугунный трубопровод Д-600 мм
  1
  Труба чугунная водопроводная
  ГОСТ 3262-82
  м
  5
  2
  Муфты двухраструбные
  ГОСТ 9583-76
  шт.
  1,4
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг
  0,76
  4
  Цемент
  ГОСТ 30515-97
  кг
  1,4
  5
  Асбест
  ГОСТ 12871-93
  кг
  0,36
  6
  Пиломатериал
  ГОСТ 2695-83
  м3
  0,03
  Асбестоцементные трубы D = 300 мм
  1
  Трубы асбестоцемент. напорные
  ГОСТ 539-80
  м/ед.
  5
  2
  Муфты
  ГОСТ 539-80
  шт./ед.
  2,6
  3
  Резиновая манжета (ИРП-1131)
  ГОСТ 5228-89; ТУ 38-105895-75
  шт./ед.
  5,2
  4
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  1,1
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Асбестоцементные трубы D = 100 мм
  1
  Трубы асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  м/ед.
  1,8
  2
  Муфты асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  шт./ед.
  0,6
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,3
  4
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  0,4
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,02
  Асбестоцементные трубы D = 150 мм
  1
  Трубы асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  м/ед.
  1,8
  2
  Муфты асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  шт./ед.
  0,6
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,36
  4
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  0,44
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,02
  Асбестоцементные трубы D = 200 мм
  1
  Трубы асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  м/ед.
  2,6
  2
  Муфты асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  шт./ед.
  0,8
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,4
  4
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  0,5
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Асбестоцементные трубы D = 300 мм
  1
  Трубы асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  м/ед.
  2,6
  2
  Муфты асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  шт./ед.
  0,8
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,48
  4
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  0,54
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  156
  Продолжение таблицы 2
  1
  2
  3
  4
  5
  Асбестоцементные трубы D = 600 мм
  1
  Трубы асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  м/ед.
  2,6
  2
  Муфты асбестоцементные
  ГОСТ 1839-80
  шт./ед.
  0,8
  3
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,54
  4
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  0,64
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Керамические трубы D = 150 мм
  1
  Трубы керамические
  ГОСТ 286-74
  м/ед.
  2,4
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,8
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  3,6
  4
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,02
  Керамические трубы D = 200 мм
  1
  Трубы керамические
  ГОСТ 286-74
  м/ед.
  2,8
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  0,9
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  3,8
  4
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Керамические трубы D = 300 мм
  1
  Трубы керамические
  ГОСТ 286-74
  м/ед.
  2,8
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  1,2
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  4,2
  4
  Жидкое стекло
  ГОСТ 13078-81
  кг/ед.
  0,04
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Керамические трубы D = 400 мм
  1
  Трубы керамические
  ГОСТ 286-74
  м/ед.
  2,8
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  1,4
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  4,4
  4
  Жидкое стекло
  ГОСТ 13078-81
  кг/ед.
  0,08
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Керамические трубы D = 600 мм
  1
  Трубы керамические
  ГОСТ 286-74
  м/ед.
  2,8
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  1,5
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  4,9
  4
  Жидкое стекло
  ГОСТ 13078-81
  кг/ед.
  0,14
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Железобетонные трубы D = 300 мм
  1
  Трубы железобетонные
  ГОСТ 6482-71
  м/ед.
  2,8
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  1,2
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  4,2
  4
  Жидкое стекло
  ГОСТ 13078-81
  кг/ед.
  0,04
  157
  Продолжение таблицы 2
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Железобетонные трубы D = 500 мм
  1
  Трубы железобетонные
  ГОСТ 6482-71
  м/ед.
  2,8
  2
  Льняная пенька
  ГОСТы 10379-76; 9993-74; 9394-76
  кг/ед.
  1,4
  3
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  4,6
  4
  Жидкое стекло
  ГОСТ 13078-81
  кг/ед.
  0,12
  5
  Пиломатериалы
  ГОСТ 2695-83
  м3/ед.
  0,03
  Стальные трубы D = 100 мм
  1
  Трубы стальные
  ГОСТ-3262-82
  м/ед.
  40
  2
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  1,48
  Стальные трубы D = 150 мм
  1
  Трубы стальные
  ГОСТ-3262-82
  м/ед.
  40
  2
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  2,2
  Стальные трубы D = 200 мм
  1
  Трубы стальные
  ГОСТ-3262-82
  м/ед.
  40
  2
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  6,4
  Стальные трубы D = 400 мм
  1
  Трубы стальные
  ГОСТ-3262-82
  м/ед.
  40
  2
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  19,6
  Стальные трубы D=600 мм и более
  1
  Трубы стальные
  ГОСТ-3262-82
  м/ед.
  40
  2
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  24,2
  Полиэтиленовые трубы
  1
  D = 150 мм
  ГОСТ-18599-73
  м/ед.
  12
  2
  D = 200 мм
  ГОСТ-18599-73
  м/ед.
  14
  3
  D = 250 мм
  ГОСТ-18599-73
  м/ед.
  14
  4
  D = 600 мм
  ГОСТ-18599-73
  м/ед.
  14
  Таблица 3 — Нормы расхода материальных ресурсов при эксплуатации запорно-регулирующей арматуры сетей водоснабжения и водоотведения
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Ед. изм.
  Норма расх.
  на ед.
  1
  2
  3
  4
  5
  Вентили запорные и регулирующие
  Вентиль D = 25 мм
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,016
  2
  Паронит
  ГОСТ 481-80
  кг/ед.
  0,2
  3
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,15
  4
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,15
  5
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,2
  6
  Солидол
  ГОСТ 4366-76
  кг/ед.
  0,05
  158
  Продолжение таблицы 3
  1
  2
  3
  4
  5
  Вентиль D = 50 мм
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,018
  2
  Паронит
  ГОСТ 481-80
  кг/ед.
  0,2
  3
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,18
  4
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,2
  5
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,2
  6
  Солидол
  ГОСТ 4366-76
  кг/ед.
  0,1
  Вентиль D = 100 мм
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,028
  2
  Паронит
  ГОСТ 481-80
  кг/ед.
  0,4
  3
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,27
  4
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,25
  5
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,4
  6
  Солидол
  ГОСТ 4366-76
  кг/ед.
  0,1
  Вентиль D = 200 мм
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,038
  2
  Паронит
  ГОСТ 481-80
  кг/ед.
  0,5
  3
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,38
  4
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,4
  5
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,5
  6
  Солидол
  ГОСТ 4366-76
  кг/ед.
  0,15
  Задвижки c ручным управлением
  D = 100 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,1
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-90
  кг/ед.
  0,3
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,3
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,2
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,05
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,2
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,4
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,2
  D = 150 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,12
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-90
  кг/ед.
  0,3
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,3
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,2
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,06
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,2
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,5
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,2
  159
  Продолжение таблицы 3
  1
  2
  3
  4
  5
  D = 200 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-84
  кг/ед.
  0,14
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-5
  кг/ед.
  0,4
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,4
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,3
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,07
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,3
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,5
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,3
  D = 250 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,16
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,4
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,4
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,3
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,08
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,3
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,6
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,3
  D = 300 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,19
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,5
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,5
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,4
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,09
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,4
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,7
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,4
  D = 400 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,25
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,6
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,6
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,5
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,12
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,5
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,5
  9
  Лакокрасочные материалы ПФ-115
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  1,2
  10
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,5
  D = 600 ГОСТ 5762-2002
  1
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,46
  2
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  1,2
  160
  Продолжение таблицы 3
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  1,2
  4
  Бронза (латунь) БрОЦ4-3
  ГОСТ 6511-60
  кг/ед.
  0,9
  5
  Порошок притирочный
  РД 153-34.1-39.603-99
  кг/ед.
  0,22
  6
  Масло индустр. (И-40А)
  ГОСТ 20799-88
  кг/ед.
  0,9
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1,8
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,9
  9
  Лакокрас. матер. ПФ-115
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  1,8
  10
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,9
  Замена задвижек (% от общего количества)
  1
  Задвижки
  ГОСТ 8437-75
  %
  0,05
  Клапан обратный Д-50 мм ГОСТ 11823-91
  1
  Набивка сальниковая прографиченная
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,02
  2
  Порошок притирочный
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,012
  3
  Масло индустриальное
  ГОСТ 17479.4-87
  кг
  0,108
  4
  Смазка универсальная
  ГОСТ 21150-87
  кг
  0,036
  5
  Болты и гайки (метизы)
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,035
  6
  Манжеты сальниковые
  ГОСТ 8752-79
  шт.
  2
  7
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,15
  8
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг
  0,15
  Клапаны обратные Д = 100 мм ГОСТ 11823-91
  1
  Набивка сальн. програф.
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,05
  2
  Порошок протирочный
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,02
  3
  Масло индустриальное
  ГОСТ 20799-88
  кг
  0,23
  4
  Смазка универсальная
  ГОСТ 21150-87
  кг
  0,05
  5
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,07
  6
  Манжеты сальниковые
  ГОСТ 8752-79
  шт.
  3,00
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,17
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,26
  9
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг
  0,38
  Клапаны обратные Д = 200 мм ГОСТ 11823-91
  1
  Набивка сальн. програф.
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,06
  2
  Порошок протирочный
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,03
  3
  Масло индустриальное
  ГОСТ 20799-88
  кг
  0,30
  4
  Смазка универсальная
  ГОСТ 21150-87
  кг
  0,07
  5
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,09
  6
  Манжеты сальниковые
  ГОСТ 8752-79
  шт.
  3,00
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,23
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,36
  9
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг
  0,53
  Клапаны обратные Д = 300 мм ГОСТ 11823-91
  1
  Набивка сальн. програф.
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,08
  2
  Порошок протирочный
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,04
  161
  Продолжение таблицы 3
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Масло индустриальное
  ГОСТ 20799-88
  кг
  0,45
  4
  Смазка универсальная
  ГОСТ 21150-87
  кг
  0,10
  5
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,14
  6
  Манжеты сальниковые
  ГОСТ 8752-79
  шт.
  3,00
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,33
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,54
  9
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг
  0,75
  Клапаны обратные Д = 400 мм ГОСТ 11823-91
  1
  Набивка сальн. програф.
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,11
  2
  Порошок протирочный
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,05
  3
  Масло индустриальное
  ГОСТ 20799-88
  кг
  0,60
  4
  Смазка универсальная
  ГОСТ 21150-87
  кг
  0,14
  5
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,18
  6
  Манжеты сальниковые
  ГОСТ 8752-79
  шт.
  3,00
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,44
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,72
  9
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг
  1,05
  Клапаны обратные Д = 600 мм ГОСТ 11823-91
  1
  Набивка сальн. програф.
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,14
  2
  Порошок протирочный
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,07
  3
  Масло индустриальное
  ГОСТ 20799-88
  кг
  0,76
  4
  Смазка универсальная
  ГОСТ 21150-87
  кг
  0,17
  5
  Болты и гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,23
  6
  Манжеты сальниковые
  ГОСТ 8752-79
  шт.
  3,00
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,57
  8
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,82
  9
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг
  1,35
  Таблица 4 — Нормы расхода материальных ресурсов при эксплуатации очистных сооружений водоотведения
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Един. измер.
  Норма расхода
  на едини-цу
  1
  2
  3
  4
  5
  Решётка механическая МГ-5Т (МГТ-5)
  1
  Болты с гайками (метизы)
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,3
  2
  Граблина металлическая
  шт./ед.
  1
  3
  Звездочка привода граблин
  шт./ед.
  1
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  0,5
  5
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1
  162
  Продолжение таблицы 4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  1
  7
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  4
  8
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  1
  9
  Лента транспортёрная (6-16 мм)
  ГОСТ 20-85
  кг/ед.
  20
  10
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,5
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  1
  12
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  13
  Проволока сварная
  ГОСТ 6727
  кг/ед.
  0,25
  14
  Рабочая цепь
  кг/ед.
  10
  15
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  1
  16
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  1,5
  17
  Металлическая пластина 8х60 мм
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  102
  18
  Сталь листовая 4 мм
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  2
  19
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  2
  Горизонтальная песколовка
  1
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал/ед.
  0,5
  2
  Гидроэлеватор D сопла = 37 мм
  шт./ед.
  0,5
  3
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  13
  4
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  7,5
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  2
  6
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  16
  7
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  60
  8
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  1
  9
  Песок
  ГОСТ 8736-93
  кг/ед.
  800
  10
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  8
  11
  Уголок стальной 50х50х5 мм
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  2,5
  12
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  250
  13
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  35
  Пескопровод D = 250 мм, L = 0,33 км
  1
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал/ед.
  1
  2
  Каболка
  ГОСТ 30055-93
  кг/ед.
  10
  3
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  12
  4
  Катанка D = 6 мм
  ГОСТ 535-86
  кг/ед.
  5
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  3
  6
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  4
  7
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  7
  8
  Растворитель (уайт-спирит)
  ГОСТ 5630-51
  кг/ед.
  2
  9
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  10
  10
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  5
  Первичный радиальный отстойник ИПР-40
  Ферма илоскрёба
  1
  Болты с гайками (метизы)
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  2
  2
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  1,5
  3
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал/ед.
  1
  163
  Продолжение таблицы 4
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  8
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  2
  6
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  30
  7
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  15
  8
  Лента транспортёрная (6-16 мм)
  ГОСТ 20-85
  кг/ед.
  10
  9
  Литол-24
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  2
  10
  Масло гипоид
  ТУ 0253-003-54409843
  кг/ед.
  3
  11
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  3
  12
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  2
  13
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  5
  Конструкции отстойника
  14
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  150
  15
  Песок
  ГОСТ 8736-93
  кг/ед.
  150
  16
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  25
  17
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал/ед.
  2
  18
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  3
  19
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  15
  20
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  5
  21
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,5
  22
  Известь
  ГОСТ 9179-77
  кг/ед.
  12
  23
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  5
  24
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  8
  Илопровод L = 16 км
  1
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  12
  2
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  5
  3
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал/ед.
  1
  4
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  4
  5
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  2
  6
  Растворитель (уайт-спирит)
  ГОСТ 5630-51
  кг/ед.
  1
  7
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  8
  8
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  10
  9
  Каболка
  ГОСТ 30055-93
  кг/ед.
  12
  10
  Катанка D = 8 мм
  ГОСТ 535-88
  кг/ед.
  6
  11
  Труба асбестоцемент. D = 300 мм
  ГОСТ 539-80*
  м/ед.
  10
  12
  Труба чугунная D = 300 мм
  ГОСТ 9583-75
  м/ед.
  10
  13
  Труба стальная D = 326 мм
  ГОСТ-3262-82
  м/ед.
  5
  Вторичный радиальный отстойник ИВР-40
  Ферма илососа
  1
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  1,5
  2
  Болты с гайками (метизы)
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  1
  3
  Масло гипоид
  ТУ 0253-003-54409843
  кг/ед.
  7
  4
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  30
  5
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал/ед.
  0,5
  6
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  3
  7
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  15
  164
  Продолжение таблицы 4
  1
  2
  3
  4
  5
  8
  Краска (эмальПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  30
  9
  Лента транспортёрная (6-16 мм)
  ГОСТ 20-85
  м2/ед.
  5,1
  10
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  1
  11
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  5
  12
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,5
  13
  Уголок стальной 75х75х9
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  30
  14
  Сталь листовая 5 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м2/ед.
  3
  15
  Стальная полоса 50 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м/ед.
  18
  16
  Сталь арматурная 25 мм
  3ПС1
  м/ед.
  8
  17
  Сальники 18’36’10
  ГОСТ 8752-79
  шт./ед.
  1
  18
  Сальники 65’100’10
  ГОСТ 8752-79
  шт./ед.
  1
  19
  Сальники 24’46’10
  ГОСТ 8752-79
  шт./ед.
  1
  20
  Сальники 85’120’10
  ГОСТ 8752-79
  шт./ед.
  1
  21
  Литол-24
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  2
  22
  Сосуны
  шт./ед.
  2
  Конструкции отстойника
  23
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  180
  24
  Песок
  ГОСТ 8736-93
  кг/ед.
  180
  25
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  10
  26
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал./ед
  0,5
  27
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал./ед
  3
  28
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  1
  29
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  5
  30
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,5
  31
  Известь
  ГОСТ 9179-77
  кг/ед.
  5
  32
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  0,3
  33
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  3
  34
  Уголок стальной 50х50х5
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  10
  35
  Уголок стальной 25х25х4
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  5
  36
  Сталь листовая 5 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м2/ед.
  5
  37
  Зубчатый перелив
  м/ед.
  3
  Аэротенк типовой 4-х коридорный
  1
  Цемент М-400
  ГОСТ 10178-85
  кг/ед.
  250
  2
  Песок
  ГОСТ 8736-93
  кг/ед.
  750
  3
  Известь
  ГОСТ 9179-77
  кг/ед.
  25
  4
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  300
  5
  Газ пропан
  ГОСТ 20448-90
  бал./ед
  4
  6
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал./ед
  28
  7
  Кузбасслак
  ГОСТ 5631-79
  кг/ед.
  50
  8
  Растворитель (уайт-спирит)
  ГОСТ 5630-51
  кг/ед.
  75
  9
  Щётка металлическая
  кг/ед.
  10
  10
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  20
  11
  Сталь арматурная 18 мм
  3ПС1
  м/ед.
  20
  12
  Проволока сварочная
  ГОСТ 6727-80
  кг/ед.
  1
  13
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  3
  165
  Продолжение таблицы 4
  1
  2
  3
  4
  5
  14
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  1
  15
  Уголок стальной 63х63х5
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  20
  16
  Уголок стальной 50х50х5
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  10
  17
  Уголок стальной 25х25х4
  ГОСТ 8510-72
  м/ед.
  5
  18
  Сталь листовая 5 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м2/ед.
  39
  19
  Сталь рифленая 5 мм
  Ст.3ПС (СП)
  м2/ед.
  30
  20
  Болты и гайки (метизы)
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  20
  21
  Щелевые колпачки-аэраторы
  шт./ед.
  350
  Таблица 5 — Нормы расхода материальных ресурсов при эксплуатации насосов систем водо-снабжения и водоотведения
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Ед. изм.
  Норма расх.
  на ед.
  Насос типа Д, производительностью 500 м3/час ГОСТ 10272-87
  1
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг
  0,90
  2
  Набивка сальниковая прографиченная
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,49
  3
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,54
  4
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг
  1,02
  5
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг
  0,70
  6
  Краска масляная
  ГОСТ 30884-2003
  кг
  0,60
  7
  Подшипник
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  3
  8
  Уплотнительное кольцо
  ГОСТ 9515-81
  шт.
  2
  9
  Сальниковая втулка
  ГОСТы 6418-81; 6308-71
  шт.
  2
  Насос типа Д, производительностью 1100 м3/час ГОСТ 10272-87
  1
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг
  1,48
  2
  Набивка сальниковая прографиченная
  ГОСТ 8752-79
  кг
  0,79
  3
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,90
  4
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг
  1,70
  5
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг
  1,26
  6
  Краска масляная
  ГОСТ 10503-71
  кг
  0,96
  7
  Подшипник
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  3
  8
  Уплотнительное кольцо
  ГОСТ 9515-81
  шт.
  2
  9
  Сальниковая втулка
  ГОСТы 6418-81; 6308-71
  шт.
  2
  Насос типа Д, производительностью 2300 м3/час ГОСТ 10272-87
  1
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг
  2,10
  2
  Набивка сальниковая прографиченная
  ГОСТ 8752-79
  кг
  1,16
  3
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг
  1,26
  4
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг
  2,38
  5
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг
  1,68
  6
  Краска масляная
  ГОСТ 10503-71
  кг
  1,32
  7
  Подшипник
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  3
  8
  Уплотнительное кольцо
  ГОСТ 9515-81
  шт.
  2
  9
  Сальниковая втулка
  ГОСТы 6418-81; 6308-71
  шт.
  2
  166
  Продолжение таблицы 5
  1
  2
  3
  4
  5
  Насос ЭЦВ-12 ГОСТ 10428-89
  1
  Колесо рабочее
  сч
  шт.
  1,2
  2
  Кольцо плавающее
  ст
  шт.
  1,8
  3
  Втулка
  ст
  шт.
  0,5
  4
  Втулка защитная
  ст
  шт.
  0,6
  5
  Аппарат направляющий (отвод лопаточ-ный)
  сч
  шт.
  1,5
  6
  Обтекатель
  Полипропилен
  шт.
  0,5
  7
  Подшипник (5КЕ263000)
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  2
  8
  Манжета
  ГОСТ 22704-77
  шт.
  1
  9
  Сталь прокатная, круглая и листовая
  Ст. 3ПС(СП)
  кг
  4,3
  10
  Сталь горячекатаная, шестигранная
  ГОСТ 19903-90
  кг
  0,2
  11
  Трубы стальные
  ГОСТ 3262-75
  кг
  8
  12
  Бронзы оловянные литейные
  ГОСТ 613-79
  кг
  0,8
  13
  Гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,65
  14
  Электроды для дуговой сварки
  ГОСТ 9466-75
  кг
  2,5
  15
  Ветошь
  ГОСТ 4643-75
  кг
  4
  16
  Шкурка шлифовальная
  ГОСТ 6456 82
  м2
  0,2
  17
  Сталь нержавеющ. тонколистовая, б=1,5 мм
  ГОСТ 5582-75
  кг
  1
  18
  Сталь нержавеющая, круглая, Д=20-56 мм
  ГОСТ 14955-77
  кг
  4
  19
  Подшипник (5КЕ263013)
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  2
  20
  Кольцо уплотнительное
  шт.
  4
  21
  Муфта
  ст
  шт.
  0,1
  22
  Подвод
  ст
  шт.
  0,1
  23
  Вал
  шт.
  0,1
  24
  Подпятник
  шт.
  1
  25
  Пята
  шт.
  1
  26
  Корпус подшипника
  шт.
  0,1
  27
  Клапан
  шт.
  1
  28
  Шпонка
  шт.
  0,1
  29
  Ротор
  шт.
  0,1
  30
  Шпильки
  шт.
  10
  31
  Стопорное кольцо
  шт.
  1
  Насос ЭЦВ-10 ГОСТ 10428-89
  1
  Колесо рабочее
  Полистирол
  шт.
  4
  2
  Аппарат направляющий (отвод лопаточ-ный)
  Полипропилен
  шт.
  4
  3
  Кольцо плавающее
  ст
  шт.
  0,7
  4
  Втулка распорная
  ст
  шт.
  4,5
  5
  Втулка защитная
  ст
  шт.
  0,25
  6
  Втулка защитная
  ст
  шт.
  0,5
  7
  Манжета
  шт.
  2
  8
  Кольцо уплотнительное
  шт.
  4
  167
  Продолжение таблицы 5
  1
  2
  3
  4
  5
  9
  Подшипник (5КЕ263004)
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  1
  10
  Подшипник (5КЕ263005)
  ГОСТ 8338-75
  шт.
  1
  11
  Обтекатель
  шт.
  0,5
  12
  Сталь прокатная, тонколистовая
  ГОСТ 9045-93
  кг
  2
  13
  Сталь горячекатаная, полосовая
  ГОСТ 103-2006
  кг
  0,5
  14
  Сталь нержавеющая, тонколистовая
  ГОСТ 5582-75
  кг
  0,2
  15
  Сталь нержавеющая круглая Д = 25-90 мм
  ГОСТ 14955-77
  кг
  0,6
  16
  Сталь прокатная, круглая
  ГОСТ 7417-75
  кг
  0,8
  17
  Трубы стальные
  ГОСТ 3262-75
  кг
  5,5
  18
  Отливки из серого чугуна
  ГОСТ 26358-84
  кг
  8
  19
  Бронзы оловянные литейные
  ГОСТ614-79
  кг
  1
  20
  Крепёжные изделия (гайки)
  ГОСТ 7798-70
  кг
  1,05
  21
  Электроды для дуговой сварки
  ГОСТ 9466-75
  кг
  1
  22
  Ветошь
  ГОСТ 4643-75
  кг
  2,5
  23
  Шкурка шлифовальная
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,28
  24
  Муфта
  шт.
  0,1
  25
  Подвод
  шт.
  0,1
  26
  Вал
  шт.
  0,1
  27
  Подпятник
  шт.
  1
  28
  Пята
  шт.
  1
  29
  Корпус подшипника
  шт.
  0,1
  30
  Клапан
  шт.
  1
  31
  Шпонка
  шт.
  0,1
  32
  Ротор
  шт.
  0,1
  33
  Шпильки
  шт.
  10
  34
  Стопорное кольцо
  шт.
  1
  Насос СДВ 2700/26,5
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  45,9
  2
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  4,5
  3
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  2,6
  4
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  1
  5
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  5,4
  6
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  1,9
  7
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  1,83
  8
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,95
  9
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,35
  10
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  1,4
  11
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  1,4
  12
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  1,2
  13
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  1,1
  14
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  3
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  3
  168
  Продолжение таблицы 5
  1
  2
  3
  4
  5
  Насос СД 800/33
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  26,1
  2
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  2,6
  3
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  1,6
  4
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал./ед
  0,6
  5
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65; ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  3,1
  6
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  1,1
  7
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  1,05
  8
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,55
  9
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,27
  10
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,8
  11
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,8
  12
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,7
  13
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,65
  14
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  1,7
  16
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  3
  Насос СД 160/46
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  9
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,6
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  1,7
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  1,6
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал./ед
  0,6
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  2,1
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,12
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  0,6
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,6
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,09
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,3
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,3
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,5
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,75
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  Насос СДВ 100/40
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  7,8
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,5
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  1,5
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  1,3
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  0,5
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1,8
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,3
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  0,33
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,15
  169
  Продолжение таблицы 5
  1
  2
  3
  4
  5
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,08
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,2
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,2
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,4
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,65
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  Насос К 290/30
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  18,5
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  1,2
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  3,6
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  3,1
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  1,2
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  4,3
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,8
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  1,47
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,4
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,133
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,6
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,6
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  1
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,9
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  Насос КМ 100/80
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  13,7
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,9
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  2,7
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  2,3
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  0,9
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  3,2
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,6
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  1,08
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,3
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,098
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,4
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,4
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,7
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,7
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  Насос КМ 80/51
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  13
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,9
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  2,5
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  2,3
  170
  Продолжение таблицы 5
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  0,9
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  3
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,5
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  1,02
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,25
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,091
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,4
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,7
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,6
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  Насос К 45/55
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  10,7
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,7
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  2,1
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  1,8
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  0,7
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  2,5
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,4
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  0,84
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,2
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,077
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,3
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,3
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,6
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,5
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  Насос К 20/30
  1
  Сталь прокатная
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  7,3
  2
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,5
  3
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  1,4
  4
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  кг/ед.
  1,3
  5
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  бал/ед.
  0,5
  6
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1,7
  7
  Резина техническая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,3
  8
  Паронит
  ГОСТ 481-71
  кг/ед.
  0,6
  9
  Набивка сальниковая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,15
  10
  Войлок технический
  ГОСТ 6308-71
  кг/ед.
  0,049
  11
  Ветошь обтирочная
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,2
  12
  Шнур резиновый
  ГОСТ 6467-79
  кг/ед.
  0,2
  13
  Смазка универсальная
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,4
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,4
  15
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  171
  Таблица 6 — Нормы расхода материальных ресурсов при эксплуатации электросилового обо-рудования систем водоснабжения и водоотведения
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Ед. изм.
  Норма расхода
  на един.
  1
  2
  3
  4
  5
  Электродвигатели переменного тока асинхронные с короткозамкнутым ротором
  Электродвигатели мощностью 0,25-10 кВт
  1
  Крепёжные изделия
  ГОСТ 27017-86
  кг
  0,0235
  2
  Латунный прокат
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,003531
  3
  Припой
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,0009
  4
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м
  0,386397
  5
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг
  0,0008
  6
  Керосин осветительный
  ГОСТ 4753-49;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,04912
  7
  Смазка
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,0349
  8
  Грунты, эмали, шпатлёвка, масла
  кг
  0,01908
  9
  Гетинакс
  ГОСТ 2718-74
  кг
  0,00048
  10
  Трубка линоксиновая
  ТУ 16-86
  м
  0,267
  11
  Нитки (кордовые)
  ВСН 39-87
  кг
  0,00153
  12
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,00845
  13
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  кг
  0,71061
  Электродвигатели мощностью 100-180 кВт
  1
  Крепёжные изделия
  ГОСТ 27017-86
  кг
  0,03275
  2
  Латунный прокат
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,005544
  3
  Припой
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,0055
  4
  Припой ПМФ
  ГОСТ 16882.1-71
  кг
  0,0125
  5
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м
  0,14322
  6
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг
  0,0044
  7
  Керосин осветительный
  ГОСТ 4753-49;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,1708
  8
  Смазка
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,091
  9
  Грунты, эмали, шпатлёвка, масла
  кг
  0,0457
  10
  Нитки (кордовые)
  ВСН 39-87
  кг
  0,00135
  11
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,05
  12
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  кг
  5,82
  Электродвигатели мощностью 181-250 кВт
  1
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,86
  2
  Сварочные электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  0,105
  3
  Латунный прокат
  ГОСТ 2060-60
  кг/ед.
  0,251
  4
  Припой
  ГОСТ 21930-76
  кг/ед.
  0,139
  5
  Электроды угольные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  0,089
  6
  Обмоточные провода
  ГОСТ 22301-77
  кг/ед.
  75,2
  7
  Провод установочный
  м/ед.
  7,36
  8
  Бук
  м3/ед.
  0,009
  9
  Картон электроизоляционный
  ГОСТ 2824-86
  кг/ед.
  4,4
  10
  Нитки
  кг/ед.
  0,158
  11
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  56
  172
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  12
  Лента тафтяная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  239
  13
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,389
  14
  Лакоткань
  ГОСТ 28034-89
  м/ед.
  9,1
  15
  Гетинакс
  ГОСТ 2718-74
  кг/ед.
  0,57
  16
  Трубка линоксиновая
  ТУ 16-86
  м/ед.
  14,2
  17
  Грунты, эмали
  ГОСТ 25129-82 и ГОСТ 23343-78
  кг/ед.
  6,49
  18
  Лаки изоляционные
  кг/ед.
  10,9
  19
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг/ед.
  0,032
  20
  Бензин
  кг/ед.
  1,39
  21
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  4,9
  22
  Парафин белый
  ГОСТ 23683-89
  кг/ед.
  0,0264
  23
  Смазка
  ГОСТ 8773-73
  кг/ед.
  1,49
  24
  Растворитель
  ГОСТ 18188-72
  кг/ед.
  6,5
  25
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  26
  Электрографитовые щётки
  шт./ед.
  2
  27
  Литол-24
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  3,8
  Электродвигатели мощностью 401-600 кВт
  1
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,408
  2
  Сварочные электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  0,168
  3
  Латунный прокат
  ГОСТ 2060-60
  кг/ед.
  0,032
  4
  Припой
  ГОСТ 21930-76
  кг/ед.
  0,066
  5
  Электроды угольные
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  0,143
  6
  Обмоточные провода
  ГОСТ 22301-77
  кг/ед.
  120
  7
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м/ед.
  1,652
  8
  Бук
  м3/ед.
  0,015
  9
  Картон электроизоляционный
  ГОСТ 2824-86
  кг/ед.
  7
  10
  Нитки
  кг/ед.
  0,045
  11
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  17,8
  12
  Лента тафтяная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  380
  13
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,1845
  14
  Лакоткань
  ГОСТ 28034-89
  м/ед.
  14,4
  15
  Гетинакс
  ГОСТ 2718-74
  кг/ед.
  0,082
  16
  Трубка линоксиновая
  ТУ 16-86
  м/ед.
  2,016
  17
  Грунты, эмали
  ГОСТ 25129-82 и
  ГОСТ 23343-78
  кг/ед.
  0,624
  18
  Лаки изоляционные
  кг/ед.
  17,6
  19
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг/ед.
  0,013
  20
  Бензин
  кг/ед.
  2,24
  21
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1,771
  22
  Парафин белый
  ГОСТ 23683-89
  кг/ед.
  0,042
  23
  Смазка
  ГОСТ 8773-73
  кг/ед.
  1,673
  24
  Растворитель
  ГОСТ 18188-72
  кг/ед.
  10,4
  173
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  25
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  26
  Электрографитовые щётки
  шт./ед.
  2
  27
  Литол-24
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  3,8
  Текущий ремонт синхронных двигателей
  Электродвигатели мощностью до 800 кВт
  1
  Медь обмоточная
  ГОСТ 22301-77
  кг/ед.
  22
  2
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м/ед.
  7,8
  3
  Железо листовое
  ГОСТ 19903-90
  кг/ед.
  6,6
  4
  Проволока бандажная
  кг/ед.
  1,2
  5
  Сталь конструкционная
  кг/ед.
  3,5
  6
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  1,2
  7
  Проволока
  кг/ед.
  3,88
  8
  Баббит
  ГОСТ 1320-74
  кг/ед.
  1,2
  9
  Бронза
  кг/ед.
  2,6
  10
  Латунный прокат
  ГОСТ 2060-60
  кг/ед.
  0,6
  11
  Медный прокат
  кг/ед.
  12
  12
  Припой медно-фосфорный
  ГОСТ 16882.1-71
  кг/ед.
  0,24
  13
  Припой оловянно-свинцовый
  ГОСТ 1429.9-77
  кг/ед.
  0,16
  14
  Провод медный голый
  кг/ед.
  6,4
  15
  Гетинакс листовой
  ГОСТ 2718-74
  кг/ед.
  0,128
  16
  Лента изоляционная
  ГОСТ 16214-86
  кг/ед.
  0,4
  17
  Лакоткань
  ГОСТ 28034-89
  м2/ед.
  3,2
  18
  Лента линоксиновая
  ТУ 16-86
  м/ед.
  4,8
  19
  Микалента
  ГОСТ 4268-75
  кг/ед.
  0,48
  20
  Миканит прокладочный
  ГОСТ 6121-75
  кг/ед.
  4
  21
  Прессшпан
  ГОСТ МЭК 60641.2-2006
  кг/ед.
  4
  22
  Стеклолента липкая
  ТУ 3491-010-31885305-2003
  кг/ед.
  1,6
  23
  Текстолит листовой
  ГОСТ 5-78
  кг/ед.
  1,6
  24
  Шпагат крученый
  кг/ед.
  2
  25
  Ацетон
  ГОСТ 2603-79
  кг/ед.
  0,08
  26
  Грунтовка
  кг/ед.
  0,51
  27
  Краски тёртые
  кг/ед.
  0,4
  28
  Лак покровный
  кг/ед.
  0,64
  29
  Лак пропиточный
  кг/ед.
  1,6
  30
  Нитроэмаль
  кг/ед.
  12
  31
  Олифа натуральная
  ГОСТ 190-68
  кг/ед.
  0,032
  32
  Эмаль изоляционная
  ТУ 2396-002-49276085-00
  кг/ед.
  0,64
  33
  Бензин
  кг/ед.
  32
  34
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1,28
  35
  Смазка консистентная
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  0,8
  36
  Масло машинное
  кг/ед.
  0,24
  37
  Парафин
  ГОСТ 23683-89
  кг/ед.
  0,16
  38
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,64
  39
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  120
  174
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  40
  Лента тафтяная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  37,2
  41
  Нитки кордовые
  кг/ед.
  0,36
  42
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  1,2
  43
  Картон электроизоляционный
  ГОСТ 2824-86
  кг/ед.
  2,4
  44
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,6
  45
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг/ед.
  0,32
  46
  Бумага асбестовая
  кг/ед.
  2,4
  47
  Резина листовая маслостойкая
  кг/ед.
  4
  48
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  49
  Электрографитовые щётки
  шт./ед.
  2
  50
  Литол-24
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  3,8
  Электродвигатель мощностью 1001-2000 кВт
  1
  Медь обмоточная
  ГОСТ 22301-77
  кг/ед.
  34
  2
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м/ед.
  11,4
  3
  Железо листовое
  ГОСТ 19903-90
  кг/ед.
  9,8
  4
  Проволока бандажная
  кг/ед.
  1,8
  5
  Сталь конструкционная
  кг/ед.
  5,4
  6
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  1,8
  7
  Проволока
  кг/ед.
  5,72
  8
  Баббит
  ГОСТ 1320-74
  кг/ед.
  1,8
  9
  Бронза
  кг/ед.
  3,8
  10
  Латунный прокат
  ГОСТ 2060-60
  кг/ед.
  0,9
  11
  Медный прокат
  кг/ед.
  18
  12
  Припой медно-фосфорный
  ГОСТ 16882.1-71
  кг/ед.
  0,36
  13
  Припой оловянно-свинцовый
  ГОСТ 1429.9-77
  кг/ед.
  0,24
  14
  Провод медный голый
  кг/ед.
  9,6
  15
  Гетинакс листовой
  ГОСТ 2718-74
  кг/ед.
  0,192
  16
  Лента изоляционная
  ГОСТ 16214-86
  кг/ед.
  0,6
  17
  Лакоткань
  ГОСТ 28034-89
  м2/ед.
  4,8
  18
  Лента линоксиновая
  ТУ 16-86
  м/ед.
  7,2
  19
  Микалента
  ГОСТ 4268-75
  кг/ед.
  0,72
  20
  Миканит прокладочный
  ГОСТ 6121-75
  кг/ед.
  6
  21
  Прессшпан
  ГОСТ МЭК 60641.2-2006
  кг/ед.
  6
  22
  Стеклолента липкая
  ТУ 3491-010-31885305-2003
  кг/ед.
  2,4
  23
  Текстолит листовой
  ГОСТ 5-78
  кг/ед.
  2,4
  24
  Шпагат крученый
  кг/ед.
  3
  25
  Ацетон
  ГОСТ 2603-79
  кг/ед.
  0,12
  26
  Грунтовка
  кг/ед.
  0,76
  27
  Краски тёртые
  кг/ед.
  0,6
  28
  Лак покровный
  кг/ед.
  0,96
  29
  Лак пропиточный
  кг/ед.
  2,4
  30
  Нитроэмаль
  кг/ед.
  18
  31
  Олифа натуральная
  ГОСТ 190-68
  кг/ед.
  0,048
  32
  Эмаль изоляционная
  ТУ 2396-002-49276085-00
  кг/ед.
  0,72
  33
  Бензин
  кг/ед.
  48
  175
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  34
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  1,92
  35
  Смазка консистентная
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  1,2
  36
  Масло машинное
  кг/ед.
  0,38
  37
  Парафин
  ГОСТ 23683-89
  кг/ед.
  0,24
  38
  Солидол
  ГОСТ 4366-64
  кг/ед.
  0,96
  39
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  180
  40
  Лента тафтяная
  ГОСТ 4514-78
  м/ед.
  55,5
  41
  Нитки кордовые
  кг/ед.
  0,54
  42
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  1,8
  43
  Картон электроизоляционный
  ГОСТ 2824-86
  кг/ед.
  3,6
  44
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,9
  45
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг/ед.
  0,48
  46
  Бумага асбестовая
  кг/ед.
  3,6
  47
  Резина листовая маслостойкая
  кг/ед.
  6
  48
  Подшипники
  ГОСТ 8338-75
  шт./ед.
  2
  49
  Электрографитовые щётки
  ГОСТ Р 25157-2007
  шт./ед.
  2
  50
  Литол-24
  ГОСТ 21150-84
  кг/ед.
  3,8
  Трансформатор мощностью 25-160 кВА, на 1 трансформатор
  1
  Краска масляная серая
  ГОСТ 30884-2003
  кг
  0,1
  2
  Смазка ЦИАТИМ 203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,2
  3
  Трансформаторное масло ТК
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  2
  4
  Бензин Б-70
  ГОСТ 1012-72
  кг
  0,2
  5
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,5
  6
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,4
  7
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг
  0,2
  Трансформатор мощностью 250-400 кВА, на 1 трансформатор
  1
  Краска масляная серая
  ГОСТ 30884-2003
  кг
  0,15
  2
  Смазка ЦИАТИМ 203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,2
  3
  Трансформаторное масло ТК
  ГОСТ 982-80;
  ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  3
  4
  Бензин Б-70
  ГОСТ 1012-72
  кг
  0,3
  5
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,5
  6
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,3
  7
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг
  0,3
  Трансформатор мощностью 630 кВА, на 1 трансформатор
  1
  Краска масляная серая
  ГОСТ 30884-2003
  кг
  0,15
  2
  Смазка ЦИАТИМ 203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,2
  3
  Трансформаторное масло ТК
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  5
  4
  Бензин Б-70
  ГОСТ 1012-72
  кг
  0,3
  5
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,5
  6
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,5
  7
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг
  0,3
  176
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  Трансформатор мощностью 1000 кВА, на 1 трансформатор
  1
  Краска масляная серая
  ГОСТ 30884-2003
  кг
  0,2
  2
  Смазка ЦИАТИМ 203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,2
  3
  Трансформаторное масло ТК
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  10
  4
  Бензин Б-70
  ГОСТ 1012-72
  кг
  0,3
  5
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,5
  6
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,5
  7
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг
  0,3
  Ремонт разъединителей и высоковольтные сборки
  1
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м
  2,5
  2
  Лента изоляционная
  ГОСТ 16214-86
  кг
  0,1
  3
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  2,5
  4
  Бензин
  кг
  0,8
  Ремонт масляных выключателей
  1
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80
  кг
  8
  2
  Бензин
  кг
  0,3
  3
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,2
  Низковольтные панельные щиты
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС (СП)
  кг
  1
  2
  Метизы разные
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,024
  3
  Проволока электросварная
  ГОСТ 6727-80
  кг
  0,02
  4
  Латунь прутковая
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,3
  5
  Медь полосовая
  ГОСТ 495-92
  кг
  0,5
  6
  Алюминий полосовой
  кг
  0,25
  7
  Припой ПОС-40
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,01
  8
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м
  1
  9
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг
  0,01
  10
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  л
  5
  11
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  л
  75
  12
  Лак битумно-масляный
  ГОСТ 5631-79
  кг
  2
  13
  Краска эмалевая
  ГОСТ 5971-78
  кг
  0,5
  14
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м
  20
  15
  Керосин
  ГОСТ 4753-49; ТУ 38.401-58-10-01
  кг
  0,25
  16
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,1
  Ремонт эл/шкафов и щитов дистанционного автоматического управления (на 1 р.е.)
  1
  Сталь конструкционная
  ГОСТы 1414-75; 4543-71
  кг
  0,5
  2
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м
  0,4
  3
  Провод обмоточный
  ГОСТ 22301-77
  кг
  0,2
  4
  Текстолит гетинакс
  ГОСТ 2718-74
  кг
  0,045
  5
  Фибра
  ГОСТ 28940-91
  кг
  0,02
  6
  Эбонит
  ГОСТ 2748-77
  кг
  0,03
  Кабельная линия (Кл-0,4-35 кВ) до 120 мм (норма расхода на 1 км)
  1
  Сталь листовая
  Ст.3ПС (СП)
  кг
  0,12
  177
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Краска (ПФ-115)
  ГОСТ 926-82
  кг
  0,06
  3
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,04
  4
  Провод АП-40 (вязка)
  ГОСТ 22483-79
  кг
  0,05
  5
  Железобетонный репер
  м
  0,03
  Кабельная линия (Кл-0,4-35 кВ) более 120 мм2 (норма расхода на 1 км)
  1
  Сталь листовая
  Ст.3ПС (СП)
  кг
  0,12
  2
  Краска (ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг
  0,56
  3
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,64
  4
  Провод АП-40 (вязка)
  ГОСТ 22483-79
  кг
  0,05
  5
  Железобетонный репер
  м
  0,03
  Воздушная линия 10 кВ (норма расхода на 1 км)
  1
  Изоляторы штыревые
  ТУ 34-13-11452-89
  шт.
  10,50
  2
  Провод
  ГОСТ 22483-79
  кг
  20,00
  3
  Провод
  ГОСТ 22483-79
  кг
  25,00
  4
  Провод (вязка)
  ГОСТ 22483-79
  кг
  1,30
  5
  Сталь листовая
  Ст.3ПС (СП)
  кг
  1,00
  6
  Метизы и металлоконструкции
  ГОСТ 7798-70
  кг
  16,68
  7
  Зажим плашечный
  ТУ 3449-115-00111120-95
  шт.
  12,00
  8
  Соединитель овальный
  ВСН 009-88
  шт.
  9,00
  9
  Линейный разъединитель
  ГОСТ 15543-1-84
  шт.
  0,30
  10
  Разрядники
  ГОСТ 16357-83
  шт.
  6,00
  11
  Каболка
  ГОСТ 30055-93
  кг
  0,80
  12
  Колпачки
  шт.
  10,00
  13
  Мастика битумно-каучуковая
  ТУ 5775-011-13238275-97
  кг
  0,50
  14
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг
  0,60
  15
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,20
  16
  Лак битумный
  ГОСТ 5631-79
  кг
  0,30
  17
  Бензин автомобильный
  Аи-92
  кг
  0,50
  18
  Бумага наждачная
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,40
  19
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг
  1,50
  20
  Технический вазелин
  ТУ 0255-006-54051488-05
  кг
  0,20
  21
  Зажим линейный ПАБ (№ 1, 2, 3)
  шт.
  8,00
  Воздушная линия 0,4 кВ (норма расхода на 1 км)
  1
  Изоляторы штыревые
  ТУ 34-13-11452-89
  шт.
  10,00
  2
  Провод А (25-70)
  ГОСТ 22483-79
  кг
  23,50
  3
  Провод 11-40 (вязка)
  ГОСТ 22483-79
  кг
  1,40
  4
  Сталь листовая
  Ст.3ПС (СП)
  кг
  1,80
  5
  Метизы и металлоконструкции
  ГОСТ 7798-70
  кг
  16,96
  6
  Зажим плашечный
  ТУ 3449-115-00111120-95
  шт.
  9,00
  7
  Каболка
  ГОСТ 30055-93
  кг
  0,20
  8
  Колпачки
  шт.
  10,00
  9
  Мастика битумно-каучуковая
  ТУ 5775-011-13238275-97
  кг
  15,50
  10
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг
  0,30
  11
  Лак битумный
  ГОСТ 5631-79
  кг
  0,40
  12
  Олифа
  ГОСТ 190-68
  кг
  0,30
  13
  Бензин автомобильный
  Аи-92
  кг
  0,50
  178
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  14
  Электроды сварочные
  ГОСТ 9467-75
  кг
  0,20
  15
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,50
  Комплектная трансформаторная подстанция
  1
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг/ед.
  35,00
  2
  Изолятор опорный
  ГОСТ Р 52082-03
  шт./ед.
  3,00
  3
  Предохранитель ПН
  ГОСТ 17242-86
  шт./ед.
  6,00
  4
  Предохранитель ПК
  ГОСТ 17242-86
  шт./ед.
  6,00
  5
  Стойки ПН
  шт./ед.
  0,30
  6
  Рубильник (РВ 1000 А)
  ГОСТ 15543-70
  шт./ед.
  0,70
  7
  Разъединитель (РВ 400 А)
  ГОСТ 15543-70
  шт./ед.
  0,50
  8
  Приборы контроля
  шт./ед.
  0,20
  9
  Замки
  шт./ед.
  1,00
  10
  Краска (эмаль ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,30
  11
  Лампа накаливания
  ГОСТ 2239-79
  шт./ед.
  1,00
  12
  Ветошь
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  3,49
  13
  Смазка (ЦИАТИМ-203)
  ГОСТ 8773-73
  кг/ед.
  0,26
  14
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,35
  15
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 5152-66
  кг/ед.
  0,20
  16
  Шлифшкурка
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,04
  17
  Эмаль (ХВ-110)
  ГОСТ 18374-79
  кг/ед.
  1,70
  18
  Провод (АПВ-25)
  ГОСТ 22483-79
  м/ед.
  3,50
  19
  Шина медная 40х5
  кг/ед.
  0,05
  20
  Шина алюминиевая 50х5
  кг/ед.
  0,30
  21
  Сталь листовая
  Ст.3ПС (СП)
  кг/ед.
  0,50
  22
  Электроды
  ГОСТ 9467-75
  кг/ед.
  0,20
  23
  Текстолит
  ГОСТ 5-78
  кг/ед.
  1,20
  24
  Электрокартон
  ГОСТ 2824-86
  кг/ед.
  0,01
  25
  Силовой кабель
  ГОСТ 16442-86
  м/ед.
  1,40
  26
  Лента смоляная
  ГОСТ 51180-98
  кг/ед.
  0,02
  27
  Термоусадочная труба
  м/ед.
  0,34
  28
  Лента (ПВХ)
  ГОСТ 16214-86
  кг/ед.
  0,05
  29
  Лента (ЛЭТ САР)
  ГОСТ 17617-72
  кг/ед.
  0,05
  30
  Воронка полиэтиленовая
  шт./ед.
  0,14
  31
  Прошпарочный состав (ПП-1)
  ТУ 38.101329-78
  кг/ед.
  0,32
  32
  Заливочный состав (НБ-70)
  ТУ 38.101329-78
  кг/ед.
  0,07
  33
  Шнур асбестовый
  ГОСТ 1779-73
  кг/ед.
  0,01
  34
  Жир паяльный
  ТУ 36-1170-73
  кг/ед.
  0,01
  35
  Парафин нефтяной
  ГОСТ 23683-89
  кг/ед.
  0,01
  36
  Проволока стальная оцинкованная
  ГОСТ 15892-70
  м/ед.
  0,15
  37
  Провод медный (заземление)
  м/ед.
  0,03
  38
  Наконечник алюминиевый
  ГОСТ 18475-82
  шт./ед.
  3,00
  39
  Салфетки бязевые 50х50
  шт./ед.
  2,00
  40
  Кварцевазелиновая паста
  ТУ 36-513-Г-69
  кг/ед.
  0,01
  41
  Припой (марка А)
  ТУ 48-1728138/ОПП-006-2000
  кг/ед.
  0,03
  179
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  42
  Сталь угловая
  ГОСТ 8510-72
  кг/ед.
  5,00
  43
  Сталь круглая
  ГОСТ 2590-71
  кг/ед.
  5,00
  44
  Провод (АПВ-35-120)
  ГОСТ 22483-79
  м/ед.
  3,00
  45
  Бензин
  кг/ед.
  1,90
  46
  Смесь пропанобутановая
  ГОСТ 20448-90
  кг/ед.
  0,20
  47
  Автоматы
  шт./ед.
  0,50
  48
  Разрядники
  ГОСТ 16357-83
  шт./ед.
  0,15
  49
  Медные губки для рубильника
  шт./ед.
  3,00
  50
  Вазелин технический
  ТУ 0255-006-54051488-05
  кг/ед.
  0,40
  Установка двух муфт на кабельной линии 6-10 кВ (устранение повреждения)
  1
  Свинцовая муфта с чугун. кожухом
  СС-100 Кз 4-75
  к-т
  2,00
  2
  Лента ПВХ липкая
  ГОСТ 16214-86
  кг
  0,60
  3
  Лента ПВХ пластмассовая с клеем
  ХВК-20
  кг
  0,70
  4
  Лента киперная (х/б)
  ГОСТ 4514-78
  кг
  0,02
  5
  Лента смоляная
  ТУ 16-503.020-90
  кг
  1,80
  6
  Лак кремнийорганический
  ТУ 6-02-1-012-89
  кг
  0,04
  7
  Прошпарочный состав МП-1
  ТУ 38.101329-78
  кг
  7,00
  8
  Заливочный состав МБ-70/60
  ТУ 38.101329-78
  кг
  12,00
  9
  Комплект роликов, рулонов и бобин х/б пряжи № 3
  ГОСТ 8327-77
  к-т
  2,00
  10
  Жир паяльный
  ТУ 36-1170-73
  кг
  0,06
  11
  Канат пеньковый или шпагат
  ГОСТы 30055-93, 17308-88
  м
  3,60
  12
  Шнур асбестовый (ШАОН-3)
  ГОСТ 1779-73
  м
  0,40
  13
  Муфта соединительная термоусаживае-мая 3 СТП
  шт.
  2,00
  14
  Кабель электрический
  м
  20,00
  Установка двух муфт на кабельной линии 0,4 кВ (устранение повреждения)
  1
  Полиэтил. термост. труба для жил
  ТУ 2247-002-07622740-2004
  м
  1,00
  2
  Полиэтиленовая термостойкая труба для оболочки
  ТУ 2247-002-07622740-2004
  м
  1,62
  3
  Лента ПВХ липкая
  ГОСТ 16214-86
  кг
  1,00
  4
  Лента (ЛЭТ САР, ЛЭТ САР ЛП)
  ГОСТ 17617-72
  кг
  0,70
  5
  Лента смоляная
  ТУ 16-503.020-91
  кг
  0,40
  6
  Кожух чугунный
  шт.
  2,00
  7
  Жир паяльный
  ТУ 36-1170-73
  кг
  0,10
  8
  Шнур асбестовый
  ГОСТ 1779-73
  кг
  0,10
  9
  Проволока стальная оцинкованная
  ГОСТ 15892-70
  м
  2,00
  10
  Провод медный для заземления
  ГОСТ Р 51853-2001
  м
  1,60
  11
  Гильзы медные (алюминиевые)
  ГОСТ 22483-77
  шт.
  8,00
  12
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,40
  13
  Салфетки бязевые (50х50 мм)
  шт.
  4,00
  14
  Бирка маркировочная
  ТУ 36-1440-82
  шт.
  2,00
  15
  Бумага кабельная
  ГОСТ 645-79
  кг
  1,08
  16
  Кирпич
  ГОСТ 530-2007
  шт.
  40,00
  17
  Силовой кабель сечением до 120мм
  ГОСТ 16442-86
  м
  5,00
  18
  Припой (марки А)
  ТУ 48-1728138
  кг
  0,20
  180
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  19
  Бензин
  Аи-92
  кг
  0,40
  20
  Смесь пропанобутановая
  ГОСТ 20448-90
  кг
  4,00
  21
  Щебень
  ГОСТ 8267-93
  м3
  0,28
  22
  Асфальтобетон
  ГОСТ 9128-97
  кг
  396,00
  23
  Припой (Поссу 35)
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,40
  24
  Муфта соедин. термоусаж. 3 СТП
  шт.
  2,00
  25
  Кабель электрический
  м
  10,00
  Установка 2-х муфт на КЛ 6-10 кв
  1
  Трубка свинцовая
  шт.
  2
  2
  Кожух защитный
  шт.
  2
  3
  Соединительные гильзы
  шт.
  6
  4
  Рулоны бумажные при изоляции
  шт.
  6
  5
  Ролики бумажные шириной 25 мм
  шт.
  48
  6
  Ролики бумажные шириной 10 мм (25 мм) для подмотки
  шт.
  от 6 до 12
  7
  Ролики бумажные шириной 50 мм для бандажа
  шт.
  2
  8
  Пряжа х/б
  кг
  0,04
  9
  Припой для гильз и свинц. муфты
  кг
  2,7
  10
  Бензин
  кг
  4
  11
  Керосин
  кг
  2
  12
  Проволока оцинкованная
  кг
  0,64
  13
  Нитки
  кг
  0,04
  14
  Обтирочный материал
  кг
  1,4
  15
  Проволока медная для заземления
  кг
  0,6
  Выключатели нагрузки ВН-16, ВН-17
  1
  Бензин
  Аи-92
  кг/ед.
  0,50
  2
  Смазка (ЦИАТИМ 203)
  ГОСТ 8773-73
  кг/ед.
  0,20
  3
  Олифа натуральная
  ГОСТ 190-68
  кг/ед.
  0,20
  4
  Краска масляная (ПФ-115)
  ГОСТ 6465-76
  кг/ед.
  0,20
  5
  Вазелин технический
  ТУ 0255-006-54051488-05
  кг/ед.
  0,20
  6
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,50
  7
  Керосин
  ГОСТы 4753-49; 11128-65;
  ТУ 38.401-58-10-01
  кг/ед.
  0,50
  8
  Болты
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,20
  9
  Гайки
  ГОСТ 7798-70
  кг/ед.
  0,10
  Контакторы типа КТВ, КТЭ, КТУ
  1
  Контакт
  шт./ед.
  3,00
  2
  Соединение гибкое
  шт./ед.
  1,00
  3
  Пластина контактная
  шт./ед.
  2,00
  4
  Рог
  шт./ед.
  1,00
  5
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,25
  6
  Смазка (ГОИ-54 П)
  ГОСТ 3276-89
  кг/ед.
  0,20
  7
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,30
  8
  Бензин
  Аи-92
  кг/ед.
  0,30
  181
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  9
  Катушка электромагнитная КЭТМ-220, 380 В
  шт.
  1,00
  Масляный выключатель ВМП-10
  1
  Бензин
  Б-70
  кг/ед.
  0,20
  2
  Колпачок маслоуказателя
  шт./ед.
  1,00
  3
  Масло трансформаторное
  ГОСТ 982-80
  кг/ед.
  1,00
  4
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,50
  5
  Олифа натуральная (К-2)
  ГОСТ 190-68
  кг/ед.
  0,50
  6
  Прокладка маслоуказательная
  шт./ед.
  1,00
  7
  Ролик запорного механизма
  шт./ед.
  1,00
  8
  Салфетки технические
  м2/ед.
  0,30
  9
  Смазка (Циатим-203)
  ГОСТ 8773-73
  кг/ед.
  0,20
  10
  Стекло маслоуказателя
  шт./ед.
  1,00
  11
  Уплотн. маслоспускной пробки
  шт./ед.
  1,00
  12
  Шкурка шлифовочная
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,10
  13
  Эмаль (ПФ-133)
  ГОСТ 926-82
  кг/ед.
  1,00
  14
  Катушка отключения
  шт.
  1,00
  15
  Катушка включения
  шт.
  1,00
  16
  Контакт
  шт.
  3,00
  Электрические сети освещения (норма расхода на 100 м)
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС (СП)
  кг
  1,50
  2
  Проволока мягкая
  кг
  0,20
  3
  Проволока электросварная
  ГОСТ 6727-80
  кг
  0,05
  4
  Латунь прутковая
  ГОСТ 2060-60
  кг
  0,20
  5
  Установочный провод и шнур осв.
  м
  10,00
  6
  Кабель (АВРГ ВРГ СРГ НРГ и т.п.)
  ГОСТ 16442-86
  м
  15,00
  7
  Припой (ПОС-40)
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,10
  8
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг
  0,05
  9
  Трубы газовые
  ГОСТ Р 50838-95
  кг
  1,50
  10
  Битумно-масляный лак
  ГОСТ 6244-70
  кг
  1,00
  11
  Краска алюминиевая
  ТУ 2312-010-98310821-2008
  кг
  0,50
  12
  Краска эмалевая
  ГОСТ 926-82
  кг
  0,50
  13
  Лента изоляционная
  ГОСТ 16214-86
  кг
  0,60
  14
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,20
  15
  Крепёжные изделия
  кг
  0,02
  16
  Патроны карболитовые
  шт.
  5,00
  17
  Ролики
  шт.
  10,00
  18
  Шурупы
  ГОСТ 11473-75
  шт.
  10,00
  19
  Изоляторы
  ГОСТ Р 52082-2003
  шт.
  10,00
  20
  Выключатели 6-15А
  шт.
  5,00
  21
  Розетки
  шт.
  3,00
  22
  Трубка резиновая
  ГОСТ 5496-78
  кг
  0,20
  23
  Лампа накаливания
  шт.
  8,00
  24
  Лампа люминисцентная (ЛБ 20, ЛБ 40, ЛБ 80)
  шт.
  10,00
  182
  Продолжение таблицы 6
  1
  2
  3
  4
  5
  25
  Лампа (ДРЛ-250, ДРЛ-400)
  шт.
  4,00
  26
  Электровилка
  шт.
  2,00
  27
  Коробка ответвительная
  шт.
  4,00
  28
  Щит ЩО-6
  шт.
  1,00
  29
  Стяжки нейлоновые
  упак.
  1,00
  30
  Кабельный канал
  м
  30,00
  Силовой трансформатор типа ТМ
  1
  Краска масляная серая
  ГОСТ 926-82
  кг/ед.
  0,20
  2
  Смазка (ЦИАТИМ 203)
  ГОСТ 8773-73
  кг/ед.
  0,20
  3
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80
  к./ед.
  20,00
  4
  Бензин
  Аи-92
  кг/ед.
  0,30
  5
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/ед.
  0,50
  6
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2/ед.
  0,50
  7
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг/ед.
  0,30
  8
  Силикагель
  ГОСТ 3956-76
  кг/ед.
  1,50
  Магнитный пускатель
  1
  Контакты силовые
  шт.
  3
  2
  Катушка
  шт.
  1
  3
  Блок контакт
  шт.
  1
  4
  Наждачная бумага
  м2/ед.
  0,25
  5
  Обтирочный материал
  кг/ед.
  0,3
  Таблица 7 — Нормы расхода материальных ресурсов на ремонт оборудования средств КИП и автоматики при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
  № пп.
  Наименование
  Тип, марка, ГОСТ
  Един.
  измер.
  Норма
  расхода
  на един.
  1
  2
  3
  4
  5
  Материалы на ремонт оборудования средств КИП и А
  Станции управления (серии СУГН по ТУ 3431-001-98357277-5009)
  1
  Кабель АВВГ
  ГОСТ 16442-80
  м
  1
  2
  Транзисторы
  шт.
  0,2
  3
  Микросхемы
  шт.
  0,2
  4
  Конденсаторы
  шт.
  0,5
  5
  Промежуточные реле
  шт.
  0,1
  6
  Провод ПВ-3
  ГОСТ 6323-79
  м
  1
  Пульт дистанционного управления ГОСТ 5.2055-73
  1
  Конденсаторы
  шт.
  5
  2
  Транзисторы
  шт.
  2
  3
  Микросхемы
  шт.
  2
  4
  Диоды
  шт.
  2
  5
  Резисторы
  шт.
  2
  6
  Миллиамперметры
  шт.
  0,5
  Электронные уровнемеры (ГОСТы 8.321-78; 13702-68)
  1
  Конденсаторы
  шт.
  2
  183
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Транзисторы
  шт.
  0,5
  3
  Микросхемы
  шт.
  0,5
  4
  Диоды
  шт.
  2
  5
  Резисторы
  шт.
  2
  6
  Реле исполнительные
  шт.
  0,1
  7
  Провод ПВ-3
  ГОСТ 6323-79
  м
  25
  8
  Кабель КВВГ 10х1,5
  ГОСТ 16442-80
  м
  12
  Электронные расходомеры ГОСТ 28730-90
  1
  Датчики
  пар
  0,2
  2
  Кабель РК-75
  м
  43
  3
  Блок питания
  шт.
  0,1
  4
  Кабель КВВГ 4х1,5
  ГОСТ 16442-80
  м
  10
  5
  Диоды
  шт.
  0,2
  6
  Конденсаторы
  шт.
  0,2
  7
  Варисторы
  шт.
  0,1
  8
  Резисторы
  шт.
  0,2
  9
  Провод АВВГ 2х1,5
  ГОСТ 16442-80
  м
  6,6
  Материалы на ремонт оборудования и линий связи
  Разъединители и высоковольтные сборки
  1
  Провод установочный
  ГОСТ 6223-79
  м
  2,5
  2
  Лента изоляционная
  ГОСТ 16214-86
  кг
  0,1
  3
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  2,5
  4
  Бензин
  кг
  0,8
  5
  Латунь прутковая
  кг/1 ячейку
  1,5
  6
  Медь полосовая
  кг
  2,0
  7
  Изолятор опорный
  шт.
  1
  8
  Изолятор штанговый
  шт.
  2
  9
  Краска эмалевая
  кг
  0,5
  Масляные выключатели
  1
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80
  кг
  8
  2
  Бензин
  кг
  0,3
  3
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,2
  4
  Сталь сортовая
  кг/1 рем. ед.
  0,025
  5
  Метизы
  кг
  0,05
  6
  Медный прокат
  кг
  1,25
  7
  Латунный прокат
  кг
  0,06
  8
  Эмали
  кг
  0,1
  9
  Лак пропиточный
  кг
  0,075
  10
  Лак покровный
  кг
  0,075
  11
  Картон электроизоляционный
  кг
  0,125
  12
  Гетинакс листовой
  кг
  0,05
  13
  Текстолит листовой
  кг
  0,04
  14
  Фибра
  кг
  0,04
  15
  Изоляторы проходные
  шт./1 рем. ед.
  0,125
  184
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  16
  Изоляторы штанговые
  шт.
  0,25
  17
  Изоляторы опорные
  шт.
  0,25
  Низковольтные панельные щиты
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС(СП)
  кг
  1
  2
  Метизы разные
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,024
  3
  Латунь прутковая
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,3
  4
  Медь полосовая (при медных шинах)
  ГОСТ 495-92
  кг
  0,5
  5
  Алюминий полосовой (при алюмин. шинах)
  кг
  0,25
  6
  Припой ПОС-40
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,01
  7
  Провод установочный
  ГОСТ 6323-79
  м
  1
  8
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг
  0,01
  9
  Кислород
  ГОСТ 5583-68
  л
  5
  10
  Ацетилен
  ГОСТ 5457-85
  л
  75
  11
  Лак битумно-масляный
  ГОСТ 5631-79
  кг
  2
  12
  Краска эмалевая
  ГОСТ 5971-78
  кг
  0,5
  13
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м
  20
  14
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,1
  Силовые сборки
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС(СП)
  кг
  0,15
  2
  Проволока электросварочная
  ГОСТ 10543-98
  кг
  0,055
  3
  Метизы (крепёжные изделия)
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,009
  4
  Латунь полосовая
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,15
  5
  Латунь прутковая
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,025
  6
  Припой ПОС-40
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,0075
  7
  Битумно-масляный лак
  ГОСТ 5631-79
  кг
  0,55
  8
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,1
  9
  Предохранители
  шт.
  1
  10
  Канифоль
  кг/1 рем. ед.
  0,009
  11
  Краска эмалевая
  кг
  0,3
  12
  Изоляторы
  шт.
  3
  Осветительные щитки
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС(СП)
  кг
  0,2
  2
  Метизы (крепёжные изделия)
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,0045
  3
  Латунь прутковая
  ГОСТ 2060-90
  кг
  0,0375
  4
  Припой ПОС-40
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,225
  5
  Бензин
  кг
  0,0475
  6
  Битумно-масляный лак
  ГОСТ 5631-79
  кг
  20
  7
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,1
  8
  Предохранители
  шт.
  2
  9
  Выключатели
  шт.
  1
  10
  Канифоль
  кг
  0,011
  11
  Краска эмалевая
  кг
  0,28
  Силовой трансформатор типа ТМ
  1
  Сталь сортовая
  кг/1 рем. ед.
  2,0
  185
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  Метизы разные, в т.ч. проволока
  кг/1 рем. ед.
  0,033
  3
  Латунный и медный прокат
  кг/1 рем. ед.
  0,04
  4
  Припой медно-фосфористый
  кг/1 рем. ед.
  0,009
  5
  Припой оловянно-свинцовый
  кг/1 рем. ед.
  0,008
  6
  Медь обмоточная
  кг/1 рем. ед.
  0,13
  7
  Шины медные
  кг/1 рем. ед.
  0,4
  8
  Лента асбестовая эл.изоляционная
  м/1 рем. ед.
  0,0017
  9
  Лента киперная
  м
  3,4
  10
  Лента тафтяная
  м
  4
  11
  Лакоткань
  м
  0,008
  12
  Гетинакс
  кг
  0,07
  13
  Картон электроизоляционный
  кг
  0,8
  Машины постоянного тока от 3 до 100 квт
  1
  Проволока высокого сопротивления
  кг/1 рем. ед.
  0,0293
  2
  Медный прокат
  кг/1 рем. ед.
  0,143
  3
  Латунный прокат
  кг/1 рем. ед.
  0,0255
  4
  Бронзовый прокат
  кг/1 рем. ед.
  0,008
  5
  Припой
  кг/1 рем. ед.
  0,019
  6
  Провод установочный
  м
  0,353
  7
  Канифоль
  кг
  0,045
  8
  Бензин
  кг
  0,391
  9
  Смазка
  кг
  0,03
  10
  Растворитель лаков
  кг
  0,385
  11
  Грунты, эмали
  кг
  0,0366
  12
  Лаки изоляционные
  кг
  0,383
  13
  Гетинакс
  кг
  0,016
  14
  Стеклоткань
  кг
  0,0675
  15
  Трубка линоксиновая
  кг
  3,36
  16
  Обтирочный материал
  кг
  0,076
  17
  Лента киперная
  м
  1,716
  18
  Картон электроизоляционный
  кг
  0,033
  19
  Бумага стеклянная
  м2
  0,0231
  Комплектная трансформаторная подстанция
  1
  Медный прокат
  кг/1 рем. ед.
  1,25
  2
  Латунный прокат
  кг/1 рем. ед.
  0,06
  3
  Кислород
  м3
  0,35
  4
  Лента киперная
  м
  3,4
  5
  Припой медно-фосфористый
  кг
  0,009
  6
  Припой оловянно-свинцовый
  кг
  0,008
  7
  Лак покровный
  кг
  0,075
  8
  Лак пропиточный
  кг
  0,075
  9
  Гетинакс листовой
  кг
  0,05
  10
  Фибра
  кг
  0,04
  11
  Изоляторы проходные
  шт.
  0,125
  12
  Изоляторы штанговые
  шт.
  2
  186
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  Контакторы
  1
  Сталь сортовая холоднокатаная
  кг
  0,01
  2
  Припой ПОС-40
  кг
  0,003
  3
  Латунный прокат
  кг
  0,006
  4
  Лента бронзовая
  кг
  0,004
  5
  Медный прокат
  кг
  0,003
  6
  Провод установочный
  м
  0,5
  7
  Провод обмоточный
  кг
  2,7
  8
  Канифоль
  кг
  0,0012
  9
  Клей БФ
  кг
  0,009
  10
  Растворитель
  кг
  0,09
  11
  Лак пропиточный
  кг
  0,18
  12
  Лента киперная
  м
  1
  13
  Ветошь (полотно обтирочное)
  кг
  0,005
  14
  Лакоткань
  м
  0,018
  15
  Текстолит листовой
  кг
  0,002
  16
  Гетинакс листовой
  кг
  0,03
  17
  Трубка ПХВ
  кг
  0,006
  18
  Электрокартон
  кг
  0,035
  Шинопроводы, на 10 м
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС(СП)
  кг/на 10 м
  0,035
  2
  Метизы (крепёжные изделия)
  ГОСТ 7798-70
  кг/на 10 м
  0,0035
  3
  Медь полосовой (при медных шинах)
  ГОСТ 495-92
  кг/на 10 м
  0,0175
  4
  Алюминий полосовой (при алюмин. шинах)
  ГОСТ 13726-97
  кг/на 10 м
  0,01
  5
  Бензин
  кг/на 10 м
  0,035
  6
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/на 10 м
  0,1
  7
  Изоляторы
  шт.
  2
  8
  Краска эмалевая
  кг
  0,042
  Цеховые электрические сети (силовые)
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС(СП)
  кг/100 п.м.
  1,5
  2
  Сталь полосовая
  Ст.3ПС(СП)
  кг/100 п.м.
  1,5
  3
  Латунь листовая
  ГОСТ 2060-90
  кг/100 п.м.
  1,2
  4
  Кабель силовой
  ГОСТы 24334,
  18 410-73, 16442-80
  м/100 п.м.
  5
  5
  Установочные провода
  ГОСТ 6223-79
  м/100 п.м.
  15
  6
  Припой ПОС-40
  ГОСТ 21930-76
  кг/100 п.м.
  0,3
  7
  Трубы газовые
  ГОСТ Р50838-95
  кг/100 п.м.
  5
  8
  Кабель шланговый КРПТ
  кг/100 п.м.
  4
  9
  Кабельная масса
  ГОСТ 6997-77
  кг/100 п.м.
  3
  10
  Битумно-масляный лак
  ГОСТ 5631-79
  кг/100 п.м.
  10
  11
  Краска эмалевая
  ГОСТ 5971-78
  кг/100 п.м.
  5
  12
  Лента киперная
  ГОСТ 4514-78
  м/100 п.м.
  15
  13
  Лента тафтяная
  ГОСТ 4514-78
  м/100 п.м.
  10
  187
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  14
  Нитки суровые
  ГОСТ 1765-89
  кг/100 п.м.
  0,01
  15
  Лента изоляционная
  ГОСТ 16214-86
  кг/100 п.м.
  0,1
  16
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг/100 п.м.
  2
  Цеховые электрические сети (осветительные)
  1
  Сталь мелкосортная
  Ст.3ПС(СП)
  кг/100 п.м.
  1,5
  2
  Проволока мягкая
  ГОСТы 3282-84; 5307-77
  кг/100 п.м.
  0,2
  3
  Латунь прутковая
  ГОСТ 2060-90
  кг/100 п.м.
  0,2
  4
  Установочный провод и шнур осветит.
  ГОСТы 6323-79; 23286-78
  м/100 п.м.
  10
  5
  Кабель (АВВГ, ВРГ, СРГ, НРГ, и т.п. для кабельных проводок)
  ГОСТы 24334-80; 18410-73; 16442-80
  кг/100 п.м.
  8
  6
  Припой ПОС-40
  ГОСТ 21930-76
  кг/100 п.м.
  0,1
  7
  Канифоль
  ГОСТ 19113-84
  кг/100 п.м.
  0,05
  8
  Трубы газовые
  ГОСТ Р 50838-95
  кг/100 п.м.
  1,5
  9
  Битумно-масляный лак, олифа
  ГОСТы 190-68,
  5631-79
  кг/100 п.м.
  1
  10
  Краска алюминиевая
  ГОСТ 5494-95
  кг/100 п.м.
  0,5
  11
  Краска эмалевая
  ГОСТ 926-82
  кг/100 п.м.
  0,5
  12
  Лента изоляционная
  ГОСТ 926-82
  кг/100 п.м.
  0,1
  13
  Обтирочные материалы
  ГОСТ 4643-75
  кг/100 п.м.
  0,2
  14
  Крепёжные изделия
  ГОСТ 27017-86
  кг/100 п.м.
  0,02
  15
  Патроны карболитовые
  ГОСТ 27046-90
  шт./100 п.м
  5
  16
  Выключатели 6-15 А
  шт./100 п.м
  5
  17
  Розетки
  шт./100 п.м
  1
  18
  Трубка виниловая
  ГОСТ 19034-82
  кг/100 п.м.
  0,2
  Ячейки КРУН-6,10 кВ с масляным выключателем на выкатной тележке
  ГОСТ 18397-86
  1
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  1
  2
  Бензин Б-70
  ГОСТ 1012-72
  кг
  0,2
  3
  Смазка ЦИАТИМ 203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,2
  4
  Олифа натуральная К-2
  ГОСТ 190-68
  кг
  0,5
  5
  Обтирочный материал
  ГОСТ 4643-75
  кг
  0,5
  6
  Краска масляная
  ГОСТ 10503-71
  кг
  0,2
  7
  Керосин
  кг
  0,5
  8
  Наждачная бумага
  ГОСТ 6456-82
  м2
  0,25
  9
  Электрокартон
  ГОСТ 2824-86
  кг
  0,1
  10
  Сода каустическая
  ГОСТы 2263-75; 4328-77
  кг
  1
  11
  Смазка
  ГОСТ 4366-64
  кг
  0,2
  Трансформаторные подстанции КТП (однотрансформаторные) ГОСТ 14695-80
  1
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  5
  2
  Изолятор опорный
  ГОСТ Р 52082-03
  шт.
  0,5
  188
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  Предохранитель ПН
  ГОСТ 17242-86
  шт.
  0,9
  4
  Предохранитель ПК
  ГОСТ 17242-86
  шт.
  1
  5
  Стойки ПН
  шт.
  0,3
  6
  Рубильник до 1000 А
  ГОСТ 15543-70
  шт.
  0,7
  7
  Разъединитель 400 А
  ГОСТ 15543-70
  шт.
  0,1
  8
  Приборы контроля
  шт.
  0,2
  9
  Замки
  шт.
  1
  10
  Краска
  ГОСТ 10503-71
  кг
  0,3
  11
  Лампа накаливания
  ГОСТ 2239-79
  шт.
  1
  12
  Ветошь
  ГОСТ 4643-75
  кг
  3,49
  13
  Смазка ЦИАТИМ-203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  0,25
  14
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг
  0,32
  15
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг
  0,2
  16
  Шлифшкурка
  ГОСТ 6456-82
  м
  0,04
  17
  Эмаль ХВ-110
  ГОСТ 18374-79
  кг
  1,5
  18
  Провод АПВ-25
  ГОСТ 22483-77
  м
  3,5
  19
  Шина медная 40х5
  ГОСТ 434-78
  кг
  0,05
  20
  Шина алюминиевая 50х5
  ГОСТ 15176-89
  кг
  0,3
  21
  Сталь листовая
  Ст. 3ПС (СП)
  кг
  0,5
  22
  Электроды Э-50
  ГОСТ 9467-75
  кг
  0,2
  23
  Текстолит А 5-50
  ГОСТ 5-78
  кг
  1,2
  24
  Электрокартон
  ГОСТ 2824-86
  кг
  0,01
  25
  Силовой кабель
  ГОСТ 16442-86
  м
  1,4
  26
  Лента смоляная
  ГОСТ 51180-98
  кг
  0,01
  27
  Термоусадочная труба
  м
  0,34
  28
  Лента ПВХ
  ГОСТ 16214-86
  кг
  0,04
  29
  Воронка полиэтиленовая
  шт.
  0,14
  30
  Лента ЛЭТ САР
  ГОСТ 17617-72
  кг
  0,04
  31
  Прошпарочный состав ПП-1
  ГОСТ 6997-77; ТУ 38.101329-78
  кг
  0,28
  32
  Заливочный состав МБ-70
  ТУ 38.101329-78
  кг
  0,06
  33
  Шнур асбестовый
  ГОСТ 1779-73
  кг
  0,01
  34
  Жир паяльный
  ТУ 36-1170-73
  кг
  0,01
  35
  Парафин нефтяной
  ГОСТ 23683-89
  кг
  0,01
  36
  Проволока стальная оцинкованная
  ГОСТ 15892-70
  м
  0,12
  37
  Провод медный (заземление)
  ГОСТР51853-2001
  м
  0,03
  38
  Наконечник алюминиевый
  ГОСТ 18475-82
  шт.
  3
  39
  Кварцевазелиновая паста
  ТУ 36-513-Г-69
  кг
  0,01
  40
  Припой марки А
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,02
  41
  Сталь угловая
  ГОСТ 8510-72
  кг
  5
  42
  Сталь круглая
  ГОСТ 2590-71
  кг
  5
  43
  Провод АПВ-35-120
  м
  3
  44
  Бензин
  кг
  1,9
  45
  Смесь пропанобутановая
  ГОСТ 20448-90
  кг
  0,2
  46
  Автоматы
  шт.
  0,5
  189
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  47
  Разрядники
  ГОСТ 16357-83
  шт.
  0,15
  48
  Медные губки для рубильника
  шт.
  3
  Трансформаторные подстанции К 32-630 (двухтрансформаторные)
  1
  Трансформаторное масло
  ГОСТ 982-80; ТУ 38.401-58-107-97
  кг
  10
  2
  Изолятор опорный
  ГОСТ Р 52082-03
  шт.
  1,5
  3
  Предохранитель ПН
  ГОСТ 17242-86
  шт.
  3,5
  4
  Предохранитель ПК
  ГОСТ 17242-86
  шт.
  0,7
  5
  Стойки ПН
  шт.
  0,4
  6
  Рубильник до 1000 А
  ГОСТ 15543-70
  шт.
  0,5
  7
  Рубильник до 2000 А
  ГОСТ 15543-70
  шт.
  0,5
  8
  Приборы контроля
  шт.
  0,1
  9
  Эмаль ХВ-110
  ГОСТ 18374-79
  кг
  6,89
  10
  Замки
  шт.
  1
  11
  Лампы накаливания
  ГОСТ 2239-79
  шт.
  2
  12
  Ветошь
  ГОСТ 4643-75
  кг
  10,44
  13
  Смазка ЦИАТИМ-203
  ГОСТ 8773-73
  кг
  2,11
  14
  Метизы
  ГОСТ 7798-70
  кг
  5,13
  15
  Резина техническая маслостойкая
  ГОСТ 7338-55
  кг
  0,4
  16
  Шлифшкурка
  ГОСТ 6456-82
  м
  0,2
  17
  Провод ПВ-3
  ГОСТ 22483-79
  м
  4,5
  18
  Шина медная 40х5
  ГОСТ 434-78
  кг
  0,1
  19
  Шина алюминиевая 50х5
  ГОСТ 15176-89
  кг
  0,6
  20
  Железо листовое
  Ст. 3ПС (СП)
  кг
  0,48
  21
  Электроды Э-50
  ГОСТ 9467-75
  кг
  0,4
  22
  ТекстолитА5-50
  ГОСТ 5-78
  кг
  1,2
  23
  Электрокартон
  ГОСТ 2824-86
  кг
  0,01
  24
  Термоусадочная труба
  м
  0,2
  25
  Лента ПВХ
  ГОСТ 16214-86
  кг
  0,02
  26
  Лента ЛЭТ САР
  ГОСТ 17617-72
  кг
  0,02
  27
  Воронка полиэтиленовая
  шт.
  0,08
  28
  Прошпарочный состав ПП-1
  ГОСТ 6997-77; ТУ 38.101329-78
  кг
  0,16
  29
  Заливочный состав МБ-70
  ТУ 38.101329-78
  кг
  0,12
  30
  Парафин нефтяной
  ГОСТ 23683-89
  кг
  0,01
  31
  Проволока стальная оцинкованная 1 мм
  ГОСТ 15892-70
  м
  0,24
  32
  Провод медный (заземление)
  ГОСТР51853-2001
  м
  0,06
  33
  Наконечник алюминиевый
  ГОСТ 18475-82
  шт.
  6
  34
  Кварцевазелиновая паста
  ТУ 36-513-Г-69
  кг
  0,01
  35
  Припой марки А
  ГОСТ 21930-76
  кг
  0,02
  36
  Выключатели нагрузки ВНП-16
  шт.
  0,5
  37
  Бензин
  кг
  2
  38
  Смесь пропанобутановая
  ГОСТ 20448-90
  кг
  0,2
  39
  Автоматы
  шт.
  1
  40
  Медные губки
  шт.
  3
  190
  Продолжение таблицы 7
  1
  2
  3
  4
  5
  41
  Сталь угловая 50-75мм
  ГОСТ 8510-72
  кг
  0,5
  42
  Вазелин технический ВТВ-1
  ТУ 0255-006-54051488-05
  кг
  0,39
  43
  Краска
  ГОСТ 10503-71
  кг
  0,3
  Ремонт цеховых электрических сетей (осветительных) и поддержание
  необходимого резерва (для замены при выходе из строя)
  1
  Пакетные выключатели А, ВА, АЕ, АП
  ГОСТ 16708-84
  %
  10
  2
  Выключатели конечные
  ГОСТ Р 50030.5.1-2005
  %
  10
  3
  Рубильники
  %
  2
  4
  Кнопки управления
  %
  5
  5
  Магнитные пускатели ПМА, ПМЕ
  ГОСТ 2491-82
  %
  5
  6
  Контакторы КТ, МК
  ГОСТ 11206-2002
  %
  5
  7
  Реле различного назначения РТ, РВ, ЕЛ
  ГОСТР51731-2001
  %
  5
  8
  Предохранители ПК-10
  шт.
  не < 3 каж. типоразм. 9 Трансформаторы тока ТПЛ -10 ГОСТ 7746-2001 % 6 10 Масляные выключатели ГОСТ 18397-86 шт. 2 (на 21-40 шт. устан. оборудов.) 11 Выводы со стороны высокого и низкого напряжения на силовые трансформатор. ГОСТ 14695-80 компл. 1 (на 5 шт. уст. обор.) 12 Изоляторы проходные на силовые трансформаторы ГОСТ 9920-89 шт. 1 (на 3 шт. уст. обор.) 13 Фарфоровые рубашки для проходных изоляторов на силовые трансформаторы ГОСТ 9920-89 шт. 1 (на 1 шт. уст. обор.) 14 Масломерные стекла на силовые транс-форматоры ГОСТ 24126-80 шт. 1 (на 3 шт. уст. обор.) 15 Переключатели ответвлений на силовые трансформаторы ГОСТ 24126-80 компл. 1 (на 10 шт. устан. обору-дов.) 16 Термометры на силовые трансформато-ры ГОСТ 24126-80 шт. 1 (на 10 шт. устан. обору-дов.) 17 Изоляторы опорные или проходные на масляные выключатели ГОСТ 27744-88 компл. 1 (на 3 шт. уст. обор.) 18 Контакты подвижные и неподвижные на масляные выключатели ГОСТ 18397-86 компл. 1 (на 1 шт. уст. обор.) 19 Наконечник контактный на масляные выключатели ГОСТ 18397-86 компл. 1 (на 3 шт. уст. обор.) 20 Изоляторы контактные на разъедините-ли ГОСТ 18397-86 шт. 3 (на 5 шт. уст. обор.) 21 Контакты на разъединители ГОСТ 18397-86 шт. 1 (на 5 шт. уст. обор.) 22 Нож комплектовочный на разъедините-ли ГОСТ 18397-86 компл. 1 (на 5 шт. уст. обор.) 191 Продолжение таблицы 7 1 2 3 4 5 23 Шины на РУ до 1000В и выше, силовые сборки, шинопроводы ГОСТ 28668-90 м 3 (на 100 шт. устан. обору-дов.) 24 Крепёжные изделия каждого размера ГОСТ 27148-86 % 5 (каждого размера) 25 Кабель разного назначения ГОСТы 24334-80; 16442-86; 24183-80 % 2 26 Соединительные муфты ГОСТ 13781.0-86 шт. 1 (на 10 шт. устан. обору-дов.) 27 Кабельные наконечники ГОСТы 14213-89; 23981-80; 7386-80; 2202.7-76 шт. 3 (на кажд. 10 соедин., но не < 3-х кажд. типа, каж. 10 воро-нок и муфт) 28 Кабельная масса ГОСТ 6997-77 кг 5 (кажд. 10 воронок и муфт) 29 Кабель силовой ГОСТ 16442-86 м 4 (на 100 шт. устан. обору-дов.) 30 Провод установочный ГОСТ 6323-79 м 5 (на 100 шт. устан. обору-дов.) 31 Осветительная арматура ГОСТ 16703-79 шт. 1 (на 20 шт. устан. обор., но не < 1 шт. кажд. тип.) 32 Электролампы ртутные высокого давле-ния ДРЛ-400 ГОСТ 27682-88 % 15 (от общего кол. уст. обор.) 33 Электролампы ртутные высокого давле-ния ДРЛ-250 ГОСТ 27682-88 % 15 (от общего кол. уст. обор.) 34 Электролампы люминесцентные ЛБ-40 ГОСТ 6825-91 % 5 (от общего кол. уст. обор.) 35 Электролампы накаливания ЛН-500 Е40 ГОСТ 2239-2003 % (от общего колич. уст. оборудов.) 36 Электролампы накаливания ЛН-100 Е27 ГОСТ 2239-2003 % 25 (от общего кол. уст. обор.) 37 Электролампы накаливания ЛН-60 Е27 ГОСТ 2239-2003 % 25 (от общего кол. уст. обор.) 192 Продолжение таблицы 7 1 2 3 4 5 38 Блоки и панели управления электропри-водами ГОСТ Р 51137-98; Р 30533-97; ТУ 16-536562-75 % 6 39 Контакт герметичный ГК-3 шт. 1 \5 40 Осветительная арматура ГОСТ 16703-79 шт. 1 на 20 ус-тан. обор. Таблица 8 — Технологические нормы расхода сырья и материалов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения № пп. Наименование Тип, марка, ГОСТ Ед. изм. Норма расхода Расходы питьевой воды 1 Здания и помещения для учреждений и организаций ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/1 слу-жащ./смену 16 2 Цехи с тепловыделением до 84 кДж на 1 м3/час (остальные цехи) ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/1 ра-ботн./смену 25 3 Бытовые помещения промышленных и производственных предприятий (СНиП РК 3.01-01-2002) ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/1 душевую сетку/смену 500 4 Полив зелёных насаждений ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/м2 6 5 Полив усовершенствованных покрытий ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/м2 0,5 6 Уборка помещений ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 л/м2 2,4 7 Расход воды на стирку ГОСТ 2874-82, СанПиН 3.02.002.04 м3/1 кг сух. белья 0,04 Химические реагенты, коагулянты для производства питьевой воды 1 Жидкий хлор ГОСТ 6718-93 г/м3 0,8 2 Хлорное железо ГОСТ 11159-76; ТУ 6-00-5763 450-129-91 г/м3 25 3 Известь негашёная, строительная ГОСТ 9179-77 г/м3 12,3 4 Хлорсодержащий реагент г/м3 акт. хл. 3 5 Известь хлорная ГОСТ 1692-85 г/м3 акт. хл. 40 6 Известь хлорная (предварительное хло-рирование) ГОСТ 1692-85 г/м3 активного хлора 3,0 7 Керамзит, догрузка на 1 фильтр ГОСТ 30108-94 м3 0,65 8 Соль поваренная ГОСТ Р 51574-2003 г/м3 4 9 Соль поваренная (предварительное хло-рирование) ГОСТ Р 51574-3003 г/м3 15 10 Жидкий хлор (подземные источники) ГОСТ 6718-93 г/м3 0,5 11 Жидкий хлор ГОСТ 6718-93 г/м3 3,0 12 Гипохлорит кальция (подземные источ-ники) ГОСТ 25263-82 г/м3 акт. хл. 0,8 193 Продолжение таблицы 8 1 2 3 4 5 13 Гипохлорит кальция (предварительное хлор.) ГОСТ 25263-82 г/м3 акт. хл. 3,0 14 Известь хлорная (подземные источники) на дезинфекцию сооружений-/скважин ГОСТ 1692-85 г/м3 250/100 15 Соль поваренная (подземные источники) ГОСТ Р51574-2003 г/м3 2,5 Таблица 9 — Нормы расхода выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты по охране труда и технике безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения № пп Наименование спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочих и служащих по ОТ и ТБ Тип, марка, ГОСТ Един. изм. Норма расх. на 1 ра-боч. Срок службы (носки) в месяц 1 2 3 4 5 6 Слесарь аварийно-восстановительных работ 1 Бельё нательное 28039-89 комп. 1 12 2 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 2 6 3 Сапоги кирзовые ГОСТ Р12.4.187-97 пар 2 6 4 Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79 пар 1 12 5 Сапоги болотные ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 6 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 7 Каска с подшлемником ГОСТ 12.4.087-84 шт. 0,5 до износа 8 Жилет сигнальный со светоотражающей лентой (2 кл.) ГОСТ Р12.4.219-99 шт. 2 6 9 Пояс спасательный с верёвкой ГОСТ 14185-77 шт. 0,33 36 10 Комбинезон ПВХ ГОСТ 12.4.100-80 комп. 0,5 до износа 11 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 12 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 13 Валенки на резиновой подошве ГОСТ 18724-88 пар 0,33 36 Электрогазосварщик 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 2 6 2 Костюм суконный, х/б с огнезащит. проп. ГОСТ 12.4.045-87 комп. 1 12 3 Ботинки кожаные ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 4 Очки защитные для сварщика ГОСТ 12.4.003-74 шт. 1 до износа 5 Маска защитная ГОСТ 12.4.035-78 0,5 до износа 6 Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010.-75 пар 12 1 7 Сапоги болотные ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 8 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 2 6 9 Жилет сигн. со светоотраж. лентой (2 кл.) ГОСТ 12.4.219-99 шт. 2 6 10 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 11 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 12 Валенки на резиновой подошве ГОСТ 18727-88 пар 0,33 36 13 Бельё нательное ГОСТ 28039-89 комп. 1 12 194 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 5 6 Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту агрегатов 1 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 3 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 4 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 5 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 6 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 7 Сапоги болотные (на НС подкачек) ГОСТ 12.4.187-97 пар 0,5 24 Водораздатчик 1 Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 2 6 3 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Обходчик водопроводных сетей 1 Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 2 6 3 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Машинист двигателей внутреннего сгорания 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 2 6 2 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 2 6 3 Сапоги болотные ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 4 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 5 Жилет сигн. со светоотраж. лентой (2 кл.) ГОСТ 12.4.219-99 шт. 2 6 6 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 12 1 7 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 8 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 3 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 4 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010.-75 пар 6 2 5 Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91 пар 0,33 дежурн. 6 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 7 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 Подсобный рабочий 1 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 3 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 4 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Уборщик территории 1 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 3 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 4 Плащ непромокаемый ГОСТ 12.4.134-83 шт. 0,33 36 5 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 195 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 5 6 Уборщик служебных и производственных помещений 1 Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 12 1 3 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 4 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 Штукатур, маляр 1 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 4 3 3 Ботинки кожаные ГОСТ 12.4187-97 пар 1 12 4 Каска с подшлемником ГОСТ 12.4.087-84 шт. 1 до износа 5 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 6 2 6 Респиратор ГОСТ 12.4.041-2001 шт. 1 до износа 7 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 8 Валенки на резиновой подошве ГОСТ 18727-88 пар 0,33 36 Токарь 1 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 3 Ботинки кожаные ГОСТ 12.4187-97 пар 1 12 4 Очки защитные ГОСТ 12.4.153-85 шт. 1 до износа 5 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 6 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Аккумуляторщик 1 Костюм с кислотозащитной пропиткой ГОСТ 27652-88 комп. 1 12 2 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 3 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 1 дежурн. 4 Фартук резиновый ГОСТ 12.4.029-76 шт. 1 дежурн. 5 Очки защитные ГОСТ 12.4.153-85 шт. 1 до износа 6 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 7 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 8 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 комп. 0,5 24 Истопник 1 Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 3 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 1 Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 12 1 3 Фартук брезентовый ГОСТ 12.4.029-76 шт. 2 6 Слесарь-ремонтник, слесарь аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях 1 Бельё нательное ГОСТ 28039-89 комп. 1 12 2 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 3 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 4 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 5 Сапоги болотные ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 196 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 5 6 6 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 7 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 8 Валенки ГОСТ 18727-88 пар 0,25 48 Слесарь-ремонтник хлораторных установок 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Ботинки кожаные ГОСТ 12.4187-97 пар 1 12 3 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 4 Рукавицы шерстяные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 5 Противогаз ППФ с фильт. короб. марки В ГОСТ 12.4.041-2001 шт. 1 до износа 6 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 6 2 7 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Оператор хлораторных установок 1 Халат х/б белый ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Халат х/б тёмный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 3 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 1 12 4 Противогаз ППФ с фильт. короб. марки В ГОСТ 12.4.041-2001 шт. 1 до износа 5 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 4 3 6 Плащ прорезиненный ГОСТ 12.4.134-83 шт. 0,33 36 7 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Оператор хлораторных установок (растворного узла) 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 2 6 2 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 3 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 12 1 4 Противогаз ППФ с фильт. короб. марки В ГОСТ 12.4.041-2001 шт. 1 до износа 5 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 6 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Оператор водозаборных и водонапорных сооружений 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 3 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 4 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Машинист насосной установки 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 3 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Коагулянтщик 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 2 6 2 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 3 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.183-91 пар 6 2 4 Респираторы ГОСТ 12.4.041-89 шт. 1 до износа 5 Очки защитные ГОСТ 12.4.013-97 шт. 1 до износа 6 Рукавицы хлопчатобумажные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 7 Костюм прорезиненный ГОСТ 9261-67 комп. 1 до износа 197 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 5 6 8 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Электромонтёр, слесарь КИП и А 1 Костюм х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 27575-87 комп. 1 12 2 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 1 12 3 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 1 12 4 Жилет сигнальный ГОСТР 12.4.219-99 шт. 1 12 5 Каска с подшлемником ГОСТ 12.4.087-84 шт. 1 до износа 6 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 12 1 7 Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91 пар 1 12 8 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 Оператор на фильтрах 1 Халат х/б белый ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Халат х/б тёмный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 3 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 пар 6 2 4 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 ИТР (сменные инженеры на очистных сооружениях) 1 Халат х/б белый ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 3 Костюмы защитные Л-1 ГОСТ 12.4.064-84 комп. 1 до износа 4 Изолирующ. дыхат. аппар. ИП-4М с РП-4 ГОСТ 12.4.064-2001 шт. 1 до износа ИТР линейные (начальник участка инженер, техник, специалист) на районно-эксплуатационных участках 1 Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.132-83 шт. 1 12 2 Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 комп. 0,5 24 3 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 комп. 0,33 36 4 Жилет сигн. со светоотраж. лентой (2 кл.) ГОСТ 12.4.219-99 шт. 1 12 5 Валенки на резиновой подошве ГОСТ 18724-88 пар 0,33 36 6 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар 0,5 24 7 Сапоги резиновые ГОСТ 5373-79 пар 0,5 24 8 Мыло ГОСТ 790-89 кг 0,4 9 Медицинские аптечки ГОСТ 23267-78 шт. деж. 10 Молоко литр 0,5/см. Стирка белья 1 Стиральный порошок ГОСТ 25644-96 кг 0,04 Охрана труда 1 Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.187-97 пар/ год 1 2 Сапоги болотные ГОСТ 5375-79 пар/ год 1 3 Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79 пар/ год 1 4 Костюм х/б с водос. проп. для слесаря-ре-монтника, слесаря-рем. хлор. устано-вок, оператора водозаборных ГОСТ 27575-87 шт./год 1 198 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 5 6 сооружений, машиниста насосных уста-новок, электромонтёра, слесаря КИПиА, тракториста, столяра-станочника, плот-ника, штукатура, маляра, каменщика, токаря, фрезеровщика, вулканизаторщи-ка, бурильщика 5 Костюм х/б с водостойкой пропиткой для коагулянтщика ГОСТ 27575-87 шт./год 2 6 Костюм защитный Л-1 вып. 2008 г. ГОСТ 12.4.064-84 шт./до износа 1 7 Халат х/б с водостойкой пропиткой ГОСТ 12.4.132-83 шт./год 1 8 Халат белый для оператора хлораторных установок, оператора на фильтрах, ИТР ГОСТ 12.4.131-83 шт./год 1 9 Халат белый для лаборанта химико-бакте-риологическ. анализа, лаборанта-микро-биолога, лаборанта химического анализа ГОСТ 12.4.131-83 шт./год 2 10 Ботинки кожаные ГОСТ 12.4187-97 пар/год 1 11 Рукавицы суконные (из шерсти) ГОСТ 12.4.010-75 пар/год 12 12 Рукавицы комб. для слесаря-ремонтника, слесаря-ремонтника хлор. установок, электромонтёра, слесаря КИПиА, тракториста, столяра, плотника, токаря, фрезеровщика, кладовщика, штукатура, маляра ГОСТ 12.4.010-75 пар/год 12 13 Рукав. комб. для операторов водозаборн. сооружений, машинистов насосных ус-тановок, операторов фильтров, водораз-датчиков, вулканизаторщика, буриль-щика ГОСТ 12.4.010-75 пар/год 6 14 Рукавицы комб. для опер. хлор. устано-вок ГОСТ 12.4.010-75 пар/год 4 15 Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75 пар/год 24 16 Перчатки резиновые для оператора хло-раторных установок ГОСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-6-15 91 пар/год 1 17 Перчат. рез. для слесаря-рем. хлор. ус-тан., уборщика служебн. и произв. по-мещений ГОСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-6-15 91 пар/год 6 18 Перчатки резиновые для штукатура, маляра, каменщика ГОСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-6-15 91 пар/год 3 19 Костюм суконный с огнезащитной про-питкой ГОСТ 12.4.045-87; ТУ 8572-017-00302190-93 шт./год 1 199 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 5 6 20 Респиратор противопылевой У-2К ГОСТ 12.4.041-89; ТО 647 РК 386-78-609 шт./до износа 1 21 Противогаз ППФ с панорамной маской и коробкой ГОСТ 10182-62; шт./до износа 1 22 Изолирующие дыхательные аппараты ИП-4 М с РП-4 ГОСТ12.4.041-2001; ТУ 2568-258-058080114-2003 шт./до износа 1 23 Очки защитные для сварщика ГОСТ 12.4.013-85 шт./до износа 1 24 Костюм х/б ГОСТ 27575-87 шт./год 1 25 Маска защитная для сварщика ГОСТ 12.4.035-78 шт./до износа 1 26 Каска с подшлемником ГОСТ 12.4.087-84; ТУ 39/22-8-9-2-72 шт./до износа 1 27 Халат х/б тёмный ГОСТ 12.4.132-83 шт./год 1 28 Жилет сигнальный (2 кл.) ГОСТ 12.4.219-99 шт./год 1 29 Куртка утеплённая ГОСТ 29335-92 шт./год 0,33 30 Плащ накидка ГОСТ 12.4.134-83 шт./год 0,33 31 Очки защитные от твёрдых частиц ГОСТ 12.4.013-85 шт./год 1 32 Рукавицы х/б ГОСТ 12.4.010-75 шт./год 12 33 Костюм прорезиненный ГОСТ 27643-88 шт./до износа 1 34 Брюки утеплённые ГОСТ 29335-92 шт./год 0,33 35 Валенки ГОСТ 18724-88 шт./год 0,25 36 Плащ прорезиненный ГОСТ 12.4.134-83 шт./год 0,33 37 Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91; ТУ 38.306-5-63 97 шт./год 1 38 Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) ШО-10 кВ ГОСТ -20494-90 шт./до износа 2 шт. в распр. устр. на каждое напряж. > 1000 В электрост.
  и подстанций
  39
  Указатель напряжения, УВН-10М
  ГОСТ-20493-90
  шт./до износа
  2 шт. в распр. устр. на каждое напряж. > 1000 В электрост.
  и подстанций
  200
  Продолжение таблицы 9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  40
  Диэлектрические боты (для ОРУ)
  ГОСТ-13385-78
  шт./до износа
  1 пара в расп. устр. на каждое напряж. > 1000 В электрост. и подстанций
  41
  Переносные заземления до 1000 В и выше
  для них
  существуют
  спец. нормы. ГОСТР51853-2001
  шт./до износа
  2 шт. в распр. устр. на каждое напряж. > 1000 В электрост. и подстанций
  42
  Защитные очки для электриков
  ГОСТ 12.4.013-85
  пар/до износа
  2 пары в расп. устр. на каждое напряж. > 1000 В электрост. и подстанций
  43
  Диэлектрические галоши
  ГОСТ-13385-78
  шт./до износа
  2 пары в расп. устр. на каждое напряж. > 1000 В электрост. и подстанций
  44
  Указатель напряжения для фазировки УВН-Ф-10 кВ
  ГОСТ-20493-90
  шт./до износа
  По мест. усл. для опер.-вы-ездных бригад, обслуж. подст. и распр. устр.
  45
  Предохранительные монтёрские пояса и страховочные канаты
  ГОСТ-14185-77
  шт./до износа
  По мест. усл. для опер.-вы-ездных бригад, обслуж. подст.
  и распр. устр.
  46
  Изолирующая подставка или диэлектри-ческий ковёр
  ГОСТ 4997-75
  шт./до износа
  По мест. усл. для опер.-вы-ездных бригад, обслуж. подст. и распр. устр.
  47
  Мыло хозяйственное
  ГОСТ 30266-95
  кг/год
  4,8/1 раб.
  48
  Аптечки медицинские
  ГОСТ 23267-78;
  ТУ 9398-05-42965160-2000
  дежурная
  49
  Спецмолоко
  ГОСТ Р 52090-2003
  л/год
  120/1 раб.
  201
  Библиография
 2. Водный Кодекс Республики Казахстан. 2003 г.
 3. Экологический Кодекс Республики Казахстан. 2007 г.
 4. Концепция модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республи-ки Казахстан, одобренная постановлением Правительства РК № 778 от 26.05.2009 г.
 5. СНиП РК 4.01-02-2009. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Астана. Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
 6. СНиП 3.05.04-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Москва, 1986.
 7. СНиП 4-02-91, СНиП 4.05-91. Сборник 22 «Водопровод — наружные сети». АПА «КазГор». Алматы. 1994.
 8. СН РК 1.04-07-2001. Организация и проведение планово-предупредительного ре-монта водопроводно-канализационных сетей и сооружений. Астана. Комитет по делам строи-тельства Министерства экономики и торговли РК. 2002.
 9. Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населённых пунк-тов. Утверждены постановлением Правительства РК № 832 от 05.06.2009 г.
 10. Правила эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и кана-лизации. Под редакцией Яковлева С.В. Москва, 2000.
 11. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Госстрой РСФСР и Госстрой УССР. М., НИИ КВиОВ, 1989.
 12. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сооружений. М. 1968.
 13. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. М. 1974.
 14. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Утвер-ждены Приказом и.о. Министра сельского хозяйства РК от 19.06.2009 г. № 360.
 15. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснаб-жения и канализации. Утверждены Приказом Госстроя РФ от 30.126.1999 г. № 168.
 16. Правила приёма сточных вод в системы водоотведения населённых пунктов. Утвер-ждены постановлением Правительства РК 28.05.2009 г. № 788.
 17. Справочник. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Ленинград. 1988.
 18. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя 1. Специальные работы: Расход мате-риалов (издание второе). Ростов на Дону. «Феникс». 2006.
 19. Журавлёв Б.А. справочник мастера-сантехника. М., 1987.
 20. Справочник инженера-строителя — 2. Специальные работы: Расход материалов (из-дание второе). Ростов на Дону. «Феникс». 2006.
 21. СНиП 5.02.02.-86. Нормы потребности в строительном инструменте. Москва, 1999.
 22. Каталог-справочник «Нормы расхода запасных частей, материалов и комплектую-щих изделий на капитальный ремонт и 1000 часов работы насосов. М. 1973.
 23. Гольстрем В.А., Иваненко А.С. Справочник энергетика промышленных предпри-ятий. Киев. «Технiка”. 1977.
 24. Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудова-ния коммунальных теплоэнергетических предприятий. М. Стройиздат. 1986.
 25. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и се-тей на предприятиях отрасли. ПКТИ Тяжмаш. Союзтяжмаштехнология. Киров. 1986.
 26. Нормы расхода материалов и изделий на ремонт и техническое обслуживание линий электропередач и оборудования подстанций напряжением до 110 кВ, утверждённые Приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 12.05.2002 г. № 109.
  202
 27. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сборник официальных мате-риалов. М. Стройиздат. 1984.
 28. СН РК 1.04-03-2001. Организация и проведение реконструкции, ремонта и техниче-ского обслуживания жилых зданий и объектов коммунального и социально-культурного на-значения. Астана. Комитет по делам строительства Министерства экономики и торговли РК. 2002.
 29. ВСН 53-86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. Утверждены приказом Госстроя СССР от 24.12.1986 г. № 446. Москва.
 30. СанПиН 2.1.4.559-96. Санитарные правила и нормы № 3.01.067.97. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-ния. Контроль качества. (Введён в действие Постановлением Главного Государственного са-нитарного врача РК от 2 июня 1999 г. № 7).
 31. СанПиН 3.02.002.04 от 16.08.2004 г. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 32. СанПиН 3.02.003-04. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.
 33. Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за де-зинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснаб-жении, утверждённая Главным Государственным санитарным врачом РК от 8 апреля 1999 г. № 3.04.034-99.
 34. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Гигиенические требования и контроль качества питьевой воды.
 35. Альбом А-364-74 ВИОГЕМ. Насосы погружные скважинные.
 36. Каталог. Погружные насосы для воды. ЦИАТИХИН. Нефтемаш. М. 1983.
 37. Постановление Правительства РК от 11.08.2009 г. № 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта».
 38. Правила по нормированию расхода топливо-смазочных материалов для автотранс-портной и специальной техники, утверждённые Приказом Министерства транспорта и ком-муникаций РК от 20 июля 2001 г. № 226-1 и Министерства энергетики и минеральных ресур-сов РК от 16 июля 2001 г. № 176.
 39. «Нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для авто-мобилей ЗИЛ-131, ЗИЛ-131В» разработанные ЦНИ лабораторией Министерства автомобиль-ного транспорта, РСФСР, 1982 г. применительно к автомашинам: ЗИЛ-130, ЗИЛ ММЗ, ЗИЛ ЦСМ, КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ.
 40. «Нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для авто-мобилей ГАЗ-66» разработанные ЦНИ лабораторией Министерства автомобильного транс-порта, РСФСР, 1982 г. применительно к автомашинам: ГАЗ 3307, ГАЗ 52, ГАЗ 53, 5312, ГАЗ 3785, ГАЗ САЗ, УАЗ 452, УАЗ 2206, РАФ 2203, ГАЗ 2705.
 41. «Нормы расхода запасных частей к автомобилям», часть I, Москва, ВО «Сельхоз-техника», 1964 г., применительно к автомашинам: ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, М412, УАЗ 452, ВАЗ 2106.
 42. Среднесоюзные нормы расхода запасных частей для продукции Минстройдормаша, применительно к технике: МТЗ-80, К 700, ЭО 2621, Т 130, Т 40, ЮМЗ 6.
 43. «Нормы расхода материалов и инструментов на ремонт и эксплуатацию грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями». ЦНИЛ Министерства автотранспорта РСФСР, 1982 г.
 44. «Нормы расхода материалов и инструментов на техническое обслуживание и теку-щий ремонт автомобилей, прицепов и полуприцепов». Минск, 1967 г.
 45. Среднесоюзные нормы и нормативы расхода материалов на ремонт тракторов, их агрегатов и узлов. Москва. Бюро технической информации ГОСНИТИ. 1964 г.
  203
 46. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Под редакцией В.Д.Дмитриева, Б.Г.Мишукова. Л.: Стройиздат, 1988.
 47. Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химиче-ской промышленности. М.: Химия, 1986.
 48. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. М.: Ме-таллургия, 1986.
 49. Колпачков В.И., Ящура А.И. Производственная эксплуатация, техническое обслу-живание и ремонт энергетического оборудования. Справочник. Москва, 1999.
 50. Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. М.: Энергоатомиздат, 1984.
 51. Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Москва, 1987.
 52. Положение о системе ППР основного оборудования коммунальных теплоэнергети-ческих предприятий (с нормами времени и нормами расхода материалов). М.: Стройиздат, 1986.
 53. Нормы расхода запасных частей на ремонт теплоэнергетического и вспомогательно-го оборудования. М.: ОНТИ АКХ, 1988.
 54. Инструкция по созданию резервного запаса материалов и оборудования для аварий-но-восстановительных работ на централизованных системах питьевого водоснабжения и во-доотведения. Приказ МЖКХ РБ № 2 от 09.12.2004 г.
 55. Правила установления водоохранных зон и полос. Утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.01.2004 г. № 42.
 56. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.02.2005 г. № 63.
 57. ПБ 09-322-99. Правила безопасности при производстве, хранении, транспортирова-нии и применении хлора. Госгортехнадзор России.
 58. СанПиН РК «Устройство, оборудование и эксплуатация аптечных организаций». Утв. Приказом Государственного санитарного врача Министерства здравоохранения РК от 25 марта 2002 года № 9.
  204
  БЕЛГІ ҮШІН
  ДЛЯ ЗАМЕТОК

205
Нормативті техникалық құжат «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамымен басып шығарылған.
Нормативно-технический документ издан Акционерным обществом «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

Яндекс.Метрика